Vyhláška č. 233/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-233
Částka 71/2000
Platnost od 31.07.2000
Účinnost od 01.08.2000
Aktuální znění 01.12.2019

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 24. července 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen "zákon"), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona:


ČÁST PRVNÍ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮ A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH

§ 1

(1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")1) vede v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků obecní úřad, městský úřad, magistrát územně nečleněného města se zvláštním postavením, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného města se zvláštním postavením, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen "obecní úřad") a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad"). Vzory zvláštních seznamů vedených obecním úřadem a zastupitelským úřadem jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Ve zvláštním seznamu vedeném obecním úřadem se eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, důvod zápisu do zvláštního seznamu, místo trvalého pobytu zapsaného voliče a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. V poznámce se uvede, kdo dal k zápisu do zvláštního seznamu podnět.

(3) Ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem se eviduje číslo volebního okrsku, ve kterém bude volič volit, jeho jméno, popřípadě jména,1a) příjmení a bydliště voliče, který nebydlí na území České republiky, popřípadě trvalý pobyt voliče hlasujícího na voličský průkaz; není-li uvedeno rodné číslo, uvede se rodné příjmení, datum a místo narození, stát narození a pohlaví voliče.

(4) Zápisy o případných změnách údajů ve zvláštních seznamech provádí obecní úřad nebo zastupitelský úřad na základě oznámení toho, kdo dal k předchozímu zápisu do zvláštního seznamu, popřípadě k jeho změně podnět.

(5) Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu provedené na základě oznámení podle odstavce 4 oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.2) Oznámení o zapsání voliče ve zvláštním seznamu, který je veden zastupitelským úřadem, podá obecnímu úřadu Ministerstvo vnitra za účelem vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů. Obecní úřad u takového voliče uvede poznámku, že byl vyškrtnut z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky. Tuto poznámku uvede též ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro okrskovou volební komisi.

(6) Dva dny před zahájením voleb obecní úřad zvláštní seznam uzavře a okrskovým volebním komisím předá výpisy ze zvláštních seznamů, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich volebním okrsku. Obdobně postupuje při uzavírání zvláštního seznamu zastupitelský úřad, který výpisy z něj poté předá zvláštním okrskovým volebním komisím. Voliči zapsaní do zvláštního seznamu z důvodů uvedených v § 6 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona jsou ve výpise ze zvláštního seznamu vedeni na samostatných listech pro každý ústav, objekt nebo zařízení. Výpis ze zvláštního seznamu obsahuje údaje shodné s údaji zvláštního seznamu.

(7) Po uzavření zvláštního seznamu obecní úřad a zastupitelský úřad již změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření zvláštního seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá informaci okrskové volební komisi.

(8) Státní občan České republiky, který má bydliště mimo území České republiky a dostaví se

a) ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny do volební místnosti, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu,

b) ve dnech voleb do Senátu do volební místnosti na území České republiky, bude po předložení voličského průkazu zapsán okrskovou volební komisí do výpisu ze zvláštního seznamu.

(9) Dostaví-li se do volební místnosti volič, u něhož je ve výpisu ze stálého seznamu voličů poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, okrsková volební komise tuto poznámku zruší, prokáže-li se, že v okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů, nehlasoval a že byl tento zápis zrušen.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 2zrušeno

ČÁST TŘETÍ

FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEK K REGISTRACI PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

§ 3

(1) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin nebo přihlášek k registraci, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin nebo přihlášek k registraci.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem nebo přihlášek k registraci pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu. Tyto podklady předá krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin nebo přihlášek k registraci či v případech odmítnutí registrace kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci na základě rozhodnutí soudu.8)

(4) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin nebo přihlášek k registraci9) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin nebo seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci a seznam odmítnutých přihlášek k registraci Státní volební komisi.

§ 4

(1) Státní volební komise vylosuje nejpozději 45 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic.10)

(2) Čísla pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky vylosuje nejpozději 45 dnů přede dnem voleb do Senátu Parlamentu České republiky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu.11)

(3) Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem; do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika volebních krajích podaly kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno.

(4) Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic nebo nezávislých kandidátů podalo kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci.

(5) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla ve volebním kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,12) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném volebním kraji neobsazeno.

(6) Pokud přihláška k registraci některé z politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislého kandidáta nebyla ve volebním obvodu zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,13) zůstává číslo vylosované kandidátovi této politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi v daném volebním obvodu neobsazeno.

§ 5

(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky, podle kterých budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí, koalic nebo nezávislých kandidátů, doplní do něj kód údaje o pohlaví kandidáta, vyhotoví opis údajů registru kandidátů v rozsahu kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci a předloží ho krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

(3) Krajský úřad nebo pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci do 48 hodin před zahájením voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST ČTVRTÁ

VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI, HLASOVACÍHO LÍSTKU, ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

§ 6

(1) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory:

1. Zvláštní seznam voličů (1a, 1b)

2. Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky (2a, 2b)

3. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

4. Kandidátní listina pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s přílohou

5. Hlasovací lístek pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

6. Přihláška k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky s přílohou

7. Hlasovací lístek pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

8. Zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním kraji

9. Zápis o výsledku voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu

10. Osvědčení o zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

11. Osvědčení o zvolení senátorem Senátu Parlamentu České republiky

12. Osvědčení o vykonané zkoušce

13. Zápis o vykonané zkoušce

14. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem

15. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku při volbách do Senátu Parlamentu České republiky Českým statistickým úřadem.

(2) Pro volby do Parlamentu České republiky jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů:

1. Voličský průkaz

2. Průkaz člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

3. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise

4. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a výsledky hlasování pro politické strany, politická hnutí a jejich koalice ve volebním okrsku a ve zvláštním volebním okrsku (4a, 4b)

5. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

6. Průkaz zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy.

(3) Pokud okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu14) tiskopisy podle odstavce 2 bodů 4 a 5.

§ 6a

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky proti zneužití. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii počínaje písmenem A a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.

§ 7

Krajský úřad pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky15) a pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu pro volby do Senátu Parlamentu České republiky16) zajišťuje tisk hlasovacích lístků prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra.17)

ČÁST PÁTÁ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE

§ 8

(1) Obecní úřad a zastupitelský úřad před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.

(3) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Úřad městské části Praha 1 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštních volebních okrscích od zvláštních okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

(4) Volební dokumentaci krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschovají tyto úřady.

(5) Dokumentace o finančních nákladech na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do Senátu Parlamentu České republiky se uloží odděleně od ostatní dokumentace.

(6) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do Parlamentu České republiky se stanoví tyto skartační znaky a lhůty:

a) kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí krajského úřadu a pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu o registraci kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, rozhodnutí soudu ve věci registrace přihlášky k registraci, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování ............................................ A 10,

b) ostatní volební dokumentace ......................... V 5.

(7) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle příslušného právního předpisu.19)

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POVĚŘENÉHO ČINNOSTÍ NA ÚSEKU VOLEB

§ 9

Ověřování způsobilosti

Zaměstnanec hlavního města Prahy zařazený do Magistrátu hlavního města Prahy pověřený činností na úseku voleb (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a potřebné znalosti na úseku voleb prokáže vykonáním zkoušky před zkušební komisí zřízenou podle zvláštního právního předpisu.20)

§ 10

Přihlášku uchazeče podle § 9 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá primátor hlavního města Prahy Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra určí termíny a místo zkoušky.

§ 11

Zkouška

(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje

a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,

b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,

c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,

d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Náležitosti osvědčení Ministerstva vnitra o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru 12.

(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.21)

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může Ministerstvo vnitra ve výjimečných případech zkrátit.

ČÁST SEDMÁ

VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty

§ 12

(1) Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna22) (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč.

(2) Při volbách do Senátu Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč v případě, že volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky se odměna podle věty první zvyšuje předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise o 1 000 Kč a ostatním členům okrskové volební komise o 700 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o dalších 400 Kč.

(3) Konají-li se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nebo volby do Senátu Parlamentu České republiky v souběhu s jinými volbami23), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise a člena zvláštní okrskové volební komise podle odstavců 1 a 2 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo volby prezidenta republiky, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu27).

(4) Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 až 3 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(5) Odměnu podle odstavců 1 až 3 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise24) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavců 1 až 3 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

(6) Odměnu podle odstavce 1 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 4 členům zvláštní okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti zvláštní okrskové volební komise zastupitelský úřad, u kterého je zvláštní okrsková volební komise zřízena, v měně příslušného státu, a to podle kursu vyhlašovaného Českou národní bankou25) ke dni voleb. V případě, že se člen zvláštní okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, zastupitelský úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních zvláštní okrskové volební komise.


ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

Primátor hlavního města Prahy zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 11.

§ 14

Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.26)

§ 14a

Dnem voleb se podle této vyhlášky rozumí první den voleb.

§ 14b

Došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, zkracuje se lhůta podle § 3 odst. 2 na třicátý třetí den přede dnem voleb a lhůta podle § 4 odst. 1 na 23 dnů.

§ 15

Zrušuje se vyhláška č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 253/1998 Sb.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 452/2013 Sb. Čl. II

Pro volby do Senátu vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 91/2017 Sb. Čl. IV

Ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2019 Sb. Čl. IV

Vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbách do Senátu vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

Vzor 1. Zvláštní seznam voličů

Vzor 1a. Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem
Vzor 1a. Zvláštní seznam voličů vedený obecním úřadem

Vzor 1b. Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem
Vzor 1b. Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem

Vzor 2. Oznámení o době a místě konání voleb
Vzor 2. Oznámení o době a místě konání voleb

Vzor 2a. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
Vzor 2a. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

Vzor 2b. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vzor 2b. OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vzor 3. Slib zapisovatele a členů volební komise
Vzor 3. Slib zapisovatele a členů volební komise

Vzor 4. Kandidátní listina
Vzor 4. Kandidátní listina

Příloha ke vzoru 4
Příloha ke vzoru 4

Vzor 5.
HLASOVACÍ LÍSTEK
Vzor 5. HLASOVACÍ LÍSTEK

Vzor 6. Přihláška k registraci
Vzor 6. Přihláška k registraci

Příloha ke vzoru 6
Příloha ke vzoru 6

Vzor 7. HLASOVACÍ LÍSTEK
Vzor 7. HLASOVACÍ LÍSTEK

Vzor 8. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM KRAJI
Vzor 8. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM KRAJI

Vzor 9. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU
Vzor 9. ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR VE VOLEBNÍM OBVODU

Vzor 10. OSVĚDČENÍ o zvolení poslancem (poslankyní)
Vzor 10. OSVĚDČENÍ o zvolení poslancem (poslankyní)

Vzor 11. OSVĚDČENÍ o zvolení senátorem (senátorkou)
Vzor 11. OSVĚDČENÍ o zvolení senátorem (senátorkou)

Vzor 12. OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce
Vzor 12. OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce

Vzor 13. ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA
Vzor 13. ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA

Vzor 14. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Vzor 14. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Vzor 15. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Vzor 15. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

Vzor tiskopisu 1

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Vzor tiskopisu 1 - VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Vzor tiskopisu 2 PRŮKAZ člena okrskové (zvláštní okrskové) volební komise
PRŮKAZ člena okrskové (zvláštní okrskové) volební komise

Vzor tiskopisu 3 PRŮKAZ zapisovatele okrskové (zvláštní okrskové) volební komise
PRŮKAZ zapisovatele okrskové (zvláštní okrskové) volební komise

Vzor tiskopisu 4a

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/4a

Příloha ke vzoru tiskopisu 4a

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha č.1 ke VZORU tiskopisu T/4a - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 4b

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU T/4b

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU T/4b

Příloha ke vzoru tiskopisu 4b

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha č. 1 ke VZORU tiskopisu T/4b - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE ZVLÁŠTNÍM VOLEBNÍM OKRSKU

Vzor tiskopisu 5

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/5

Vzor tiskopisu 6 PRŮKAZ zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy
Vzor tiskopisu 6 PRŮKAZ zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy

Poznámky pod čarou

1) § 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 61/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.

1a) § 61 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

2) § 10 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.

8) § 33 odst. 7 a § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.

9) § 33 odst. 1 a § 62 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.

10) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb.

11) § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.

12) § 33 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.

13) § 62 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb.

14) § 42 odst. 4 a § 71 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.

15) § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb.

16) § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.

17) § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.

19) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

20) Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

21) § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky uveřejněného v částce 97/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb.
§ 23 zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 8/1993 Sb. a zákona č. 152/1994 Sb.

22) § 82 zákona č. 247/1995 Sb.

23) § 95 zákona č. 247/1995 Sb.

24) § 52a a 77a zákona č. 247/1995 Sb.

25) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb. a zákona č. 127/2002 Sb.

26) Čl. II bod 1 zákona č. 204/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

27) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
452/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Je měněn
265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
475/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
452/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
442/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony
321/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
368/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
251/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
565/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
401/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
188/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 80/2002 Sb.
80/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
Ruší
74/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Je odkazován z
265/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
475/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
452/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
442/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony
321/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
368/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
251/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
565/2002 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb.
401/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
188/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 80/2002 Sb.
80/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
Odkazuje na
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
91/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
452/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
37/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
61/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
152/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
243/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 85 třetí věty č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
74/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
279/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
55/1976 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle
117/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
15. 01.12.2019 265/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 22:06)
14. 02.03.2019 - 30.11.2019 39/2019 Sb.
13. 01.09.2018 - 01.03.2019 185/2018 Sb.
12. 29.12.2017 - 31.08.2018 475/2017 Sb.
11. 13.04.2017 - 28.12.2017 91/2017 Sb.
10. 01.01.2014 - 12.04.2017 452/2013 Sb.
9. 11.12.2009 - 31.12.2013 442/2009 Sb.
8. 14.09.2009 - 10.12.2009 321/2009 Sb.
7. 07.10.2008 - 13.09.2009 368/2008 Sb.
6. 31.05.2006 - 06.10.2008 251/2006 Sb.
5. 01.01.2003 - 30.05.2006 565/2002 Sb.
4. 04.09.2002 - 31.12.2002 401/2002 Sb.
3. 15.05.2002 - 03.09.2002 188/2002 Sb.
2. 05.03.2002 - 14.05.2002 80/2002 Sb.
1. 01.08.2000 - 04.03.2002
0. 31.07.2000 Vyhlášené znění