Vyhláška č. 222/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-222
Částka 66/2000
Platnost od 20.07.2000
Účinnost od 20.07.2000
Aktuální znění 20.07.2000

222

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 12. července 2000

o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví

Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 85a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Vyhláška upravuje nerovnoměrné rozvržení pracovní doby zaměstnanců pozemního leteckého personálu,1) kteří poskytují letové provozní služby pro civilní létání.2) Vyhláška se vztahuje na zaměstnance, jejichž práce souvisí s poskytováním letových provozních služeb a podmínkami nepřetržitého, dvousměnného nebo jednosměnného režimu práce, ve kterém jsou poskytovány.

§ 2

Zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem může rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců uvedených v § 1 této vyhlášky nerovnoměrně.

§ 3

Období, kdy průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesahovat hranici stanovenou pro týdenní pracovní dobu, činí zpravidla 4 týdny, nejvýše však 6 měsíců.

§ 4

Maximální délka směny je 12 hodin.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 46 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Odkazuje na
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.07.2000 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 21:39)
0. 20.07.2000 Vyhlášené znění