Vyhláška č. 203/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-203
Částka 62/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 19.07.2000
Aktuální znění 19.07.2000

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000,

kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Ministerstvo dopravy a spojů jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt1) stanoví:


§ 1

Zrušují se:

1. vyhláška č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích,

2. vyhláška č. 148/1984 Sb., o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích,

3. vyhláška č. 23/1966 Sb., o vymezení pojmů vysílacích rádiových stanic a jejich přechovávání,

4. vyhláška č. 92/1974 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic,

5. vyhláška č. 144/1973 Sb., o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť,

6. vyhláška č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech,

7. vyhláška č. 360/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech,

8. vyhláška č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád,

9. vyhláška č. 40/1988 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád,

10. vyhláška č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

11. vyhláška č. 75/1987 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

12. vyhláška č. 38/1988 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

13. vyhláška č. 314/1990 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

14. výnos Federálního ministerstva spojů č. 8227/74-R/1, kterým se vydává předpis o povolování vysílacích rádiových stanic pohyblivé pozemní služby a pevné služby, registrovaný v částce 16/1974 Sb.,

15. výnos Federálního ministerstva spojů č. 14293/76-R/1, kterým se vydává předpis o povolování a evidování povelových a telemetrických stanic, registrovaný v částce 11/1977 Sb.,

16. výnos Federálního ministerstva spojů č. 5914/1977-R/1, kterým se vydává Poplatkový řád pro neveřejné radiokomunikační služby, registrovaný v částce 15/1977 Sb.,

17. výnos Federálního ministerstva spojů č. 8691/75-T/1, kterým se vydává Dálnopisný řád, registrovaný v částce 8/1977 Sb.,

18. výnos Federálního ministerstva spojů č. 34698/90-030, kterým se mění Dálnopisný řád, registrovaný v částce 54/1990 Sb.,

19. výnos Federálního ministerstva spojů č. 9501/82, kterým se vydává Řád přenosu dat, registrovaný v částce 36/1982 Sb.,

20. výnos Federálního ministerstva spojů a Federálního ministerstva dopravy č. 12884/84-SIE o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy, registrovaný v částce 1/1985 Sb.,

21. výnos Federálního ministerstva spojů č. 2563/72-R/1 o rádiových stanicích pohyblivé plavební služby, registrovaný v částce 7/1972 Sb.,

22. opatření Federálního ministerstva spojů č. 9465/71-T, kterým se vydává Telegrafní řád, registrované v částce 18/1972 Sb.,

23. opatření Federálního ministerstva spojů č. 2537/85-T/1, kterým se upravuje znění § 36, 47 a 51 Telegrafního řádu, registrované v částce 8/1985 Sb.,

24. výnos Federálního ministerstva spojů č. 33342/90, kterým se mění Telegrafní řád, registrovaný v částce 81/1990 Sb.,

25. výnos Federálního ministerstva spojů č. 3188/82, kterým se vydává Předpis o občanských radiostanicích, registrovaný v částce 14/1982 Sb.,

26. výnos Federálního ministerstva spojů č. 15900/80-R/1, kterým se vydává předpis o zkouškách pozemních radiooperátorů, registrovaný v částce 43/1980 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Ruší
360/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
492/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád
344/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád
314/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.
40/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
38/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
75/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
o8/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
148/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
o2/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
108/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
o3/c43/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c15/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o12/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c8/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c16/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
73/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
144/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť
o3/c18/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o8/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
23/1966 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
111/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích
Odkazuje na
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
360/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
314/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky
40/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
38/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.
75/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
1/1985 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb.
148/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
108/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Telefonní řád
36/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.
14/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
43/1980 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
8/1977 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických
92/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
73/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
16/1974 Sb. Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví
144/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť
18/1972 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o inspekci veřejného pořádku národních výborů
7/1972 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
23/1966 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
111/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.07.2000 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 05:40)
0. 19.07.2000 Vyhlášené znění