Zákon č. 132/2000 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-132
Částka 39/2000
Platnost od 17.05.2000
Účinnost od 01.01.2001
Aktuální znění 01.07.2017 - 31.12.2020

132

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2000

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 64 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, hlavního města Prahy a nařízení okresního úřadu.".

2. V § 64 odstavec 3 zní:

"(3) Návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení vydaného obcí může podat i přednosta okresního úřadu.".

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., v § 3 odst. 1 písm. c) bod 7 zní:

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., v § 5 písm. a) bod 7 zní:

"7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění;".

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 234/1998 Sb. a zákona č. 224/1999 Sb., v § 5 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění,".

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Čl. VIzrušeno

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, provádí orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".

2. V § 36 písmeno h) zní:

"h) členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,".

ČÁST OSMÁzrušeno

Čl. VIIIzrušeno

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Čl. IX

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 5 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".

2. V § 23 odst. 4 se slova "okresní shromáždění okresu" nahrazují slovy "zastupitelstvo kraje".

ČÁST DESÁTÁzrušeno

Čl. Xzrušeno

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., se v § 7 za slova "orgány obcí" vkládají slova ", nebo krajů v přenesené působnosti,".

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XII

V zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., se v § 3 odst. 1 písm. a) za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo kraji".

ČÁST TŘINÁCTÁzrušeno

Čl. XIIIzrušeno

ČÁST ČTRNÁCTÁzrušeno

Čl. XIVzrušeno

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

Čl. XV

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se slovo "samostatné" zrušuje.

2. V § 1 písm. b) se slovo "samostatné" zrušuje.

3. V § 1 písmeno c) zní:

"c) na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí3) určených Statutem hlavního města Prahy,".

4. V § 1 písmeno d) zní:

"d) na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVIzrušeno

ČÁST SEDMNÁCTÁzrušeno

Čl. XVIIzrušeno

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVIII

V zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 62/1997 Sb., příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 359/1992 Sb.

Sídla a územní působnost inspektorátů

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně, který vykonává působnost pro územní obvody Brněnského kraje, Jihlavského kraje a Zlínského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích, který vykonává působnost pro územní obvod Budějovického kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci, který vykonává působnost pro územní obvody Libereckého kraje a Ústeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, který vykonává působnost pro územní obvody Olomouckého kraje a Ostravského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích, který vykonává působnost pro územní obvody Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni, který vykonává působnost pro územní obvody Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze, který vykonává působnost pro územní obvody hlavního města Prahy a Středočeského kraje.".

ČÁST DEVATENÁCTÁzrušeno

Čl. XIXzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Čl. XX

V zákoně č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., se část II zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXI

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákona č. 71/1969 Sb., zákona č. 126/1971 Sb., zákona č. 248/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 108/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se odstavec 2 zrušuje.

2. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

3. § 16 se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

Čl. XXII

V zákoně č. 485/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se článek I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy

Čl. XXIII

V zákoně č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, se článek VI zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Čl. XXIV

V zákoně č. 279/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se článek I zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁzrušeno

Čl. XXVzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁzrušeno

Čl. XXVIzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁzrušeno

Čl. XXVIIzrušeno

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

Čl. XXVIII

V zákoně č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, se ve všech ustanoveních tohoto zákona slova "školský úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti", a to ve všech příslušných tvarech.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁzrušeno

Čl. XXIXzrušeno

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXX

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a zákona č. 361/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 věta první zní: "Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo.".

2. V § 3 odst. 4 větě první se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

3. V § 3 odst. 5 se slova "krajskému národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a za slova "ministerstvu kultury" se vkládají slova ", příslušnému orgánu kraje".

4. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.".

5. V § 7 odst. 2 věta první zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů.".

6. V § 7 odst. 3 věta první zní: "Ústřední organizace státní památkové péče vyrozumí o zápisu kulturní památky do ústředního seznamu, jakož i o zrušení prohlášení věci za kulturní památku (§ 8) vlastníka kulturní památky, příslušný orgán kraje a okresní úřad.".

7. V § 8 odst. 2 věta první zní: "Ministerstvo kultury si před zrušením prohlášení vyžádá vyjádření orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu, popřípadě vyjádření Akademie věd České republiky, jde-li o archeologický nález prohlášený za kulturní památku, pokud o zrušení prohlášení Akademie věd České republiky sama nepožádala.".

8. V § 10 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

9. V § 10 odst. 1 větě druhé se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 10 odst. 2 se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

11. Nadpis § 11 zní: "Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob".

12. V § 11 odst. 2 se slova "organizace nebo občan" nahrazují slovy "fyzická nebo právnická osoba", slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti" a slova "okresní národní výbor" se nahrazují slovy "okresní úřad".

13. V § 11 odst. 3 se slova "Orgány státní správy" nahrazují slovy "Správní úřady a orgány krajů a obcí", slova "krajským národním výborem" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborem" se nahrazují slovy "okresním úřadem".

14. V § 12 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

15. V § 12 odst. 2 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

16. V § 13 odst. 1 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu", slovo "bydliště" se nahrazuje slovy "místa trvalého pobytu" a slovo "organizace" se nahrazuje slovy "právnické osoby".

17. V § 13 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a v poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

18. V § 13 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

19. V § 13 odst. 4 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a v poslední větě se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

20. V § 14 odstavec 1 zní:

"(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko okresního úřadu, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko orgánu kraje v přenesené působnosti.".

21. V § 14 odstavec 4 zní:

"(4) V územním řízení a v řízení o povolení staveb, změn staveb a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče,9) nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, stavební změnou nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje orgán územního plánování nebo stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem orgánu kraje v přenesené působnosti.".

22. V § 14 odstavec 5 zní:

"(5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem okresního úřadu, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, orgánu kraje v přenesené působnosti.".

23. V § 14 odst. 6 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

24. V § 14 odst. 6 věta druhá zní: "Jde-li o národní kulturní památku, vydá závazné stanovisko podle odstavců 1, 4 a 5 orgán kraje v přenesené působnosti po písemném vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".

25. V § 14 odst. 7 poslední větě se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".

26. V § 15 odst. 1 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

27. V § 15 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slova "krajský národní výbor" se nahrazují slovy "Ministerstvo kultury".

28. V § 15 odst. 3 větě první se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

29. V § 15 odst. 3 věta druhá zní: "V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahajuje řízení o vyvlastnění stavební úřad na návrh orgánu kraje v přenesené působnosti.".

30. V § 15 odst. 4 větě první se slova "místní národní výbor" nahrazují slovy "orgán obce v přenesené působnosti" a slova "okresního národního výboru" se nahrazují slovy "okresního úřadu".

31. V § 15 odst. 4 věta druhá zní: "Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, dá obec, pokud není sám stavebním úřadem, podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů a vyrozumí o tom okresní úřad, a jde-li o národní kulturní památku, i orgán kraje v přenesené působnosti.".

32. V § 16 odst. 1 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

33. V § 17 odst. 1 větě první se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu".

34. V 17 odst. 1 větě druhé se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

35. V § 17 odst. 3 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a dále se slova "krajského národního výboru" nahrazují slovy "Ministerstva kultury".

36. V § 17 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

37. V § 18 odst. 2 se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

38. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) O podmínkách přenechání kulturní památky k dočasnému užívání rozhodne okresní úřad po vyjádření krajské organizace státní památkové péče, a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče.".

39. V § 22 odst. 1 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

40. V § 23 odst. 2 větě první se slova "místního národního výboru" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".

41. V § 23 odst. 4 větě první a poslední se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

42. V § 23 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

43. V § 23 odst. 5 poslední větě se slova "okresních národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "okresní úřady".

44. V § 24 odst. 3 poslední větě se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

45. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Státní památkovou péči vykonávají Ministerstvo kultury, orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti.".

46. V § 25 odst. 2 se slova " , krajskému národnímu výboru jsou podřízeny krajské organizace státní památkové péče" zrušují a za slovo "péče" se vkládá tečka.

47. V § 27 odst. 3 se slova "s národními výbory, s orgány lidové kontroly," zrušují a za slovo "spolupracuje" se vkládají slova "s obcemi, s kraji," a slova "státními orgány" se nahrazují slovy "správními úřady".

48. § 28 zní:

"§ 28

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky,

b) dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných pro jeho provedení,

c) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.".

49. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Kraj v samostatné působnosti

a) schvaluje koncepci rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury,

b) schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji,

c) usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.".

50. V § 29 nadpis zní: "Okresní úřad".

51. V § 29 odst. 1 se slova "Národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

52. V § 29 odst. 2 se slova "Okresní národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřad".

53. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova "místních a městských národních výborů" nahrazují slovy "orgánu obce v přenesené působnosti".

54. V § 29 odst. 3 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

55. V § 30 nadpis zní: "Obec".

56. V § 30 odst. 1 větě první a druhé se slova "Místní národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti".

57. V § 30 odst. 2 se slova "Městský národní výbor" nahrazují slovy "Orgán obce v přenesené působnosti" a dále se slova "okresním národním výborem" nahrazují slovy "okresním úřadu" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnickou osobu".

58. V § 31 odst. 1 se slova "Národní výbory" nahrazují slovy "Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti".

59. V § 31 odst. 2 větě první se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slova "z řad občanů" se zrušují.

60. V § 31 odst. 3 se slova "okresnímu národnímu výboru" nahrazují slovy "okresnímu úřadu" a slova "mezi občany a zejména mezi mládeží" se zrušují.

61. V § 31 odst. 4 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

62. V § 31 odst. 5 větě první se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

63. V § 33 odst. 2 písm. a) se slova "krajský národní výbor" nahrazují slovy "Ministerstvo kultury" a dále se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "kraje a okresní úřady".

64. V § 33 odst. 2 písm. k) se slova "národním výborům" nahrazují slovy "okresním úřadům a orgánu obce v přenesené působnosti" a slova "okresním národním výborům" se nahrazují slovy "okresním úřadům".

65. V § 33 odst. 2 písmeno n) zní:

"n) plní další úkoly na úseku státní památkové péče, jimiž ji pověří Ministerstvo kultury, popřípadě orgán kraje v přenesené působnosti.".

66. V § 35 odst. 1 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad".

67. V § 35 odst. 1 se v návětí slovo "organizaci" nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě" a dále v písmenech e), f) a i) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

68. V § 35 odst. 2 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Okresní úřad" a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "právnické nebo fyzické osobě".

69. V § 35 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".

70. V § 37 odst. 2 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad".

71. V § 37 odst. 3 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

72. V § 39 odst. 1 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad" a slovo "občanovi" se nahrazuje slovy "fyzické osobě".

73. V § 39 odst. 2 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a v písmenech e) a g) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

74. V § 39 odst. 3 se v návětí slovo "občanovi" nahrazuje slovy "fyzické osobě" a písmeno b) zní:

"b) provádí obnovu národní kulturní památky bez vyžádání závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,".

75. V § 39 odst. 3 písm. c) se slova "okresního národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

76. V § 41 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "okresního úřadu".

77. V textu zákona se slovo "socialistické" zrušuje.

78. V textu zákona se slova "Československá akademie věd" nahrazují slovy "Akademie věd České republiky".

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXI

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti, příslušný podle místa pobytu osoby může v odůvodněných případech prominout podmínku trvalého pobytu.".

2. V § 63 odst. 1 se za slova "nebo ji vyplácí" vkládají slova "nebo příslušnému orgánu kraje" a slova "Ministerstvem práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

3. V § 63 odst. 3 větě první se za slova "okresní úřady" vkládají slova "prostřednictvím orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 63 odst. 3 poslední větě se tečka na konci zrušuje a doplňují se slova "a orgán kraje v přenesené působnosti.".

5. V § 64 odst. 1 se za slova "Ministerstva práce a sociálních věcí" vkládají slova " , kraje".

6. V § 64 odst. 4 se za slova "Okresní úřady" vkládají slova "a orgán kraje v přenesené působnosti".

7. V § 64 odst. 4 písm. a) se za slova "okresní úřad" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".

8. V § 64 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Okresní úřady jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) též příslušnému orgánu kraje.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. V § 64 odst. 6 se za slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 65 odst. 1 větě první se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

11. V § 65 odst. 4 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

12. V § 65 odst. 5 se slova "Ministerstvo práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "příslušný orgán kraje".

13. § 71 zní:

"§ 71

Odvolání

O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí orgánu kraje v přenesené působnosti (§ 3 odst. 3) rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Včas podané odvolání nemá odkladný účinek.".

14. V § 72 se za slova "Okresní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

15. V § 74 se odstavec 5 zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁzrušeno

Čl. XXXIIzrušeno

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍzrušeno

Čl. XXXIIIzrušeno

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁzrušeno

Čl. XXXIVzrušeno

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXV

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb. a zákona č. 153/1995 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Osvědčení podle odstavce 4 vydává orgán kraje v přenesené působnosti. V případě hlavního města Prahy vydává toto osvědčení Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").".

2. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, může odejmout osvědčení podle § 4 odst. 4, přestal-li strážník splňovat některou z podmínek uvedených v § 4 odst. 1 nebo nesplňuje-li předpoklady podle § 4 odst. 7.".

3. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Orgán kraje v přenesené působnosti, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, nejpozději do 60 dnů od doby pozastavení platnosti osvědčení podle odstavce 2 osvědčení odejme nebo vrátí.".

4. § 28 se zrušuje.

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁzrušeno

Čl. XXXVIzrušeno

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXVII

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 46 odst. 2 větě první se za slovo "ministerstvo" vkládají slova "nebo orgán kraje v přenesené působnosti".

2. V § 47 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) kraje,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

3. V § 48 odst. 1 písm. c) a d) se slova "ústřední orgán státní správy lesů" nahrazují slovy "kraj nebo ministerstvo".

4. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu zní:

"§ 48a

Kraj

(1) Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje

a) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) s výjimkou vojenských lesů uvedených v § 47 odst. 2,

b) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace všech stupňů s výjimkou velkého územního celku, pokud umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa,

c) o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov (§ 26 odst. 1),

d) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem,

e) o povolení sběru šišek z jehličnatých stromů i z poražených stromů neuznaných, ale kvalitních porostů (§ 29 odst. 7),

f) o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti okresního úřadu a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2),

g) o ukládání pokut tomu, kdo nesplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje; tyto pokuty vybírá a vymáhá.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů,

b) schvaluje zpracované plány pro lesy o výměře nad 1 000 ha a povoluje jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4); ve vojenských lesích schvaluje plány Vojenský lesní úřad (§ 47 odst. 2) po projednání s ústředním orgánem státní správy lesů,

c) ustanovuje lesní stráž s působností na území kraje a zrušuje ustanovení lesní stráže s působností na území kraje (§ 38 odst. 2),

d) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1), s výjimkou vojenských lesů,

e) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud jedním z orgánů prvního stupně není Vojenský lesní úřad,

f) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 odst. 2), pokud nejde o lesy v působnosti Ministerstva obrany.".

5. V § 49 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace pro velké územní celky, jimž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,".

6. V § 49 odst. 2 se písmena c), d), e) a f) zrušují.

Dosavadní písmena g), h), i) se označují jako písmena c), d) a e).

7. V § 49 odst. 2 se doplňují písmena f) a g), která znějí:

"f) o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 3) ve vojenských lesích,

g) o námitkách proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3) ve vojenských lesích.".

8. V § 49 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g) až k).

9. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova "orgánů státní správy lesů prvního stupně" nahrazují slovy "orgánů krajů".

10. V § 49 odst. 3 se za písmeno k) doplňují písmena l), m), n) a o), která znějí:

"l) rozhoduje o poskytnutí služeb, pokud přesahují obvod územní působnosti kraje (§ 46 odst. 2),

m) vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby ve vojenských lesích v působnosti Ministerstva obrany dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1),

n) rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů prvního stupně, pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad,

o) vykonává funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutím vydaným Vojenským lesním úřadem.".

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XXXVIII

Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 2 větě druhé se slova "ministerstvo zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

2. V § 19 odstavec 5 zní:

"(5) Chov zvěře v zajetí je možný jen s povolením orgánu kraje v přenesené působnosti s předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí.".

3. V § 19 odst. 6 se slova "ministerstva zemědělství České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 38 odst. 1 větě první se slova "zainteresovaných organizací" nahrazují slovy "dotčených orgánů" a za větu první se vkládá nová věta, která zní: "V krajích řídí myslivost orgán kraje v přenesené působnosti; přitom spolupracuje s pověřenými zástupci mysliveckých organizací a ostatních dotčených orgánů.".

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁzrušeno

Čl. XXXIXzrušeno

ČÁST ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.

Čl. XL

V zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., se v § 29 slova "územnímu odboru Ministerstva zemědělství" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLI

Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 114/1995 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá za písmeno b) nové písmeno c), které zní:

"c) kraje,".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.".

3. V § 5 písm. m) se slovo "federálním" zrušuje.

4. V § 5 písm. n) se slova "okresu nebo možnosti okresního úřadu" nahrazují slovy "kraje nebo možnosti orgánu kraje v přenesené působnosti".

5. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vyjadřuje se podle § 14 vodního zákona k stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním,

b) rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků po projednání s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje též po projednání s Ministerstvem vnitra,

c) schvaluje, pokud si to vyhradí, komplexní manipulační řády soustav vodohospodářských děl, které zásadním způsobem ovlivňují vodní hospodářství v územních obvodech několika okresů,

d) činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

Čl. XLII

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., se mění takto:

1. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 9

(1) Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může smluvně převést výkon některých vlastnických práv ve věcech silnic I. třídy na organizace správy a údržby silnic, jejichž zřizovatelem jsou kraje (dále jen "správce pozemní komunikace"), za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.2a)

(3) Prováděcí právní předpis vymezí podrobnosti k péči vlastníka pozemní komunikace o dálnici, silnici a místní komunikaci, způsob jejich evidence a náležitosti smlouvy o zajištění správy a údržby dálnic nebo silnic I. třídy.

2a) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.".

2. V § 40 odst. 1 větě první se za slova "Ministerstvo dopravy a spojů" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

3. V § 40 odst. 1 poslední větě se za slovo "obce" vkládají slova "v přenesené působnosti".

4. V § 40 odst. 2 písm. d) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".

5. V § 40 odst. 2 písm. e) se slova "okresních úřadů" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

6. V § 40 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy,10) pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho okresu a nepřesahuje územní obvod kraje,

b) rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií,

c) rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy a spojů,

d) vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů,

e) projednává přestupky a správní delikty na dálnicích a silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.17)".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 40 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,".

8. V § 43 odst. 3 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Uloží-li pokutu kraj, je pokuta příjmem tohoto kraje.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb.

Čl. XLIII

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 355/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě první se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

2. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

3. V § 7 odst. 2 se slova "Okresní úřad" nahrazují slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

4. V § 7 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

5. V § 9 odst. 1 poslední větě se za slovo "doložit" vkládají slova "orgánu kraje v přenesené působnosti nebo".

6. V § 10 předvětí zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti odejme oprávnění k provádění technických prohlídek a okresní úřad odejme oprávnění k měření emisí, jestliže:".

7. V § 12 se za slovo "příslušný" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".

8. V § 14 odst. 4 se za slovo "určí" vkládají slova "orgán kraje v přenesené působnosti nebo".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLIV

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odstavec 1 zní:

"(1) Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, orgán kraje v přenesené působnosti a Ministerstvo dopravy a spojů. Dopravní úřady vykonávají ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad financováním dopravní obslužnosti a ve všech věcech, které nenáleží krajům v přenesené působnosti a Ministerstvu dopravy a spojů. Orgán kraje v přenesené působnosti vykonává ve svém územním obvodu státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve věcech mezinárodní dopravy osob s výjimkou autobusové linkové dopravy a nad silniční nákladní dopravou provozovanou zahraničními dopravci. Ministerstvo dopravy a spojů vykonává státní odborný dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní obslužnosti. Při výkonu státního odborného dozoru dozírají, zda dopravci dodržují podmínky a plní povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.".

2. V § 34 odst. 4 větě druhé se za slovo "vykonávaného" vkládají slova "orgánem kraje v přenesené působnosti a".

3. V § 34 odst. 4 větě čtvrté se za slova "Dopravní úřady" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

4. V § 35 se za slova "Dopravní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

5. V § 36 odst. 1 se za slova "dopravní úřad" vkládají slova " , orgán kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách

Čl. XLV

V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, v § 40 větě druhé se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLVI

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se na konec věty doplňují slova: "ve spolupráci s územně příslušným orgánem kraje v přenesené působnosti".

2. V § 20 odst. 3 poslední věta zní: "Tyto evidence odpadů zasílá každoročně orgánu kraje v přenesené působnosti do 31. května.".

3. V § 20 odst. 3 se za poslední větu vkládá nová věta, která zní: "Orgán kraje v přenesené působnosti tyto evidence odpadů a nakládání s nimi zpracuje v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a zasílá je každoročně ministerstvu do 30. června běžného roku.".

4. V § 20 odstavec 5 zní:

"(5) Každý má právo nahlížet na okresních úřadech a u orgánů krajů v přenesené působnosti do evidence o produkci odpadů, která je zpracovávaná okresními úřady a orgány kraje v přenesené působnosti podle odstavce 3.".

5. V § 22 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) kraje,".

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).

6. V § 23 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

7. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

Kraj

(1) Kraj v samostatné působnosti zpracovává koncepce odpadového hospodářství kraje.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) vede a zpracovává evidenci odpadů podle § 20 odst. 3 v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva a tuto evidenci zpřístupňuje občanům,

b) stanovuje ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů přepravní trasy podle § 8 odst. 2,

c) uděluje právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 3 odst. 3.

(3) Autorizaci uděluje orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož obvodu je činnost provozována.".

8. V § 26 odst. 1 písm. n) se za slova "Ministerstvu dopravy a spojů" vkládají slova "a příslušnému orgánu kraje".

9. V § 34 odst. 2 větě první se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "orgán kraje v přenesené působnosti".

10. V § 35 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvem" nahrazuje slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

11. V § 35 odst. 6 větě první a druhé se slova "ministerstvu" nahrazují slovy "příslušnému orgánu kraje".

12. V § 36 odst. 1 větě druhé se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje" a v poslední větě se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

13. V § 36 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

14. V § 36 odst. 3 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy "Orgán kraje v přenesené působnosti".

15. V § 36 odst. 4 písm. f) se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

16. V § 37 písm. c) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "příslušnému orgánu kraje".

17. V § 41 odstavec 2 zní:

"(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce nebo orgánu kraje v přenesené působnosti rozhoduje ministerstvo. O odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu rozhoduje orgán kraje v přenesené působnosti. O odvolání proti rozhodnutí obce rozhoduje okresní úřad.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLVII

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 98/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 větě první se za slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".

2. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova "obvodní úřady, Magistrátní úřad hlavního města Prahy" nahrazují slovy "úřady městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy, Magistrát".

3. V § 17 písm. b) se slova "o výměře nad 10 ha" nahrazují slovy "o výměře nad 20 ha".

4. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

"§ 17a

Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 6 odst. 2 souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře od 10 ha do 20 ha.".

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁzrušeno

Čl. XLVIIIzrušeno

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Čl. XLIX

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb. a zákona č. 238/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 75 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) kraje,".

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

2. V § 79 odst. 2 písm. a) se za slovo "zpracovává" vkládají slova "ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti".

3. V § 79 odst. 3 písm. h) se slova "okresním úřadem" nahrazují slovy "orgánem kraje v přenesené působnosti".

4. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:

"§ 79a

(1) Orgán kraje v samostatné působnosti zpracovává ve spolupráci s ministerstvem prognózy a koncepce strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

(2) Orgán kraje v přenesené působnosti

a) spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,

b) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným okresním úřadem.".

5. V § 85 odst. 2 větě první se před slova "okresní úřady" vkládá slovo "kraje,".

ČÁST PADESÁTÁzrušeno

Čl. Lzrušeno

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. LI

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb. a zákona č. 168/1993 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 1 se za slova "ministerstvo životního prostředí" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti" a slova "ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj" se nahrazují slovy "Ministerstvem průmyslu a obchodu".

2. V § 17 odst. 6 se za slova "Ministerstvo životního prostředí České republiky" vkládají slova "po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti".

3. V § 19 odst. 1 se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

4. V § 19 odst. 2 větě první se slova "ministerstva životního prostředí České republiky" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti".

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁzrušeno

Čl. LIIzrušeno

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ

Změna zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Čl. LIII

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 se slova "Ministerstvo životního prostředí" nahrazují slovy "Kraj v samostatné působnosti" a slovo "povinno" slovem "povinen".

2. V § 13 odstavec 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy usiluje zejména o to, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí v mezích působnosti úřadů veřejné správy.".

3. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Kraj v samostatné působnosti usiluje o to, aby

a) byl vytvořen a využíván systém osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející z principů udržitelného rozvoje a z aktivních forem výchovy, osvěty a získávání informací, zajišťovaný prostřednictvím státních i nestátních organizací,

b) orgány byly veřejnosti účinně nápomocny při zajišťování přístupu k informacím o životním prostředí.".

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁzrušeno

Čl. LIVzrušeno

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. LV

V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb. a zákona č. 17/2000 Sb., se v § 29 odst. 1 před poslední větu vkládá nová věta, která zní: "Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku se snižuje také o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu, s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty, pokud tyto dotace, příspěvky a podpory byly použity na pořízení nebo na technické zhodnocení tohoto hmotného a nehmotného majetku.".


ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. LVI

(1) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, z okresních úřadů a ze školských úřadů na územní samosprávné celky, případně okresní úřady v případech, kdy činnosti stanovené tímto zákonem přecházejí do působnosti územních samosprávných celků, případně okresních úřadů.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ

Zrušení zákona č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o obcích a zákon o hlavním městě Praze

Čl. LVII

Zrušuje se zákon č. 439/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. LVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

Souvislosti

Je měněn
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
255/2012 Sb. Kontrolní řád
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
93/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
217/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Mění
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
18/1997 Sb. Atomový zákon
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
279/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
41/1993 Sb. Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
485/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
389/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
94/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
44/1988 Sb. Horní zákon
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
29/1984 Sb. Školský zákon
76/1978 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních
50/1976 Sb. Stavební zákon
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
102/1963 Sb. Zákon o rybářství
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
Ruší
439/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
Je odkazován z
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
325/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
78/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
496/2012 Sb. Zákon o audiovizi
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
255/2012 Sb. Kontrolní řád
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
465/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
43/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
6/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
381/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
304/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
289/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
87/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
56/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
43/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn
2/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
482/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
251/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., některých ust. č. 48/1997 Sb., č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb.
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
166/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a zamítnutí návrhu na zrušení některých části č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
88/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
341/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
159/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
460/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
223/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
222/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
82/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
387/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
272/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení návrhu na zrušení ust. § 11 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
168/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
493/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
466/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
437/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
372/2004 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
366/2004 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
336/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
301/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
241/2004 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
218/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
205/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
168/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
156/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
121/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
93/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
53/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
25/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
17/2004 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
11/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
7/2004 Sb. Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
424/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
421/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
331/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
241/2003 Sb. Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
130/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
518/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb.
469/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
422/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
334/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
287/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
127/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
95/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 217/2000 Sb. (novela zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, č. 142/1992 Sb., o platu)
86/2002 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
55/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
500/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
433/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
254/2001 Sb. Vodní zákon
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
86/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
55/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
54/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
1/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 12/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
505/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
217/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Odkazuje na
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
125/1997 Sb. Zákon o odpadech
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
18/1997 Sb. Atomový zákon
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
289/1995 Sb. Lesní zákon
279/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
41/1993 Sb. Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
1/1993 Sb. Ústava České republiky
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
298/1992 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
485/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
439/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
389/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
526/1990 Sb. Zákon o cenách
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
94/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
44/1988 Sb. Horní zákon
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
29/1984 Sb. Školský zákon
76/1978 Sb. Zákon České národní rady o školských zařízeních
50/1976 Sb. Stavební zákon
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
71/1967 Sb. Správní řád
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
102/1963 Sb. Zákon o rybářství
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
16. 01.01.2021 51/2020 Sb. Budoucí znění
15. 01.07.2017 - 31.12.2020 250/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 12:21)
14. 01.01.2014 - 30.06.2017 255/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
13. 01.01.2013 - 31.12.2013 456/2011 Sb., 496/2012 Sb.
12. 01.04.2012 - 31.12.2012 375/2011 Sb.
11. 01.01.2012 - 31.03.2012 329/2011 Sb.
10. 01.01.2009 - 31.12.2011 189/2006 Sb.
9. 01.01.2007 - 31.12.2008 186/2006 Sb., 264/2006 Sb.
8. 01.01.2006 - 31.12.2006 379/2005 Sb.
7. 01.01.2005 - 31.12.2005 562/2004 Sb., 587/2004 Sb.
6. 01.05.2004 - 31.12.2004 356/2003 Sb., 93/2004 Sb.
5. 01.04.2004 - 30.04.2004 99/2004 Sb.
4. 01.02.2004 - 31.03.2004 22/2004 Sb.
3. 01.06.2002 - 31.01.2004 86/2002 Sb.
2. 01.07.2001 - 31.05.2002 143/2001 Sb.
1. 01.01.2001 - 30.06.2001 217/2000 Sb.
0. 17.05.2000 Vyhlášené znění