Zákon č. 100/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-100
Částka 32/2000
Platnost od 25.04.2000
Účinnost od 01.05.2000
Aktuální znění 01.05.2004

100

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Tento zákon upravuje postavení a činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"), pojištění vkladů členů v družstevních záložnách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen a právnických osob, ve kterých mají družstevní záložny kontrolu, (dále jen "kontrolovaná osoba"), který vykonává Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"). Kontrolou se rozumí jakýkoliv přímý podíl na základním jmění právnické osoby nebo nepřímý podíl na základním jmění právnické osoby vyšší než 50 %, nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby, ve které je osoba společníkem, akcionářem nebo členem, na základě smlouvy s právnickou osobou, ustanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem. Nepřímým podílem se rozumí podíl na základním jmění právnické osoby držený zprostředkovaně, a to prostřednictvím kontrolované osoby.".

2. V § 1 odstavec 6 zní:

"(6) Družstevní záložna

a) je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem, a to v rozsahu povolení působit jako družstevní záložna podle § 2a (dále jen "povolení"),

b) je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména vykonávat činnost způsobem, který neohrožuje návratnost vkladů jejích členů a její bezpečnost a stabilitu,

c) je povinna dodržovat zejména povinnosti uložené jí právními předpisy a rozhodnutími vydanými podle tohoto zákona.".

3. V § 1 se doplňují odstavce 7, 8 a 9, které včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) znějí:

"(7) Schválená účetní závěrka,3a) výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny (dále jen "výroční zpráva"), opis povolení a zpráva pro členy, jejichž obsah a způsob aktualizace stanoví na návrh Úřadu Ministerstvo financí právním předpisem podle tohoto zákona; musí být zveřejněny na místě veřejně přístupném v sídle družstevní záložny, v jejích pobočkách, expoziturách a jednatelstvích.

(8) Udělení prokury podle zvláštního zákona3b) není možné.

(9) Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním jmění právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby, či jiným způsobem nabývat kontrolu v právnické osobě.

3a) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3b) § 14 obchodního zákoníku.".

4. V § 2 se nadpis "Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny" pod označením § 2 vkládá nad označení § 2.

5. V § 2 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Zapisované základní jmění musí činit nejméně 500 000 Kč. Zapisované základní jmění musí být splaceno před podáním žádosti o povolení podle § 2a.

(3) Zastupování osob, které podaly přihlášku do družstevní záložny, na ustavující schůzi je vyloučeno.

(4) K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá povolení. Udělení povolení, jeho odnětí a změny jsou součástí zápisu do obchodního rejstříku.".

6. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Sídlo družstevní záložny musí být na území České republiky.".

7. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou č. 3c) zní:

"§ 2a

(1) Ke vzniku a činnosti družstevní záložny je třeba povolení. Povolení uděluje na základě písemné žádosti představenstva Úřad.

(2) V žádosti o povolení podle odstavce 1 se uvede

a) obchodní jméno a sídlo družstevní záložny,

b) výše zapisovaného základního jmění družstevní záložny,

c) věcné a organizační předpoklady pro činnost družstevní záložny.

(3) K žádosti o povolení podle odstavce 1 musí být přiloženy

a) listiny prokazující založení družstevní záložny, splacení celého zapisovaného základního jmění, odbornou způsobilost a bezúhonnost členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise družstevní záložny,

b) návrh obchodního plánu družstevní záložny.

(4) O žádosti o povolení podle odstavce 1 rozhodne Úřad do 60 dnů od doručení žádosti nebo jejího doplnění, a to po posouzení podmínek pro udělení povolení.

(5) Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu. V povolení může být výkon některých činností podle § 3 vyloučen nebo omezen. Povolení zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nebo dnem zrušení družstevní záložny.

(6) Podmínkami pro udělení povolení jsou

a) odborná způsobilost a bezúhonnost osob zvolených do funkce členů orgánů družstevní záložny,

b) věcné a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností družstevní záložny, vyplývající zejména ze stanov družstevní záložny (dále jen "stanovy"), popřípadě dalších vnitřních předpisů družstevní záložny,

c) reálnost obchodního plánu a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti.

(7) Pro účely tohoto zákona se považuje za osobu

a) bezúhonnou osoba, která se prokáže výpisem z trestního rejstříku, který není starší 3 měsíců, a která nebyla pravomocně odsouzena pro majetkoprávní trestný čin nebo trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti družstevní záložny, nebo jiný úmyslný trestný čin podle zvláštního zákona,3c)

b) odborně způsobilou osoba, která má ukončené úplné střední vzdělání a nejméně 2 roky praxe v oblasti související s činnostmi podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) nebo ukončené vysokoškolské vzdělání a nemá pracovněprávní nebo obdobný poměr k podnikatelskému subjektu, který podniká nebo jinak nakládá s cennými papíry uvedenými v § 3 odst. 2 písm. c).

(8) Úřad je oprávněn si vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů týkající se osob navržených nebo zvolených do funkcí členů orgánů družstevní záložny.

3c) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

9. V § 3 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"c) nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy,4) komunální obligace a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku. Jiné dluhopisy je družstevní záložna oprávněna nabývat jen po předchozím souhlasu Úřadu, který posoudí rizikovost nabytí dluhopisů ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny,

4) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.".

10. V § 3 odst. 2 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno f).

11. V § 3 odst. 2 písm. f) se slova "návratné finanční výpomoci" nahrazují slovem "půjčky".

12. V § 3 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) po předchozím souhlasu Úřadu a za podmínek jím stanovených přijímat vklady od jiných právnických osob, vést těmto osobám účty a provádět platby z jejich pověření a poskytovat úvěry obcím v České republice. Při udělení souhlasu Úřad posoudí rizikovost činnosti družstevní záložny ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny.".

13. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Vymezení majetku podle odstavce 2 písm. d) se po dobu 6 měsíců od jejich nabytí nevztahuje na věci, které družstevní záložna nabyla v souvislosti se zajištěním své pohledávky.".

14. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"(4) Družstevní záložny jsou oprávněny k ochraně svých zájmů vytvářet zájmová sdružení právnických osob,4a) jejichž členy jsou pouze družstevní záložny.

4a) § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Přijaté vklady vede družstevní záložna na vkladových účtech. Smlouvy uzavřené ve smyslu § 3 odst. 1 musí být uzavřeny písemně. Anonymní vklady nesmí družstevní záložna přijímat.

(6) K žádosti o souhlas podle odstavce 2 písm. c) a g) družstevní záložna předloží Úřadu listiny umožňující Úřadu posouzení rizikovosti činností družstevní záložny podle odstavce 2 písm. c) a g) ve vztahu k návratnosti vkladů členů a stabilitě a bezpečnosti družstevní záložny. Družstevní záložna k žádosti podle odstavce 2 písm. c) doloží především výši investovaných peněžních prostředků, předpokládaný způsob jejich zhodnocení, jejich návratnost a rizikovost. Družstevní záložna k žádosti podle odstavce 2 písm. g) doloží především předpokládanou výnosnost a rizikovost činností podle odstavce 2 písm. g) včetně způsobu zhodnocení a zajištění těchto činností.".

16. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova "a povinnost" zrušují.

17. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Člen je povinen krýt ztrátu družstevní záložny uhrazovací povinností v souladu s tímto zákonem. Výši uhrazovací povinnosti člena vůči družstevní záložně ke krytí jejích ztrát určují stanovy, musí být však nejméně dvojnásobkem členského podílu. Uhrazovací povinnost může být pro jednotlivé členy rozdílná v závislosti na výši jejich uložených vkladů. Ve stanovách může být určeno, že uhrazovací povinnost členů všech nebo některých volených orgánů družstevní záložny je vyšší a může být určena i rozdílně pro jednotlivé volené orgány družstevní záložny.".

18. V § 4 odst. 7 se slova "má přednostní právo" nahrazují slovy "je oprávněna své splatné pohledávky za členem započíst" a slova "na úroky z vkladů, na vklady a na členský podíl člena, kterému poskytlo úvěr nebo který má jiné majetkové závazky vůči družstevní záložně" se nahrazují slovy "oproti úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu člena".

19. V § 4 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů. Dojde-li ke změnám těchto skutečností, je povinna včas a řádně zajistit informovanost členů.

(9) Postupování pohledávek členů za družstevní záložnou vyplývajících z vkladů členů u družstevní záložny je možné pouze mezi členy družstevní záložny.".

20. V nadpisu § 5 se slova "družstevní záložny" zrušují.

21. V § 5 odst. 1 první větě se slova "družstevní záložny" zrušují.

22. V § 5 odst. 1 písm. o) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní body 4, 5 a 6 se označují jako body 3, 4 a 5.

23. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

"Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny

§ 5a

(1) K platnosti usnesení členské schůze je třeba v případě hlasování

a) o způsobu úhrady ztráty družstevní záložny souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů,

b) o splynutí, sloučení nebo rozdělení družstevní záložny souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů.

(2) Náhradní členská schůze může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po uplynutí 30 minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce. Podrobnosti upravují stanovy.

(3) Rozhodnutí členské schůze o snížení výše členského podílu nebo výše uhrazovací povinnosti určených ve stanovách bez předchozího souhlasu Úřadu, který posoudí snížení uhrazovací povinnosti nebo snížení výše členského podílu ve vztahu k povinnosti družstevní záložny dodržovat pravidla určená podle § 11 s ohledem na bezpečnost a stabilitu družstevní záložny, je neplatné.".

24. V § 6 se nadpis zrušuje.

25. V § 6 odstavec 4 zní:

"(4) Určí-li stanovy, je úvěrová komise oprávněna převést část výkonu svých pravomocí na jiné osoby, a to způsobem uvedeným ve stanovách. Tím není dotčena odpovědnost členů úvěrové komise podle § 6a odst. 2.".

26. V § 6 odst. 5 písm. a) se za slovo "banky" vkládají slova "a o přijetí vkladu od jiné družstevní záložny".

27. V § 6 odstavec 6 zní:

"(6) Představenstvo vypracuje výroční zprávu, která obsahuje i roční účetní závěrku, a předkládá ji ke schválení členské schůzi. Tuto členskou schůzi je povinno svolat tak, aby se konala do 30. června roku následujícího po roce, za který je výroční zpráva vypracována. Schválenou výroční zprávu zašle představenstvo Úřadu do 10 dnů od jejího schválení. Návrh výroční zprávy musí být zaslán členům nejméně 30 dnů před dnem konání členské schůze.".

28. V § 6 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Členové volených orgánů družstevní záložny jsou povinni neprodleně a úplně informovat Úřad o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek ohrožení hospodaření družstevní záložny nebo uplatnění postupu podle § 28 tohoto zákona. Členové volených orgánů jsou povinni dodržovat kromě zákonů a jiných právních předpisů také rozhodnutí Úřadu a vykonávat svoji činnost s odbornou péčí. Jsou povinni vykonávat své funkce tak, aby neohrozili návratnost vkladů členů družstevní záložny a její bezpečnost a stabilitu ve vztahu k hospodaření.".

29. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Členem voleného orgánu družstevní záložny může být pouze bezúhonná a odborně způsobilá osoba. Ve stanovách může být uvedeno, na které další funkce se tato podmínka vztahuje.

(2) Členové voleného orgánu, kteří způsobili družstevní záložně porušením právních povinností při výkonu působnosti voleného orgánu škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi členem voleného orgánu a družstevní záložnou nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena voleného orgánu za škodu jsou neplatné. Členové voleného orgánu odpovídají za škodu, kterou družstevní záložně způsobili plněním nevhodného pokynu členské schůze. Této odpovědnosti se zprostí, pokud alespoň jeden z nich členskou schůzi na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zaprotokolování námitky do zápisu z členské schůze. To neplatí, pokud je pokyn členské schůze v rozporu s právními předpisy.".

30. V § 7 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:

"(6) Ustanovení zvláštního zákona o zákazu konkurence10) nejsou tímto zákonem dotčena a platí také pro členy úvěrové komise. Výkon funkce člena voleného orgánu družstevní záložny je neslučitelný s výkonem funkce člena voleného orgánu jiné družstevní záložny a s pracovním nebo obdobným poměrem v jiné družstevní záložně. Stanovy mohou určit, že člen voleného orgánu družstevní záložny nebo vedoucí zaměstnanec nesmějí zastávat funkci v řídících nebo dozorčích orgánech nebo funkci ředitele nebo prokuristy v jiné právnické osobě.

10) § 249 obchodního zákoníku.".

31. V § 7 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo vedoucí zaměstnanec je povinen před svým zvolením nebo jmenováním do příslušné funkce písemně informovat toho, kdo jej volí nebo jmenuje, o své bezúhonnosti a odborné způsobilosti, o předmětu své případné podnikatelské činnosti, o svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast, pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby. Člen voleného orgánu družstevní záložny nebo vedoucí zaměstnanec informuje písemně i o změnách, které nastaly v průběhu výkonu jeho funkce.

(8) Družstevní záložna je povinna do 5 dnů ode dne zvolení člena orgánu družstevní záložny doručit Úřadu žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce včetně listin osvědčujících splnění těchto podmínek. Pokud Úřad rozhodne, že zvolený člen orgánu družstevní záložny nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí družstevní záložně. Úřad ve věci posouzení podmínek pro výkon funkce člena orgánu družstevní záložny rozhodne do 30 dnů od doručení žádosti; jinak se má za to, že člen orgánu družstevní záložny podmínky splňuje.".

32. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ 8

(1) Družstevní záložna vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů.11)

(2) Družstevní záložna sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, má-li podíl na základním jmění kontrolované osoby.

11) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

33. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

(1) Roční účetní závěrka družstevní záložny musí být ověřena auditorem. Úřad může na žádost družstevní záložny doručenou do 3 měsíců od skončení účetního období udělit družstevní záložně z této povinnosti výjimku z důvodu malého rozsahu a náročnosti činnosti družstevní záložny.

(2) Vybrané auditory je družstevní záložna povinna oznámit Úřadu, který je oprávněn do 30 dnů po obdržení tohoto oznámení auditory odmítnout. Družstevní záložna je povinna oznámit do 15 dnů po odmítnutí Úřadem nové auditory.".

34. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 12) zní:

"§ 9

(1) Zisk po zdanění lze rozdělit jen mezi ty členy, kteří kryli ztrátu družstevní záložny uhrazovací povinností, a to do výše skutečného plnění této uhrazovací povinnosti. Podrobnosti upraví stanovy. Ustanovení zvláštního zákona o rozdělení a užití zisku družstva12) se nepoužijí.

(2) Vykáže-li družstevní záložna ztrátu, je členská schůze povinna rozhodnout při schvalování účetní závěrky družstevní záložny, ze které tato ztráta vyplývá, o úhradě této ztráty z vlastních zdrojů družstevní záložny, případně rozhodnout o krytí této ztráty uhrazovací povinností členů ve výši podle stanov, určené v souladu s tímto zákonem tak, aby tato ztráta byla uhrazena v rozsahu výše vlastních zdrojů družstevní záložny a výše uhrazovací povinnosti členů do 30 dnů od konání této členské schůze.

12) § 236 obchodního zákoníku.".

35. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova "§ 3 odst. 1 písm. c) bod 3" nahrazují slovy "§ 3 odst. 1 písm. c) bod 2".

36. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:

"§ 11

(1) Družstevní záložna je povinna dodržovat pravidla a ukazatele týkající se poměru kapitálu a rezerv k aktivům, popřípadě závazkům, a to i na konsolidovaném základě, klasifikace vybraných položek aktiv, tvorby rezerv a opravných položek,14a) úvěrové angažovanosti, platební schopnosti a likvidity. Tato pravidla a ukazatele, jakož i vymezení pojmů aktiva a pasiva družstevní záložny a jejich vybrané položky, rezervy a kapitál včetně určení rizikových vah dluhopisů stanoví a vyhlašuje na návrh Úřadu právním předpisem Ministerstvo financí.

(2) Družstevní záložna je povinna zabezpečovat, aby

a) částka úvěrů poskytnutých jednomu dlužníkovi, popřípadě ekonomicky spjaté skupině dlužníků nepřekročila stanovené procento z vybraných položek aktiv nebo pasiv,

b) celková částka úvěrů poskytnutých deseti největším dlužníkům, popřípadě ekonomicky spjatým skupinám dlužníků nepřekročila stanovené procento z celkového objemu vybraných položek aktiv a pasiv družstevní záložny.

(3) Družstevní záložna je povinna udržovat trvale svou platební schopnost. Za tím účelem je povinna dodržovat stanovená pravidla likvidity a platební schopnosti; tato pravidla mohou upravovat zejména

a) minimální výši likvidních prostředků, popřípadě skupiny těchto prostředků ve vztahu k aktivům nebo k pasivům, popřípadě ke skupině vybraných položek aktiv nebo pasiv,

b) omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů nebo investic, vkladů, záruk a závazků,

c) omezení a podmínky směřující ke sladění splatnosti aktiv a pasiv družstevní záložny.

14a) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

37. § 12 se zrušuje.

38. V § 13 odst. 1 písm. b) se číslovka "100 000" nahrazuje číslovkou "500 000".

39. V § 13 odst. 2 se slova "odst. 2 a 3" zrušují.

40. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Družstevní záložna se též zrušuje dnem nabytí právní moci odnětí povolení.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

41. V § 13 odstavec 4 zní:

"(4) Splynutí a sloučení družstevní záložny je možné jen s jinou družstevní záložnou. Družstevní záložnu lze rozdělit pouze na družstevní záložny. K rozdělení, sloučení a splynutí je třeba předchozího souhlasu Úřadu; přitom se postupuje přiměřeně podle § 2a.".

42. V § 13 odstavec 6 zní:

"(6) Likvidátora družstevní záložny jmenuje na návrh družstevní záložny a odvolává Úřad, který podává příslušné návrhy do obchodního rejstříku. Likvidátorem může být pouze osoba splňující podmínky bezúhonnosti a odborné způsobilosti podle § 2a odst. 7 a která nemá závazky vůči družstevní záložně. Družstevní záložna předloží Úřadu návrh na jmenování likvidátora nejpozději do 5 dnů od zrušení družstevní záložny či ukončení činnosti likvidátora, a to včetně listin prokazujících splnění podmínek podle tohoto odstavce. V případě, že družstevní záložna nepředloží návrh včetně listin prokazujících splnění podmínek podle tohoto odstavce ve stanovené lhůtě nebo osoba navržená pro výkon funkce likvidátora nesplňuje podmínky podle tohoto odstavce, jmenuje likvidátora Úřad.".

43. V § 13 se odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 15) a 16) zrušují.

44. V § 14 odst. 4 se slova "návratné finanční výpomoci" nahrazují slovem "půjčky", slova "a výtěžky z ukončených konkurzních a likvidačních řízení" se zrušují a za slova "Fondu jsou" se vkládá slovo "zejména".

45. V § 14 odst. 5 se slova "návratných finančních výpomocí" nahrazují slovem "půjček".

46. V § 14 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní:

"(7) V případě prohlášení konkursu se nároky Fondu vůči družstevní záložně, která je v úpadku, vzniklé na základě výplaty náhrad jejím členům považují za pohledávky druhé třídy podle zvláštního zákona.17a)

17a) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.".

47. V § 15 odst. 1 se slovo "šestičlenným" nahrazuje slovem "tříčlenným".

48. V § 15 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Předsedu a ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává ředitel Úřadu. Funkční období členů představenstva Fondu je tříleté a lze je jmenovat opakovaně. Každý rok je jmenován nejméně jeden člen představenstva Fondu.

(3) Jeden člen představenstva Fondu je jmenován z řad zaměstnanců Úřadu. Nejméně jeden člen představenstva je jmenován z řad členů představenstev družstevních záložen.".

49. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Roční příspěvek družstevní záložny do Fondu činí 0,5 % z průměru objemu vkladů členů v družstevní záložně vedených v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo, popřípadě identifikační číslo vkladatele (dále jen "pojištěný vklad") za předchozí kalendářní rok, včetně úroků, na které vznikl vkladatelům nárok v předchozím kalendářním roce. Průměrný objem pojištěných vkladů družstevní záložna propočítává podle čtvrtletních stavů pojištěných vkladů v předchozím kalendářním roce. Družstevní záložna nesmí provádět takové převody mezi vkladovými nebo jinými účty, anebo uzavírat takové smlouvy o pojištěném vkladu, anebo vykonávat jiné obdobné činnosti, které způsobují při propočtu čtvrtletních stavů pojištěných vkladů snížení ročního příspěvku. V takovém případě Úřad provede příslušný propočet a nařídí družstevní záložně doplatit příslušný rozdíl.".

50. V § 17 odst. 1 se za slova "pojištěný vklad" doplňují slova "(dále jen "náhrada")" a za slova "smluvních podmínek." se vkládá tato věta: "Nárok vkladateli na náhradu nevznikne dříve, než družstevní záložna, která není schopna dostát svým závazkům a jejímž členem je vkladatel, prokáže Úřadu, že její členové se podíleli na krytí ztráty, která byla zjištěna účetní závěrkou provedenou v souvislosti s neschopností družstevní záložny dostát svým závazkům, ne starší než 3 měsíce, uhrazovací povinností ve výši podle stanov.".

51. V § 17 odst. 3 se za slovo "vklady" vkládají slova "v rámci nucené správy nebo" a slova "odst. 3 písm. b), popř. c)" se zrušují.

52. V § 20 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V případě menšího objemu finančních prostředků ve Fondu, než činí výše objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady vkladatelům poměrně dle výše jejich nároku na náhradu a doplatí náhrady či část náhrad vkladatelům až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků. Nárok na náhradu se v případě opožděné výplaty neúročí. Nárok na náhradu se nepromlčuje. Vkladatelům se vyplácí náhrady v pořadí podle vzniku nároku na výplatu náhrad. Vkladatelé mají přednostní právo na výplatu náhrad před splácením ostatních závazků Fondu.".

53. § 21 zní:

"§ 21

Fond může peněžní prostředky ukládat vklady u bank a nabývat státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku, dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, hypoteční zástavní listy4) a dluhopisy vydané centrálními bankami členských států OECD, za které převzaly tyto státy záruku.".

54. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který zní:

"§ 21a

V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených náhrad či jiných závazků Fondu, se příspěvek pro následující rok po roce, ve kterém nepostačovaly prostředky k vyplacení zákonem stanovených náhrad, zvyšuje na trojnásobek procentní sazby uvedené v § 16 odst. 1. Úřad oznámí družstevním záložnám zvýšení příspěvku.".

55. V § 22 odst. 1 se za slovo "záložen" vkládají slova "a Fondu".

56. V § 22 odstavec 2 zní:

"(2) Předmětem dohledu Úřadu podle odstavce 1 je dodržování zákonů, jiných právních předpisů vydaných podle tohoto zákona, jakož i rozhodnutí vydaných Úřadem, družstevními záložnami a Fondem. Družstevní záložny podléhají dohledu od svého založení do zániku.".

57. V § 23 odst. 2 se slova "z Fondu" nahrazují slovy "ze státního rozpočtu".

58. § 24 zní:

"§ 24

(1) Činnost Úřadu řídí ředitel Úřadu (dále jen "ředitel"), kterého jmenuje a odvolává ministr financí.

(2) Podrobnosti o postavení, působnosti a činnosti Úřadu upraví statut Úřadu, který vydává ředitel po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Ve statutu se upraví i vydávání Věstníku Úřadu.

(3) Úřad každoročně vypracuje zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu, kterou předkládá Ministerstvu financí ke schválení.

(4) Není-li zpráva podle odstavce 3 schválena, odvolá ministr financí ředitele a do 3 měsíců od odvolání jmenuje nového ředitele.".

59. V § 26 odstavec 3 zní:

"(3) Všechny družstevní záložny jsou povinny platit roční poplatek na činnost Úřadu. Výši ročního poplatku na následující rok stanoví při schvalování rozpočtu Úřadu Poslanecká sněmovna na návrh Úřadu procentní sazbou z objemu všech vkladů vedených u družstevní záložny ke dni 30. června běžného roku. Poplatek je družstevní záložna povinna zaplatit nejpozději do 31. ledna následujícího roku.".

60. V § 27 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Úřad je při výkonu své působnosti povinen dbát, aby družstevní záložně nevznikly náklady zjevně nepřiměřené účelu rozhodnutí Úřadu a aby nedošlo v důsledku rozhodnutí Úřadu k jinému nedostatku v činnosti družstevní záložny.".

61. V § 27 odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Družstevní záložna neprodleně zašle Úřadu schválené změny stanov.

(3) Úřad kromě výkonu dohledu preventivně dbá zdravého řízení a hospodaření družstevních záložen, zejména poskytováním poradenství a vydáváním doporučení. Spolupracuje přitom s družstevními záložnami a dalšími osobami, které jsou družstevními záložnami na podporu jejich zájmů založeny. Nebude-li se družstevní záložna řídit doporučením vydaným Úřadem, je představenstvo této družstevní záložny povinno informovat o této skutečnosti nejbližší členskou schůzi konanou po vydání doporučení a Úřad.

(4) Úřad je oprávněn zúčastnit se členské schůze svým pověřeným zástupcem. Úřad je povinen zúčastnit se členské schůze svým pověřeným zástupcem, je-li o to družstevní záložnou požádán, a podat členské schůzi informace, které se týkají družstevní záložny a výkonu dohledu, nejde-li o informace, jejichž poskytnutí je zákonem vyloučeno. Požádá-li pověřený zástupce Úřadu na členské schůzi o slovo, musí mu být uděleno.".

62. V § 27 se odstavec 5 zrušuje.

63. § 28 zní:

"§ 28

(1) Zjistí-li Úřad nedostatky v činnosti družstevní záložny, je oprávněn, podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku,

a) vyžadovat, aby družstevní záložna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, zejména omezila některé povolené činnosti nebo ukončila nepovolené činnosti ve smyslu povolení, vyměnila osoby ve vedení družstevní záložny, vytvořila odpovídající výši opravných položek a rezerv, vyměnila členy představenstva, kontrolní nebo úvěrové komise družstevní záložny, nebo upravila uhrazovací povinnost členů, anebo svolala členskou schůzi a tato členská schůze projednala Úřadem stanovenou záležitost nebo jeho návrh,

b) rozhodnout o omezení nebo zákazu některých povolených činností družstevní záložny až na 120 dnů, a to včetně nakládání vkladatelů s jejich vklady,

c) změnit povolení vyloučením nebo omezením některých činností uvedených v § 3,

d) nařídit mimořádný audit na náklady družstevní záložny,

e) zavést v družstevní záložně nucenou správu,

f) uložit družstevní záložně pokutu do 10 000 000 Kč,

g) nařídit svolaní členské schůze na náklady družstevní záložny a určit některé body programu jednání této členské schůze,

h) odejmout povolení podle § 28g a 28h.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. b) až g) se uplatní při nesplnění požadavku podle odstavce 1 písm. a); podle povahy zjištěného nedostatku, zejména nesnese-li věc odkladu, lze tento postup uplatnit i bez předchozího požadavku podle odstavce 1 písm. a).

(3) Nedostatkem v činnosti se rozumí

a) porušení podmínek stanovených v povolení a podmínek pro vydání povolení,

b) porušení zákona, právních předpisů vydaných podle tohoto zákona a rozhodnutí Úřadu,

c) provádění obchodů družstevní záložnou způsobem, který poškozuje nebo může poškodit zájmy jejích vkladatelů a členů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu družstevní záložny,

d) řízení činnosti a hospodaření družstevní záložny osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou bezúhonné,

e) jestliže družstevní záložnou vytvořený souhrn opravných položek a rezerv nepostačuje k pokrytí rizik vyplývajících z družstevní záložnou vykázaného objemu klasifikovaných aktiv,

f) jestliže volený orgán družstevní záložny nevykonává svou funkci déle než 60 dnů,

g) odepření při kontrole vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo odepření vstupu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu,

h) porušování pravidel a ukazatelů určených podle § 11.

(4) Na řízení o změně povolení, zákazu nebo omezení povolených činností, zavedení nucené správy, skončení nucené správy, o nařízení mimořádného auditu, uložení pokuty a jiná rozhodování Úřadu se vztahují předpisy o správním řízení,19) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Účastníkem řízení je pouze dotčená družstevní záložna.

(6) Řízení může být zahájeno též doručením rozhodnutí.

(7) Doručení do vlastních rukou provede Úřad předáním rozhodnutí členovi představenstva družstevní záložny nebo členovi kontrolní komise nebo osobě pověřené řízením družstevní záložny. Odmítne-li některá z těchto osob rozhodnutí převzít, je doručeno okamžikem tohoto odmítnutí.

(8) Proti rozhodnutí lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání k Ministerstvu financí prostřednictvím Úřadu. Podané odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), c), d) a e) nemá odkladný účinek.

(9) Lhůta k plnění doručeného rozhodnutí činí alespoň 24 hodin, a to s výjimkou rozhodnutí podle § 28 odst. 1 písm. b) a c), jejichž plnění může být vyžadováno okamžikem doručení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(10) Uložením pokuty podle odstavce 1 písm. f) není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

(11) Pokuta podle odstavce 1 písm. f) je příjmem Fondu.

(12) Jestliže nebylo uložením opatření podle odstavce 1 dosaženo nápravy, může Úřad opatření podle odstavce 1 uložit opakovaně, popřípadě uložit jiné opatření podle odstavce 1, není-li stanoveno v tomto zákoně jinak.

(13) Řízení podle odstavce 1 lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Úřad dověděl o skutečnostech rozhodných pro uložení příslušného opatření, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

(14) Osoby, u kterých je podezření, že bez povolení Úřadu provádějí činnost, ke které je třeba povolení Úřadu, je Úřad oprávněn kontrolovat v rozsahu, který je potřebný ke zjištění skutkového stavu týkajícího se takové činnosti. Jestliže Úřad zjistí, že tato osoba prováděla nebo provádí činnost, ke které je třeba povolení, bez tohoto povolení, je oprávněn jí uložit pokutu podle odstavce 1 písm. f).".

64. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28i, které včetně poznámky pod čarou č. 19a) znějí:

"§ 28a

V případě, že představenstvo nebo kontrolní komise zjistí, že družstevní záložna je nebo se stane platebně neschopnou nebo že družstevní záložně vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které způsobily nebo mohou způsobit pokles poměru kapitálu k aktivům pod poměr stanovený Ministerstvem financí podle § 11, informuje o tom neprodleně Úřad.

§ 28b

(1) Cílem nucené správy je zajistit takové podmínky v družstevní záložně, aby členové mohli na členské schůzi, pokud její svolání a konání umožňuje situace v družstevní záložně, řádně a se znalostí všech potřebných informací o družstevní záložně rozhodnout o opatřeních vedoucích k nápravě všech nedostatků včetně případné úhrady zjištěné ztráty nebo o zrušení družstevní záložny. Nucenou správu lze v družstevní záložně zavést, jestliže neodstranila nedostatky v činnosti. K zavedení nucené správy si Úřad vyžádá stanovisko Ministerstva financí.

(2) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, obsahuje

a) důvody pro zavedení nucené správy,

b) jméno, příjmení a rodné číslo správce,

c) případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, poskytování úvěrů nebo jiných činností.

(3) Náklady spojené s výkonem nucené správy včetně odměny nuceného správce jsou placeny z majetku družstevní záložny a jsou nákladem družstevní záložny na dosažení, udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických osob podle zvláštního zákona.19a)

(4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít rozhodnutí správce v takové věci formu notářského zápisu.

§ 28c

(1) Správce jmenuje a odvolává Úřad, který rovněž stanoví výši jeho odměny za výkon nucené správy. Správce je zaměstnancem Úřadu.

(2) Správce je oprávněn po předchozím souhlasu Úřadu přibírat k výkonu nucené správy v družstevní záložně další osoby. K výkonu nucené správy nesmí být přibrány osoby, které jsou v dlužnické pozici vůči družstevní záložně nebo které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k jiné družstevní záložně. Přibrané osoby jsou oprávněny se seznamovat se záležitostmi, které souvisejí s činností a hospodařením družstevní záložny. Jsou zároveň povinny zachovávat o těchto věcech mlčenlivost.

§ 28d

(1) Okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy se pozastavuje výkon funkce všech orgánů družstevní záložny s výjimkou kontrolní komise. Tímto okamžikem je toto rozhodnutí účinné vůči každému. Postavení představenstva a úvěrové komise má nucený správce, který svolává členskou schůzi a má právo se jí zúčastnit. Právo podávat odvolání proti rozhodnutím Úřadu za trvání nucené správy má kontrolní komise.

(2) O věcech v působnosti členské schůze rozhoduje nucený správce s předchozím souhlasem Úřadu. Rozhodnutí týkající se změny a doplnění stanov projedná nucený správce s kontrolní komisí. O výši uhrazovací povinnosti, o krytí ztráty formou uhrazovací povinnosti členů během nucené správy, o volbě členů volených orgánů družstevní záložny a o zrušení družstevní záložny není oprávněn rozhodnout nucený správce v působnosti členské schůze. O těchto věcech rozhoduje členská schůze svolaná nuceným správcem. Návrhy této členské schůzi mohou předkládat členové, kontrolní komise nebo nucený správce.

(3) Jestliže to situace družstevní záložny vyžaduje, může správce s předchozím souhlasem Úřadu částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich vklady v družstevní záložně.

(4) Zjistí-li správce předlužení družstevní záložny, je oprávněn s předchozím souhlasem Úřadu podat návrh na vyrovnání nebo na prohlášení konkurzu.

(5) Nucený správce je povinen vynaložit veškerou odbornou péči k dosažení cíle nucené správy, zejména je povinen postupovat tak, aby odvrátil další majetkovou újmu a aby družstevní záložna vymáhala své pohledávky.

§ 28e

(1) Nucená správa se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se nucené správy podává Úřad.

(2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh Úřadu zavedení nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového správce.

(3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení o návrzích souvisejících s nucenou správou na zápis do obchodního rejstříku.

§ 28f

(1) Nucená správa končí

a) doručením rozhodnutí Úřadu o skončení nucené správy,

b) prohlášením konkursu, nebo

c) uplynutím 12 měsíců od zavedení nucené správy.

(2) Úřad rozhodne o skončení nucené správy do 10 dnů ode dne, kdy došlo k odstranění nebo k nápravě nedostatků v činnosti družstevní záložny.

Odnětí povolení

§ 28g

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti družstevní záložny Úřad povolení odejme; tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy.

(2) Povolení může být dále odňato, jestliže

a) družstevní záložna nezahájila činnost do 12 měsíců ode dne udělení povolení nebo po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od členů nebo jim neposkytuje úvěry, nebo

b) povolení bylo získáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti či jiným nikoliv řádným způsobem.

§ 28h

(1) V rozhodnutí o odnětí povolení podle § 28g se stanoví den, ke kterému se povolení odnímá.

(2) Ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí povolení nesmí dotčená právnická osoba přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

§ 28i

(1) Na návrh Úřadu vydá Ministerstvo financí právní předpisy, které upravují povinnosti družstevních záložen při vedení účetnictví.

(2) Na návrh Úřadu vydá Ministerstvo financí

a) právní předpisy, které upravují pravidla a ukazatele podle § 11,

b) právní předpisy stanovující povinný obsah výroční zprávy družstevní záložny a obsah a způsob aktualizace zprávy pro členy.

(3) Návrhem podle odstavců 1 a 2 se rozumí podrobně zpracované zásady právních předpisů.

19a) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Čl. III

V § 19 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se na konci nahrazuje tečka čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

"s) příjmy Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.".


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. IV

1. Řízení o zrušení nebo likvidaci družstevní záložny, jakož i řízení Úřadu v souvislosti s výkonem dohledu nad družstevními záložnami, zahájené přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Úřad udělí povolení bez omezení či vyloučení činností podle tohoto zákona do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona všem družstevním záložnám, které vznikly před účinností tohoto zákona, a to na základě písemné žádosti představenstva. Družstevní záložny, jejichž představenstvo ve lhůtě 15 dnů ode dne účinnosti tohoto zákona nepodá žádost o udělení povolení, se zrušují uplynutím posledního dne lhůty stanovené v první větě.

3. Družstevní záložny uvedou své poměry do souladu s ustanoveními tohoto zákona do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

4. Úřad je oprávněn nejdříve po uplynutí 3 měsíců od udělení povolení zahájit řízení s družstevní záložnou o odnětí povolení. Tímto není dotčeno oprávnění Úřadu zahájit proti družstevní záložně jiná řízení podle tohoto zákona.

5. Zapisovaného základního jmění podle ustanovení § 2 odst. 2 jsou družstevní záložny povinny dosáhnout do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona končí funkční období všech členů představenstva Fondu jmenovaných do funkce člena představenstva Fondu před nabytím účinnosti tohoto zákona. Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ředitel Úřadu jmenuje členy představenstva Fondu, a to jednoho člena na 1 rok, jednoho člena na 2 roky a předsedu představenstva na 3 roky.

7. Družstevní záložny jsou povinny ukončit své majetkové účasti v právnických osobách do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Nucená správa, která byla uvalena na družstevní záložnu před účinností tohoto zákona, se vykonává podle tohoto zákona.

9. Do doby ukončení majetkových účastí družstevní záložny v kontrolovaných osobách je Úřad oprávněn provádět kontrolu činnosti a hospodaření těchto osob. Při kontrole se přiměřeně použijí ustanovení § 23 odst. 1 a § 27 odst. 1. Jestliže kontrolovaná osoba odepře při kontrole vydat vyžádané informace a listiny nebo bude v prodlení s jejich vydáním nebo znemožní vstup do prostorů kontrolované osoby nebo bude v prodlení s umožněním vstupu, je Úřad oprávněn uložit kontrolované osobě pokutu až do výše 10 000 000 Kč; přitom použije přiměřeně ustanovení § 28.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce ode dne vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Je měněn
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Mění
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Je odkazován z
450/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
304/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
289/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
87/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
2/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
159/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
296/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
223/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
526/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
287/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
230/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
Odkazuje na
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
71/1967 Sb. Správní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.05.2004 237/2004 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 21:36)
1. 01.05.2000 - 30.04.2004
0. 25.04.2000 Vyhlášené znění