Nařízení vlády č. 89/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-89
Částka 33/1999
Platnost od 18.05.1999
Účinnost od 18.05.1999
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Minulé znění 18.05.1999 - 31.12.2005

89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. dubna 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena l) až t) zní:

"l) v příloze č. 12 seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných skutečností v působnosti Komise pro cenné papíry,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

r) v příloze č. 17 seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu,

s) v příloze č. 18 seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky,

t) v příloze č. 19 seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky.".

2. V § 1 odst. 1 se písmeno u) vypouští.

3. Přílohy č. 1 až 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností - obecná část

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
1.Krizové plánování (obranné plánování, civilní nouzové plánování)V-D
2.Mezinárodní jednání, smlouvy, protokoly, zápisy nebo informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnouV-PT
3.Systém bezpečnostní ochrany informačních systémů nakládajících  
a) s utajovanými skutečnostmiV-PT
b) s neutajovanými skutečnostmi, pokud by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit újmu 1) zájmům 2) České republikyV-D
4.Zpráva o stavu zabezpečení ochrany utajovaných skutečnostíV-T
5.Systém a organizace ochrany objektů, ve kterých se vyskytují utajované skutečnosti, včetně systémů technického, elektrického a elektronického zabezpečeníV (není-li dále stanoveno jinak)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva financí

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení 
ResortPřímo řízené organizaceNižší výkonné orgányOrganizace
Analytická a kontrolní činnost ve finanční oblasti
1.Informace o prostředcích, pomůckách a provádění zkoumání pravosti listin, dokladů a bankovkových materiálůV-D V-D
Bankovní operace a kapitálový trh 
2.Měsíční přehledy o stavech účtů za vojenský materiálV-DV-D V-D
3.Výkaz o stavech vládních dlouhodobých úvěrů - vojenský materiálV-DV-D V-D
4.Vládní úvěry 
a) měsíční specifikace vládních úvěrů za vojenský materiál podle zemíV-D V-D
b) čtvrtletní specifikace o vládních úvěrech za vojenský materiál dle zemí a úvěrových dohodV-D V-D
Opatření celních úřadů 
5.Činnost celních úřadů při odhalování trestných činů a jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledkyV-D V-D 
6.Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, kromě skutečností, se kterými je nezbytné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlasV-D V-D 
7.Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředkůV-D V-D 
8.Opatření celních orgánů po dohodě s celními orgány cizích států ke sledování nezákonně dovážených, vyvážených nebo provážených omamných a psychotropních látek vedoucí ke zjištění totožnosti osob zapojených do nezákonného obchoduV-D V-D 
9.Dokumentace a údaje o vývoji a provozu informačních systémůV V 
10.Ú daje o finančním a materiálně technickém zabezpečení používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky při plnění úkolů Celní správy České republikyV-D V-D 
11.Ú daje o útvarech Celní správy České republiky určených pro používání operativně pátracích prostředků a operativní techniky a údaje o jejich personálním obsazeníV-D V-D 
12.Opatření k posílení celního dohledu a při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu prováděná utajovaným způsobemV V 
13.Celkové údaje o vyzbrojení příslušníků celní správy, počtu zbraní a střelivaV V 
Pohledávky 
14.Pohledávky a přehledy pohledávek České republiky v oblasti vládních úvěrů za vojenský materiál, postupy a způsoby jejich likvidace v členění podle jednotlivých dlužnických zemí a materiály vztahující se k jejich řešeníV-T V-T
Údaje zpravodajských služeb 
15.Řešení dílčích problémů financování zpravodajských služeb (daňové, majetkové apod.)V-T V-T
Výroba a zásoby 
16.Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii dokladů a cenin V-D 
17.Dokumentace a plány elektronické zabezpečovací signalizace, včetně mechanických zábran a kamerových systémů ve výrobě V 
18.Informace o zabezpečení přesunů vadných tisků peněz a cenin mimo objekt tiskárny V 
19.Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo cenin V 
20.Plány rozmístění trezorů pro úschovu ochraňovaných materiálů a výrobků V 
21.Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin V 
22.Projektová dokumentace elektronické požární signalizace výrobních a souvisejících zařízení V 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zahraničních věcí

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
Resort 
Spisová a kurýrní služba 
1.Předávací protokoly utajovaných skutečností na zastupitelských úřadechV - D 
2.Detailní postupy a pokyny pro práci a převoz kurýrní pošty
3.Informace o obsahu diplomatické a kurýrní zásilkyV-T 
Objektová ochrana
4.Umístění, účel, režim ochrany nebo informace o plánovaném využití zvlášť určených pracovišť Ministerstva zahraničních věcíV-T 
5.Informace o stavu ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republiceV-D 
Personální ochrana 
6.Návrhy na jmenování velvyslanců a vojenských a leteckých přidělenců do udělení agrément
Kryptografická ochrana - šifrová služba 
7.Seznam prostředků pro utajovanou komunikaciV-T 
8.Údaje o organizaci a provádění šifrové služby, včetně technologie přenosu utajovaných informací a distribuce šifrových zprávD - PT 
Ostatní skutečnosti 
9.Spolupráce útvarů Ministerstva zahraničních věcí a podřízených organizací se zpravodajskými službami České republiky, včetně její evidenceV - PT 
10.Pokyny k udělování víz ve zvláštním zájmuV-T 
11.Plány činnosti zastupitelských úřadů České republikyV-T 
12.Hodnocení stykových akcí ústavních činitelů České republiky s partnery v zahraničíV-T 
13.Informace o připravovaných obchodních jednáních a kontraktech, jejichž vyzrazení by zvýhodnilo zahraničního konkurenta na úkor českého dodavatele
14.Důležité informace a dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky České republiky a důležité skutečnosti projednávané v Severoatlantické alianci a Západoevropské uniiV - PT 
15.Návrhy na udělení řádů a vyznamenání cizím státním příslušníkům
16.Příprava a stanoviska České republiky pro jednání před mezinárodními a rozhodčími institucemiV-T 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva kultury

Pořadové číslo Utajovaná skutečnostStupeň utajení
Resort
1.Bezpečnostní systémy ochrany movitého kulturního dědictvíV
2.Seznam objektů k zabezpečení ochrany movitého kulturního dědictvíV

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zdravotnictví

Pořadové  čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOstatní
1.Žádosti Ministerstva zdravotnictví o prošetření podnětů upozorňujících na nedodržování právního předpisu upravujícího zacházení s omamnými a psychotropními látkamiVV

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva spravedlnosti

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostResortStupeň utajení
Nejvyšší a vrchní soud, Nejvyšší a vrchní státní zastupitelstvíKrajské soudy a krajská státní zastupitelstvíOkresní soudy, okresní státní zastupitelství a ostatní organizace
1.Bezpečnostní projekty a plány ochrany určených osob, majetku a informacíV-TV-DV-DV-D
2.Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republikyDDDD
3.Rozhodnutí o povolení k použití operativní a zpravodajské techniky a operativně pátracích prostředků podle zvláštních právních předpisů, včetně administrativních pomůcek k jeho evidenci V-DV-D 
4.Rozhodnutí o nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle trestního řádu V-DV-DV-D
5.Rozhodnutí o záměně zásilky podle trestního řádu V-DV-DV-D
6.Rozhodnutí o povolení vstupu do věznice za účelem použití operativní techniky a operativně pátracích prostředkůV-D 
7.Spisy nebo části spisů týkající se řízení, pokud v jeho průběhu vyšly najevo utajované skutečnosti, včetně informací a zpráv k tomu zpracovávanýchV - PTV - PTV - PTV - PT
8.Totožnost a podoba utajovaného svědka a způsob zajištění jeho ochrany V-DV-DV-D
9.Spolupráce orgánů činných v trestním řízení při odhalování závažné trestné činnostiV-TV-TV-DV-D
Pořadové čísloUtajovaná skutečnost  Stupeň utajení
Generální ředitelstvíVazební věznice a věznice
Vězeňská služba České republiky 
10.Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy České republiky vzniklé do 30. dubna 1991, pokud nepominul důvod utajeníV-D 
11.Komplexní provozní údaje o radiotelefonní síti (kmitočty, volací znaky a čísla)VV
12.Přípravné práce spojené s amnestií prezidenta republikyDD
13.Systém nasazení, využití a provoz spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředkůVV
14.Údaje o součinnosti s orgány Policie České republiky a zpravodajskými službami České republiky - realizační dohodyV-DV-D

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva vnitra

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortPolicie České republikyÚtvar Policie České republiky
Archiv Ministerstva vnitra 
1.Údaje o činnosti, formách, metodách, prostředcích a výsledcích práce vzniklé do 31. prosince 1992 z činnosti útvarů v působnosti Federálního ministerstva vnitra, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, pokud nepominul důvod utajeníV-D 
Bezpečnost České republiky 
2.Bezpečnostní opatření směřující k ochraně důležitých státních zájmů a bezpečnosti České republikyV-DV-DV-D
3.Systém organizace a řízení, vymezené metody a formy ochrany státních hranic a utajované prostředky k provádění hraniční kontroly V-DV-D
Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů 
4.Činnost Policie České republiky při odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů prováděná utajovaným způsobem, její postupy a výsledkyV-DV-DV-D
5.Příprava a použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, kromě skutečností, se kterými je nezbytně nutné seznámit osobu, která dala k použití těchto prostředků vůči své osobě souhlasV-D V-D
6.Metody a postupy práce při použití operativní techniky a operativně pátracích prostředkůV-D V-D
7.Výsledky použití operativní techniky a operativně pátracích prostředkůV-D V-D
8.Utajované technické prostředky a zařízení zajišťující použití operativní techniky a operativně pátracích prostředků, jejich výzkum, vývoj a výroba, včetně technické dokumentace a přípravy policistů k jejich používáníV-D V-D
9.Zvláštní technické kontroly V-D
Finanční a materiálně technické zabezpečení 
10.Dokumentace, výkazy a nakládání se zvláštními finančními prostředkyVVV
11.Perspektivní a roční plány materiálně technického zabezpečení a jejich plnění u určeného útvaru Policie České republiky3) V
12.Rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtových položek a jeho plnění u určeného útvaru Policie České republiky VV
13.Souhrnné údaje o rozsahu a druzích výzbroje a o zásobách municeVVV
14.Identifikační údaje o dopravních prostředcích a státních poznávacích značkách určeného útvaru Policie České republikyV-DV-DV-D
Informační systémy 
15.Určená část dokumentace, údaje o provozu, výzkum a vývoj informačních systémůV-DV-D 
Kriminalistická expertizní činnost 
16.Speciální utajovaná technická zařízení, přístroje, předměty a látky sloužící k provádění expertiz a rozborů V-DV-D
17.Vývoj, výzkum a výroba utajovaných technických prostředků, zaváděných postupů v oblasti expertizní činnosti, jakož i oponentní posudky funkčních vzorů V-DV-D
Kryptografická ochrana 
18.Koncepce a plány rozvoje kryptografické ochranyV-DV-DV-D
19.Kryptografické prostředky, pravidla jejich používání, evidence a dokumentaceV-DV-DV-D
20.Návrhy a realizace klíčového hospodářství kryptografické ochrany Mezinárodní stykyD-TD-TD-T
21.Spolupráce s policejními službami cizí moci a součinnost při odhalování trestné činnosti s mezinárodním prvkem V-DV-D
Ochrana objektů, osob a předmětů 
22.Ochrana objektů 
a) systém a organizace ochrany objektů4) V-D
b) systém a organizace pohotovostní ochrany jaderných zařízení5) V-D
c) systém a organizace ochrany utajovaných objektů a pracovišť Policie České republiky V-D
d) zvláštní režimy ochrany určených objektů a pracovišť Policie České republikyVVV
e) dislokace a kapacita muničních skladů a skladů zbraní a výbušninVVV
f) dislokace a dokumentace ochrany objektů chráněných pracovišťVV 
23.Ochrana osob 
a) systém ochrany ústavních činitelů a osob, kterým je poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod6)V-D V-D
b) systém ochrany jiných osob7) V-DV-D
24.Organizace a údaje důležité k zajištění speciálních přeprav V-DV-D
25.Systém a organizace ochrany předmětů, které z důvodu zájmu České republiky vyžadují zvláštní režim ochrany V-D
26.Utajované bezpečnostní systémy, zařízení a technika, jejich výzkum, vývoj, výroba a použití, včetně výsledků grantových projektů a poskytovaných služebV-DV-DV-D
Organizace a dislokace 
27.Organizační řád, organizační struktura a systemizace pracovních míst určeného útvaru Policie České republiky V
28.Dislokace vybraných organizačních celků určeného útvaru Policie České republikyVVV
Personální oblast 
29.Příslušnost vybraného policisty k určenému útvaru Policie České republiky nebo k Policii České republikyV-DV-DV-D
Spojení 
30.Údaje o organizaci, řízení, výstavbě a provozu systémů vládního spojení, včetně údajů o použitých prostředcíchV-T 
31.Návrhy a realizace klíčového hospodářství vládního utajeného spojeníV-T 
32.Systém kurýrní služby a kurýrní trasyV V
Správní činnosti 
33.Způsoby zabezpečení občanských průkazů, cestovních dokladů a víz, služebních průkazů, určených razítek a jiných důležitých dokumentů a listin proti padělání a pozměňováníV-DV 
Veřejná bezpečnost 
34.Utajované bezpečnostní akce a utajované mimořádné bezpečnostní akce na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu VV
35.Utajovaná bezpečnostní opatření a zákrokyV-DV-DV-D
36.Rozpracované případy závažné trestné činnostiV V
Vyšetřování trestných činů 
37.Spisy nebo části spisů související s utajovanými skutečnostmi V - PTV - PT

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Pořadové číslo Utajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrganizace
1.Souhrnné informace o výzkumu, vývoji, výrobě a aplikaci výbušnin a o subjektech působících v tomto oboruVV
2.Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků Prům (MPO) P2-04VV
3.Výzkum a vývoj vybraných řešení a výrobků zbrojního průmysluVV
4.Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly ProtectedVV
5.Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých energetických zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny V
6.Plány úplných telekomunikačních a počítačových sítí energetiky V
7.Projektová dokumentace dávající celkový přehled o rozmístění a kapacitách produktovodních tras pro dopravu pohonných hmotVV
8.Situace produktovodních tras pro dopravu pohonných hmot, na mapách v měřítku 1:50 000 a větším, ohraničených přečerpávacími stanicemi a skladyVV
Obchodně politické koncepce 
9.Zásadní obchodně politické koncepční a strategické záměry České republiky pro budoucí obdobíVV
Dovoz a vývoz vojenského materiálu 
10.Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, pokud utajení odráží dohodu či zájem zúčastněných stranDV
11.   Přehledy vydaných individuálních licencí a souhrnné statistické nebo jiné údaje o uskutečněných vývozech a dovozech vojenského materiálu, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o 
a) významný vojenský materiálDD
b) ostatní vojenský materiálV 
12.Údaje o ochraně a technickém zabezpečení ochrany důležitých plynárenských zařízení V
13.Údaje o velmi vysokotlakých plynovodech a důležitých plynárenských zařízeních v uceleném souřadnicovém systému objektů V
14.Plány a údaje rozhodujících přenosů dat řídicího a informačního plynárenského systému V
15.Projektová a jiná písemná dokumentace dávající úplný technicko-dispoziční přehled o přepravních a skladovacích kapacitách zemního plynu V

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostResortStupeň utajení
Územní odboryPřímo řízené organizaceOrganizace
1.Údaje o strategických zásobách vybraných zemědělských komodit a potravinDDDD
2.Dokumentace o strategických zdrojích podzemních vodDDDD

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva obrany

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortSvazSvazekÚtvar
Automatizace a informatizace 
1.Zvláštní programové a technické vybaveníV-TV-DV-DV
2.Opatření a regulace přístupu k utajovaným informacímDDDD
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů 
3.Informace z oblasti šifrové ochrany informacíV-TV-TV-TV-T
4.Prostředky kryptografické ochrany informacíV - PTV - PTV - PTV - PT
5.Identifikační údaje pro oprávněnost přístupu k informacím stupně utajení Tajné a DůvěrnéD-TD-TD-TD-T
6.Evidence pracovníků šifrové služby a určených osob pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně utajení Přísně tajné, Tajné a DůvěrnéDV 
Civilní ochrana 
7.Podklady pro zabezpečení hospodářské mobilizace zdrojů k zahájení válečné výroby techniky a materiálu civilní ochranyD V
8.Dislokace a dokumentace objektů civilní ochranyD V
9.Programová struktura a cíle výstavby civilní ochranyD 
10.Dokumentace rozvojových projektůV 
11.Plán investičního rozvoje civilní ochranyV V
Finanční zabezpečení 
12.Údaje o finančním zabezpečení a hospodaření v Armádě České republiky pro období ohrožení státu a období válečného stavuV-D V
Logistika vojsk 
13.Souhrnná analýza o zabezpečení Armády České republiky materiálem a službami pro období ohrožení státu a období válečného stavuTDV-D 
14.Souhrnný přehled o rozmístění a kapacitě muničních skladů, skladů pohonných hmot a skladů střelných zbraníDDD 
15.Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních příprav výrobních organizací a jiných fyzických a právnických osob u zástupců vojenských správV-DV-DV-DV-D
16.Kapalné raketové pohonné hmoty - chemické složení a jakostní ukazateleD 
Objekty, prostory, stavby, zařízení a jejich výstavba 
17.Bezpečnostní identifikační přístupové systémy do chráněných objektů, prostor a zařízeníD-TDDD
18.Souhrnná projektová dokumentace utajované výstavby vojenského objektuV-T 
Obranný výzkum a vývoj, technický rozvoj a vědecko-informační činnost 
19.Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývojeV-T 
Operační záležitosti 
20.Souhrnné operační plány a bojové dokumenty k obraně České republikyD - PTD-TDD
21.Dílčí plány a pomocné dokumenty k obraně České republikyD-TV-DVV
22.Plány operací a bojové činnosti v době stavu ohrožení a za válečného stavuD - PTD-TV-TV-D
23.Plány, směrnice a hodnocení úkolů na období a výcvikový rokV-DVV 
24.Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech států Severoatlantické alianceV-T 
25.Vlastní informace a dokumenty o území cizích států, které obsahují údaje o vojenských objektech ostatních státůD 
Bojová a mobilizační pohotovost 
26.Organizace a hodnocení bojové pohotovostiTD-TV-DV-D
27.Koncepce mobilizačního rozvinutí Armády České republikyT 
28.Mobilizační plány a hodnocení mobilizační pohotovostiV - PTV-TV-DV-D
29.Doplňování ozbrojených sil České republiky mobilizačními zálohamiDDVV
30.Evidence mobilizačních záloh (mužstva a poddůstojníků, praporčíků, důstojníků a generálů v záloze, věcných prostředků z civilního sektoru a ostatních věcných prostředků)V-DV-DVV
31.Doplňování ozbrojených sil České republiky odvedenci a vojáky na trvalé dovolenéVV 
32.Evidence mužstva a poddůstojníků v základní (náhradní) služběVV 
33.Mobilizační předpisyD 
34.Mobilizační příprava vojsk vojenských územních orgánů státní správyDDVV
Organizace Armády České republiky 
35.Válečné organizační struktury (schémata) Armády České republiky podle jednotlivých velitelských stupňů, včetně dislokace útvarů a válečných počtůTTDV
36.Působnosti součástí a zařízení za válkyDDVV
37.Tabulky počtů součástí a zařízení V
38.Soubor tabulek počtů součástí a zařízení za celou Armádu České republiky podle identifikačních listů (záznamů) tabulek počtů, plánované mírové a válečné počty osobTDV 
39.Skutečný charakter součástí (zařízení) a jejich dislokace, krytý legendovým názvem D
40.Přehled o otevřených názvech součástí (zařízení) ve spojitosti s dislokacíTTDV
Personální práce 
41.Perspektivní a roční plány doplňování velitelského sboru, kontrolní zprávy, rozbory a jejich plněníV 
42.Osobní spisy generálů, důstojníků, praporčíků, poddůstojníků v další službě, absolventů škol důstojníků v záloze a občanských zaměstnanců V
43.Resortní katalog číselníkůV 
Strategie obrany státu, obranné plánování 
44.Strategické záměry, koncepce a cíle obrany státuD-T 
45.Strategické záměry a plány výstavby resortu obranyD-T 
46.Stav a prognóza vojenské strategické situaceD 
47.Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky a movitého a nemovitého materiáluV-D 
Systém plánování, programování a rozpočtování 
48.Dokumenty fáze plánování, programování a rozpočtováníV-DV-DV 
49.Programový plánDD 
50.Kalkulační listyDDVV
Topografická služba 
51.Rozhodující dokumenty pro řízení a rozvoj topografického zabezpečení a topografické služby Armády České republikyV-DV-DVV
52.Transformační vztahy pro převod prostorových, zeměpisných, geodetických a rovinných souřadnic mezi systémy WGS 84 a S 1942/83 a ostatními užívanými souřadnicovými geodetickými systémy určenými pro potřebu obrany státuVVVV
53.Katalogy souřadnic geodetických bodů v souřadnicovém systému S 1942/83 nebo WGS 84 v knižním zpracování nebo na digitálních médiích určené pro potřeby obrany státuVVVV
54.Speciální mapy, vojenskogeografické a další podklady všech měřítek vyjádřené graficky, textem nebo na digitálních médiích, určené pro potřeby obrany státuV-TV-TV-DV-D
55.Souřadnice bodů (skupiny bodů) na objektech (v prostorech) se zvláštním režimem ochrany v jakémkoliv geodetickém systému a zobrazeníV-TV-TV-DV-D
Velení a spojení 
56.Kmitočtová pásma radioelektronických prostředků Armády České republiky, jejich rozdělení a využitíDD 
57.Jmenovité kmitočtyD - PTD-TD-TD-T
58.Organizace, systemizace a ochrana spojovací soustavyV-TV-DV-DV
Vojenská policie 
59.Údaje o prostředcích práce a výsledcích činnosti bezpečnostní služby Vojenské policie v konkrétních prošetřovaných případechDVVV
60.Přehledy a informace o závažných událostech a trestné činnostiDV-DV-DV
61.Výsledky bezpečnostních prohlídek a s nimi spojených měření elektromagnetického vyzařováníDD 
62.Bezpečnostní posouzení specifických pracovišť s omezeným vstupem osobDD 
63.Systémy technické ochrany objektů Armády České republikyDDVV
64.Dopravně správní evidenceDDVV
 Všeobecné záležitosti 
65.Organizace a činnost Inspekce ministra obranyV-T 
66.Informace o zabezpečení státně důležitých letůV-D V-D
67.Zdravotní stav vojsk v období ohrožení státu a v období válečného stavuD 
68.Hygienicko-epidemiologická situace v Armádě České republiky v období ohrožení státu a v období válečného stavuD 
69.StandardizaceV-TVV 
Zahraniční styk 
70.Dokumentace, která obsahuje zvláštní poznatky z jednání s vojenskými a leteckými přidělenci akreditovanými v České republiceV-D 

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ResortOrgány a organizace s celostátní působnostíOrgány a organizace s regionální a místní působností
1.Strategické záměry hospodářského rozvoje dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-DV-D
2.Souhrnné materiály a hodnocení hospodářské situace dopravy a spojů, pokud obsahují údaje, které se týkají obrany a bezpečnosti státuV-TV-TV-T
3.Seznamy a související dokumentace dopravních staveb (objektů) důležitých pro obranu a bezpečnost státu a jejich střeženíV-DV-DV-D
4.Průběh a parametry železniční a silniční sítě důležité pro obranu a bezpečnost státu, včetně plánů jejich technické ochrany a obnovy, a interní předpisy s tím souvisejícíV-DV-DV
5.Příprava, souhrnné přehledy a zabezpečení speciálních přeprav a interní předpisy s tím souvisejícíV-DV-DV
6.Konkrétní údaje o využití telekomunikačních sítí, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu (dislokace, provozní údaje polního poštovního spojení atd.), včetně údajů o zabezpečení telekomunikačních a poštovních služeb pro tyto účelyV-TV-DV-D
7.Seznamy kmitočtů určených pro potřeby Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra k obraně a bezpečnosti státuV-T 
8.Dokumentace telekomunikačního spojení pro období krizových situací. Údaje o telekomunikačních vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh, přesné místo ukončení vedení a umístění důležitých orgánů státní správyV-TV-DV-D
9.Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných státních orgánů na poskytnutí údajů z telekomunikačních databází a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu V-D 

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOrganizace
Státní systém fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení 
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do I. kategorie 
1.Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochranyTT
2.Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochranyTT
3.Technický systém fyzické ochrany; projektová dokumentace, takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiTT
4.Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičeníTT
5.Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povoleníTT
6.Součinnostní dohody držitele povolení a Policie České republikyDD
Fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení zařazených do II. a III. kategorie 
7.Návrh způsobu a způsob zajištění fyzické ochranyDD
8.Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, změny v zajištění fyzické ochrany a průkazy zajištění fyzické ochranyDD
9.Systém zabezpečovací techniky pro fyzickou ochranu; projektová dokumentace, takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiDD
10.Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozboryDD
11.Součinnostní dohody držitele povolení s Policií České republiky k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedenému proti jadernému zařízeníDD
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. a II. kategorie 
12.Způsob zajištění fyzické ochrany přepravyTT
13.Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášeníTT
14.Způsob zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízeníDD
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do III. kategorie 
15.Způsob zajištění fyzické ochrany přepravyDD
16.Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů a způsob zabezpečení dispečerského sledování dopravyDD

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v oboru působnosti Komise pro cenné papíry

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Komise
1.Analýzy, zprávy, jejich části a informace o účastnících kapitálového trhu a jejich činnosti, které se týkají ochrany důležitých ekonomických a politických zájmů České republikyV-D

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Úřad
1.Bezpečnostní spis k navrhované osoběV - PT
2.Spis o bezpečnostní prověrce organizaceV - PT
3.Evidence určených osobD
4.Organizace a systém ochrany objektu a pracovišť Národního bezpečnostního úřadu, včetně dokumentace, přístupových hesel, identifikačních kódů a dalších informačních hodnot sloužících k ovládání systémuV-T
5.Analýzy a informační zprávy týkající se bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizacíD - PT
6.Souhrnné přehledy utajovaných skutečností evidovaných nebo uložených v ústředních registrechV-T
7.Souhrnná dislokace pracovišť Národního bezpečnostního úřadu a dislokace stanovených pracovišťV-D
8.Plán práce specializovaných pracovišťD-T
9.Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémůV - PT
10.Souhrnné a dílčí údaje o výzkumně-vývojových úkolech v oblasti kryptografie, kryptoanalýzy a šifrových systémůV - PT
11.Návrhy šifrovacích algoritmů a šifrových systémů, včetně klíčového hospodářstvíV - PT
12.Kryptologické a kryptologicko-technické rozbory šifrovacích algoritmů a prostředků, včetně posudkové činnostiV - PT
13.Návrhy provozně-technické a výrobní dokumentace šifrovacích prostředkůV-T
14.Návrhy norem pro provádění šifrové služby a provoz šifrovacích prostředků v působnosti Národního bezpečnostního úřaduV-T
15.Vstupní a výstupní informace z oblasti kryptoanalýzyV - PT
16.Tématické plány výuky a studijní materiály pro odbornou přípravu pracovníků kryptografické ochranyV - PT
17.Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochranyV-T
18.Klíčové materiály kryptografických zařízeníV - PT
19.Kryptografické prostředky a zařízení, včetně výrobní a provozní dokumentaceV - PT
20.Koncepce a plány rozvoje výzkumu a vývoje kryptografických prostředkůD-T
21.Řešení výzkumu a vývoje kryptografických prostředkůV - PT
22.Výroba, zkoušení, provozování a evidence kryptografických prostředkůV - PT
23.Podklady k provedení certifikace a metody, postupy a dílčí výsledky certifikačního řízeníV - PT
24.Evidence pracovníků kryptografické ochrany mimo Národní bezpečnostní úřadV-T

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti zpravodajských služeb České republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
Služba
1.Formy, metody, zásady a směrnice pro zpravodajskou činnostV - PT
2.Administrativní pomůcky k evidenci utajovaných skutečnostíV - PT
3.Plány zpravodajské činnostiD - PT
4.Vyhodnocení a výstupy zpravodajské činnostiV - PT
5.Bezpečnostní rozbory a bezpečnostní opatření k ochraně důležitých zájmů České republikyV - PT
6.Materiálně technické zabezpečení, evidence a doklady, výzkum a vývoj prostředkůV-T
7.Finanční zabezpečení, evidence a doklady, rozbory hospodařeníV-T
8.Organizační strukturaV-T
9.Dislokace a ochrana stanovených organizačních částíV - PT
10.Plány přípravy a příprava zpravodajských orgánůD-T
11.Zpravodajské a specifické prostředky, včetně jejich ochranyV - PT
12.Údaje o stanovených informačních zdrojíchV - PT
13.Plány realizace, průběh a výsledky zpravodajské činnostiV - PT
14.Organizace spojení, informační systémyV - PT
15.Evidence vedené za účelem plnění úkolů v působnosti zpravodajské službyV - PT
16.Spolupráce se zpravodajskými službami cizí mociV - PT
17.Příslušnost stanovených osob ke zpravodajské služběD - PT
18.Personální a bezpečnostní evidence zpravodajské službyV - PT
19.Údaje o formách, metodách, prostředcích a výsledcích činnosti, včetně příslušné dokumentace a evidencí vzniklých do 31. 12. 1992 z činnosti bezpečnostních orgánů státu, pokud nepominul význam chráněného zájmuV - PT

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Kanceláře prezidenta republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnost Stupeň utajení
Kancelář 
Bezpečnostní opatření 
1.Program prezidenta republiky a osob, kterým je poskytována ochrana - do realizace
2.Program státních návštěv - do realizace
3.Komplexní systém zabezpečení korunovačních klenotůPT 
4.Komplexní plány systému kolektorů a štol Pražského hradu
5.Komplexní systém fyzické, technické a režimové ochrany Pražského hradu, Státního zámku Lány a dalších objektů určených pro potřeby prezidenta republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky 
6.Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii
7.Podklady pro rozhodnutí prezidenta republiky, vyjma rozhodnutí o amnestii

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOblastní odboryOrganizace
1.Zabezpečení ochrany a ostrahy objektů Nejvyššího kontrolního úřaduDVV-D

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti Úřadu vlády České republiky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚřadOrganizace
Bezpečnostní rada státu 
1.Plánovací, přípravné a realizační dokumenty zpracovávané v oblasti zajišťování bezpečnosti České republikyT - PT 
2.Zprávy o stavu zajišťování bezpečnosti České republikyT - PT 
3.Zásady realizace opatření civilní ochrany vyplývající z prozatímní instrukce Ministerstva obrany pro činnost Úřadu vlády České republiky při přípravě k obraně České republikyV-T 
Ochrana objektů 
4.Projektová dokumentace a údaje o elektronickém zabezpečovacím systému vybraných objektůV-DV-D
Rada pro zpravodajskou činnost 
5.Dokumentace související s jednáním Rady pro zpravodajskou činnostV - PT 
6.Technické provedení interních telefonních sítí, poboček a jejich rozmístěníVV

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb.

Seznam utajovaných skutečností v působnosti České národní banky

Pořadové čísloUtajovaná skutečnostStupeň utajení
ÚstředíPobočkyOstatní
Zpracování a přenos údajů v přenosových, výpočetních a informačních systémech 
1.Provozní dokumentace kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíVV 
2.Klíčové materiály přenosových zařízení kryptografické ochrany utajovaných skutečnostíVV 
3.Seznam kmitočtů a volacích znaků v bezpečnostní rádiové sítiVV 
Měnová oblast 
4.Příprava provádění zásadních měnových opatření, jejichž předčasné zveřejnění by mělo výrazné negativní ekonomické dopadyV-TV 
Umístění, přeprava a způsob zabezpečení zásob bankovek, ochrana osob a majetku 
5.Bezpečnostní parametry speciálních přepravních vozidelV 
6.Příkazy k zásilkám bankovek obsahující datum a časVV 
7.Manuál bezpečnostních operacíVV 
8.Projektová a uživatelská dokumentace technicko-bezpečnostních systémůV-DV 
9.Přístupová hesla (kódy) k technicko-bezpečnostním systémům 
a) systémový přístupV-DV 
b) provozní přístupVV 
c) správa personálních identifikačních čísel zaměstnancůVV 
10.Výstupy technicko-bezpečnostních systémů s údaji o provozuVV 
11.Soubor nebo zvláštní opatření k ochraně důležitých osobV-D 
Bankovní operace se speciálními klienty 
12.Souhrnné výkazy a sestavy pro speciální klienty, včetně stanovení systematiky skupinových účtů pro zatřiďování účtů a stanovení parametrů pro sestavení výkazůVV 
13.Pokyny České národní banky, pracovní postupy k nim, podmínky, dokumentace a písemnosti, které se týkají zvláštní formy platebního styku za mimořádných situacíVV 
Mezinárodní jednání a smlouvy, pokud to jejich povaha vyžaduje nebo jestliže se tak smluvní strany dohodnou 
14.Korespondence se zahraničními bankami odběratelů a s odběrateli vojenského materiálu, obsahují-li skutečnosti vázané na požadavek utajení vyplývající z mezivládních úvěrových dohod ve vojenské oblasti a z mezibankovních ujednáníV 
15.Mezibankovní ujednání k realizaci mezivládních úvěrových a jiných dohod za oblast speciální technikyV-T V-T
16.Výkazy a rozbory, v nichž jsou uvedeny údaje o čerpání a splácení vládních úvěrů na dodávky vojenské techniky za jednotlivé dlužnické země a o vládních pohledávkách z těchto dodávekV V
Ostatní 
17.Souhrnné zprávy, analýzy a hlášení týkající se organizovaného zločinu a zároveň kriminální trestné činnostiVVV

4. Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 246/1998 Sb. se zrušuje.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb.

3) Útvar nebo organizační celek služeb nebo útvaru, které jsou uvedeny v § 33 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a o jehož určení rozhodl ministr.

4) § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 326/1993 Sb.

5) § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 18/1997 Sb.

6) § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb.

Souvislosti

Mění
246/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
Je zrušen předpisem
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Je odkazován z
128/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Odkazuje na
246/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
141/1961 Sb. Trestní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.05.1999 - 31.12.2005
0. 18.05.1999 Vyhlášené znění