Zákon č. 355/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-355
Částka 111/1999
Platnost od 30.12.1999
Účinnost od 30.12.1999
Zrušeno k 01.07.2001 (56/2001 Sb.)
Minulé znění 30.12.1999 - 30.06.2001

355

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova "přípojná vozidla" vkládají slova "kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,".

2. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slovo "autobus," vkládají slova "silniční vozidlo s právem přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly," a za slova "přípojná vozidla" vkládají slova "kromě nebrzděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg,".

3. V § 6 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

4. V § 6 odst. 4 písm. c) se slova "rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1," nahrazují slovy "rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1,".

5. V § 6 odst. 4 písm. d) se slova "ve lhůtě dvou let" nahrazují slovy "ve lhůtě tří let" a slova "nejpozději ve lhůtách dvou let" nahrazují slovy "nejpozději ve lhůtách tří let".

6. V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Lhůta pro přistavení silničního vozidla k technické prohlídce podle odstavce 4 písm. a), b), c) a d) a odstavce 5 se počítá ode dne zaevidování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení technické prohlídky, zapsaného v technickém průkazu silničního vozidla.".

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

7. V § 6 odst. 7 se slova "písm. a), b), c), d) a e)" nahrazují slovy "písm. a), b), c) a d)".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Mění
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
Je zrušen předpisem
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Je odkazován z
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Odkazuje na
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.12.1999 - 30.06.2001
0. 30.12.1999 Vyhlášené znění