Zákon č. 350/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-350
Částka 111/1999
Platnost od 30.12.1999
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Minulé znění 01.04.2000 - 31.12.2011

350

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto:

V § 82 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně poznámky pod čarou č. 66) znějí:

"e) jde-li o osobu starší 18 let převážně nebo úplně bezmocnou, která navštěvuje odpovídající zařízení, a to po dobu, která nepřevyšuje šest hodin denně,

f) jde-li o osobu starší 18 let převážně nebo úplně bezmocnou, která se soustavně připravuje na budoucí povolání,66) a to po dobu výuky.

66) § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Mění
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Je zrušen předpisem
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Je odkazován z
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Odkazuje na
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2000 - 31.12.2011
0. 30.12.1999 Vyhlášené znění