Zákon č. 309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-309
Částka 101/1999
Platnost od 13.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.01.2022 (222/2016 Sb.)
Aktuální znění 31.12.2019 - 31.12.2021

309

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1999

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Sbírka zákonů

§ 1

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění

a) ústavní zákony,

b) zákony,

c) zákonná opatření Senátu,

d) nařízení vlády,

e) právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností

(dále jen "právní předpisy").

(2) Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem "vyhláška".

§ 2

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

a) nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)

b) sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,

c) usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,

d) rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,

e) rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,

f) sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise, České národní banky nebo Národní rozpočtové rady o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,

g) úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon,

(dále jen "další právní akty").

(2) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).

§ 3

Platnost a účinnost právních předpisů

(1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2) Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku.

(4) Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. Vyhlašuje-li se nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav nebo vydává-li se právní předpis v souvislosti s ním anebo jedná-li se o zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze4), lze stanovit, že právní předpis nabude účinnosti vyhlášením. Není-li účinnost v právním předpisu vyhlášeném ve Sbírce zákonů stanovena, nabude právní předpis účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

(5) Právní předpisy uvedené v § 1 odst. 1 písm. d) a e) mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vydány; účinnosti mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k jehož provedení jsou vydány.

(6) Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.

§ 4

Právní předpis uvedený v § 1 odst. 1 písm. e) podepisuje příslušný ministr, vedoucí jiného ústředního správního úřadu, předseda Rady Energetického regulačního úřadu nebo guvernér České národní banky.

Sbírka mezinárodních smluv

§ 5

Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

(1) Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují sdělením Ministerstva zahraničních věcí

a) platné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána (dále jen "mezinárodní smlouvy"),

b) oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv,

c) rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací, jimiž je Česká republika vázána (dále jen "rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací").

(2) Mezinárodní smlouvy se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Mezinárodní smlouvy, které nejsou schvalovány Parlamentem a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob, mohou být vyhlášeny bez uveřejnění plného znění jejich příloh; v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení uvede rovněž výčet příloh mezinárodní smlouvy a údaj o tom, kde lze do těchto příloh nahlédnout a pořizovat si z nich opisy a výpisy.

(3) Rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Pokud se rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací týká pouze malého počtu fyzických a právnických osob, jeho plné znění se nevyhlašuje a Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení pouze uvede název tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který je vydal, den, kdy bylo vydáno, popřípadě den, kdy nabylo účinnosti, a údaj o tom, kde lze do tohoto rozhodnutí nahlédnout a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

(4) Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby nebo o opravě překladu do českého jazyka (§ 11).

§ 6

Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací

(1) Mezinárodní smlouvy se ve Sbírce mezinárodních smluv vyhlašují vždy ve znění rozhodném podle mezinárodního práva pro jejich výklad a zároveň v překladu do českého jazyka, není-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy.

(2) Má-li mezinárodní smlouva více znění v cizích jazycích, rozhodných pro její výklad, vyhlašuje se pouze v jednom z nich, a patří-li k nim znění v anglickém jazyce, vyhlásí se mezinárodní smlouva v tomto znění. Je-li znění mezinárodní smlouvy v českém jazyce rozhodné podle mezinárodního práva pro výklad mezinárodní smlouvy, vyhlásí se mezinárodní smlouva pouze v tomto znění.

(3) Překlad do českého jazyka se pořizuje ze znění mezinárodní smlouvy, která jsou podle mezinárodního práva rozhodná pro její výklad.

(4) V případě rozdílu mezi překladem do českého jazyka a zněním, které je rozhodné podle mezinárodního práva pro její výklad, má přednost toto znění.

(5) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro jazyk, v němž jsou vyhlašována rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací.

§ 7

Dnem vyhlášení mezinárodní smlouvy, oznámení o výpovědi mezinárodní smlouvy a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1) je den rozeslání příslušné částky Sbírky mezinárodních smluv uvedený v jejím záhlaví.

Vydávání Sbírky zákonů a vydávání Sbírky mezinárodních smluv

§ 8

Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

(1) Každá z částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje v záhlaví, vedle názvu příslušného publikačního prostředku, zejména velký státní znak,2) kalendářní rok, ve kterém je vydána, a datum, v němž je rozeslána.

(2) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Číslování stran Sbírky zákonů se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se postupuje i při vydávání Sbírky mezinárodních smluv.

(3) Právní předpisy a další právní akty se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se ve Sbírce mezinárodních smluv označují pořadovými čísly sdělení Ministerstva zahraničních věcí (§ 5 odst. 1).

(4) Rozsáhlé přílohy právních předpisů je možno vyhlásit v samostatných přílohách částek Sbírky zákonů, vydaných současně s příslušnou částkou, v níž je vyhlašován text právního předpisu, o jehož přílohu se jedná. Strany těchto příloh se číslují v souvislé řadě navazující na číslování stran částky, jíž jsou přílohou. Obdobně to platí pro vyhlášení rozsáhlých příloh mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací ve Sbírce mezinárodních smluv.

§ 9

Ochrana názvu a citace

(1) Název "Sbírka zákonů" je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky zákonů podle tohoto zákona. Při citaci právních předpisů (§ 1 odst. 1) a dalších právních aktů (§ 2 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, se užívá zkratky "Sb.".

(2) Název "Sbírka mezinárodních smluv" je dovoleno užívat pouze pro označení Sbírky mezinárodních smluv podle tohoto zákona. Při citaci mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací (§ 5 odst. 1), vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, se užívá zkratky "Sb. m. s.".

§ 10

(1) Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra.

(2) Právní předpisy (§ 1 odst. 1) a další právní akty (§ 2 odst. 1) se vyhlašují neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu vnitra. Stejná lhůta platí pro vyhlášení sdělení podle § 5.

(3) Za správnost textů právních předpisů a dalších aktů státních orgánů předaných k vyhlášení ve Sbírce zákonů odpovídá ten, kdo je Ministerstvu vnitra předal. Za správnost textů mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv nebo rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací, jakož i za správnost jejich překladu do českého jazyka předaných k vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv odpovídá příslušné ministerstvo, jiný příslušný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.

§ 11

Vyhlášení opravy

(1) Zjistí-li Ministerstvo vnitra rozdíl mezi textem právního předpisu předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takového předpisu, vyhlásí po tomto zjištění v nejbližší částce Sbírky zákonů opravu tiskové chyby. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně v případě rozdílu mezi textem mezinárodní smlouvy nebo textem rozhodnutí mezinárodního orgánu a organizace, předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takové smlouvy či takového rozhodnutí.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro postup Ministerstva vnitra v případě nesprávností ve vyhlášeném překladu mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací do českého jazyka. Než vyhlásí opravy překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, vyžádá si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí.

§ 12

(1) Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup3) stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.

(2) Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv podle odstavce 1 se nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

Společné ustanovení

(1) Kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie.

(2) Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst jsou povinny umožnit nahlížení do Sbírky zákonů za stejných podmínek jako v odstavci 1.

(3) Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje vždy na celou částku s výjimkou příloh podle § 8 odst. 4.

§ 14

Přechodná ustanovení

(1) Ve Sbírce zákonů lze nejpozději do 30. června 2002 vyhlašovat opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vydaná na základě zmocnění obsažených ve zvláštních zákonech. Tato opatření se ve Sbírce zákonů vyhlašují uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání s uvedením orgánu, který je vydal, a s údajem, kde lze do nich nahlédnout. Vyhlášená opatření se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v samostatné číselné řadě, uzavírané koncem každého kalendářního roku.

(2) Opatření podle odstavce 1 a obdobná opatření ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a České národní banky, vyhlášená ve Sbírce zákonů uveřejněním jejich plného znění nebo oznámením o jejich vydání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni platná, pozbývají platnosti nejpozději dne 31. prosince 2003.

(3) Právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené ve Sbírce zákonů podle dosavadních právních předpisů a platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za právní předpisy, nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, vyhlášené podle tohoto zákona.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

§ 16

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 277/2019 Sb. Čl. LXV

U právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů, které byly předloženy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů po nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 309/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 57 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

2) § 2 odst. 1 a 2 a příloha č. 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.
Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku, státní vlajky a ostatních státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4) § 99 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
153/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření
32/2003 Sb. Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Je dotčen nálezem Ústavního soudu
117/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
469/2012 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
Je měněn
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
380/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Je zrušen předpisem
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Ruší
545/1992 Sb. Zákon o Sbírce zákonů ČR
Je odkazován z
153/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření
148/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a odmítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb.
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
99/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb., č. 250/2000 Sb.
69/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
45/2018 Sb. Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
334/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 376 odst. 1 č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
162/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
161/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
22/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb.
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
117/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů
116/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
469/2012 Sb. Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
64/2011 Sb. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
402/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
387/2009 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES s ústavním pořádkem
241/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
69/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 352/2005 Sb., vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
60/2008 Sb. Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
65/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 425/2002 Sb., č. 427/2003 Sb., č. 309/2002 Sb. a č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudců
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se mění č. 21/1992 Sb., o bankách
25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
380/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
255/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
180/2005 Sb. Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
568/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje č. 19/1991 Sb., o prac. uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
512/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 487/2001 Sb., kterou se mění č. 125/1993 Sb., a odmítnutí návrhu na zrušení § 205d ZP a na zrušení č. 125/1993 Sb.
11/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
32/2003 Sb. Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
218/2002 Sb. Služební zákon
127/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
77/2002 Sb. Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
410/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení a zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka
285/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí o jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády
278/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části č. 6/1993 Sb., o České národní bance
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
46/2000 Sb. Tiskový zákon
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
526/1990 Sb. Zákon o cenách
Odkazuje na
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR
545/1992 Sb. Zákon o Sbírce zákonů ČR
68/1990 Sb. Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
9. 31.12.2019 - 31.12.2021 277/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 10:29)
8. 21.02.2017 - 30.12.2019 24/2017 Sb.
7. 01.01.2016 - 20.02.2017 131/2015 Sb.
6. 01.10.2012 - 31.12.2015 275/2012 Sb.
5. 01.01.2006 - 30.09.2012 380/2005 Sb.
4. 01.05.2005 - 31.12.2005 127/2005 Sb.
3. 25.04.2003 - 30.04.2005 114/2003 Sb.
2. 01.01.2003 - 24.04.2003 320/2002 Sb.
1. 01.01.2000 - 31.12.2002
0. 13.12.1999 Vyhlášené znění