Zákon č. 167/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-167
Částka 57/1999
Platnost od 30.07.1999
Účinnost od 01.10.1999
Aktuální znění 01.01.2007

167

ZÁKON

ze dne 13. července 1999,

kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I, Čl. IIzrušeno

Čl. III

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto:

1. V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:

"h) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí Kč 2 000,-

i) Vydání povolení k zaměstnání cizinci Kč 500,-

j) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice Kč 10 000,-

k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí Kč 10 000,-

l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice Kč 1 000,-.".

2. V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí:

"5. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

4a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.".

Čl. IVzrušeno


Čl. Vzrušeno

Čl. VI

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. VII

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Souvislosti

Je měněn
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Mění
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je odkazován z
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
160/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 2 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR
159/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4 a zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
188/1997 Sb. Dohoda o výměně stážistů mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími
227/1993 Sb. Smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
498/1990 Sb. Zákon o uprchlících
29/1984 Sb. Školský zákon
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2007 264/2006 Sb. Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 11:25)
3. 01.10.2004 - 31.12.2006 436/2004 Sb.
2. 01.01.2000 - 30.09.2004
1. 01.10.1999 - 31.12.1999
0. 30.07.1999 Dělená účinnost Vyhlášené znění