Sdělení č. 8/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim ze dne 17. prosince 1997 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-8
Částka 2/1998
Platnost od 27.01.1998
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 02.01.2001
Minulé znění 01.01.1998 - 01.01.2001

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 1997 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim"

Usnesení č. 5/97 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 5. července 1996, vyhlášenými pod č. 211/1996 Sb.,

naposledy prodlouženými a změněnými Usnesením č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 4. července 1997, vyhlášeným pod č. 182/1997 Sb.*)

Usnesení č. 5/97 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dnem 1. ledna 1998 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad Usnesení se vyhlašuje současně.

USNESENÍ č. 5/97

Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“

ze 17. prosince 1997

k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru

Smíšený výbor -

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) zvláště o článek 34b přílohy II,2)

při uvážení následujících důvodů:

Na návrh jedné nebo více smluvních stran může být podle článku 34b přílohy II použití globální záruky dočasně zakázáno pro zboží, které představuje mimořádné nebezpečí podvodu.

Usneseními č. 1/963) a č. 2/96,4) naposledy prodlouženými a změněnými Usnesením č. 1/97,5) přijal Smíšený výbor „Společný tranzitní režim“ opatření, kterými dočasně zakázal použití globální záruky pro přepravu cigaret podpoložky 2402.20 Harmonizovaného systému a dalšího vyjmenovaného citlivého zboží z důvodu mimořádného nebezpečí podvodu, který je s tímto režimem spojen.

Ochrana finančních zájmů při použití těchto režimů vyžaduje prodloužení těchto opatření v tranzitním režimu Společenství a společném tranzitním režimu z důvodu zajištění jeho co největší efektivnosti.

Smíšený výbor pokládá prodloužení zákazu na dobu 12 měsíců za nezbytné -

se usnesl:

Článek 1

Opatření vydaná usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ se prodlužují na dobu 12 měsíců.

Článek 2

Toto usnesení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1998.

Dáno v Bruselu dne 17. prosince 1997.

Za Smíšený výbor:

Sigurgeir A. Jónsson v. r.
předseda

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb. a č. 240/1997 Sb.

1) OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 2.

2) OJ No L 238, 29. 8. 1997, p. 27.

3) OJ No L 226, 7. 9. 1996, p. 20.

4) OJ No L 226, 7. 9. 1996, p. 22.

5) OJ No L 186, 16. 7. 1997, p. 27.

Souvislosti

Je odkazován z
39/2003 Sb. m. s. Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO), které mění Úmluvu o společném tranzitním režimu
85/2001 Sb. m. s. Usnesení č.1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu
61/2001 Sb. m. s. Usnesení č.1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu
6/2000 Sb. m. s. Usnesení č. 3/99 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ k prodloužení zákazu použití globální záruky
113/1999 Sb. Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim o změně přílohy I Úmluvy o společném tranzitním režimu
112/1999 Sb. Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy o společném tranzitním režimu
310/1998 Sb. Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky
Odkazuje na
240/1997 Sb. Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně přílohy I a II Úmluvy o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Ev
182/1997 Sb. Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESV
124/1997 Sb. Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ke změně příloh I, II a III Úmluvy o společném tranzitním režimu
66/1997 Sb. Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu
34/1997 Sb. Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu
211/1996 Sb. Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obch
179/1996 Sb. Přístup k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1998 - 01.01.2001
0. 01.01.1998 Vyhlášené znění