Sdělení č. 265/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-265
Částka 94/1998
Platnost od 20.11.1998
Účinnost od 01.12.1998
Aktuální znění 01.12.1998

265

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1998 byl v Bruselu podepsán Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu.

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 dnem 1. prosince 1998.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL

o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu

Vláda České republiky na straně jedné a Evropské společenství (dále jen „Společenství“) na straně druhé,

vzhledem k tomu, že Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 4. října 1993 a vstoupila v platnost 1. února 1995;

vzhledem k tomu, že 1. ledna 1995 vstoupily do Evropské unie Rakouská republika, Finská republika a Švédské království;

vzhledem k tomu, že podle článků 76, 102 a 128 Aktu o vstupu z roku 1994 musí Rakouská republika, Finská republika a Švédské království s účinností od 1. ledna 1995 uplatňovat ustanovení preferenčních dohod, které Společenství uzavřelo s určitými třetími zeměmi, mezi nimi i s Českou republikou;

vzhledem k tomu, že Společenství s účinností od 1. ledna 1995 přijalo přechodná opatření ve formě autonomních celních kvót zohledňujících preferenční celní koncese, které byly vůči České republice uplatňovány Rakouskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, a vzhledem k tomu, že Česká republika s účinností od 1. ledna 1995 přijala přechodná opatření ve formě celních kvót zohledňujících režim preferenčních celních sazeb, který Česká republika uplatňovala vůči Rakouské republice, Finské republice a Švédskému království, zejména pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

vzhledem k tomu, že závazky České republiky a Společenství v rámci jednání Uruguayského kola vyžadují úpravy režimů dovozních cel v České republice a Společenství, zvláště pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské výrobky;

vzhledem k tomu, že vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a realizace výsledků Uruguayského kola budou mít pravděpodobně vliv na dvoustranné koncese v rámci Evropské dohody, je proto nezbytné upravit Dohodu prostřednictvím Protokolu o úpravách obchodních aspektů této Dohody;

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 95/131/EC1) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1995 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou jménem Společenství sjednala Komise a která s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie pozměnila Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

vzhledem k tomu, že Rada Rozhodnutím 96/224/EC2) rozhodla o tom, že od 1. ledna 1996 bude dočasně uplatňována dvoustranná Dohoda, kterou sjednala Komise jménem Společenství v návaznosti na přezkoumání a úpravu Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou;

vzhledem k tomu, že celní koncese Společenství pro ryby a výrobky z ryb původem z České republiky již berou v úvahu rozšíření Společenství o Rakouskou republiku, Finskou republiku a Švédské království, jakož i množství stanovená ve výměně dopisů z 22. září 1994;

se rozhodly určit vzájemnou dohodou, jaké změny je třeba přijmout v obchodních ustanoveních Dohody v návaznosti jednak na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a jednak na vstup v platnost výsledků Uruguayského kola v oblasti zemědělství, a za tímto účelem ustanovily své zplnomocněné zástupce:

Vláda České republiky:

Josef Kreuter,

velvyslanec,

vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

Evropské společenství:

Manfred Scheich,

velvyslanec,

stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců

Günther Burdhardt,

generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství,

kteří se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v náležité formě,

dohodli následovně:

Článek 1

Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky se doplňuje následovně:

1. První pododstavec článku 2(3) se nahrazuje následujícím:

3. Původ výrobků spadajících do tohoto Protokolu bude určen v souladu s pravidly o nepreferenčním původu platnými ve Společenství.“.

2. Příloha II se nahrazuje textem Přílohy A k tomuto Protokolu.

3. Odstavec 3 článku 2 Dodatku A se nahrazuje následujícím:

„Osvědčení o původu uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro dovoz zboží pokrytého průvodním osvědčením EUR.1 nebo formulářem EUR.2 vydanými v souladu s Protokolem č. 4 k Evropské dohodě v případech, kdy tyto dokumenty jasně stanoví, že Česká republika má být považována za zemi původu podle pravidel o nepreferenčním původu platných ve Společenství.“.

4. Druhá odrážka pododstavce 2 odstavce 2 článku 14 Dodatku A se doplňuje následovně:

„- dvě písmena označující zamýšlený členský stát celního odbavení takto:

AT - Rakousko

BL - Benelux

DE - Spolková republika Německo

DK - Dánsko

EL - Řecko

ES - Španělsko

FI - Finsko

FR - Francie

GB - Spojené království

IE - Irsko

IT - Itálie

PT - Portugalsko

SE - Švédsko“.

5. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor osvědčení o původu, se nahrazuje textem Přílohy B k tomuto Protokolu.

6. Příloha k Dodatku A, ve které je uveden vzor vývozní licence, se nahrazuje textem Přílohy C k tomuto Protokolu.

7. Příloha k Dodatku B se nahrazuje textem Přílohy D k tomuto Protokolu.

8. Příloha k Dodatku C se nahrazuje textem Přílohy E k tomuto Protokolu.

Článek 2

Pokud jde o zpracované zemědělské výrobky:

1. Text Protokolu 3 k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy F k tomuto Protokolu.

2. Odstavec 1 článku 9 se nahrazuje následujícím textem:

1. Ustanovení tohoto oddílu se budou vztahovat na výrobky mající původ v České republice a ve Společenství, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou výrobků uvedených v Příloze I a Protokolu 3.“.

3. Odstavec 2 článku 19 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

2. Pojem „zemědělské výrobky“ znamená výrobky uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a výrobky uvedené v Příloze I a Protokolu 3, s výjimkou výrobků z ryb vymezených Nařízením (EEC) č. 3687/91.“.

Článek 3

Pokud jde o zemědělské výrobky:

1. Přílohy XIa a XIb a Příloha XII k Evropské dohodě se nahrazují texty Příloh G a H k tomuto Protokolu v tomto pořadí.

2. Odstavce 2 a 3 článku 21 Evropské dohody se nahrazují následujícími odstavci:

2. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ v České republice do Společenství je upraven v Příloze XI.

3. Preferenční režim poskytnutý na dovoz výrobků majících původ ve Společenství do České republiky je upraven v Příloze XII.“.

3. Odstavec 4 článku 21 Evropské dohody se ruší.

4. Příloha XIV k Evropské dohodě se ruší.

Článek 4

Pokud jde o rybný průmysl:

1. Příloha XV k Evropské dohodě se nahrazuje textem Přílohy I k tomuto Protokolu.

2. První věta článku 24 Evropské dohody se nahrazuje následujícím:

„Preferenční obchodní režim poskytnutý na výrobky z ryb mající původ v České republice je upraven v Příloze XIII.“.

3. Přílohy XVI a XVII se stávají Přílohami XIV a XV.

Článek 5

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Protokolu. Tento Protokol je součástí Evropské dohody.

Článek 6

Tento Protokol schválí vláda České republiky i Společenství podle jejich vlastních postupů. Strany přijmou příslušná opatření k realizaci tohoto Protokolu.

Článek 7

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že příslušné postupy dle článku 6 byly ukončeny.

Článek 8

Tento Protokol je sepsán ve dvojím vyhotovení v následujících jazycích: českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, holandském, italském, německém, portugalském, řeckém, španělském a švédském a všechny tyto texty mají stejnou platnost.

V Bruselu dne 27. října 1998.


Za vládu České republiky:

Ing. Josef Kreuter v. r.
velvyslanec,
vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

Za Evropské společenství:

Manfred Scheich v. r.
velvyslanec,
stálý zástupce Rakouské republiky, předseda Výboru stálých zástupců

Günther Burdhardt v. r.
generální ředitel Generálního ředitelství pro vnější politické vztahy Komise Evropských společenství


PŘÍLOHA A

"PŘÍLOHA II

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I)

(v tunách nebo 1 000 kusů/párů)

KategorieJednotka19961997
2tuny17.48817.838
2atuny7.657.803
3tuny5.4245.641
41000 kusů8.1068.43
51000 kusů4.3624.536
61000 kusů*4.3934.569
71000 kusů1.741.81
81000 kusů5.6415.811
9tuny1.8751.95
20tuny2.5922.747
32tuny4.6774.958
39tuny1.411.494
121000 kusů18.94319.89
151000 kusů1.1161.172
161000 kusů1.7821.871
171000 kusů615652
241000 kusů*2.8042.944
261000 kusů1.8481.94
76tuny2.5372.689
36tuny1.5631.641
90tuny4.2224.475
110tuny4.3194.579
117tuny3.5763.79
118tuny1.2931.371
Pro odečítání vývozů od odsouhlasených množstevních limitů může být použit
přepočítací poměr 5 oděvů (jiné než kojenecké) maximální obchodní velikosti
130 cm za 3 oděvy, jejichž obchodní velikost přesahuje 130 cm až do výše
5% množstevního limitu. Vývozní licence pro tyto výrobky musí mít
v kolonce 9 uvedeno: "Pro oděvy, jejichž obchodní velikosti nepřesahuje
130 cm, musí být použit přepočítací poměr".".

PŘÍLOHA B

"PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A

- PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 2 (1) DODATKU A

PŘÍLOHA C

"PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A

- PŘÍLOHA UVEDENÁ V ČLÁNKU 7 (1) DODATKU A

PŘÍLOHA D

"Příloha k Dodatku B

(Úplné popisy kategorií výrobků uvedených v této Příloze jsou uvedeny v Příloze I )

PRÁCE VE MZDĚ Množstevní limity Společenství

(v 1 000 kusech/párech)

KategorieJednotka19961997
4kusy6 7867 193
5kusy5 2995 617
6kusy6 2706 646
7kusy3 4073 611
8kusy5 6035 855
12páry9 60510 325
15kusy3 0153 241
16kusy1 7191 848
17kusy1 1171 218
24kusy1 2901 387
26kusy1 9912 140
76tuny4 7585 186“.

PŘÍLOHA E

"VZOR UVEDENÝ V DODATKU C

"VZOR UVEDENÝ V DODATKU C

PŘÍLOHA F

"PROTOKOL 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím

Článek 1

1. Česká republika a Společenství budou pro zpracované zemědělské výrobky uplatňovat celní sazby uvedené v Přílohách I a II v souladu s podmínkami zmiňovanými v těchto Přílohách bez ohledu na to, jsou-li omezeny celní kvótou či nikoliv.

2. Rada přidružení může rozhodnout o:

- rozšíření seznamu zpracovaných zemědělských výrobků podle tohoto Protokolu

- změně cel uvedených v Přílohách

- zvýšení nebo zrušení celních kvót.

3. Rada přidružení může cla stanovená tímto Protokolem nahradit režimem, který se bude zakládat na příslušných tržních cenách, jaké mají v České republice a ve Společenství zemědělské výrobky užívané k výrobě zpracovaných zemědělských výrobků, které upravuje tento Protokol. Vytvoří seznam zboží podléhajícího těmto sazbám a v důsledku toho i seznam základních výrobků. Za tímto účelem rozhodne o všeobecných pravidlech uplatňování.

Článek 2

Cla uplatňovaná v souladu s článkem 1 mohou být snížena rozhodnutím Rady přidružení:

- pokud v obchodu mezi Českou republikou a Společenstvími dojde ke snížení cel uplatňovaných na základní výrobky nebo

- v reakci na snížení vyplývající ze vzájemných koncesí týkajících se zpracovaných zemědělských výrobků.

Rozsah snížení podle první odrážky prvního pododstavce se vypočítává z části celní sazby označené jako zemědělský komponent, který bude odpovídat zemědělským výrobkům skutečně použitým při výrobě příslušných zpracovaných zemědělských výrobků, a odečítá se od celních sazeb uplatňovaných na tyto základní zemědělské výrobky.

Článek 3

Česká republika a Společenství se budou vzájemně informovat o administrativní úpravě přijaté pro výrobky, na něž se vztahuje tento Protokol.

Tato úprava by měla zajistit stejné zacházení se všemi zúčastněnými stranami a měla by být co nejjednodušší a nejpružnější.

PŘÍLOHA I

Tabulka 1: Cla uplatňovaná na zboží původem v České republice při dovozu do Společenství

Poznámka: Základní množství braná v úvahu při výpočtu snížených zemědělských komponentů a dodatkových cel uplatňovaných při dovozu do Společenství na zboží vyjmenované v této tabulce jsou uvedeny v Tabulce 4 k této Příloze

CN kódPopisCelní sazba(1)
Od 1.7.1996 do 30.6.1997Od 1.7.1997 do 30.6.1998Od 1.7.1998 do 30.6.1999Od 1.7.1999 do 30.6.2000Od 1.7.2000
1234567
403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
0403 10- Jogurt:
0403 10 51 až 0403 10 99-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakaoEAREAREAREAREAR
0403 90- Ostatní:
0403 90 71 až 0403 90 99-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakaoEAREAREAREAREAR
405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
0405 20- Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
0405 20 30-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75% hmotnostních, avšak převyšujícím 60% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516:
1517 10- Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1517 90- Ostatní:
1517 90 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao:
1704 10- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až 1704 10 19-- S obsahem méně než 60% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza):EAREAREAREAREAR
1704 10 91 až 1704 10 99-- S obsahem 60% hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1704 90- Ostatní:
1704 90 10-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10% hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek7,90%7,40%6,80%6,30%5,80%
1704 90 30- Bílá čokoládaEAREAREAREAREAR
1704 90 51 až 1704 90 99- Ostatní:EAREAREAREAREAR
1803Kakaová hmota, téz odtučněná0%0%0%0%0%
1804 00 00Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej0%0%0%0%0%
1805 00 00Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla0%0%0%0%0%
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
1806 10- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
1806 10 15-- Neobsahující sacharózu nebo obsahující méně než 5% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza0%0%0%0%0%
1806 10 20Obsahující 5% nebo více, avšak méně než 65% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 10 30Obsahující 65% nebo více, avšak méně než 80% hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 10 90-- Obsahující 80% nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharózaEAREAREAREAREAR
1806 20Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2kg nebo v tekutém nebo těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a pod., v nádobách nebo přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2kg:
1806 20 10-- Obsahující 31% hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31% hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tukuEAREAREAREAREAR
1806 20 30Obsahující 25% nebo více, ale méně než 31% hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tukuEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
1806 20 50--- Obsahující 18% hmotnostních nebo více kakaového máslaEAREAREAREAREAR
1806 20 70--- Čokoládová mléčná drobenkaEAREAREAREAREAR
1806 20 80--- Čokoládové polevyEAREAREAREAREAR
1806 20 95--- OstatníEAREAREAREAREAR
1806 31-- PlněnéEAREAREAREAREAR
1806 32-- NeplněnéEAREAREAREAREAR
1806 90- Ostatní:
1806 90 11 až 1806 90 39- Čokoláda a čokoládové výrobkyEAREAREAREAREAR
1806 90 50-- Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakaoEAREAREAREAREAR
1806 90 60-- Pasty (pomazánky) obsahující kakao:
--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1kg nebo méněEAREAREAREAREAR
--- OstatníEAREAREAREAREAR
1806 90 70-- Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakaoEAREAREAREAREAR
1806 90 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40% hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5% hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodejEAREAREAREAREAR
1901 20- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905EAREAREAREAREAR
1901 90- Ostatní:
1901 90 11--- S obsahem 90% hmotnostních nebo více suchého výtažkuEAREAREAREAREAR
1901 90 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
1901 90 90-- Ostatní:
--- Přípravky na bázi mouky z luskové zeleniny ve formě na slunci sušených kotoučů nebo těsta, známé jako “papad“0%0%0%0%0%
--- OstatníEAREAREAREAREAR
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioly (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makaronů); kuskus, též připravený:
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11-- Obsahující vejceEAREAREAREAREAR
1902 19-- OstatníEAREAREAREAREAR
1902 20- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 91 až-- OstatníEAREAREAREAREAR
1902 20 99
1902 30- Ostatní těstovinyEAREAREAREAREAR
1902 40- KuskusEAREAREAREAREAR
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarechEAREAREAREAREAR
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnutéEAREAREAREAREAR
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky:
1905 10- Křupavý chléb zvaný “knäckebrot“EAREAREAREAREAR
1905 20- PerníkEAREAREAREAREAR
1905 30- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 30 11--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85gEAREAREAREAREAR
1905 30 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
---- Sladké sušenky:
1905 30 30---- Obsahující 8% hmotnostních nebo více mléčného tukuEAREAREAREAREAR
---- Ostatní:
1905 30 51----- Dvojité (slepované) sušenky plněnéEAREAREAREAREAR
1905 30 59---- OstatníEAREAREAREAREAR
- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91---- Slané, též plněnéEAREAREAREAREAR
1905 30 99---- OstatníEAREAREAREAREAR
1905 40- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:
1905 40 10-- SucharyEAREAREAREAREAR
1905 40 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
1905 90- Ostatní:EAREAREAREAREAR
1905 90 10-- Nekvašený chléb (macesy)EAREAREAREAREAR
1905 90 20-- Hostie, prázdné oplatky pro farmaceutické účely, oplatky na pečení, sušené těsto z mouky nebo škrobu v listech a podobné výrobkyEAREAREAREAREAR
-- Ostatní:
1905 90 30--- Chléb bez přísad medu, vajec, sýra nebo ovoce a s obsahem cukru a tuků, z nichž žádná tato přísada nepřevyšuje 5% hmotnostních, počítáno na suchou hmotuEAREAREAREAREAR
1905 90 40--- Oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10%EAREAREAREAREAR
1905 90 45--- SušenkyEAREAREAREAREAR
1905 90 55--- Výrobky vytlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solenéEAREAREAREAREAR
- Ostatní:
1905 90 60---- SlazenéEAREAREAREAREAR
1905 90 90---- OstatníEAREAREAREAREAR
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich: Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12 98--- OstatníEAREAREAREAREAR
2101 20- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:
2101 20 20-- Výtažky, esence nebo koncentráty3,70%3,30%2,90%2,60%2,20%
-- Přípravky:
2101 20 92--- Na bázi výtažků, esencí nebo koncentrátů čaje nebo maté
2101 20 98--- Ostatní:
---- Neobsahující mléčné tuky, proteiny, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% mléčných tuků, 2.5% mléčných proteinů, 5% sacharózy nebo izoglukózy, 5% glukózy nebo škrobu0%0%0%0%0%
---- OstatníEAREAREAREAREAR
2101 30- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:
-- Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky:
2101 30 11--- Pražená čekanka6,80%6,30%5,90%5,40%4,90%
2101 30 19--- OstatníEAREAREAREAREAR
- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek:
2101 30 91-- Z pražené čekanky7,60%7,10%6,50%6,00%5,50%
2101 30 99-- OstatníEAREAREAREAREAR
2102Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva
2102 10- Aktivní droždí:
2102 10 10-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)6,50%6,10%5,60%5,20%4,70%
2102 10 31 až 2102 10 39-- Chlebové kvasniceEAREAREAREAREAR
2102 10 90-- Ostatní7,70%7,20%6,70%6,20%5,60%
2102 20- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
2102 20 11--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1kg2,60%2,50%2,30%2,10%1,90%
2102 20 19--- Ostatní0%0%0%0%0%
2102 20 90-- Ostatní0%0%0%0%0%
2102 30 00- Hotové prášky do pečiva2,60%2,50%2,30%2,10%1,90%
2103Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2103 10- Sojová omáčka3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2103 20- Kečup a jiné omáčky z rajčat:
-- Omáčky na bázi rajčatového pyré5,30%4,90%4,60%4,20%3,80%
-- Ostatní6,20%5,70%5,30%4,90%4,50%
2103 30- Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90-- Připravená hořčice5,70%5,30%4,90%4,60%4,20%
2103 90- Ostatní:
2103 90 90-- Ostatní4,40%4,10%3,80%3,50%3,20%
2104Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků:
2104 10Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny6,20%5,70%5,30%4,90%4,50%
2104 20Homogenizované směsi potravinových přípravků7,60%7,10%6,50%6,00%5,50%
2105Zmrzlina eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa:
2105 00 10- Neobsahující mléčné tuky nebo obsahující méně než 3% hmotnostní mléčných tukůEAREAREAREAREAR
- S obsahem mléčných tuků:
2105 00 91-- 3% nebo více, avšak méně než 7% hmotnostníchEAREAREAREAREAR
2105 00 99-- 7% hmotnostních nebo víceEAREAREAREAREAR
2106Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté:
2106 10- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:
2106 10 20--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu7,20%6,70%6,20%5,70%5,20%
2106 10 90-- OstatníEAREAREAREAREAR
2106 90- Ostatní:
2106 90 10-- Sýrové fonduesEAREAREAREAREAR
2106 90 20-- Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů16,7%MIN ECU 0,96/ %vol/hl15,6%MIN ECU 0,90/ %vol/hl14,4%MIN ECU 0,84/ %vol/hl13,3%MIN ECU 0,77/ %vol/hl12,2%MIN ECU 0,70/ %vol/hl
-- Ostatní:
2106 90 92--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2106 90 98--- OstatníEAREAREAREAREAR
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009:
2202 10- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná0%0%0%0%0%
2202 90- Ostatní:
2202 90 10-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel:
ex 2202 90 10--- S obsahem cukru (sacharózy nebo invertovaného cukru)3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
2202 90 91 až 2202 90 99-- OstatníEAREAREAREAREAR
2203Pivo ze sladu5,30%4,40%3,50%2,60%0%
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek0%0%0%0%0%
2208Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje:
2208 20- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů:
2208 20 12 až 2208 20 29-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
2208 20 40 až 2208 20 89-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,88/% vol/hlECU 0,77/% vol/hlECU 0,66/% vol/hlECU 0,55/% vol/hlECU 0,44/% vol/hl
2208 30- Whisky:
-- Whisky “bourbon“ v nádobách o obsahu:
2208 30 11--- Nepřesahujícím 2 litry(2)ECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,05/% vol/hl + ECU 0,50/hlECU 0,04/% vol/hl + ECU 0,40/hl
2208 30 19--- Převyšujícím 2 litry(2)ECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,05/% vol/hlECU 0,04/% vol/hl
- Scotch whisky:
--- Sladová whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 32---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 38---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
--- Míchaná whisky, v nádobách o obsahu:
2208 30 52---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 58---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hi
--- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 72---- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 78---- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
-- Ostatní, v nádobách o obsahu:
2208 30 82--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hl + ECU 1,68/hlECU 0,21/% vol/hl + ECU 1,47/hlECU 0,18/% vol/hl + ECU 1,26/hlECU 0,15/% vol/hl + ECU 1,05/hlECU 0,12/% vol/hl + ECU 0,84/hl
2208 30 88--- Převyšujícím 2 litryECU 0,24/% vol/hlECU 0,21/% vol/hlECU 0,18/% vol/hlECU 0,15/% vol/hlECU 0,12/% vol/hl
2208 40- Rum a tafia:
-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
2208 50- Džin a jalovcová:
-- Džin, v nádobách o obsahu:
2208 50 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/1% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 50 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
-- Jalovcová, v nádobách o obsahu:
2208 50 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 50 99--- Převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 60- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4% vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,73/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,67/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,61/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 60 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hlECU 0,73/% vol/hlECU 0,67/% vol/hlECU 0,61/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45.4% vol, v nádobách o obsahu:
2208 60 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 60 99--- Převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 70- Likéry a cordialy:
2208 70 10-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 70 90-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 90- Ostatní:
-- Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 11--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hl + ECU 3,08/hlECU 0,56/% vol/hl + ECU 2,87/hlECU 0,51/% vol/hl + ECU 2,66/hlECU 0,47/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,42/% vol/hl + ECU 2,24/hl
2208 90 19--- Převyšujícím 2 litryECU 0,61/% vol/hlECU 0,56/% vol/hlECU 0,51/% vol/hlECU 0,47/% vol/hlECU 0,42/% vol/hl
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,72/% vol/hl + ECU 2,80/hlECU 0,63/% vol/hl + ECU 2,45/hlECU 0,54/% vol/hl + ECU 2,10/hlECU 0,45/% vol/hl + ECU 1,75/hlECU 0,36/% vol/hl + ECU 1,40/hl
2208 90 38--- Převyšujícím 2 litryECU 0,78/% vol/hlECU 0,73/% vol/hlECU 0,67/% vol/hlECU 0,61/% vol/hlECU 0,55/% vol/hl
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu
--- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41---- OuzoECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
---- Ostatní:
----- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
2208 90 45------- KalvadosECU 0,88/% vol/hl + ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl + ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl + ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl + ECU 2,80/hl
2208 90 48------- OstatníECU 0,88/% vol/hl+ECU 5,60/hlECU 0,77/% vol/hl+ECU 4,90/hlECU 0,66/% vol/hl+ECU 4,20/hlECU 0,55/% vol/hl+ECU 3,50/hlECU 0,44/% vol/hl+ECU 2,80/hl
------ Ostatní:
2208 90 52------- KornECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 57------- OstatníECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 69----- Ostatní lihové naÂpojeECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71----- Z ovoceECU 0,88/% vol/hlECU 0,77/% vol/hlECU 0,66/% vol/hlECU 0,55/% vol/hlECU 0,44/% vol/hl
2208 90 74---- OstatníECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
2208 90 78---- Ostatní lihové naÂpojeECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
-- Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80% vol, v nádobách o obsahu:
2208 90 91--- Nepřesahujícím 2 litryECU 0,96/% vol/hl + ECU 6,16/hlECU 0,89/% vol/hl + ECU 5,74/hlECU 0,83/% vol/hl + ECU 5,32/hlECU 0,76/% vol/hl + ECU 4,90/hlECU 0,69/% vol/hl + ECU 4,48/hl
2208 90 99--- Převyšujícím 2 litry:ECU 0,96/% vol/hlECU 0,89/% vol/hlECU 0,83/% vol/hlECU 0,76/% vol/hlECU 0,69/% vol/hl
3302Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu; ostatní přípravky na bázi vonných látek, užívané k výrobě nápojů:
3302 10- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0.5% vol16,72% MIN ECU 0,96/% vol/hl15,58% MIN ECU 0,89/% vol/hl14,44% MIN ECU 0,82/% vol/hl13,30% MIN ECU 0,75/% vol/hl12,16% MIN ECU 0,68/% vol/hl
---- Ostatní:
3302 10 21----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob nebo obsahující méně než 1.5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5% hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy,méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu3,90%3,60%3,30%3,10%2,80%
3302 10 29----- OstatníEAREAREAREAREAR
(1) Snížené zemědělské komponenty (EAR) platí v rámci množstevních limitů uvedených v Tabulce 3 k této Příloze. Dovozy převyšující tato množství podléhají běžným zemědělským komponentům (EA) vymezeným ve Společném celním sazebníku Nařízení (EEC) č. 2658/87 z 23. července 1987 v znění pozdějších předpisů. EA může podléhat maximálnímu clu, které (pokud je určeno) je stanoveno ve Společném celním sazebníku.
(2) Údaje uvedené pod tímto podtitulkem podléhají podmínkám uvedeným v odpovídajících ustanoveních Společenství.

Tabulka 2: KVANTITATIVNÍ PREFERENČNÍ KVÓTA NA ZBOŽÍ PŮVODEM V ČESKÉ REPUBLICE

CN kódRoční kvóta (v 1000 kg)Clo v rámci kvóty
1516 20 103140%

Tabulka 3: ROČNÍ KVÓTY, V JEJICHŽ RÁMCI SE UPLATŇUJÍ SNÍŽENÉ ZEMĚDĚLSKÉ KOMPONENTY

RokRoční kvóta (v ECU)
19973 986 400
19984 348 800
19994 711 200
20005 073 600
2001 a dále5 436 000

Tabulka 4: ZÁKLADNÍ MNOŽSTVÍ BRANÁ V ÚVAHU PŘI VÝPOČTU SNÍŽENÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMPONENTŮ A DODATKOVÝCH CEL UPLATŇOVANÝCH PŘI DOVOZU ZBOŽÍ, UVEDENÉHO V TABULCE 1, DO SPOLEČENSTVÍ

Základní výrobekOd 1. 7. 1997 do 30. 6. 1998Od 1. 7. 1998 do 30. 6. 1999Od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2000Od 1. 7. 2000
v ECU/100kg
Pšenice8,5247,9007,2776,653
Pšenice durum13,23112,26311,29510,326
Žito8,3067,6987,0906,483
Ječmen2,3732,1992,0261,852
Kukuřice7,4087,4087,1936,577
Rýže s dlouhými zrny bez plev23,70621,97220,23718,502
Sušené odstředěné mléko26,73025,74024,75023,760
Sušené plnotučné mléko33,42330,97828,53226,086
Máslo48,57545,02141,46737,912
Bílý cukr32,56531,79530,57329,350

PŘÍLOHA II

Cla uplatňovaná na zboží původem ve Společenství při dovozu do České republiky

CN kódPopisCelní sazba v %
1997199819992000 a dále
123456
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
0403 10- Jogurt:
-- Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 51---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 10 53---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 10 59---- Převyšujícím 27% hmotnostních10,010,010,010,0
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní15,015,015,015,0
0403 10 93---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních15,015,015,015,0
0403 10 99---- Převyšujícím 6 % hmotnostních10,010,010,010,0
0403 90- Ostatní:
-- Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
--- V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 71---- Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchmax(1)maxmaxmax
0403 90 73---- Převyšujícím 1,5 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostníchmaxmaxmaxmax
0403 90 79---- Převyšujícím 27% hmotnostních24,422,522,522,5
--- Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91---- Nepřesahujícím 3 % hmotnostní16,512,012,012,0
0403 90 93---- Převyšujícím 3 %, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních17,313,013,013,0
0403 90 99---- Převyšujícím 6 % hmotnostních21,418,518,518,5
0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; pomazánky z mléčných tuků:
0405 20- Pomazánky z mléčných tuků:
0405 20 10-- S obsahem tuku nepřesahujícím 60 % hmotnostních, avšak převyšujícím 39 % hmotnostních4,14,14,14,1
0405 20 30-- S obsahem tuku nepřesahujícím 75 % hmotnostních, avšak převyšujícím 60 % hmotnostních4,14,14,14,1
1517Margarin; přípravky nebo směsi jedlých živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků
nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
1517 10- Margarin, vyjma tekutý margarin:
1517 10 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních20,020,020,020,0
1517 90- Ostatní:
1517 90 10-- S obsahem tukových látek pocházejících z mléka, převyšujících 10% hmotnostních, avšak nepřesahujících 15 % hmotnostních20,020,020,020,0
1704Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao
1704 10- Žvýkací guma, též obalená cukrem:
1704 10 11 až 1704 10 19-- S obsahem méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)7,57,57,57,5
1704 10 91 až 1704 10 99-- S obsahem 60 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)7,57,57,57,5
1704 90- Ostatní:
1704 90 10-- Výtažky z lékořice s obsahem více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přísad jiných látek7,57,57,57,5
1704 90 30-- Bílá čokoláda7,57,57,57,5
1704 90 51 až 1704 90 99-- Ostatní9,47,57,57,5
1803Kakaová hmota, též odtučněná3,03,03,03,0
1804 00 00Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej0,80,80,80,8
1805 00 00Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla5,05,05,05,0
1806Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
1806 10- Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:8,36,06,06,0
1806 20- Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčích o hmotnosti větší než 2 kg nebo v tekutém nebo v těstovitém stavu nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v přímém balení s obsahem o hmotnosti vyšší než 2 kg:
1806 20 10-- Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku13,512,712,712,7
1806 20 30-- Obsahující 25 % nebo více, ale méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku9,57,67,67,6
-- Ostatní:
1806 20 50--- Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla8,36,06,06,0
1806 20 70--- Čokoládová mléčná drobenka8,96,96,96,9
1806 20 80--- Čokoládové polevy9,47,57,57,5
1806 20 95--- Ostatní9,47,57,57,5
1806 31 00-- Plněné11,410,010,010,0
1806 32-- Neplněné:11,610,010,010,0
1806 90- Ostatní9,47,57,57,5
1901Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté;
potravinové přípravky čísel 0401 - 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1901 10- Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej5,55,55,55,5
1901 20- Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 19055,55,55,55,5
1901 90- Ostatní6,14,94,94,9
1902Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli (masové nebo zeleninové taštičky), cannelloni (druh makarónů); kuskus, též připravený
- Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:
1902 11 00-- Obsahující vejce19,219,219,219,2
1902 19-- Ostatní19,219,219,219,2
1902 20- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:
1902 20 91 až 1902 20 99-- Ostatní10,010,010,010,0
1902 30- Ostatní těstoviny:
1902 30 10-- Sušené19,019,019,019,0
1902 30 90-- Ostatní17,417,417,417,4
1902 40- Kuskus5,53,71,90,0
1903Tapioka a její náhražky ze škrobu ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu a v podobných tvarech2,01,30,70,0
1904Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes); obiloviny ( jiné než kukuřice) v zrnech nebo ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
1904 10- Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením:
1904 10 10-- Z kukuřice4,54,54,03,0
1904 10 30-- Z rýže0,00,00,00,0
1904 10 90-- Ostatní4,54,54,03,0
1904 20- Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalého obilí:
1904 20 10-- Přípravky typu “müsli“ z nepražených obilných vloček4,54,34,14,0
-- Ostatní
1904 20 91--- Z kukuřice4,54,54,03,0
1904 20 95--- Z rýže0,00,00,00,0
1904 20 99--- Ostatní4,54,54,03,0
1904 90- Ostatní:
1904 90 10-- Rýže0,00,00,00,0
1904 90 90-- Ostatní4,54,54,03,0
1905Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
1905 10- Křupavý chléb zvaný “knäckebrot“4,54,54,54,5
1905 20- Perník:
1905 20 10-- S obsahem méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)5,05,05,05,0
1905 20 30-- S obsahem 30 % nebo vyšším, avšak nižším než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)5,05,05,05,0
1905 20 90-- S obsahem 50 % hmotnostních nebo vyšším sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza)6,46,45,95,0
1905 30- Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:
-- Zcela nebo částečně polévané čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:
1905 30 11--- V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 85 g6,35,05,05,0
1905 30 19--- Ostatní6,35,05,05,0
-- Ostatní:
--- Sladké sušenky:
1905 30 30--- Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčného tuku7,87,07,07,0
---- Ostatní:
1905 30 51----- Dvojité (slepované) sušenky plněné7,87,07,07,0
1905 30 59----- Ostatní6,35,05,05,0
--- Oplatky a malé oplatky:
1905 30 91---- Slané, též plněné5,05,05,05,0
1905 30 99---- Ostatní5,05,05,05,0
1905 40- Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky5,05,05,05,0
1905 90- Ostatní5,05,05,05,0
2101Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
- Výtažky, esence a koncentráty z kávy a přípravky se základem z těchto výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12-- Přípravky se základem z výtažků, esencí nebo koncentrátů nebo se základem z kávy:
2101 12 98--- Ostatní1,91,91,91,9
2101 20- Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté1,91,91,91,9
2101 30- Pražená čekanka a jiné pražené náhražky kávy a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich10,08,08,08,0
2102Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovacích látek čísla 3002; hotové prášky do pečiva:
2102 10- Aktivní droždí:
2102 10 10-- Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)8,58,08,08,0
2102 10 31 až 2102 10 39-- Chlebové kvasnice7,07,07,06,8
2102 10 90-- Ostatní7,07,07,06,8
2102 20- Neaktivní droždí; jiné neaktivní jednobuněčné mikroorganismy:
-- Neaktivní droždí:
2102 20 11--- V tabletách, kostkách nebo podobných tvarech, nebo v balení pro okamžitou spotřebu o netto hmotnosti nepřesahující 1 kg7,07,07,06,8
2102 30 00- Hotové prášky do pečiva4,54,54,54,5
2103Omáčky a přípravky pro omáčky; kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice
2103 10- Sojová omáčka0,00,00,00,0
2103 20- Kečup a jiné omáčky z rajčat6,35,05,05,0
2103 30- Hořčičná moučka a připravená hořčice:
2103 30 90-- Připravená hořčice4,54,54,54,5
2103 90- Ostatní:
2103 90 90-- Ostatní5,05,05,05,0
2104Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinářských přípravků
2104 10- Polévky a bujóny; přípravky pro polévky a bujóny4,04,04,04,0
2104 20- Homogenizované směsi potravinových přípravků4,54,54,54,5
2105Zmrzlina, eskymo a podobné výrobky, též s obsahem kakaa15,015,015,015,0
2106Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2106 10- Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky:4,44,44,44,0
2106 90- Ostatní:
2106 90 10-- Sýrové fondues4,14,14,14,1
2106 90 20-- Složené alkoholické přípravky,jiné než založené na vonných látkách,používané k výrobě nápojů12,512,512,512,5
-- Ostatní:
2106 90 92--- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5% hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmot. sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5% hmotnostních glukózy nebo škrobu4,14,14,14,1
2106 90 98--- Ostatní4,14,14,14,1
2202Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
2202 10- Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná15,015,015,015,0
2202 90- Ostatní:
2202 90 10-- Neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel5,55,55,55,5
-- Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 az 0404:
2202 90 91--- Nižším než 0,2 %6,26,26,26,2
2202 90 95--- 0,2 % nebo vyšším, avšak nižším než 2%maxmaxmaxmax
2202 90 99--- 2% nebo vyššímmaxmaxmaxmax
2203Pivo ze sladu14,014,014,014,0
2205Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek10,010,010,010,0
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
2208 20- Destiláty z vinných matolin nebo hroznů12,512,512,512,5
2208 30- Whisky5,05,05,05,0
2208 40- Rum a tafia7,57,57,57,5
2208 50- Džin a jalovcová7,57,57,57,5
2208 60- Vodka:
-- S objemovým obsahem alkoholu nepřesahujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
2208 60 11--- Nepřesahujícím 2 litry15(2)15(2)15(2)15(2)
2208 60 19--- Převyšujícím 2 litry15(2)15(2)15(2)15(2)
-- S objemovým obsahem alkoholu převyšujícím 45,4 % vol., v nádobách o obsahu:
2208 60 91--- Nepřesahujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 60 99--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 70- Likéry a cordialy:
2208 70 10-- V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 70 90-- V nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 90- Ostatní:
-- Arak v nádobách o obsahu:
2208 90 11--- Nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 90 19--- Převyšujícím 2 litry15,015,015,015,0
-- Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likéry), v nádobách o obsahu:
2208 90 33--- Nepřesahujícím 2 litry15,015,015,015,0
2208 90 38--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
-- Ostatní destiláty a jiné lihové nápoje v nádobách o obsahu:
--- Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 41---- Ouzo25,025,025,025,0
---- Ostatní:
---- Destiláty (vyjma likéry):
------ Z ovoce:
2208 90 45------- Kalvados25,025,025,025,0
2208 90 48------- Ostatní25,025,025,025,0
------ Ostatní:
2208 90 52------- Korn25,025,025,025,0
2208 90 57------- Ostatní25,025,025,025,0
2208 90 69----- Ostatní lihové nápoje15,015,015,015,0
--- Převyšujícím 2 litry:
---- Destiláty (vyjma likéry):
2208 90 71----- Z ovoce25,025,025,025,0
2208 90 74---- Ostatní25,025,025,025,0
2208 90 78---- Ostatní lihové nápoje25,025,025,025,0
-- Nedenaturovaný ethylalkohol s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol. , v nádobách o obsahu:
2208 90 91--- Nepřesahujícím 2 litry25,025,025,025,0
2208 90 99--- Převyšujícím 2 litry25,025,025,025,0
3302Směsi vonných látek a směsi (včetně lihových roztoků) na bázi jedné nebo více těchto látek, užívané jako suroviny v průmyslu ostatní přípravky na bázi vonných látek,užívané k výrobě nápojů
3302 10- Druhy používané v potravinářském průmyslu nebo k výrobě nápojů:
-- Druhy používané k výrobě nápojů:
--- Přípravky obsahující všechny aromatické složky charakterizující daný nápoj:
3302 10 10---- Mající skutečný objemový obsah alkoholu převyšující 0,5 % vol.12,512,512,512,5
---- Ostatní:
3302 10 21----- Neobsahující mléčné tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu nebo škrob, nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 5 % hmotnostních sacharózy nebo izoglukózy, méně než 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu4,14,14,14,1
3302 10 29----- Ostatní4,14,14,14,1
(1) Clo je vypočítáváno na základě rozdílu ceny základního zemědělského výrobku na světovém trhu a českém trhu.
(2) Tato celní sazba je uplatňována na dovoz vodky pod CN kódy 22086011 a 22086019 v rámci celkové roční kvóty 80 000 hl. Všechny dovozy nad tuto kvótu podléhají celní sazbě ve výši 25 %".

PŘÍLOHA G

"PŘÍLOHA XI

Seznam koncesí Evropského společenství zmíněných ve článku 21(2)

Dovozy následujících výrobků původem z České republiky do Společenství podléhají koncesím stanoveným níže:

(MFN = smluvní clo uplatňované podle doložky nejvyšších výhod)

CN kódPopis(1)Sazba(2) (% ze sml. cla)Roční množstvíSpecifická ustanovení
Od 1.7.1996 do 30.6.1997 (tuny)Od 1.7.1997 do 30.6.1998 (tuny)Od 1.7.1998 do 30.6.1999 (tuny)Od 1.7.1999 do 30.6.2000 (tuny)Od 1.7.2000 (tuny)
123456789
0101 19 10Živí koně k porážce bez 67neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0101 19 90 Ostatní
Živý skot
0102 90 05O hmotnosti nepřesahující 80 kg20178 000 ks178 000 ks178 000 ks178 000 ks178 000 ks(3)
0102 90 21O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 300 kg153 000 ks153 000 ks153 000 ks153 000 ks153 000 ks
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
ex 0102 90Jalovice a krávy (ne k porážce) následujících horských plemen:
šedé, hnědé, žluté, strakaté Simmental a Pinzgau
6% ad valorem7 000 ks7 000 ks7 000 ks7 000 ks7 000 ks(4)
0104 10 30Živé ovce a kozybez19502000205021002150(5)
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0204Skopové nebo kozí masobez(5)
0201Hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené2029403080322033603500
0202
0103 92 19Živá prasata, domácí druhy 2055655830609563606625
0203 11 10 Vepřové maso z domácích prasat
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59(6)
0203 21 10
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59(6)
1602 41 10Šunky a jejich části z domácích vepřů
1602 42 10Plece a jejich části z domácích vepřů
1602 49Ostatní z domácích vepřů
0203 11 90Maso z prasat jiných než domácích, čerstvé, chlazené nebo zmrazenébezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0207 11Slepičí maso a droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené2027302860299031203250
0207 12
0207 13 50Dělené drůbeží maso druhu Gallus domesticus
0207 13 60
0207 14 50
0207 14 60
0207 13 10Vykostěné drůbeží dělené maso druhu Gallus domesticus2024152530264527602875
0207 14 10
0207 32 11Kachny20525550575600625
0207 32 15
0207 32 19
0207 33 11
0207 33 19
ex 02073515Čerstvé, chlazené nebo zmrazené dělené kachní maso, vykostěné
ex 02073615
ex 02073553Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, nevykostěná
ex 02073653
ex 02073563Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní stehna a jejich části, nevykostěná
ex 02073663
ex 02073579Čerstvá, chlazená nebo zmrazená kachní prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 53
ex 02073679
0207 32 51Husy2013651430149515601625
0207 32 59
0207 33 51
0207 33 59
0207 35 11
0207 35 23
0207 35 51
0207 35 61
0207 36 11
0207 36 23
0207 36 51
0207 36 61
ex 02073531Celá husí křídla, též bez špiček, čerstvá, chlazená nebo zmrazená
ex 02073631
ex 02073541Husí hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
ex 02073641
ex 02073571Části nazývané “husí paleta“, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
ex 02073671
ex 02073579Čerstvá, chlazená nebo zmrazená husí prsa a jejich části, částečně nebo plně vykostěná20% z cla aplikovaného na výrobky s CN kódem 0207 35 51
ex 02073679
0207 25 10Krocani a krůty20420440460480500
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 50
0207 27 10
0207 27 50
0207 34Tučná játra, husí nebo kachníbezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0207 36 81
0207 36 85
0208 10 11Ostatní maso a jedlé droby z domácích králíků70neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0208 10 1970
0208 10 90Jiné maso než z domácích králíkůbez
0208 20 00Žabí stehýnkabez
0208 90 10Maso domácích holubů50
0208 90 20Maso ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajícůbez
0208 90 40bez
0402 10 19Sušené odtučněné mléko2024152530264527602875
0402 21 19Sušené plnotučné mléko
0402 21 91Sušené plnotučné mléko
0405 10 11Máslo2010501100115012001250
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 20 90
0406Sýry a tvaroh2016801760184019202000
0407 00 11Drůbeží vejce, ve skořápkách2055655830609563606625
0407 00 19
0407 00 30
0408 11 80Žloutky, sušené20315330345360375(7)
0408 19 81Žloutky, tekuté
0408 19 89Žloutky, zmrazené
0408 91 80Ptačí vejce, sušené2023102420253026402750(8)
0408 99 80Ptačí vejce, ostatní
0409 00 00Přírodní med17420420420420420
0409 00 00Přírodní med93neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0602 40 90Poupata nebo roubované růže 46neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0603 90 00Řezané květiny 35neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0602 90 41Lesní stromy bez210220230240250
0602 90 91Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusy bez210220230240250
0603 10Řezané květiny, čerstvé20210220230240250
ex 06041090Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené čerstvé70neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0604 91 2170
0604 91 2970
0604 91 4170
0604 91 4970
0604 91 90bez
0707 00 25Okurky, čerstvé nebo chlazené (16.5. - 31.10.)80neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0707 00 30
0711 40 00Okurky a nakládačky80neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0712 20 00Cibule50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 07129090Křenbez
0808 10Jablka, čerstvábez420440460480500
0809 20 21Višně, čerstvé73neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0809 20 31
0809 20 41
0809 20 11Višně, čerstvé73neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(9)
0809 20 71
0809 20 51
0809 20 61
0809 40 90Trnky47neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
0810 20 10Maliny41neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(10)
0810 30 10Černý rybíz, čerstvý41
0810 30 30Červený rybíz, čerstvý41
0810 30 90Ostatní42
0810 20Maliny, moruše, ostružiny a ostružino - malinybez315330345360375(10)
0810 40 30Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)
0810 40 50Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum
0810 40 90Ostatní
0810 90Ostatní čerstvé ovoce vyjma bobulovinbez525550575600625
0811 10 90Jahody36neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.(10)
ex 08112019Maliny s obsahem cukru nepřevyšujícím 13% hmotnostních34
0811 20 31Maliny39
0811 20 39Černý rybíz28
0811 20 51Červený rybíz33
ex 08119095Nažky šípkubezneomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 0811Jiné než produkty: 0811 10 90 - 2019-2031-2039-205120420440460480500
0909 10Semena anýzu nebo badyánubez315330345360375
0909 20 00Semena koriandru
0909 30Semena kmínu
0909 40 90Semena kořenného kmínu, drcená nebo v prášku
0909 50 19Semena fenyklu, nedrcená ani v prášku, ostatní
0909 50 90Semena fenyklu, drcená nebo v prášku
ex 10030090Ječmen k výrobě sladu2028 77030 14031 51032 88034 250
1101 00 00Pšeničná mouka2014 17514 85015 52516 20016 875
1107 10 99Slad, nepražený, jiný než pšeničný2038 01039 82041 63043 44045 250
1210 10 00Chmelbez5 8806 1606 4406 7207 000
1210 20 00
1514 10 10Surový řepkový nebo hořčičný olej, jiné než pro lidskou výživubez9 55510 01010 46510 92011 375
1512 11 10Slunečnicový nebo světlicový olej a jejich frakce, surový olej pro technické nebo průmyslové účelybez735770805840875
2001 10 00Okurky nakládačkybez210220230240250
2001 90 20Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, jiné než sladké paprikové lusky50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2002 90Rajčata, ostatníbez100100100100100
2007 99 10Protlaky (pyré) a pasty ze švestek 86neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2007 99 31Džemy, želé, marmelády, pyré a pasty z třešní s obsahem cukru převyšujícím 30 % hmotnostních83(9)
2009 70Jablečná šťávabez210220230240250(9)
2009 70 30Jablečná šťáva 48neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
2009 70 93Jablečná šťáva48
2009 70 99Jablečná šťáva48
2009 80 99Šťáva z černého rybízu36
ex 0811 90 95Ovoce a ořechy, zmrazené, ostatní332 9403 0803 2203 3603 500
0811 20 90Bobuloviny, zmrazené, ostatní (angrešt)331 1551 2101 2651 3201 375
0206 21 00Hovězí jazyky zmrazené 50neomez.neomez.neomez.neomez.neomez.
ex 16025031Ostatní připravené a upravené maso
hovězí droby nebo krev, ostatní
65
ex 1602503965
ex 1602508065

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění spisu výrobků by mělo být bráno jako rámcově výběrové;
použitelnost preferenčních ustanovení je vymezena, v souvislosti s touto Přílohou, rozsahem CN kódů. Tam, kde jsou vedeny exCN kódy, je pouzitelnost preferenčních ustanovení stanovena na základě CN kódu a odpovídajícím popisem dohromady.

(2) V případech, kde existuje minimální výše smluvního cla, se platné minimální clo rovná minimálnímu smluvnímu clu vynásobenému procentem uvedeném v tomto sloupci.

(3) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Tam, kde je pravděpodobné, že celkové dovozy živého hovězího skotu do Společenství, bez ohledu na jejich původ, přesáhnou v daném hospodářském roce 500 000 kusů , může Společenství přijmout řídící opatřeni potřebná k ochraně trhu Společenství, aniž by byla dotčena jakákoliv jiná práva udělená jim touto Dohodou.

(4) Kvóta na tento výrobek je otevřena pro Polsko, Maďarsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

(5) Společenství může zvážit, v rámci své legislativy a v přiměřených situacích, potřeby nabídky trhu Společenství a potřeby zachování rovnováhy trhu.

(6) Vyjma samostatných panenských svíčkových vedených zvlášt.

(7) Jako ekvivalent tekutého vaječného koutku: 1 kg sušeného žloutku = 2,12 kg tekutých vajec.

(8) Jako tekutý ekvivalent: 1 kg sušených vajec = 3,9 kg tekutých vajec.

(9) Snižení se vztahuje pouze na ad valorem část cla.

(10) Podléhá ustanovením o minimálních dovozních cenách obsazeným v Dodatku k této Příloze.

Dodatek k PŘÍLOZE XI

Ustanovení o minimální dovozní ceně vztahující se na určité druhy měkkého ovoce pro zpracování

1. Minimální dovozní ceny jsou pro následující výrobky určené ke zpracování původem z České republiky stanoveny následovně:

CN kódPopisMinimální dovozní cena (ECU/100 kg netto
ex 0810 20 10Maliny, čerstvé63,1
ex 0810 30 10Černý rybíz, čerstvý38, 5
ex 0810 30 30Červený rybíz, čerstvý23,3
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce75,0
ex 0811 10 90Zmrazené jahody, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní57,6
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: celé ovoce99,5
ex 0811 20 19Zmrazené maliny, s obsahem cukru nebo jiných sladidel nepřesahujícím 13% hmotnostních: ostatní79,6
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: celé ovoce99,5
ex 0811 20 31Zmrazené maliny, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní79,6
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků62,8
ex 0811 20 39Zmrazený černý rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní44,8
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: bez stonků39,0
ex 0811 20 51Zmrazený červený rybíz, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel: ostatní29,5

2. Minimální dovozní ceny podle článku 1 budou zohledňovány zásilku od zásiky. V případě, že hodnota uvedená v celní deklaraci bude nižší než minimální dovozní cena, připočte se vyrovnávací clo ve výši rovnající se rozdílu mezi minimální dovozní cenou a hodnotou uvedenou v celní deklaraci.

3. Budou-li dovozní ceny určitého výrobku, který je upraven v tomto Dodatku, vykazovat trend nasvědčující tomu, že ceny, by v nejbližší budoucnosti mohly klesnout pod úroveň minimální dovozní ceny, informuje o tom Evropská komise úřady České republiky, aby jim tak umožnila tuto situaci napravit.

4. Na žádost České republiky nebo Společenství přezkoumá Výbor přidružení fungování systému nebo změnu úrovně minimálních dovozních cen. Bude-li to vhodné, přijme Výbor přidružení potřebná rozhodnutí.

5. Tři měsíce před začátkem každého hospodářského roku v Evropském společenství bude v zájmu obou dotčených stran zorganizováno konzultační setkání s cílem podpořit rozvoj obchodu. Tohoto setkání se zúčastní na jedné straně Evropská komise a zainteresované evropské organizace výrobců dotčených výrobků a na druhé straně úřady, organizace výrobců a vývozců ze všech přidružených vyvážejících zemí.

V průběhu tohoto konzultačního setkání se bude diskutovat o situaci na trhu měkkého ovoce, zejména o prognózách budoucí produkce, stavu zásob, cenovém vývoji a možném vývoji trhu či o způsobech přizpůsobení nabídky poptávce.".

PŘÍLOHA H

"PŘÍLOHA XII

Seznam koncesí České republiky zmíněných ve článku 21(3)

Dovozy následujících výrobků původem ze Společenství do České republiky podléhají koncesím stanoveným níže:

CN kódPopis(1)Snížené clo
ad valorem
od 1.7.1996
Snížené clo
ad valorem
1997
Snížené clo
ad valorem
1998
Snížené clo
ad valorem
1999
Snížené clo
ad valorem
od 2000
Roční
množství
v tunách)
12345678
0203 19 55Vepřové maso1515151515neomez.
0203 29 55
0402 10Sušené mléko24242424241000
0402 21
0402 29
0403 10 11Jogurty55555neomez.
0403 10 1355555
0403 10 1955555
0403 10 3155555
0403 10 3355555
0403 10 3955555
0403 90 11Ostatní14,213,813,41312,5neomez.
0403 90 1314,213,813,41312,5
0403 90 1914,213,813,41312,5
0403 90 3114,213,813,41312,5
0403 90 3314,213,813,41312,5
0403 90 3914,213,813,41312,5
0403 90 5114,213,813,41312,5
0403 90 5314,213,813,41312,5
0403 90 5914,213,813,41312,5
0403 90 6114,213,813,41312,5
0403 90 6314,213,813,41312,5
0403 90 6914,213,813,41312,5
0405Máslo1515151515345
0406Sýry a tvaroh4,94,84,74,64,5800
0408 11Ptačí žloutky, sušené16,215,815,41514,5neomez.
0408 91Ptačí vejce, sušené16,215,815,41514,5
0504 00 00Vnitřnosti, mečhýřebezbezbezbezbezneomez.
0602 20Stromy, zákresky, keře1,71,41,20,90,7neomez.
0602 30 00Rododendrony a azalky1,71,41,20,90,7
0602 40Růže1,61,21,10,80,6
0602 90 10Podhoubí1,61,21,10,80,6
0603 10 11Růže16,215,815,41514,5
0603 10 13Karafiáty16,215,815,41514,5
0603 10 21Gladioly16,215,815,41514,5
0603 10 25Chryzantémy16,215,815,41514,5
0603 10 29Ostatní16,215,815,41514,5
ex 0602 90Ostatní živé rostliny, ostatníbezbezbezbezbez170
0701 10 00Sadbové brambory1,91,81,71,61,6neomez.
0701 90 10Brambory, ostatní6666615 000
0701 90 9066666
ex 0702 00Rajčata čerstvá888882 000
0704 10 10Květák a brokolice76,86,56,36neomez
0704 90 10Bílé a červené zelí76,86,56,36
0704 90 90Ostatní76,86,56,36
0705 11 10Hlávkový salát6,66,46,36,15,9
0708 90 00Luštěniny6,66,46,36,15,9
0709 20 00Chřest4321bez
0709 51 90Houby, ostatníbezbezbezbezbez
0709 60 10Sladká paprika4,84,74,64,54,3
0709 60 99Ostatní4,84,74,64,54,3
0709 90 10Saláty, jiné než hlávkový salát a čekanka5,85:034,74,13,5
0710 21 00Zmrazený hrášek4,84,74,64,54,5
0710 90 00Zeleninové směsi, zmrazené1,91,91,91,81,8
0802 11 90Mandle, nevyloupané, ostatníbezbezbezbezbezneomez
0802 12Mandle, vyloupanébezbezbezbezbez
0802 22 00Lískové oříšky, vyloupanébezbezbezbezbez
0802 40 00Jedlé kaštanybezbezbezbezbez
0802 90 50Piniové oříškybezbezbezbezbez
0804 20Fíkybezbezbezbezbez
0804 40Avokádobezbezbezbezbez
0805 10Pomerančebezbezbezbezbez
0805 20Mandarinky, atd.bezbezbezbezbez
0805 30 20Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0805 30 30Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0805 30 40Citrony (Citrus Limon)bezbezbezbezbez
0806 10 29Stolní hrozny, ostatní1,61,210,8bez
0806 10 50Stolní hrozny1,61,210,8bez
0806 10 69Stolní hrozny1,61,210,8bez
0806 20Vinné hrozny, sušenébezbezbezbezbezneomez.
0807 11 00Vodní melouny54,74,54,34neomez
0808 10 10Jablka k výrobě moštu, volně lož.1010101010
0808 10 92Golden Delicious1010101010
0808 10 94Granny Smith1010101010
0808 10 98Ostatní1010101010
80910Meruňky4,84,74,54,44,2
0809 20 29Třešně, ostatní1,81,210,7bez
0809 20 39Třešně1,81,210,7bez
0809 20 49Třešně1,81,210,7bez
0809 30Broskve4,74,54,34,24
0809 40 30Švestky4,54,343,83,5
0810 90Ostatní čerstvé ovocebezbezbezbezbez
813Sušené ovoce, ostatníbezbezbezbezbez
0814 00 00Slupky citrusových plodů, atd.bezbezbezbezbez
0904 20Plody rodu Capsicum4,24,13,93,73,5neomez.
1001 10 00Pšenice durumbezbezbezbezbez
1005 10Kukuřice k setí21,510,5bez
1005 90 00Kukuřice, ostatní4,74,64,54,44,274 300
1006 30Rýžebezbezbezbezbezneomez.
1202 10Podzemnicová jádra, nevyloupanábezbezbezbezbezneomez.
1202 20 00Podzemnicová jádra, vyloupaná1,310,70,3bez
1207 50Hořčičné semínko65,65,14,74,2
1211 90Rostliny, ostatníbezbezbezbezbez
1212 10 99Svatojánský chléb včetně semen, ostatníbezbezbezbezbez
1507 10 90Surový sojový olej, ostatníbezbezbezbezbezneomez.
1507 90 90Jiný než surový sojový olejbezbezbezbezbez
1508 10 90Podzemnicový olej surovýbezbezbezbezbez
150910Olivový olej, panenskýbezbezbezbezbez
1509 90 00Olivový olej, ostatníbezbezbezbezbez
1512 11 91Slunečnicový olej22222
1512 19 91Slunečnicový olej, ostatní22222
1513 11Kokosový olej surovýbezbezbezbezbez
1513 19 11Kokosový olej surový1311,710,38,97,5
1513 19 19Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 91Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 99Kokosový olej ostatníbezbezbezbezbez
1513 19 30bezbezbezbezbez
1515 11 00Lněný olej surovýbezbezbezbezbez1000
1515 90 10Ostatní rostlinné tuky a oleje,ostatníbezbezbezbezbez1000
1515 90 40bezbezbezbezbez
1515 90 59bezbezbezbezbez
1515 90 60bezbezbezbezbez
1515 90 511514,413,913,312,7
1515 90 911514,413,913,312,7
1515 90 991514,413,913,312,7
1516 10Živočišné tuky a oleje1211,51110,510400
1516 20 95Rostlinné tuky a oleje999991000
1516 20 95Rostlinné tuky a olejebezbezbezbezbez2000
1516 20 96
1516 20 98
1517 10 90Margarín1010101010530
1601 0010Uzenky, salámy a pod. výrobky1212121212479
1601 00 91Uzenky a salámy suché9,79,59,49,29
1601 00 99Ostatní, tepelně upravené9,79,59,49,29
ex 16022090Paštiky, různých velikostí9,79,59,49,29
1602 41 10Šunky a jejich části z domácích vepřů9,79,59,49,29
1602 42 10Plece a jejich části z domácích vepřů9,79,59,49,29
ex 16024919Vepřový lucheon meat9,79,59,49,29
1602 49 30Ostatní, včetně směsí131211109
1602 50Z hovězího dobytka131211109
2002 10Rajčata připravená nebo konzerv.8,58,287,77,5neomez.
2002 90Rajčata připravená nebo konzervovaná, ostatní8,58,287,77,5
2005 60 00Chřest65,14,23,32,4
2005 70Olivybezbezbezbezbez
2005 90 50Artyčokybezbezbezbezbez
2005 90 60Ostatní98765
2005 90 70Ostatní98765
2005 90 80Ostatní98765
2008 30Citrusové plodybezbezbezbezbez
2008 50Meruňky4,74,54,34,24
2008 70Broskve4,74,54,34,24
2008 92Ovocné směsi4,74,54,34,24
2009 11Pomerančová šťáva, zmrazenábezbezbezbezbezneomez
2009 19Pomerančová šťáva, ostatníbezbezbezbezbez
2009 20Grapefruitová šťávabezbezbezbezbez
2009 30Štáva z jakéhokoliv jednoho ostatního druhu citrus. ovocebezbezbezbezbez
2009 60Hroznová šťáva2,32,22,22,12
2009 70Jablečná šťáva1010101010
2303 10Škrobárenské a podobné zbytkybezbezbezbezbezneomez
2304 00 00Pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování sojového olejebezbezbezbezbez
2307 00Vinný kalbezbezbezbezbez
2309 90Přípravky pro výživu zvířat2,42,11,81,51,2
2401Nezpracovaný tabák3,43,22,92,72,42000

(1) Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, znění popisu výrobků je třeba považovat za více než rámcově výběrové , preferenční režim je, v souvislosti s touto Přílohou, určován průměrem CN kódů. Tam, kde uvedeny exCN kódy, preferenční režim se určuje uplatněním CN kódů a odpovídajícím popisem dohromady.".

PŘÍLOHA I

"PŘÍLOHA XIII

Seznam výrobků původem z České republiky, které podléhají roční celní kvótě s nulovým clem nebo jsou bez celního zatížení

0301 91 90Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), živí50 t(1)
0301 93 00Kapři, živí1160 t(1)
0301 99 19Ostatní sladkovodní ryby, živébez
0302 70 00Čerstvá nebo chlazená játra nebo jikrybez

(1) Je-li v souladu s referenční cenou, jak je stanovena v Nařízení Komise (EC) č. 2431/96 ze 17. prosince 1996.".

Výměna dopisů

mezi vládou České republiky a Společenstvím týkajících se vstupních cen uplatňovaných na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství

A. Dopis z České republiky

Vážený pane,

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Za vládu České republiky:

Ing. Josef Kreuter v. r.

velvyslanec,

vedoucí Mise České republiky při

Evropských společenstvích

B. Dopis ze Společenství

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data, ve kterém se uvádí následující:

„Vážený pane,

Dohoda o úpravách zemědělské části Evropské dohody zohledňující provádění Uruguayského kola a rozšíření Evropského společenství, která byla mezi Českou republikou a Evropským společenstvím dnes podepsána, neobsahuje žádná ustanovení týkající se režimu vstupních cen uplatňovaného na dovoz ovoce a zeleniny do Společenství.

Bylo dohodnuto, že obě strany budou pokračovat v konzultacích o tomto sektoru se záměrem najít řešení. S ohledem, mimo jiné, na zkušenosti minulých hospodářských roků, by toto řešení mělo umožnit pokračování obvyklých obchodních vztahů zavedených pro dané výrobky mezi Českou republikou a Společenstvím. Do té doby se v této souvislosti nebude k České republice přistupovat méně příznivě než k ostatním přidruženým zemím.

Kromě toho budou obě strany v rámci příslušných postupů Evropské dohody pokračovat v rozhovorech o jakýchkoliv dalších nevyřešených otázkách s cílem najít co nejdříve vzájemně přijatelná řešení.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil souhlas Rady Evropské unie s obsahem tohoto dopisu.“

Mám tu čest potvrdit, že Rada Evropské unie souhlasí s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím ujištění o mé nejvyšší úctě.

Jménem Rady Evropské unie:

Günther Burdhardt v. r.

generální ředitel Generálního ředitelství

pro vnější politické vztahy

Komise Evropských společenství

Poznámky pod čarou

1) OJ L 94, 26. 4. 1995, str.1

2) OJ L 81, 30. 3. 1996, str.310

Souvislosti

Mění
52/1996 Sb. Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími
Je odkazován z
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
Odkazuje na
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1998 Aktuální znění (exportováno 23.01.2021 11:41)
0. 20.11.1998 Vyhlášené znění