Vyhláška č. 25/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-25
Částka 11/1998
Platnost od 24.02.1998
Účinnost od 01.07.1998
Zrušeno k 15.02.2008 (14/2008 Sb.)
Minulé znění 01.07.2002 - 14.02.2008

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 16. ledna 1998

o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 11 písm. b), § 50a odst. 4 a § 54 odst. 3 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 326/1993 Sb.:


Čl. I

ODDÍL PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) způsob vnějšího označení a odznaky Policie České republiky (dále jen "policie"), vzory služebních stejnokrojů příslušníků policie (dále jen "policisté") a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie,1)

b) podrobnosti o prokazování příslušnosti k policii,2)

c) další podrobnosti o prokazování příslušnosti vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů policie.3)

ODDÍL DRUHÝ

VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE

§ 2

Způsob vnějšího označení policistů

(1) Policisté, kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem "POLICIE" v bílém orámování na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen "rukávový znak"). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 1.

(2) Policisté, kteří nosí služebně-pracovní stejnokroj 92 a kombinézu 92, jsou, vedle označení rukávovým znakem uvedeným v odstavci 1, dále označeni na bundě a kombinéze 92 žlutým nápisem "POLICIE", který tvoří žlutá písmena na tmavém podkladě. Vzor žlutého nápisu "POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 2.

(3) Policisté ochranné služby policie zajišťující ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident, (dále jen "útvar ochrany prezidenta") jsou označeni nápisem "HRADNÍ POLICIE", který tvoří bílá písmena ve světlomodrém orámování na tmavém podkladě. Vzor nápisu "HRADNÍ POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 4.

§ 3

Odznaky policie

(1) Odznaky policie jsou

a) identifikační číslo, které tvoří

1. kovové plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo, vzor je vyobrazen v příloze č. 1, obr. 5, nebo

2. žluté šestimístné číslo na tmavém podkladě, vzor je vyobrazen v příloze č. 1, obr. 10,

b) symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova "POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY"; vzor symbolu policie je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 6,

c) odznak služby kriminální policie, který tvoří kovový ovál modré barvy, s orámováním ve stříbrné barvě. V horní části odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři vodorovné pruhy v národních barvách a nápis stříbrné barvy "SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ". V dolní části odznaku je ryté pětimístné číslo; vzor odznaku služby kriminální policie je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 7.

(2) Odznaky policistů útvaru ochrany prezidenta jsou

a) látkový znak útvaru ochrany prezidenta se slovy "SEMPER FIDELIS"; vzor tohoto znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 8,

b) kovový znak útvaru ochrany prezidenta se slovy "SEMPER FIDELIS"; vzor tohoto znaku je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 9.

§ 4

Vzory služebních stejnokrojů

(1) Služební stejnokroje tvoří sestavy součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení policistů. Vnější vzhled služebních stejnokrojů je charakterizován barvou a střihem stejnokrojů, vnějším označením a odznaky policie a hodnostním označením policistů.

(2) Služební stejnokroje se podle účelu použití vyskytují v různých druzích a různých sestavách součástí služební výstroje. Vzory služebních stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 2.

§ 5

Umístění vnějšího označení a odznaků policie na služebním stejnokroji

(1) Při nošení služebního stejnokroje 92 je

a) rukávový znak na levém rukávu,

b) identifikační číslo viditelně umístěno na levé straně prsou policisty.

(2) Při nošení služebně-pracovního stejnokroje 92 a kombinézy 92 jsou rukávový znak a identifikační číslo umístěny obdobně, jak je uvedeno v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech bundy a kombinézy 92 policisty je žlutý nápis "POLICIE".

(3) Při nošení služebního stejnokroje policistů útvaru ochrany prezidenta jsou kovový znak útvaru ochrany prezidenta a nápis "HRADNÍ POLICIE" umístěny na levé straně prsou policisty. Na služebním stejnokroji policistek uvedeného útvaru se uvedený znak a nápis nenosí. Na obou rukávech služebních stejnokrojů policistů a policistek útvaru ochrany prezidenta je látkový znak tohoto útvaru.

§ 6

(1) Ke služebním stejnokrojům uvedeným v § 5 odst. 1 a 2 se mohou používat další součásti služební výstroje s identifikačním číslem umístěným obdobně, jak je uvedeno v § 5 odst. 1 písm. b), např. k použití na motocyklu, dále reflexní, ochranné nebo jiné prostředky se žlutým nebo černobílým nápisem "POLICIE"; reflexními prostředky se rozumí součásti žluté barvy s bílým nápisem "POLICIE" na podkladě zelené barvy.

(2) Ke služebnímu stejnokroji uvedenému v § 5 odst. 3 se mohou používat doplňkové součásti se znakem útvaru ochrany prezidenta, např. pláštěnka do deště.

§ 7

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "vozidlo") je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem na bočních stranách vozidla. Vozidlo je označeno na bočních stranách a zadní části černobílým nápisem "POLICIE". Tento nápis tvoří černá písmena na podkladě bílé barvy. Na přední části vozidla je symbol policie nebo černobílý nápis "POLICIE". Vzor černobílého nápisu "POLICIE" je vyobrazen v příloze č. 1 obr. 3.

(2) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební vozidlo policie, je označeno černobílým nápisem "POLICIE" na přední části a na bočních stranách vozidla. V případě, že takové vozidlo je zaparkované, může být označeno uvedeným nápisem jen za čelním sklem vozidla.

(3) Pro zvláštní barevné provedení motocyklů platí přiměřeně odstavec 1 s tím, že rozsah tohoto provedení je omezen konstrukcí daného typu motocyklu. Stanovená barevná kombinace musí zůstat zachována.

§ 8

Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel policie

(1) Služební plavidlo policie zvláštního barevného provedení a označení (dále jen "plavidlo") je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem kolem celého obvodu plavidla. Plavidlo je na bocích označeno černobílým nápisem "POLICIE", který může být dále i na přední části plavidla.

(2) Služební plavidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, a přitom se označuje jako služební plavidlo policie, je označeno černobílým nápisem "POLICIE" na bocích a za čelním sklem plavidla. V případě, že takové plavidlo je zakotvené, může být označeno uvedeným nápisem jen za čelním sklem.

§ 9

Zvláštní označení služebních letadel policie

Služební letadlo policie je na trupu nebo kýlové ploše označeno symbolem státní vlajky České republiky ve tvaru sférického trojúhelníku. Na spodní straně a bočních stranách trupu služebního letadla policie je nápis "POLICIE" s písmeny takové barvy, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu.

ODDÍL TŘETÍ

PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K POLICII A K PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE

§ 10

Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem a odznakem služby kriminální policie

Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií nebo přední stranu odznaku služby kriminální policie, aniž jej vydá z ruky. Policista při výkonu služby v civilním oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že si umístí služební průkaz nebo odznak služby kriminální policie na levou stranu prsou tak, aby byla viditelná jeho přední strana. Vzor služebního průkazu je vyobrazen v příloze č. 3 obr. 1.

§ 11

Prokazování příslušnosti vojáků povolaných k plnění úkolů policie

(1) Voják v činné službě povolaný k plnění úkolů policie4) (dále jen "voják") prokazuje příslušnost k plnění úkolů policie (dále jen "příslušnost") svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením "POLICIE" (dále jen "stejnokroj"), popř. i ústním prohlášením nebo průkazem potvrzujícím oprávnění k plnění úkolů policie (dále jen "průkaz").

(2) Voják při prokazování příslušnosti použije ústní prohlášení "policie" jen tehdy, pokud podmínky a okolnosti při plnění konkrétního úkolu policie neumožňují vojáku prokázat příslušnost stejnokrojem.

(3) Při prokazování příslušnosti průkazem voják předkládá k nahlédnutí přední stranu průkazu, aniž jej vydá z ruky.

(4) Zevním označením "POLICIE" uvedeným v odstavci 1 je rukávová páska s černobílým nápisem "POLICIE". Tento nápis je obdobný jako černobílý nápis "POLICIE" uvedený v § 7 odst. 1. Vzor průkazu vojáka je vyobrazen v příloze č. 3 obr. 2.


Čl. II

§ 12

Vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se vypouštějí slova "a 54".

2. § 2 a 3 včetně poznámek č. 6), 7) a 8) se vypouštějí.

3. Příloha vyhlášky se vypouští.


Čl. III

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.


Ministr:

Svoboda v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 54 odst. 3 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb.

2) § 11 písm. b) zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

3) § 50a odst. 4 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.

4) § 50a odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

Služební stejnokroj 92

Služebně-pracovní stejnokroj 92

Služební stejnokroj policistů útvaru ochrany prezidenta

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 25/1998 Sb.

Obr. 1

Obr. 2

Souvislosti

Provádí předpis
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
Je měněn
58/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
Mění
290/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
Je zrušen předpisem
14/2008 Sb. Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
Je odkazován z
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
14/2008 Sb. Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn
436/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
58/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
25/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
Odkazuje na
25/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
290/1992 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.2002 - 14.02.2008 58/2002 Sb.
1. 01.07.1998 - 30.06.2002
0. 24.02.1998 Vyhlášené znění