Vyhláška č. 182/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-182
Částka 62/1998
Platnost od 07.08.1998
Účinnost od 01.09.1998
Zrušeno k 01.09.2003 (285/2003 Sb.)
Minulé znění 01.09.1998 - 31.08.2003

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 10. července 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 13 písm. c) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") vyhlašuje soutěže celostátního charakteru, soutěže s mezinárodní účastí a mezinárodní soutěže.".

2. V § 3 odst. 8 se za slovo "včetně" vkládají slova "rozdělení soutěží podle finančního zabezpečení jejich organizátory a".

3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Soutěže se podle finančního zabezpečení jejich organizátory člení do dvou kategorií. V první kategorii hradí organizátor veškeré výdaje, v druhé kategorii hradí organizátor veškeré výdaje s výjimkou nákladů na stravování a ubytování.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

4. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) V soutěžích se poskytují věcné odměny, jejichž cena nesmí přesahovat částku

a) v okresním kole

300 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

600 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do první kategorie;

200 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

400 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do druhé kategorie,

b) v oblastním kole

450 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

750 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do první kategorie;

300 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

500 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do druhé kategorie,

c) v ústředním kole

700 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

1 200 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do první kategorie;

400 Kč pro vítěze-jednotlivce, nebo

800 Kč pro vítězný kolektiv

u soutěží zařazených do druhé kategorie.".

5. V § 5 odst. 6 se písmeno c) zrušuje.

6. V § 5 odst. 8 poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) Vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění zákona č. 134/1993 Sb. a vyhlášek č. 276/1993 Sb., č. 20/1995 Sb. a č. 313/1997 Sb.".

7. V § 6 odst. 1 se v první větě za slovo "organizátor" vkládá čárka a slova "s výjimkou výdajů na stravování a ubytování žáků u soutěží zařazených do druhé kategorie".

8. V § 7 poznámka pod čarou č. 3) zní:

"3) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.


Ministr:

doc. dr. Sokol, CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
431/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Je zrušen předpisem
285/2003 Sb. Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
Je odkazován z
285/2003 Sb. Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky
Odkazuje na
313/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
20/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
276/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování
48/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování
431/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1998 - 31.08.2003
0. 07.08.1998 Vyhlášené znění