Vyhláška č. 179/1998 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-179
Částka 60/1998
Platnost od 28.07.1998
Účinnost od 01.09.1998
Zrušeno k 01.03.2007 (26/2007 Sb.)
Minulé znění 01.09.1998 - 28.02.2007

179

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 3. července 1998,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) záznamem podrobného měření změn, vedle výsledku podle § 66 odst. 9, také obdobné výsledky zeměměřických činností podle dřívějších předpisů, dokumentované u katastrálního úřadu (měřická část geometrického plánu, polní náčrt a s nimi související dokumentace, např. zápisník měřených údajů).".

2. V poznámce č. 9 se písmeno "d)" nahrazuje písmenem "b)".

3. V § 3 odst. 5 ve druhé větě se za slova "podle odstavce 4" vkládají slova "a je-li to v souladu se zvláštním předpisem,6a)".

Poznámka pod čarou č.6a) zní:

"6a) Např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.".

4. V § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 15) zní:

"(1) Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru14) jsou v katastru geometricky a polohově určeny:

a) číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů budov, včetně budov rozestavěných, daným souřadnicemi a spojnicemi jejich lomových bodů určených zaměřením v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální15) (dále jen zkratka "S-JTSK") podle § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 8, nebo

b) údaji záznamu podrobného měření změn s výpočtem souřadnic podrobných bodů v případném jiném souřadnicovém systému než S-JTSK, nebo jen

c) zobrazením hranic pozemků a obvodů budov, včetně budov rozestavěných, v katastrální mapě podle § 13 odst. 1 písm. b) a c).

Závazné je geometrické určení s nižším kódem charakteristiky kvality (bod 12.15 přílohy).

15) § 18 odst. 2 katastrálního zákona.
§ 1 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.".

5. V § 9 písmeno c) zní:

"c) číslo bytu, nebytového prostoru a pojmenování nebytového prostoru,".

V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Údaje podle odstavce 1 písm. g) (dále jen "údaje o BPEJ") se evidují v souboru popisných informací k parcelám zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku (číslem listu vlastnictví), s výjimkou pozemků, ze kterých se stanoví daň z nemovitosti bez přihlédnutí k údajům o BPEJ podle zvláštního zákona. Údaji o BPEJ jsou pětimístný číselný kód BPEJ a odpovídající výměra dílu parcely podle BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více. Geometrické a polohové určení BPEJ není obsahem souboru geodetických informací.".

6. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 23a) zní:

"(4) V katastrálních územích s katastrální mapou podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) se propojení s jinými informačními systémy o území může zajišťovat i prostřednictvím souboru geodetických informací. Obsah mapy přepracované podle § 57 odst. 5 může být pro využití v jiném informačním systému vyjádřen v S-JTSK. V takovém případě není souborem geodetických informací katastru.23a)

23a) § 27 písm. c) a d) katastrálního zákona.".

7. V § 13 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 28) zní:

"(1) Katastrální mapa28) je závazným státním mapovým dílem29) velkého měřítka, obsahuje body bodového pole, polohopis a popis a má tyto formy:

a) digitální katastrální mapa (dále jen "digitální mapa") s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK a s přesností podrobného měření podle bodu 12.6 nebo 12.14 přílohy (podrobné body s kódem charakteristiky kvality 3 nebo 4, popř. 6 nebo 7),

b) katastrální mapa grafická (dále jen "grafická mapa") s přesností a v zobrazovací soustavě15) stanovenými v době jejího vzniku,

c) katastrální mapa obnovená digitalizací mapy podle písmene b) (dále jen "digitalizovaná mapa"), charakterizovaná přesností souřadnic podrobných bodů nižší, než je přesnost stanovená v písmenu a).

Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. U souřadnic podrobných bodů digitální nebo digitalizované mapy se uvádí kód charakteristiky kvality (dále jen "kód kvality"), který vyjadřuje jejich přesnost nebo původ (bod 12.15 přílohy) a je rozhodujícím ukazatelem pro jejich využití pro účely katastru. Klad, rozměry a označení mapových listů katastrální mapy v S-JTSK jsou uvedeny v bodu 8 přílohy.

28) § 4 odst. 2 písm. a) a § 27 písm. g) katastrálního zákona.".

8. V § 13 odst. 4 se slova "v terénu neznatelných hranic zemědělských a lesních pozemků (§ 84)" nahrazují slovy "hranic převzatých z map dřívějších pozemkových evidencí (§ 84)" a na konci se doplňují tyto věty: "Hranice se v katastrální mapě zobrazují přímými spojnicemi jejich lomových bodů. V důvodných případech lze použít zobrazení křivkou, pro hranici parcely je však přípustná jen kružnice nebo její část.".

9. V § 13 odst. 5 písm. b) se zrušuje část věty za slovy "okrajové náčrtky". Před slovy "okrajové náčrtky" se čárka nahrazuje spojkou "a".

10. V § 13 odstavec 8 zní:

"(8) V katastrálních územích s grafickou mapou, stanovených katastrálním úřadem, se spolu s touto mapou vedou seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů polohopisu v S-JTSK doplněný přehledem čísel těchto bodů, popř. údaje pro automatizované zobrazení.".

11. V § 25 odstavec 1 zní:

"(1) Ke změně geometrického a polohového určení obsahu souboru geodetických informací dochází, je-li zcela nebo zčásti určen s vyšší než dosavadní přesností. Změněné, popř. prvotní geometrické a polohové určení se do souboru geodetických informací zavádí podle:

a) výsledků obnovy katastrálního operátu (§ 48 až 57),

b) výsledků pozemkových úprav (§ 58 až 58c),

c) geometrického plánu podle § 62 odst. 1 písm. a) až f),

d) záznamu podrobného měření změn, jde-li o změnu podle § 66 odst. 11,

e) podkladů pro opravu chyby podle § 46.".

12. V § 26 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

13. V § 26 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) výpočtem s vyšším kódem kvality výměry (bod 5 přílohy) i při nezměněném geometrickém určení,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

14. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně poznámky pod čarou č. 40a) zní:

"§ 29a

Změny údajů o BPEJ

(1) Údaje o BPEJ se v katastru mění při:

a) změnách podle zvláštního předpisu,40a)

b) vzniku digitální nebo digitalizované mapy,

c) změnách hranic pozemků,

d) opravě chyby.

(2) Katastrální úřad provádí změny podle odstavce 1 písm. a) nahrazením dosavadních údajů novými předanými příslušným orgánem, podle odstavce 1 písm. b) přizpůsobením údajů změnám výměr parcel s výjimkou vzniku digitální mapy jako výsledku pozemkových úprav [§ 58c písm. k)], podle odstavce 1 písm. c) využitím údajů o BPEJ uvedených v geometrickém plánu [§ 69 odst. 1 písm. e)] a podle odstavce 1 písm. d) z úřední povinnosti.

(3) Při evidování údajů o BPEJ v katastru se využívají údaje poskytnuté podle § 9 odst. 2, popř. údaje podle odstavce 2. V případě grafické mapy se malý díl parcely podle BPEJ nemusí zavádět do katastru samostatně, pokud jeho výměra nepřesahuje u parcel s výměrou do 500 m2 trojnásobek a u parcel s výměrou větší pětinásobek mezní odchylky stanovené v bodu 13.2 písm. b) přílohy. Takový díl se zahrne do sousedního dílu téže parcely s největší výměrou.

40a) § 12 písm. i) zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 217/1997 Sb.".

15. V § 33 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 47) zní:

"g) prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitosti do základního jmění obchodní společnosti nebo do jiného obdobného jmění právnické osoby (dále jen "základní jmění"),47) doloženého společenskou smlouvou nebo zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo jinou listinou s projevem vůle právnické osoby (např. usnesení valné hromady) přijmout nemovitost do svého základního jmění, a v případě zvýšení základního jmění též výpisem z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku dokládajícím zvýšení základního jmění.

47) Např. § 60 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 142/1996 Sb., zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".

16. V § 34 se na konci odstavce 7 doplňuje tato věta: "V případě, že katastrální úřad nezjistí projev vůle žádným z uvedených způsobů, zjistí jej jiným vhodným způsobem.".

17. § 36 včetně poznámek pod čarou č. 63a), 64a), 64b), 64c) a 68a) zní:

"§ 36

(1) Záznamem62) se do katastru zapisují právní vztahy k nemovitostem na základě listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy k nemovitostem,

a) předložených příslušnými státními orgány přímo k zápisu do katastru, nebo

b) přiložených k ohlášení vlastníka či jiného oprávněného.

(2) Listinou, která podle zvláštních předpisů potvrzuje právní vztahy, se rozumí

a) listina, o které zvláštní předpis stanoví, že potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy,

b) listina, o které zvláštní předpis stanoví, že se na jejím základě provádí zápis do katastru záznamem,63)

c) vykonatelné rozhodnutí státního orgánu,

d) jiné opatření,63a) kterým se na základě ustanovení zvláštního předpisu zřizuje, převádí, mění nebo ruší právo k nemovitosti,

e) smlouva či dohoda, jejíž právní účinností dochází podle zvláštního předpisu ke vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti,

f) dohoda společníků nebo rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti nebo usnesení členské schůze družstva o sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo přeměně obchodní společnosti v jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo a naopak; přílohou dohody společníků nebo rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti je soupis nemovitostí a výpis z obchodního rejstříku, u rozdělení obchodní společnosti nebo družstva protokol o rozdělení majetku a výpisy z obchodního rejstříku; obdobně se postupuje i při sloučení, splynutí nebo rozdělení jiných právnických osob než obchodních společností a družstev.

(3) Nabývá-li právo k nemovitosti právnická osoba dnem svého vzniku a její vznik je podmíněn zápisem do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, musí být ohlášení doloženo výpisem z tohoto rejstříku.

(4) Pokud vznik, změna nebo zánik práva, ke kterému došlo podle zvláštního předpisu, není podmíněn žádnou právní skutečností a nemovitosti jsou v tomto zvláštním předpisu označeny podle zvláštního předpisu,65) nemusí být ohlášení doloženo listinou podle odstavce 2. Postačuje odkaz v ohlášení na příslušné ustanovení zvláštního předpisu, v němž je jmenovitě uvedeno, komu, ke kterým nemovitostem a jaké právo vzniklo, změnilo se či zaniklo.

(5) Pokud vznik, změna nebo zánik práva je vázán na existenci určité právní skutečnosti, ale v právním předpisu není stanoveno, jaká listina má být přílohou ohlášení pro záznam do katastru, a ohlašovatel nemůže doložit nabytí práva ani listinou podle odstavce 2, lze provést zápis do katastru na základě ohlášení doloženého

a) souhlasným prohlášením o vzniku, změně nebo zániku práva učiněného osobou, jejíž právo zapsané dosud v katastru zaniká nebo se omezuje, a osobou, jejíž právo vzniká nebo se rozšiřuje, (dále jen "souhlasné prohlášení"), nebo

b) potvrzením o zániku práva zapsaného dosud v katastru vydaného osobou, v jejíž prospěch je dosud zaniklé právo v katastru zapsáno, (dále jen "potvrzení o zániku práva"), nebo

c) prohlášením nabyvatele práva sepsaným ve formě notářského zápisu64) v případě, kdy vlastnické právo k nemovitosti nabývá obec podle zvláštního předpisu64a) nebo družstvo vyčleněné podle zvláštního předpisu64b) nebo nemovitosti přešly do správy Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního předpisu64c) nebo nemovitosti přešly na Pozemkový fond České republiky nebo na Fond národního majetku České republiky v důsledku odstoupení od smlouvy, kterou se převáděl privatizovaný majetek.

(6) V souhlasném prohlášení podle odstavce 5 písm. a) musí být:

a) označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to

1. jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzické osoby, nebo

2. název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby,

b) označení nabyvatele práva, popřípadě toho, jehož právo se změnilo nebo zaniklo, údaji podle písmene a),

c) označení nemovitostí údaji podle zvláštního předpisu,65)

d) označení práv, která nabyvateli práva vznikla, popřípadě se změnila nebo zanikla,

e) odkaz na ustanovení zvláštního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo,

f) uvedení právních skutečností, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva,

g) uvedení skutečnosti, že práva k nemovitosti nejsou mezi osobami, které prohlášení činí, sporná ani pochybná.

(7) V potvrzení o zániku práva podle odstavce 5 písm. b) musí být:

a) označení osoby, která potvrzení vydává, údaji podle odstavce 6 písm. a),

b) označení toho, jehož právo zaniklo, údaji podle odstavce 6 písm. a),

c) označení nemovitostí údaji podle zvláštního předpisu,65)

d) označení práva, které podle potvrzení zaniklo,

e) uvedení právních skutečností, které vedly k zániku práva.

(8) V prohlášení nabyvatele práva sepsaném ve formě notářského zápisu podle odstavce 5 písm. c) má pro zápis do katastru být:

a) označení nabyvatele práva činícího prohlášení údaji podle odstavce 6 písm. a),

b) označení nemovitostí údaji podle zvláštního předpisu,65)

c) označení práv, která nabyvateli práva vznikla,

d) odkaz na ustanovení zvláštního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo zániku práva došlo,

e) uvedení právních skutečností, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva,

f) prohlášení nabyvatele práva, že práva k nemovitosti nejsou mezi ním a jinými osobami sporná ani pochybná.

(9) Podpisy na listinách pro zápis do katastru záznamem musí být ověřeny některým ze způsobů uvedených v § 34 odst. 7 písm. a), b), d) a e), ledaže se jedná o listinu,

a) která je podle zvláštního předpisu označena za veřejnou listinu, nebo

b) která je vyhotovena oprávněným orgánem při výkonu soudní moci, státní správy nebo samosprávy, nebo

c) na jejímž základě se do katastru zapisují jiná než věcná práva k nemovitostem.72)

(10) Pokud osobou, jejíž věcné právo vzniká, mění se nebo zaniká, je Česká republika, je v listinách určených pro záznam do katastru uvedena ta státní organizace nebo ten státní orgán, jemuž naposled příslušelo či dosud přísluší k dotčené nemovitosti právo hospodaření, právo správy nebo prozatímní správy, a to v souladu s příslušnými zvláštními předpisy.72)

(11) Záznamem se zapisují též vlastnická práva k nemovitostem z privatizovaného majetku.66) Přitom se postupuje podle předchozích odstavců s tím, že k provedení záznamu se ke smlouvě, zakladatelské listině nebo k potvrzení příslušného orgánu o prodeji veřejnou dražbou63) připojí ověřená kopie59) příslušné části privatizačního projektu zahrnující úvodní stranu projektu, rozhodnutí příslušného orgánu o privatizaci,67) popřípadě schválení o privatizaci68) včetně podmínek schválení u privatizačních projektů schválených před 13. srpnem 1993 a soupis nemovitého majetku, dále ověřená kopie rozhodnutí zakladatele podniku o zrušení podniku nebo rozhodnutí o vynětí části podniku a převedení privatizovaného majetku na Fond národního majetku České republiky a výpis z obchodního rejstříku. Při realizaci převodu privatizovaného majetku Pozemkovým fondem České republiky se připojí k uvedeným listinám též dohoda, kterou Fond národního majetku České republiky převádí privatizovaný majetek na Pozemkový fond České republiky.

(12) Zánik zástavního práva zpeněžením podle zvláštního předpisu68a) se zapíše do katastru záznamem podle ohlášení doloženého

a) při prodeji způsobem upraveným v ustanoveních o výkonu rozhodnutí soudem na základě pravomocného rozhodnutí soudu o udělení příklepu,

b) při prodeji mimo dražbu na základě usnesení o souhlasu soudu s prodejem mimo dražbu a potvrzení správce konkursní podstaty o tom, že došlo k zániku zástavního práva zpeněžením zástavy.

63a) Např. § 13 vyhlášky č. 119/1988 Sb.

64a) Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákonů č. 485/1991 Sb. a č. 10/1993 Sb.

64b) § 29 zákona č. 72/1994 Sb.

64c) § 17 zákona č. 229/1991 Sb.

68a) § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 94/1996 Sb.".

18. V § 37 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Je-li katastrálnímu úřadu postupně doručeno více vykonatelných rozhodnutí a jiných listin, jimiž je katastrální úřad vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k téže nemovitosti, vyjádří katastrální úřad v katastru tuto okolnost duplicitním zápisem vlastnictví. Zároveň o tom vyrozumí osoby, které jsou podle takto rozporných listin označeny za vlastníky nemovitosti. Obdobně postupuje katastrální úřad i při zápisu jiných než vlastnických práv k nemovitostem.

(4) Katastrální úřad vyrozumí dopisem osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu vzniklo nebo se rozšířilo, a osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu zaniklo nebo se omezilo, o provedeném zápisu na adresu uvedenou v katastru, popřípadě na jinou adresu, na které se dle zjištění katastrálního úřadu zdržuje. Katastrální úřad nevyrozumí dotčené osoby v případě, že záznam byl proveden na základě listiny, u níž podmínkou její účinnosti nebo nabytí právní moci je doručení této listiny účastníkům řízení vyhotovitelem takovéto listiny.".

19. V § 42 odst. 5 písm. a) se v závorce slova "odst. 10" nahrazují slovy "odst. 11".

20. V § 44 odstavec 1 zní:

"(1) V souboru geodetických informací se vyznačují změny obsahu:

a) změnou údajů v digitální nebo digitalizované katastrální mapě [§ 13 odst. 1 písm. a) a c)], nebo

b) zobrazením v grafické mapě a ve stanovených prostorách (§ 66 odst. 3) také změnou údajů v seznamu souřadnic podrobných bodů a v přehledu čísel těchto bodů [§ 13 odst. 1 písm. b) a odst. 8].".

21. V § 44 odst. 3 se slova "zobrazení změn" zrušují.

22. V § 44 odstavec 4 zní:

"(4) Po vyznačení změny podle geometrického plánu a jeho měřické dokumentace se vypočtou:

a) v digitální mapě kontrolně výměry nových a změnou dotčených parcel. Kontrolně určené výměry musí být shodné s výměrami uvedenými v geometrickém plánu,

b) v digitalizované a grafické mapě kontrolně graficky [§ 68 odst. 2 písm. c)] výměry nových a změnou dotčených parcel. Vyhoví-li kontrolně určené výměry kritériím podle bodu 13 přílohy, považují se výměry uvedené v geometrickém plánu za správné.".

23. V § 46 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 77a) znějí:

"(3) Z návrhu na opravu chyby77a) musí být zřejmé, kdo jej činí, který údaj katastru je považován za chybný a jaký by měl být správný.

(4) Týká-li se návrh geometrického a polohového určení, musí být doložen výsledkem zeměměřických činností.

(5) Chyba v určení hranice pozemku, která je současně hranicí státní, se opraví na podkladě dokumentárního díla státní hranice.

77a) § 8 odst. 1 a 3 katastrálního zákona, ve znění zákona č. 89/1996 Sb.".

24. V § 49 odst. 2 se druhá věta nahrazuje větou "Vlastníci pozemků se v pozvánce poučí, že pokud nemohou před komisí vyznačit v terénu hranice svých zemědělských a lesních pozemků podle zvláštního předpisu5) ani jejich úseky, protože jsou neznatelné, nebudou tyto hranice předmětem zaměření a budou do obnoveného katastrálního operátu doplněny podle operátů dřívější pozemkové evidence a výsledek doplnění bude zveřejněn v průběhu řízení o námitkách (§ 55).".

25. V § 49 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Vlastníci se zvou tak, aby zjišťování průběhu hranic týkající se všech jejich nemovitostí v katastrálním území mohlo proběhnout v jeden den, leda by tomu bránily závažné důvody.".

26. V § 51 odst. 3 písm. b) třetí větě se slova "neznatelné hranice" nahrazují slovy "převzaté hranice".

27. V § 52 odst. 4 se slova "přečíslovaných parcel" nahrazují slovy "parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu".

28. V § 53 odst. 2 se na konci věty slova "odst. 8" nahrazují slovy "odst. 1 písm. a)".

29. § 57 včetně nadpisu zní:

"§ 57

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací

(1) Katastrální mapy, které vyhovují přesnosti stanovené v § 13 odst. 1 písm. a), se obnovují přepracováním na digitální mapu (dále jen "přepracování").

(2) Při přepracování provede katastrální úřad částečnou revizi v rozsahu alespoň podle § 42 odst. 4 písm. d), e) a g).

(3) Při přepracování se

a) doplní zemědělské a lesní pozemky podle zvláštního předpisu5) obdobně podle § 53 odst. 3,

b) změní údaje o BPEJ [§ 29a odst. 2 písm. b)],

c) opraví zjištěné chyby v katastru.

(4) Na podkladě digitální mapy se v souboru popisných informací vyznačí nové výměry parcel.

(5) Grafické mapy, které nesplňují podmínky pro přepracování podle odstavce 1, se obnovují přepracováním na digitalizovanou mapu [§ 13 odst. 1 písm. c)] beze změny zobrazovací soustavy (souřadnicového systému). Při takovém přepracování se postupuje podle odstavců 2 až 4 s tím, že se v souboru popisných informací nezmění výměry parcel určené s kódy kvality 1 a 2 (bod 5 přílohy) a doplní se souřadnice definičních bodů parcel v S-JTSK.".

30. § 58 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 85a) až 85c) zní:

"Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav

§ 58

(1) Výsledky komplexních pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu.85a) Podle výsledku jednoduchých pozemkových úprav může být obnoven katastrální operát jen tehdy, pokud se jedná o souvislou část katastrálního území a je-li to s přihlédnutím k potřebám vedení katastru nemovitostí vhodné a účelné. Výsledky souvisejících zeměměřických činností musí splňovat ustanovení této vyhlášky.

(2) V případech, kdy výsledky podle odstavce 1 mají sloužit k obnově katastrálního operátu, stanoví katastrální úřad do 30 dnů po obdržení vyrozumění o zahájení řízení o pozemkových úpravách85b) s přihlédnutím k návrhu pozemkového úřadu a po jeho projednání, za jakých podmínek budou výsledky pozemkových úprav k obnově katastrálního operátu využity. Zejména určí:

a) postup při označení nových parcel parcelními čísly,

b) vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnovovaného katastrálního operátu [§ 58c písm. k)] nebo geometrického plánu podle odstavce 5.

(3) Při obnově katastrálního operátu podle odstavce 1 se v obvodu pozemkových úprav85c) a na jeho hranici nepoužijí ustanovení § 48, 49 a 55 a oddílu desátého. Přiměřeně se použijí ustanovení § 50 až 54 a použijí se ustanovení zvláštních předpisů.86),87)

(4) V případě, že se v katastrálním území současně s obnovou podle odstavce 1 obnovuje katastrální operát mimo obvod pozemkových úprav, projedná katastrální úřad s pozemkovým úřadem organizaci vlastních činností tak, aby zúčastnění vlastníci nemovitostí byli informováni a zváni k účasti bez zbytečné újmy na svém čase nebo nákladech.

(5) Nebudou-li výsledky využity k obnově katastrálního operátu bezprostředně (např. pro jejich malý územní rozsah), vyhotoví se pro vyznačení výsledku pozemkových úprav v katastrálním operátu geometrický plán [§ 62 odst. 1 písm. e) a § 69]. V tom případě se použijí také ustanovení § 58c písm. a) až c) a l).

85a) § 8 odst. 18 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 217/1997 Sb.

85b) § 6 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

85c) § 7 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

31. Za § 58 se vkládají nové § 58a až 58c, které včetně poznámek pod čarou č. 87a) až 87c) znějí:

"§ 58a

V obvodu pozemkových úprav podle § 58 odst. 2 katastrální úřad:

a) zkontroluje soulad údajů souboru popisných informací a souboru geodetických informací katastru do jednoho roku po oznámení termínu zahájení pozemkových úprav a určení jejich obvodu,

b) předá pozemkovému úřadu podklady katastru potřebné pro zpracování návrhu pozemkových úprav a obnovu souboru geodetických informací,

c) vyznačí v katastru zahájení pozemkových úprav87a) podle seznamu parcel předloženého pozemkovým úřadem,

d) účastní se zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav, pokud jde o hranice pozemků vymezujících obvod pozemkových úprav, a určí postup pro odstranění zjištěných nesouladů mezi údaji katastru a stavem v terénu,

e) vyznačí na žádost pozemkového úřadu v souboru geodetických informací a souboru popisných informací podle předloženého geometrického plánu rozdělení parcely hranicí obvodu pozemkových úprav, není-li tato hranice shodná s hranicemi parcel katastru,

f) pozve na žádost pozemkového úřadu ke zjišťování průběhu hranic vlastníky pozemků podle písmene d) a vyzve je k označení nesporných hranic,

g) vyjádří se k návrhu doplnění podrobného polohového bodového pole před osazením měřických značek,

h) zapíše do katastru schválení návrhu pozemkových úprav na základě doručeného pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu, jehož přílohou je seznam parcel,87b) a zruší vyznačení podle písmene c),

i) zruší vyznačení podle písmene h) po zápisu pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene.

§ 58b

(1) Hranice nových pozemků se vytyčují podle schváleného návrhu pozemkových úprav.87c) Správnost vytyčení se ověřuje kontrolním měřením a výsledek ověření musí vyhovět charakteristice přesnosti stanovené v bodu 12.6 přílohy. Ověřením není dotčeno geometrické a polohové určení pozemků podle schváleného návrhu pozemkových úprav.

(2) Hranice nových pozemků se v obnoveném souboru geodetických informací zobrazují mapovou značkou pořadové číslo 2.19 podle bodu 9 přílohy, i kdyby jejich lomové body nebyly označeny trvalým způsobem.

§ 58c

Pro obnovu katastrálního operátu podle § 58 využije katastrální úřad:

a) seznam parcel vstupujících do pozemkových úprav,

b) rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav s přílohou podle § 58a písm. h),

c) údaje o vlastnících pozemků a o parcelách (§ 7 až 9) podle schváleného návrhu pozemkových úprav jako datový soubor ve struktuře a výměnném formátu stanovených Úřadem na přenosném záznamovém médiu,

d) u nových nebo změněných parcel údaje o BPEJ (§ 9 odst. 2),

e) geometrické plány a záznamy podrobného měření obvodu pozemkových úprav,

f) technickou zprávu, popřípadě dílčí technické zprávy podle ucelených etap činností (s výčtem předávaných dokladů a s prokázáním dosažené přesnosti),

g) dokumentaci o zřízení podrobného polohového bodového pole (§ 60 odst. 2) a oznámení o změnách a zjištěných závadách v geodetických údajích,42)

h) elaborát nového geometrického a polohového určení v rozsahu týkajícím se obnovy souboru geodetických informací:

1. měřické náčrty,

2. přehled měřických náčrtů,

3. zápisníky podrobného měření,

4. protokoly o výpočtech,

i) seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů v rozsahu týkajícím se obnovy souboru geodetických informací,

j) geometrické plány pro určení rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, zřízeného k části pozemku schváleným návrhem pozemkových úprav,

k) digitální mapu jako datový soubor ve struktuře a výměnném formátu stanovených Úřadem na přenosném záznamovém médiu a její zobrazení na papíru v dohodnutém měřítku po mapových listech,

l) doklady o

1. schválení změn hranic obcí,

2. změnách údajů o ochraně nemovitostí,

3. změnách pomístního názvosloví.

Uvedené výsledky musí být katastrálnímu úřadu předány nejpozději před rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k pozemkům dotčeným pozemkovými úpravami.

87a) § 8 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 217/1997 Sb.

87b) § 9 odst. 5 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění zákona č. 217/1997 Sb.

87c) § 9a odst. 2 zákona č. 284/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

32. V § 62 odst. 1 se zrušují věty za ustanovením písmene g) a v odstavci 2 na konci se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 2".

33. V § 62 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zasahuje-li předmět měření znázorněný na plánu do více katastrálních území, vyhotoví se samostatný plán pro každé katastrální území, není-li s katastrálním úřadem dohodnuto jinak.".

34. V § 65 odst. 1 se text za slovy "v potřebném rozsahu" označuje jako písmeno a) a doplňuje se písmeno b), které zní:

"b) v územích, kde jsou v katastru obsaženy údaje o BPEJ, také kopii grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ.".

35. V § 65 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jsou-li podklady uvedené v § 64 odst. 1 a 2, případně souřadnice podrobných bodů nebo zobrazení obvodů BPEJ používány katastrálním úřadem v digitální formě, poskytují se v takové formě také vyhotoviteli plánu.".

36. § 66 včetně nadpisu zní:

"§ 66

Zeměměřické činnosti v terénu

(1) Lomové body navrhovaných a dosavadních vlastnických hranic pozemků nově geometricky a polohově určované musejí být před zaměřením označeny způsobem podle § 79. Body polohopisu zaměřované kontrolně (dále jen "kontrolní body"), jiné než vlastnické hranice pozemků a rozsah věcného břemene lze označit pro účely zaměření dočasným způsobem.

(2) Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření jsou uvedeny v bodu 12.6 přílohy. Geometrickým základem podrobného měření (připojovacími body) jsou:

a) body polohového bodového pole, popř. pomocné měřické body,

b) dané body polohopisu katastrální mapy totožné s jednoznačně identifikovatelnými body v terénu (dále jen "identické body").

(3) Prostory, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK povinně, se oznamují ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Pokud nelze v těchto prostorech připojit podrobné měření na body polohového bodového pole, připojí se nejméně na 3 identické body určené v souřadnicích S-JTSK, a to při dodržení podmínek podle bodu 12.2 přílohy.

(4) V ostatních prostorech musí být měření připojeno tak, aby změna mohla být zobrazena do katastrální mapy, popř. navázána na dřívější pozemkovou evidenci a přesně spojena s jejich dosavadním obsahem. Pokud je potřebné změnu připojenou podle odstavce 2 písm. a) zobrazit v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence, které nejsou v S-JTSK, musí být podrobné měření připojeno také na identické body v dostatečném počtu (nejméně 3). Podmínky připojení na identické body jsou uvedeny v bodu 12.2 přílohy.

(5) Za identické body se volí body v nejbližším okolí změny, zejména:

a) původní hraniční znaky na hranicích katastrálních území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku 3 nebo více takových hranic,

b) rohy na obvodu budov, popř. jiné trvalé předměty obsahu katastrální mapy.

V místě, kde takové body v nejbližším okolí změny nejsou a poloha podrobných bodů se neurčuje v S-JTSK, se měření připojí na identické body vzdálené. Pro účely zobrazení změny do grafické nebo digitalizované mapy nebo mapy dřívější pozemkové evidence lze použít za identické body i styky 3 nebo více hranic pozemků, trvalým způsobem neoznačené, jejichž poloha je v terénu zřetelná a určitá. Výjimečně lze identický bod v takovém případě nahradit průsečíkem spojnice 2 identických bodů s hranicí, která je v terénu zřetelná a určitá, nebo průsečíkem spojnic dvojic identických bodů, popř. identickou linií hranice, která je v terénu zřetelná a určitá. Průsečík musí být zajištěn alespoň jednou kontrolní mírou. Je-li více použitelných identických bodů, volí se přednostně body co nejbližší zaměřované změně a tak, aby směry kontrolních měr svíraly úhly co nejméně kosé.

(6) Při podrobném měření se ověří, zda poloha bodů geometrického základu se v terénu nezměnila a zda je identická se zobrazením v katastrální mapě. Ověření se děje úplným novým určením jejich vzájemné polohy (např. polárním zaměřením) nebo změřením vzdálenosti bodu od nejméně 2 jiných bodů, které lze považovat za identické, nebo od bodů polohového bodového pole a porovnáním výsledku s odpovídajícími mírami v katastrálním operátu. Polohu bodu geometrického základu je možné ověřit i jeho novým určením. Na dosavadní hranici dotčené změnou se jako kontrolní body zaměří nejméně ty sousední lomové body, mezi nimiž se průběh hranice mění nebo na které změna navazuje. Ověření musí vyhovět kritériím uvedeným v bodu 12.11, resp. 12.13 přílohy nebo kritériím uvedeným v bodu 12.12 přílohy.

(7) K poloze každého nového podrobného bodu se vztahují délkové nebo úhlové údaje, jimiž je poloha bodu jednoznačně určena, a kontrolní (zajišťovací) údaj. U všech nově vytvářených hranic a u těch částí dosavadních hranic, které jsou děleny nově vloženými body, se měřením v terénu zjišťují oměrné míry nebo jiné kontrolní údaje.

(8) U plánů, jimiž se vymezuje rozsah věcného břemene na části pozemku, a u záznamů podrobného měření, jimiž se vymezuje hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma, a takový rozsah nebo hranice jsou vymezeny vzdáleností od liniového nebo bodového prvku (trasy elektrického vedení nebo plynovodu, hranice pozemku, geodetického bodu apod. ), je přípustné rozsah (hranici) v plánu nebo záznamu podrobného měření určit odvozením od polohy příslušného prvku bez jejich vytyčení v terénu.

(9) Výsledky podrobného měření se zaznamenávají do záznamu podrobného měření změn (dále jen "záznam podrobného měření") nebo polním registračním zařízením, jehož textový výpis se připojí k záznamu podrobného měření. Náležitosti záznamu podrobného měření jsou stanoveny v bodu 17 přílohy.

(10) Výsledky dřívějších měření, např. z obnovy katastrálního operátu novým mapováním nebo z pozemkových úprav, lze využít pro vyhotovení plánu až po kontrole jejich souladu se skutečným stavem měřením v terénu.

(11) Záznam podrobného měření se vyhotovuje i k vyznačení takových změn, které spojeny s měřením v terénu

a) jsou, ale nemění hranice pozemku (např. určení hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma, dalších prvků polohopisu podle § 5 odst. 2),

b) nejsou (např. sloučení pozemků, demolice budovy, doplnění pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci do katastru katastrálním úřadem podle § 84 odst. 2), a pak záznam podrobného měření neobsahuje zápisník.".

37. § 67 se zrušuje.

38. V § 68 odst. 1 písm. a) se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3" a za písmeno b) se vkládá nová věta, která zní: "Souřadnice všech bodů se uvádějí v metrech na 2 desetinná místa.".

39. V § 68 odst. 2 písmena a) a b) zní:

"a) ze souřadnic v S-JTSK, které byly určeny podle odstavce 1 písm. a),

b) jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému),".

Na konci písmene c) se doplňují tato slova: "nebo výpočtem ze souřadnic digitalizované mapy".

40. V § 68 se na konci odstavce 4 doplňují tyto věty: "Výměra vypočtená z digitální mapy se ověří opakovaným výpočtem podle odstavce 2 písm. a). Výměra změněných parcel určená graficky se stanoví dvojím nezávislým výpočtem.".

41. V § 68 odstavec 5 zní:

"(5) U grafického výpočtu výměr jsou přípustná tato zjednodušení:

a) při dělení parcely na díly s velmi rozdílnou výměrou lze upustit od výpočtu největšího dílu, je-li tento díl větší než

1. 19/20 dělené parcely s původní výměrou do 1 ha,

2. 4/5 dělené parcely s původní výměrou nad 1 ha,

b) při slučování parcel je prvním výpočtem součet dosavadních výměr a grafický výpočet je kontrolní,

c) je-li parcela dělena rámem mapového listu, lze upustit od výpočtu výměry části (na mapovém listu) nedotčené změnou, pokud je tato již známa z dřívějšího výpočtu.

Při dělení parcely, jejíž dosavadní výměra byla určena ze souřadnic v S-JTSK, lze upustit od výpočtu u jednoho dílu a jeho výměru lze určit odpočtem. Toto zjednodušení není přípustné při výpočtu výměr z digitální nebo digitalizované mapy.".

42. V § 68 odstavec 6 zní:

"(6) Výměry určené graficky, s výjimkou výměr vypočtených z digitalizované mapy, se vyrovnávají ve výpočetních skupinách tvořených souvislým celkem změnou dotčených parcel jednoho vlastníka.".

43. § 69 včetně nadpisu zní:

"§ 69

Obsah a náležitosti plánu

(1) Plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. Náležitostmi plánu jsou:

a) popisové pole,

b) grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní,

c) seznam souřadnic (§ 68 odst. 1),

d) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru ke grafickému znázornění,

e) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu v územích, kde katastr tyto údaje obsahuje,

f) ověření a potvrzení podle § 71 a 72.

Vzory plánů jsou v bodech 14 a 15 přílohy a podrobný obsah a formální náležitosti plánu se řídí bodem 16 přílohy.

(2) Plán podle

a) § 62 odst. 1 písm. e), dochází-li pozemkovými úpravami k zániku dosavadních pozemků a vzniku nových pozemků, nemusí obsahovat v náležitosti podle odstavce 1 písm. b) znázornění dotčených nemovitostí před změnou a v náležitosti podle odstavce 1 písm. d) porovnání se stavem evidence právních vztahů,

b) § 62 odst. 1 písm. g) v náležitosti podle odstavce 1 písm. d) uvádí pouze parcelní čísla dotčených parcel v dosavadním stavu a v porovnání se stavem evidence právních vztahů s uvedením čísel listů vlastnictví a nemá přílohy podle odstavce 3 písm. b) a d).

(3) K založení u katastrálního úřadu (§ 73) jsou určeny přílohy:

a) záznam podrobného měření změn (§ 66 odst. 11 a bod 17 přílohy),

b) kopie podkladu poskytnutého vyhotoviteli plánu podle § 65 odst. 1 písm. a) se zobrazením změny (včetně bodů geometrického základu) v ní nebo na přiložené nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce v měřítku tohoto podkladu s přihlédnutím k jeho srážce nebo, v případě podle § 65 odst. 4, vyjádření změny v digitální formě,

c) dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole (§ 60 odst. 2) a oznámení o změnách a zjištěných závadách v geodetických údajích,42)

d) podklad pro posouzení přesnosti výsledku zeměměřické činnosti94) (při počítačovém zpracování výpočtů ve formě protokolu), který dokládá alespoň splnění kritérií charakteristik podle bodů 12.6 písm. b) a 12.11 přílohy.

(4) Plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, dobrou čitelnost, stálost a schopnost reprodukce.

(5) Plán a jeho přílohy podle odstavce 3 písm. a) a c) se vyhotovují na tiskopisech Úřadu nebo automatizovaně, jsou-li obsahově shodné a úpravou přiměřené tiskopisům Úřadu. Tiskopisy poskytuje vyhotoviteli plánu katastrální úřad.

(6) Plán se vyhotovuje jen po jedné straně podložky. Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně spojí a spojení se překryje uzávěrou (např. nálepkou) nesoucí na zadní straně plánu otisk razítka ověřovatele umístěný zčásti na nálepce a zčásti na plánu samém. Spojení nesmí bránit kopírování jednotlivých částí (listů nebo větších formátů) vcelku.".

44. § 71 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 93a) zní:

"§ 71

Ověření plánu a jeho příloh

(1) Ověření vyznačí úředně oprávněný zeměměřický inženýr93) (dále jen "ověřovatel") předepsaným způsobem:93a)

a) v popisovém poli plánu, a to na všech kopiích, které se mají stát jeho prvopisem,

b) v pravém dolním rohu titulní strany přílohy podle § 69 odst. 3 písm. a),

c) v pravém dolním rohu poslední strany příloh podle § 69 odst. 3 písm. c) a d),

d) na vhodném místě přílohy podle § 69 odst. 3 písm. b).

(2) Pro spojení jednotlivých listů nebo archů přílohy před jejím ověřením platí ustanovení § 69 odst. 6.

93a) § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.".

45. § 72 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 93b) zní:

"§ 72

Potvrzení plánu katastrálním úřadem

(1) O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad v plánu s katastrálním úřadem a k převzetí plánu zpět. K potvrzení se podávají ověřené plány v počtu o 1 větším, než kolik jich má být potvrzeno a vráceno. Současně s nimi se předkládají přílohy podle § 69 odst. 3 ověřené podle § 71 a ověřené výsledky dřívějších souvisejících zeměměřických činností s podklady nezbytnými pro posouzení jejich přesnosti,94) pokud byly pro vyhotovení plánu využity.

(2) Před potvrzením plánu zjistí katastrální úřad, zda plán neobsahuje zjevné vady. Přitom vždy přezkoumá, zda:

a) je plán vyhotoven pro některý z účelů podle § 62 odst. 1,

b) jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v dosavadním stavu jsou v souladu se stavem katastru,

c) jsou připojeny všechny potřebné přílohy (§ 69 odst. 3).

(3) Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří souhlas s očíslováním parcel93b) tím, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede položku knihy geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem a podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami podle odstavce 1 si katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí ověřovateli.

(4) Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi přílohami a s upozorněním na vadu ověřovateli.

(5) Pokud je v plánu upozorněno na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu podle § 68 odst. 10, prošetří katastrální úřad s využitím příloh k plánu oprávněnost upozornění a příčinu chyby. Nesporná chyba v dosavadním stavu katastrálního operátu se nepovažuje za vadu v plánu.

(6) U plánu podle § 62 odst. 1 písm. g), který má být součástí rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv při pozemkových úpravách, se potvrzení souladu s očíslováním parcel vztahuje k parcelním číslům uvedeným ve schváleném návrhu pozemkových úprav.

93b) § 19 odst. 2 katastrálního zákona.".

46. § 74 včetně nadpisu zní:

"§ 74

Vyhotovení a ověření kopie prvopisu plánu

Kopii plánu založeného podle § 73 vyhotoví katastrální úřad na požádání vyhotoviteli plánu. Označí ji slovem "Kopie" a opatří doložkou "Kopie souhlasí s prvopisem geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu.", otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, datem a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu. Ostatním žadatelům vyhotoví katastrální úřad kopii prvopisu plánu jen v případě, že je již součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru, a postupuje při tom podle § 82 odst. 6.".

47. V § 75 odst. 3 se slova "není předmětem této vyhlášky" nahrazují slovy "se řídí ustanovením § 58b odst. 1".

48. V § 76 odstavec 1 zní:

"(1) Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je její závazné geometrické a polohové určení (§ 5 odst. 1) včetně jeho měřické dokumentace, popř. jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž byly založeny právní vztahy (§ 64 odst. 2), a to s využitím původních náčrtů. Jiný mapový podklad, zejména mapa pozemkového katastru, se využije, pokud má katastrální mapa nižší grafickou přesnost nebo předmětná hranice v ní není zobrazena.".

49. Poznámka pod čarou č. 95) se zrušuje.

50. V § 77 odst. 1 se první věta zrušuje.

51. V § 77 odst. 4 se zrušuje část věty za slovy "odměřených na mapě".

52. V § 77 odst. 5 se zrušuje část věty za slovy "použitelné podklady".

53. V § 77 odst. 7 se v první větě slovo "vlastnických" zrušuje.

54. V § 77 odst. 8 druhé větě se zrušuje část věty za slovem "katastru".

55. V § 79 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 8 a odstavce 5 až 7 znějí:

"(5) Hranice pozemku podle zvláštního předpisu5) se nemusí označovat hraničními znaky podle odstavce 1. Je-li předmětem měření nebo vytyčení, postačí její označení dočasným způsobem (např. kolíkem). Označování hranic pozemků při pozemkových úpravách se řídí zvláštním předpisem.87c)

(6) Lomové body hranic pozemků podle § 25 odst. 8, které jsou bezprostředně ohroženy stavební činností navazující na oddělení pozemku, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem. Taková skutečnost se uvede v plánu a jeho přílohách jako poznámka v seznamu souřadnic.

(7) Je-li třeba označit hranici pozemku, která končí na státní hranici, umístí se její hraniční znak před státní hranicí ve vzdálenosti stanovené příslušnou mezinárodní smlouvou.".

56. § 83 včetně poznámek pod čarou č. 105) a 106) se zrušuje.

57. V § 84 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

"d) údaji o BPEJ.".

Dosavadní odstavec 2 se zrušuje a odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

V odstavci 2 se na konci doplňuje tato věta: "Při doplnění v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním je uvědomění vlastníka nahrazeno činnostmi podle § 57 odst. 5.".

58. V § 84 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Do souboru geodetických informací se doplní podle odstavce 2 všechny parcely nejpozději při vzniku mapy podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo c). V příslušném katastrálním území zaniká evidence podle odstavce 1 a dále se nepoužije ustanovení odstavce 3.".

59. Za § 86 se vkládá nový § 86a, který zní:

"§ 86a

Plán předložený k potvrzení do 31. prosince 1998 může být vyhotoven podle úpravy platné před účinností této vyhlášky.".

60. V bodu 2 přílohy se u kódu "..5" v jeho významu slova ", jiná plocha" zrušují.

61. V bodu 5 přílohy se u kódu 2 slova "z vyrovnaných souřadnic" nahrazují slovy "ze souřadnic", u kódu 1 věta zní: "Výměra vypočtena jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému)" a u kódu 0 se za dosavadní slova vkládají slova "nebo v digitalizované mapě".

62. V bodu 6.2 přílohy písmeno b) se za slovem "orientacích" závorka s textem zrušuje.

63. V nadpisu bodu 9 přílohy se na konci doplňují tato slova: "a digitalizované katastrální mapy".

64. V bodu 9.2 přílohy u předmětu značky pořadové číslo 1.05 se text "§ 85" nahrazuje textem "§ 79" a doplňuje se nová značka pořadové číslo 1.10, která zní:

1.10Identický bod pro zobrazení
změny podle § 66 odst. 2 písm. b)
a odst. 4 a 5
v náčrtu, popř. i v geometrickém plánu
značku je možno odsadit do volného
místa vývodkou

65. V bodu 9.3 přílohy u značky pořadové číslo 2.22 je předmět "Hranice převzatá".

66. V bodu 9.3 přílohy za tabulkou se dosavadní poznámka označuje jako poznámka 1 a doplňuje se poznámka 2, která zní:

"2. Značka pořadové číslo 2.22 se použije pro číselně nezaměřenou hranici, která byla do katastrální mapy převzata podle svého geometrického a polohového určení v jiné zobrazovací soustavě nebo v jiném měřítku než katastrální mapa.".

67. V bodu 9.4 přílohy se zrušuje značka pořadové číslo 3.11.

68. V bodu 11.4 přílohy se na konci doplňuje tato věta: "U ohrožených zhušťovacích bodů se zřizuje ochranné a signalizační zařízení, zpravidla červenobílá ochranná tyč s výstražnou tabulkou s nápisem "GEODETICKÝ BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ." umístěná ve vzdálenosti asi 0,75 m od měřické značky.".

69. Bod 12.2 přílohy zní:

"12.2 Pro připojení podrobného měření na identické body [§ 66 odst. 2 písm. b)] platí:

a) zaměřované podrobné body změny musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších připojovacích bodů a o průměru o 1/4 větším, než je délka takové spojnice,

b) územní rozsah podrobného měření změny může být v zastavěném území nejvýše 150 m x 150 m a jinde 300 m x 300 m,

c) v území s digitální mapou a grafickou mapou podle § 13 odst. 8 musí identický bod vyhovět kódu charakteristiky kvality 3, popř. 4 nebo 6,

d) pokud nelze některé z podmínek podle písmen a) až c) vyhovět, připojí se podrobné měření vždy na body polohového bodového pole [§ 66 odst. 2 písm. a)].".

70. Bod 12.3 přílohy se zrušuje.

71. V bodu 12.8 přílohy v písmenu a) se na konci čárka nahrazuje slovem "nebo".

72. V bodu 12.12 přílohy tabulka včetně připojené poznámky zní:

„Měřítko katastrální mapyMezní odchylka v metrech pro délku d
do 50 metrůnad 50 metrů
1 : 12500,580,68
1 : 14401,331,48
1 : 25001,161,36
1 : 28802,662,96

Pro katastrální mapu, která vznikla v jiném systému a později byla převedena do S-JTSK, se použije mezní odchylka podle původního měřítka mapy.".

73. V bodu 12.13 přílohy na šestém řádku jsou součiny "k.N" v obou vzorcích za dělicím znaménkem v závorce.

74. V bodu 12 přílohy se doplňuje bod 12.15, který zní:

"12.15 Kódy charakteristiky kvality podrobných bodů:

Kód kvalityCharakteristika kvality bodu podle
přesnosti bod určený
se střední souřadnicovou chybou
původu bod digitalizovaný
z grafické mapy v měřítku
30,14 m-
40,26 m-
50,50 m-
60,21 m1 : 1000
70,42 m1 : 2000
8-1 : 2880 a jiném výše neuvedeném

Body charakterizované kódy kvality 7 a 8 nelze použít jako geometrický základ podrobného měření pro digitální mapu. V digitální mapě se považuje geometrické a polohové určení bodů s kódem charakteristiky kvality 8 za správné, neprokáže-li se zeměměřickou činností v terénu opak.".

75. V bodech 14 a 15 přílohy se dosavadní vzory nahrazují těmito vzory:

14. Vzor geometrického plánu pro rozdělení nemovitostí

Vzor geometrického plánu pro rozdělení nemovitostí

15. Vzor geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene

Vzor geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene

76. Název bodu 16 přílohy zní: "Obsah a formální náležitosti geometrického plánu".

77. Bod 16.2 přílohy zní:

"16.2 V popisovém poli se vyplní údaje podle předtisku s tím, že se uvede:

a) číslo plánu složené z čísla záznamu podrobného měření, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele plánu (není-li evidence vedena, uvede se nula) a úplného letopočtu,

b) účel plánu podle § 62 odst. 1,

c) u vyhotovitele plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby,

d) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic.".

78. V bodu 16.3 přílohy se na konci doplňuje tato věta: "Připojovací identické body a kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti.".

79. Bod 16.5 přílohy zní:

"16.5 V grafickém znázornění se použijí tyto druhy čar a mapové značky:

a) tenká čára

1. pro dosavadní stav katastrální mapy,

2. střídavá (kód čáry 0.122) pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem podle bodu 16.4, přitom při její shodě s hranicí podle bodu 1 se zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čárou,

b) velmi tlustá čára

1. plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a sluček a pro vytyčené hranice pozemku,

2. střídavá (kód čáry 0.126) pro nový stav hranic jako v písmenu a) bodu 2,

c) čárkovaná čára pro vyznačení rámů mapových listů (kód čáry 0.072), přitom při čáře se uvede označení mapových listů,

d) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak podle § 79 odst. 1 shodně pro dosavadní i nový stav,

e) parcelní čísla o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší v kroužku a parcelní čísla z mapových podkladů podle bodu 16.4 v závorce,

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich využití (bod 9.4) se vyznačí podle údajů katastru pouze pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem,

g) rozsah věcného břemene se vyznačí tlustou čárkovanou čárou (kód čáry 0.034) a slučkou, šrafováním nebo jiným vhodným plošným zvýrazněním,

h) identické body podle § 66 odst. 5, mají-li sloužit pro zobrazení změny do katastrální mapy, která není v S-JTSK, nebo do mapy dřívější pozemkové evidence, se mohou vyznačit mapovou značkou pořadové číslo 1.10.".

80. V bodu 16.6 přílohy se část věty za slovy "tenkou čárou," zrušuje.

81. V bodu 16.8 přílohy se slova "nově určených v souřadnicích" nahrazují slovy "obsažených na plánu v seznamu souřadnic" a na konci se doplňuje tato věta: "Jde-li o délku vypočtenou ze souřadnic, uvede se v kulaté závorce.".

82. Body 16.17 a 16.18 se zrušují a body 16.11 až 16.16 a bod 17 včetně nadpisů znějí:

"Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

16.11 Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu v rozsahu grafického znázornění.

16.12 Nabyvatel, který není spolehlivě znám, se neuvádí jménem. Pořadovým číslem nabyvatele se charakterizuje předpokládané uskupení nového stavu mezi více nabyvateli.

16.13 V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí díly parcel podle evidence právních vztahů. Součet výměr všech uvedených dílů musí souhlasit s výměrou oddělované nové parcely nebo souboru parcel. Vznikne-li v mapě, kde jsou výměry vypočteny ze souřadnic v S-JTSK (digitální mapa nebo grafická mapa podle § 13 odst. 8), rozdíl ze zaokrouhlení nových výměr, uvede se jeho velikost a výměry se o něj neopravují. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr.

16.14 U parcelních čísel podle dřívější pozemkové evidence se uvede společně (pro celý sloupec) nebo, je-li to potřeba, jednotlivě (za parcelním číslem) druh této evidence zkratkami "PK" (pozemkový katastr), "P" (přídělový operát), "S" (scelovací operát) nebo "EN" (evidence nemovitostí).

Seznam souřadnic

16.15 Seznam souřadnic obsahuje nové body změny a v prostorech, kde není určení v S-JTSK, také připojovací a kontrolní body s uvedením jejich čísla a souřadnic v pořadí Y a X. V prostorech, kde je určení v S-JTSK stanoveno katastrálním úřadem jako povinné (§ 66 odst. 3), se uvádějí souřadnice v S-JTSK, jinde se uvádějí souřadnice v S-JTSK nebo místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu "Seznam souřadnic". Seznam se umístí na vhodné volné místo plánu u grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část plánu. Může být doplněn dalším sloupcem se stručnou poznámkou (např. způsobem označení bodu v terénu, pokud není u všech bodů stejný).

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu

16.16 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [§ 29a odst. 2 písm. c)] obsahuje parcelní číslo nového stavu podle katastru nemovitostí, popř. podle zjednodušené evidence a kód BPEJ a výměru dílu parcely podle tohoto kódu příslušející k parcele. Je-li díl parcely v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v plánu dělen BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ.

17. Náležitosti záznamu podrobného měření

17.1 Záznam podrobného měření obsahuje:

a) popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku,

b) náčrt,

c) zápisník,

d) záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů (§ 68 odst. 8),

e) seznam souřadnic,

f) údaje o účasti, popř. neúčasti vlastníků dotčených pozemků a o jejich seznámení s průběhem a označením nových nebo změněných hranic pozemků.

Mezi všemi částmi záznamu podrobného měření musí být vzájemná shoda.

17.2 Náčrt obsahuje zákres geometrického základu (s označením identických bodů použitých pro zobrazení změny značkou č. 1.10), měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen u grafických map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu polohopisu, způsob označení hranic (s rozlišením druhu ohrazení a oplocení), parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a oměrné a jiné kontrolní míry, pokud nejsou uvedeny v zápisníku, popř. další související údaje obsahu katastru (způsob využití nebo ochrany nemovitosti apod.). Pokud jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny v zápisníku, symbolizuje se míra v náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a podél příslušné délky. U zaměřované budovy a budov, které mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo.

17.3 Náčrt obsahuje také dosavadní i nový stav vyjadřující rozsah právních vztahů k nemovitostem dotčeným změnou, které dosud nejsou obsahem katastrální mapy (§ 84 odst. 1).

17.4 Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění plánu (bod 16). Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho případné reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit (např. drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Pro zákres vzdálených bodů se použije ustanovení bodu 16.3. Není na závadu, je-li významnější obsah zvýrazněn (např. měřická síť červeně, nové budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu.

17.5 Nelze-li náčrt orientovat shodně s katastrální mapou, vyznačí se orientace k severu. Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření nebo - má-li náčrt více samostatných částí než 3 - uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich kladu.

17.6 V zápisníku se uvádějí:

a) souřadnice bodů geometrického základu podrobného měření a kontrolních bodů,

b) údaje o ověření polohy bodů podle písmene a),

c) změřené hodnoty určujících a kontrolních údajů nových bodů a kontrolních bodů, popř. doplňující (vysvětlující) popis podrobných bodů.

Zápis do tiskopisu může být nahrazen textovým výpisem z polního registračního zařízení.

17.7 V rámci jednoho záznamu podrobného měření se číslují:

a) identické a nové podrobné body od čísla 1 do 3999,

b) pomocné body měřické sítě od čísla 4001.

U identických a kontrolních bodů určených v souřadnicích S-JTSK nelze čísla bodů a jejich souřadnice dokumentované katastrálním úřadem měnit.

17.8 Pro seznam souřadnic platí ustanovení bodu 16.15 s tím, že se u podrobných bodů se souřadnicemi v S-JTSK uvádí kód kvality (bod 12.15).

17.9 Je-li v plánu upozorněno na chybu v katastru, uvede jeho vyhotovitel v záznamu podrobného měření důvody, pro které považuje obsah katastru za chybný, popř. údaje, podle kterých může být chyba opravena.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.


Předseda:

Ing. Šíma, CSc. v. r.

Souvislosti

Je měněn
o1/c77/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 179/1998 Sb.
Mění
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Je zrušen předpisem
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška
Je odkazován z
26/2007 Sb. Katastrální vyhláška
o1/c77/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 179/1998 Sb.
Odkazuje na
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
116/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
344/1992 Sb. Katastrální zákon
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1998 - 28.02.2007 o1/c77/1998 Sb.
0. 28.07.1998 Vyhlášené znění