Zákon č. 280/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-280
Částka 93/1997
Platnost od 27.11.1997
Účinnost od 27.11.1997
Aktuální znění 27.11.1997

280

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 17 se vkládá nový § 18, který včetně poznámek č. 29a) a 29b) zní:

"§ 18

(1) Obec může v přenesené působnosti29a) vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. Pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona29b) tržní řád vymezí:

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení,

b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,

c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,

d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,

e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.

(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona.29b)

29a) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

29b) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 58 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád vydaný podle § 18, vyzve ji obec, aby ve stanovené lhůtě nedostatek odstranila. Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání uloží z podnětu obce fyzické nebo právnické osobě, která porušila tržní řád a ani na výzvu obce neodstranila ve stanovené lhůtě zjištěný nedostatek, pokutu až do výše 20 000 Kč nebo pozastaví provozování živnosti anebo živnostenské oprávnění zruší.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

3. V § 58 odst. 7 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "2 až 5".

4. V příloze č. 2 ve SKUPINĚ 213: Stavebnictví se ve sloupci 2, v živnosti Projektová činnost ve výstavbě, připojují na konci tato slova: " , nebo splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona".

5. V příloze č. 2 ve SKUPINĚ 213: Stavebnictví se ve sloupci 2, v živnosti Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, připojují na konci tato slova: " , nebo splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Souvislosti

Mění
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Je odkazován z
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
Odkazuje na
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
50/1976 Sb. Stavební zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.11.1997 Aktuální znění (exportováno 10.08.2020 02:02)
0. 27.11.1997 Vyhlášené znění