Sdělení č. 239/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-239
Částka 81/1997
Platnost od 30.09.1997
Účinnost od 08.07.1997
Aktuální znění 08.07.1997

239

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. března 1997 byla v Canbeře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 11 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 8. července 1997. Tímto dnem pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Australským svazem Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím ze dne 16. května 1972, vyhlášená pod č. 129/1973 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Austrálie

o obchodní a hospodářské spolupráci

Vláda České republiky a vláda Austrálie, dále nazývané „Smluvní strany",

vedeny přáním podporovat a rozšiřovat vzájemné; výhodný obchod a hospodářskou spoluprací mezi oběma státy,

majíce na zřeteli svá mezinárodní práva a závazky včetně práv a závazku vyplývajících z členstva ve Světové obchodní organizaci (WTO),

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany přijmou, v souladu s právním řádem svých států, všechna příslušná opatření k usnadnění, upevnění a diversifikaci obchodu a hospodářské spolupráce mezi oběma státy vztahující se k tradičním i možným budoucím vývozům, včetně obchodu zbožím a službami, v zájmu stalého rozvoje vzájemně výhodného obchodu.

Článek 2

K prosazení cílu uvedených v článku 1 této Dohody budou obě Smluvní strany podporovat a usnadňovat:

a) jednání a uzavíraní obchodních kontraktu mezi právnickými a fyzickými osobami obou států;

b) rozvoj hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami obou států;

c) vzájemnou výměnu obchodních a technických představitelů, skupin a delegací mezi oběma státy;

d) pořádání a účast právnických a fyzických osob druhé strany na obchodních veletrzích, obchodních výstavách a jiných podpůrných aktivitách v oblasti obchodu a techniky uskutečňovaných v každém státě;

e) účast malých a středních podniků na obchodní a průmyslové spolupráci a

f) podporu hospodářské spolupráce na třetích trzích, zejména prostřednictvím výměny informací.

Článek 3

Obchod mezi oběma státy se bude uskutečňovat na základě doložky nejvyšších výhod a v souladu s ostatními právy a závazky vyplývajícími z jejich členstva ve Světové obchodní organizaci, v souladu s ustanoveními GATT 1994 (Všeobecné dohody o clech a obchodu, jak je uvedena v Příloze 1A Dohody o zřízení WTO, ve znění možných budoucích úprav, doplňku nebo změn) a v souladu s mnohostrannými dohodami sjednanými v rámci WTO, kterých jsou oba státý účastníky.

Článek 4

Ustanovení článku 3 se nebudou vztahovat na preference a výhody poskytované kteroukoliv ze Smluvních stran v souladu s jakoukoliv dohodou nebo ujednáním vytvářejícím nebo vedoucím k vytvoření oblasti volného obchodu nebo celní unie; nebo poskytované sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku; nebo na základě jakéhokoliv jiného preferenčního systému, které připouštějí dohody a související právní nástroje WTO.

Článek 5

V zájmu podpory a usnadňování aktivit uvedených v článku 2 Smluvní strany budou podporovat právnické a fyzické osoby v tom, aby v obchodních kontraktech věnovaly náležitou pozornost ochraně duševního vlastnictví. Smluvní strany jsou si plně vědomy závazku vyplývajících z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví sjednané v rámci WTO.

Článek 6

Každá Smluvní strana v souladu s platným právním řádem svého státu osvobodí od cla a obdobných státních poplatku souvisejících s dovozem a vývozem výrobky vystavované na veletrzích a výstavách a rovněž vzorky zboží pro propagační účely dovezené ze státu druhé Smluvní strany. Tyto výrobky a vzorky nesmějí být uvolněny k volnému oběhu ve státu, do kterého jsou dovezený, bez předchozího schválení kompetentními orgány tohoto státu a úhrady příslušného dovozního cla a poplatku.

Článek 7

Dvoustranná obchodní ujednaní budou uzavírána právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k provádění zahraničně obchodní činnosti a budou v souladu s právními řády platnými v obou státech.

Článek 8

1. Veškeré platby vyplývající z obchodu a hospodářské spolupráce mezi právnickými a fyzickými osobami obou státu se budou uskutečňovat v oboustranně přijatelné volně směnitelné měně podle devizových předpisů platných v době provádění plateb.

2. Ustanovení odstavce 1 nebrání právnickým a fyzickým osobám obou států uzavírat, na základě vzájemné dohody, jiná platební ujednání podle právních řádů obou státu platných v době uzavření těchto ujednání.

Článek 9

Smluvní strany souhlasí s tím, že budou podporovat a rozvíjet těsný a konstruktivní dialog, který usnadní rozvoj dvoustranného obchodu a hospodářské spolupráce. Za tímto účelem:

a) Smluvní strany budou podporovat, a kde je to vhodné, usnadňovat kontakt obchodních misí s oficiálními státními představiteli a obchodními představiteli obou států.

b) Jestliže se Smluvní strany dohodnou, uskuteční se jednání státních představitelů nebo obchodních představitelů (nebo obou současně) za účelem:

i. projednání rozvoje a rozšíření dvoustranných obchodních vztahů;

ii. hledání možných řešení jakýchkoliv problémů, které mohou vzniknout v průběhu vývoje vzájemných vztahů;

iii. zkoumání možností rozšíření a diversifikace vzájemných obchodních vztahů mezi oběma státy;

iv. přezkoumání uplatňování této Dohody;

v. předkládaní a posuzování příslušných návrhů s cílem doporučit Smluvním stranám přijetí opatření zaměřených na dynamický rozvoj obchodní spolupráce;

vi. projednaní jakýchkoliv otázek vyplývajících z této Dohody.

Článek 10

Všechny spory mezi Smluvními stranami vztahující se k výkladu nebo k provádění této Dohody budou řešeny bez zbytečného odkladu cestou přátelských konzultací a jednání.

Článek 11

1. Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdější notifikace, kterou se Smluvní strany navzájem informovaly, že právní a ostatní postupy nezbytné pro vstup Dohody v platnost byly ukončeny.

2. Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let. Poté Dohoda zůstane v platnosti až do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze Smluvních stran obdrží od druhé Smluvní strany písemné oznámení o výpovědi Dohody.

Článek 12

1. V případě ukončení platnosti této Dohody podle článku 11 budou ustanovení Dohody nadále uplatňována na nesplněné závazky z kontraktů uzavřených v době platnosti této Dohody až do jejich splnění.

2. Změny a doplňky teto Dohody nebo ukončení její platnosti nikterak neovlivní kontrakty dříve uzavřené mezi právnickými a fyzickými osobami obou států.

Článek 13

Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude ve vztahu mezi Českou republikou a Australským svazem platnosti Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským svazem sjednaná v Canbeře 16. května 1972.

Na důkaz toho níže podepsaní, kteří byli k tomu řádně zmocněni příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Canbeře dne 20. března 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
JUDr. Pavel Dvořák v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Austrálie:
David Brownhill v. r.
parlamentní tajemník pro obchod, průmysl a energii

Souvislosti

Je zrušen předpisem
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Ruší
129/1973 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
Je odkazován z
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Odkazuje na
129/1973 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.07.1997 Aktuální znění (exportováno 22.01.2020 22:05)
0. 08.07.1997 Vyhlášené znění