Zákon č. 228/1997 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-228
Částka 80/1997
Platnost od 24.09.1997
Účinnost od 01.01.1998
Zrušeno k 01.01.2007 (159/2006 Sb.)
Minulé znění 01.01.1998 - 31.12.2006

228

ZÁKON

ze dne 3. září 1997,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb., se doplňuje takto:

1. V názvu zákona se za slova "veřejného zájmu" vkládají tato slova: "a o neslučitelnosti některých funkcí".

2. Nad § 1 se vkládají tato slova:

"ČÁST PRVNÍ

STŘET ZÁJMŮ".

3. Za § 12 se vkládá část druhá, která včetně nadpisu a poznámek č. 3) a 4) zní:

"ČÁST DRUHÁ

NESLUČITELNOST FUNKCÍ

§ 12a

(1) S funkcí poslance nebo senátora jsou neslučitelné funkce3) vykonávané v pracovním nebo služebním poměru

a) k ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu, pokud jde o funkce jmenované nebo o funkce, v nichž se při výkonu státní správy rozhoduje,

b) ke státnímu zastupitelství nebo soudu, Armádě České republiky, Policii České republiky, Vězeňské službě České republiky, Bezpečnostní informační službě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu, Úřadu vlády České republiky, státním fondům, Fondu národního majetku České republiky a Pozemkovému fondu České republiky, nejde-li o funkce pomocného nebo obslužného charakteru.

(2) Zaměstnanec vykonávající funkci v pracovním nebo služebním poměru k subjektům uvedeným v odstavci 1, který byl zvolen poslancem nebo senátorem, je ode dne složení slibu4) po dobu trvání mandátu uvolněn od výkonu práv a povinností, které z jeho pracovního nebo služebního poměru vyplývají.

3) Čl. 22 odst. 1 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

4) Čl. 23 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zaměstnanec vykonávající funkci v pracovním nebo služebním poměru k subjektům uvedeným v čl. I bodu 3, který je poslancem nebo senátorem, je ode dne účinnosti tohoto zákona po dobu trvání mandátu uvolněn od výkonu práv a povinností, které z jeho pracovního nebo služebního poměru vyplývají.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů
Mění
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů
Je zrušen předpisem
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
Je odkazován z
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů
Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky
238/1992 Sb. Zákon o střetu zájmů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1998 - 31.12.2006
0. 24.09.1997 Vyhlášené znění