Vyhláška č. 223/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-223
Částka 78/1997
Platnost od 12.09.1997
Účinnost od 01.10.1997
Aktuální znění 01.10.1997

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 8. září 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., vyhlášky č. 533/1992 Sb., vyhlášky č. 619/1992 Sb., vyhlášky č. 123/1993 Sb. a zákona č. 12/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo "a" za slovy "ozbrojených sil" nahrazuje čárkou a za slova "ozbrojených sborů" se vkládají tato slova: "a jednotek požární ochrany".

2. V § 16 odst. 2 se slova "110 km.h-1" nahrazují slovy "130 km.h-1", čárka za těmito slovy se nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští.

3. V § 16 odst. 3 se slova "60 km.h-1" nahrazují slovy "50 km.h-1".

4. V § 16 odst. 6 se čárka za slovy "ozbrojených sil" nahrazuje slovem "a" a vypouštějí se slova "a vozidel určených ke zkušebním účelům opatřených zvláštní státní poznávací značkou".

5. V § 34 odst. 3 se slovo "a" za slovy "ozbrojených sil" nahrazuje čárkou a za slova "ozbrojených bezpečnostních sborů" se vkládají tato slova: "a jednotek požární ochrany".

6. V § 44 odst. 1 se za slovy "značky (na tabulích)," vypouští čárka a vkládají se tato slova: "nebo svislé dopravní značky proměnné (na panelech),".

7. V § 44 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "U svislých dopravních značek proměnných může být barevné provedení opačné než u svislých dopravních značek, takže nápisy a symboly, které jsou u svislých dopravních značek tmavé, mohou být světlé a podklad, který je u svislých dopravních značek světlý, může být tmavý; červená barva symbolů a ohraničení svislých dopravních značek proměnných se oproti svislým dopravním značkám nemění.".

8. V § 44 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Svislé dopravní značky proměnné se užívají zejména v systému řízení silničního provozu, který reaguje na konkrétní situaci v silničním provozu (např. náledí, neprůjezdnost pozemní komunikace, stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace).".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

9. V § 45 písm. a) se slova "č. A 27" nahrazují slovy "č. A 28".

10. V § 45 písm. d) se slova "č. D 50b" nahrazují slovy "č. D 51".

11. V § 68 odst. 5 se slova "příslušné organizace svazu invalidů" nahrazují slovy "příslušného občanského sdružení zdravotně postižených občanů".

12. Příloha se doplňuje takto:

Díl I. oddíl I. Svislé dopravní značky bod 1. VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY se doplňuje o vyobrazení dopravní značky

A 28 Kolona

Díl I. oddíl I. Svislé dopravní značky bod 4. INFORMATIVNÍ ZNAČKY se doplňuje o vyobrazení dopravní značky

D 51 Úníkový pruh

V dílu I. oddílu III. Dopravní zařízení bodu 1. SVĚTELNÉ SIGNÁLY se za vyobrazení signálu S 5b vkládají tato vyobrazení signálů:

S 5c Světelná šipka vlevo přikazuje opustit jízdní pruh nebo objíždět překážku jen ve vyznačeném směru

S 5d Světelná šipka vpravo přikazuje opustit jízdní pruh nebo objíždět překážku jen ve vyznačeném směru

Díl II. část I SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY čl. 1 se doplňuje odstavcem 15, který zní:

"(15) K značce č. A 28:

Značka "Kolona" (č. A 28) upozorňuje na úsek silnice, kde je vzhledem k charakteristikám dopravního proudu (např. vysoká intenzita dopravy, uzavírka, úrovňové křížení) nutno očekávat častý výskyt kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.".

Díl II. část I SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY čl. 4 se doplňuje odstavcem 28, který zní:

"(28) K značce č. D 51:

Značka "Únikový pruh" (č. D 51) informuje řidiče o existenci únikového pruhu, kde lze v případě nouze (snížený účinek brzd) zastavit vozidlo pomocnými prostředky (protisvah, hrubý štěrkový povrch).".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.


Ministr:
Ruml v. r.

Souvislosti

Mění
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
Odkazuje na
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1997 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 19:26)
0. 12.09.1997 Vyhlášené znění