Zákon č. 19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-19
Částka 5/1997
Platnost od 26.02.1997
Účinnost od 26.02.1997
Aktuální znění 01.07.2017

19

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, související se zákazem chemických zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní.

(2) Výkon státní správy a kontrolu v této oblasti provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"), který současně vykonává působnost Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) chemickými zbraněmi:

1. toxické chemické látky a jejich prekurzory, jichž může být vzhledem k jejich toxickým vlastnostem a množství využito jako prostředku vedení bojové činnosti, s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané tímto zákonem,

2. munice a prostředky určené k usmrcení nebo způsobení újmy na zdraví člověka nebo zvířete anebo k poškození rostlin nebo ekosystémů,1) pokud tyto účinky nastávají v důsledku toxických vlastností toxických chemických látek, které se uvolňují z munice nebo prostředků,

3. jakékoli zařízení zvlášť určené k použití munice a prostředků uvedených v bodu 2;

b) toxickou chemickou látkou jakákoli chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo zničení rostlin;

c) prekurzorem jakákoli chemicky reagující látka, která se účastní kteréhokoli stadia výroby toxické chemické látky;

d) stanovenou látkou toxická chemická látka a její prekurzory v členění podle § 7;

e) určitou organickou chemickou látkou jakákoli chemická látka tvořená sloučeninami uhlíku, mimo jeho oxidy, sulfidy a uhličitany kovů;

f) chemickými látkami používanými k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti jakékoli chemické látky, které jsou schopny rychle vyvolat u člověka krátkodobé podráždění smyslových orgánů nebo rychlé a krátkodobé fyzické zneschopnění;

g) výrobou stanovených látek jejich vytváření chemickou reakcí;

h) zpracováním stanovených látek fyzikální proces, při němž nejsou přetvářeny v jinou látku;

i) spotřebou stanovených látek jejich přeměna chemickou reakcí v jinou látku;

j) nakládáním se stanovenými látkami jejich vývoj, výroba, spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracovávání nebo převádění; nakládání se stanovenými látkami není službou podle zákona o volném pohybu služeb;

k) provozem prostor, kde jsou umístěna zařízení sloužící k výrobě, zpracování nebo spotřebě stanovených látek, jakož i místa pro jejich skladování a místa, v nichž s nimi dochází k manipulaci, nebo prostor k výrobě určitých organických chemických látek;

l) zničením chemických zbraní jejich likvidace;

m) nakládáním s chemickými zbraněmi převod vlastnického práva, jakož i jiná dispozice s chemickými zbraněmi, z níž vyplývá změna držitele, místa nebo způsobu použití;

n) převodem výstup stanovených látek z území České republiky nebo vstup stanovených látek na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ

ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ

§ 3

(1) Vývoj, výroba, držení, použití a nakládání s chemickými zbraněmi se zakazují.

(2) Převod chemických zbraní do České republiky nebo jejich tranzit se zakazují.

§ 4

Nález chemických zbraní

(1) Nález nebo důvodné podezření na nález chemických zbraní je každý povinen bezodkladně ohlásit Policii České republiky, která tyto informace neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem chemické zbraně, je povinna s ní naložit způsobem a ve lhůtě, které určí Úřad. Není-li tato osoba známa, zajistí zničení chemické zbraně Úřad.

(3) Náklady spojené s činností uvedenou v odstavci 2 nese ten, kdo porušil zákaz podle § 3. Není-li tato osoba známa nebo nelze-li vůči ní náhradu nákladů uplatňovat a vymáhat a neuhradí-li je dobrovolně jiná osoba, nese náklady stát.

§ 5

Zařízení pro výrobu chemických zbraní

(1) Vývoj, výroba, převod, montáž, jakož i jiné nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavba a užívání provozů pro výrobu chemických zbraní se zakazují.

(2) Pro nález zařízení pro výrobu chemických zbraní se obdobně užije ustanovení § 4.

ČÁST TŘETÍ

STANOVENÉ LÁTKY

HLAVA I

NAKLÁDÁNÍ SE STANOVENÝMI LÁTKAMI A JEJICH ČLENĚNÍ

§ 6

(1) Nakládat se stanovenými látkami lze jen za podmínek stanovených tímto zákonem a jen

a) k průmyslovým, zemědělským, výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým a dalším mírovým účelům,

b) k ochranným účelům, které se přímo týkají ochrany proti chemickým zbraním (dále jen "ochranné účely").

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům, je povinna ohlásit Úřadu údaje o činnostech uskutečňovaných k těmto účelům v uplynulém kalendářním roce do 31. ledna následujícího roku. Obsah hlášení stanoví Úřad prováděcím právním předpisem.

§ 7

(1) Stanovené látky se pro účely tohoto zákona z hlediska nebezpečnosti svých toxických vlastností nebo možnosti zneužití k porušování zákazů určených tímto zákonem člení na

a) vysoce nebezpečné látky,

b) nebezpečné látky,

c) méně nebezpečné látky.

(2) Seznamy stanovených látek v členění podle odstavce 1 stanoví Úřad vyhláškou.

§ 7a

(1) Před prvním převodem nebo jiným nabytím stanovené látky jsou výrobce nebo dovozce povinni zjistit, zda má stanovená látka 1 nebo více nebezpečných vlastností, a na základě toho ji klasifikovat podle tohoto zákona a podle zvláštního právního předpisu.1a)

(2) Stanovené látky podléhají povinnosti registrace podle zvláštního právního předpisu.1a)

(3) V případě, že stanovené látky nepodléhají povinnosti registrace podle odstavce 2, je osoba, která je vyrábí nebo dováží, povinna splnit povinnost oznamování podle zvláštního právního předpisu.1a)

(4) První úplatné nebo bezúplatné předání stanovené látky, jakož i další úplatné nebo bezúplatné předání stanovené látky další osobě je možné jen tehdy, pokud jsou zabaleny, označeny a vybaveny bezpečnostním listem podle zvláštního právního předpisu.1a)

HLAVA II

VYSOCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

§ 8

(1) Nakládat s vysoce nebezpečnými látkami lze jen na základě licence udělené Úřadem a jen k výzkumným, zdravotnickým, farmaceutickým nebo ochranným účelům.

(2) Úhrnné množství vysoce nebezpečných látek nacházejících se na území České republiky nesmí převýšit v souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen "Úmluva")2) za jeden rok jednu tunu.

§ 9

Podmínky pro udělení licence

(1) Licenci lze udělit pouze právnické osobě.

(2) Podmínkou pro udělení licence právnické osobě je

a) místo usazení na území některého z členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) ustanovení odpovědného zástupce.

(3) Úřad licenci udělí, pokud úhrnné množství vysoce nebezpečných látek na území České republiky nepřesáhne výši uvedenou v § 8 odst. 2 a pokud se výroba vysoce nebezpečných látek uskutečňuje v objektech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Úřad licenci neudělí,

a) byla-li žadateli v uplynulých deseti letech přede dnem podání žádosti o vydání licence odňata, nebo

b) je-li to v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je udělení licence v souladu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace; tyto orgány jsou povinny se k žádosti o vydání licence písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne, kdy jim byl doručen stejnopis žádosti Úřadu, jinak se má za to, že s udělením licence souhlasí.

§ 10

Odpovědný zástupce

(1) Odpovědným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která odpovídá za řádný výkon činností, na který se uděluje licence, ustanovená právnickou osobou.

(2) Podmínkou pro ustanovení odpovědného zástupce je

a) státní občanství členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Švýcarské konfederace nebo jiného státu, pokud jde o osobu oprávněnou k uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu2a),

b) skutečnost, že se trvale zdržuje na území České republiky,

c) způsobilost k právním úkonům,

d) bezúhonnost,

e) odborná způsobilost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické podle zvláštního právního předpisu2b),

f) 3 roky praxe v oblasti oborů chemie.

(3) Funkci odpovědného zástupce lze vykonávat vždy jen pro jednu právnickou osobu.

(4) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady, popřípadě jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

(5) Přestane-li v průběhu výkonu činnosti, na který se uděluje licence, odpovědný zástupce svoji funkci vykonávat, musí právnická osoba, jíž se uděluje licence, neprodleně požádat o změnu licence.

§ 11

Bezúhonnost

(1) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností, na kterou má být licence udělena,

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze činnosti, na kterou má být udělena licence, a osobě odpovědného zástupce je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování výkonu odpovědného zástupce, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si Úřad vyžádá podle zvláštního právního předpisu2a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 12

Žádost o udělení licence

(1) Písemná žádost o udělení licence obsahuje

a) název nebo obchodní jméno, místo usazení právnické osoby, která žádá o udělení licence, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje,

c) údaj o předpokládaném nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, na které je udělení licence požadováno,

d) specifikaci provozů a zařízení pro výrobu, týká-li se žádost o udělení licence výroby nebo uvádění zařízení do provozu,

e) název vysoce nebezpečné látky podle seznamu, její množství, údaje o účelu užití a o jejím konečném určení.

(2) K žádosti podle odstavce 1 se připojí

a) kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby a u osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku,

b) v případě cizího státního příslušníka doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů cizího státu, v němž pobýval nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

c) doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, popřípadě rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu2a),

d) doklad o účelu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,

e) údaje z evidence o držených vysoce nebezpečných látkách, jestliže žadatel je povinen takovou evidenci vést podle § 25a,

f) výkresová dokumentace k doložení údajů podle odstavce 1 písm. d),

g) doklad o účetní závěrce ověřené auditorem, která není starší než šest měsíců od podání žádosti,

h) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení pracoviště do kategorie z hlediska rizikovosti pro zdraví podle zvláštního právního předpisu2c).

(3) Žadatel o udělení licence předloží písemnou žádost o udělení licence Úřadu, týká-li se žádost o udělení licence

a) výroby vysoce nebezpečných látek nebo uvádění zařízení na jejich výrobu do provozu, nejpozději sedm měsíců před předpokládaným zahájením výroby,

b) ostatních činností, nejpozději čtyři měsíce před počátkem kalendářního roku, ve kterém má být s vysoce nebezpečnou látkou nakládáno.

(4) V případě, že na činnosti uvedené v odstavci 1 bude uzavírána smlouva, je třeba požádat o licenci nejpozději sedm měsíců před uzavřením smlouvy.

§ 13

Udělení licence

(1) Úřad udělí licenci právnické osobě (dále jen "držitel licence"), jsou-li splněny podmínky pro její udělení podle § 9.

(2) Zjistí-li Úřad před vydáním rozhodnutí, že žádost není úplná, poskytne tomu, kdo žádá, přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

(3) Rozhodnutí o udělení licence obsahuje

a) název nebo obchodní jméno a místo usazení právnické osoby, jíž se licence uděluje, a identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob2d),

b) jméno a příjmení, datum narození a adresa odpovědného zástupce, na které se trvale zdržuje,

c) předmět a rozsah licence,

d) účel užití vysoce nebezpečné látky a její povolené množství,

e) další podmínky licence vyplývající z mezinárodních závazků.

(4) Licence není třeba k záchranným pracím směřujícím k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo k likvidačním pracím směřujícím k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí2e); osoba provádějící záchranné nebo likvidační práce neprodleně ohlásí jejich provádění Policii České republiky a Úřadu.

§ 14

Zánik licence

(1) Licence zaniká

a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem licence,

b) rozhodnutím Úřadu o odnětí licence.

(2) Úřad licenci odejme, zjistí-li, že

a) držitel licence přestal splňovat podmínky licence podle tohoto zákona,

b) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo

c) výkon oprávnění držitele licence je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky; stanovisko, zda je výkon oprávnění držitele licence v rozporu s těmito zájmy, sdělí Úřadu Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství nebo Úřad pro zahraniční styky a informace.

(3) V případě odnětí licence nevzniká nárok na náhradu škody, která takovým odnětím vznikla.

§ 15

Změna licence

(1) Úřad může rozhodnout o změně licence

a) na základě odůvodněné žádosti držitele licence,

b) došlo-li ke změně skutečností, na základě kterých byla licence udělena.

(2) V případě, kdy dojde ke změně skutečností uvedených v § 13 odst. 3, je držitel licence povinen písemně požádat Úřad o její změnu, a to neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však

a) do sedmi měsíců před zahájením změny předmětu licence, týká-li se změna licence výroby vysoce nebezpečných látek nebo uvádění zařízení na jejich výrobu do provozu,

b) do čtyř měsíců před počátkem kalendářního roku, týká-li se změna licence ostatních skutečností uvedených v § 13 odst. 3.

(3) V žádosti o změnu licence musí být uveden odkaz na číslo původního rozhodnutí o udělení licence a důvody požadované změny, které musí být řádně doloženy.

§ 16

Umístění kontrolních přístrojů

Držitelé licence na nakládání s vysoce nebezpečnými látkami a zařízeními na jejich výrobu jsou povinni umožnit

a) mezinárodním inspektorům Organizace pro zákaz chemických zbraní (dále jen "mezinárodní inspektoři") umístění kontrolních přístrojů umožňujících trvalé a nepřetržité sledování vysoce nebezpečných látek v provozech a zařízeních na jejich výrobu,

b) kontrolním orgánům kdykoli okamžitý přístup k těmto přístrojům.

§ 17

Převod vysoce nebezpečných látek

(1) Převod vysoce nebezpečných látek je možný jen mezi členskými státy Úmluvy a jen za podmínek stanovených touto Úmluvou.

(2) Údaje o předpokládaném převodu vysoce nebezpečných látek je držitel licence povinen ohlásit Úřadu nejpozději do 40 dnů před jeho uskutečněním.

§ 18

Ohlašování vysoce nebezpečných látek

Držitel licence je povinen ohlásit Úřadu údaje o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládaném nakládání pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku. Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 19

Ztráta, odcizení nebo nález vysoce nebezpečných látek

(1) Ztrátu nebo odcizení vysoce nebezpečných látek je každý povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru Policie České republiky a Úřadu. Současně je povinen sdělit všechny údaje, které je nezbytné znát pro případ úniku vysoce nebezpečných látek do okolního prostředí nebo zasažení živých organismů.

(2) Nález vysoce nebezpečných látek je každý povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru Policie České republiky, který tuto informaci neprodleně sdělí Hasičskému záchrannému sboru České republiky a Úřadu.

HLAVA III

NEBEZPEČNÉ LÁTKY

§ 20

Ohlašování nebezpečných látek

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě, zpracování, spotřebě a převodu nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě, zpracování a spotřebě nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nových zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu nebezpečných látek.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství nebezpečných látek, koncentraci nebezpečných látek ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.

(4) V případě, že dojde ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním.

§ 21zrušeno

§ 21a

Přeprava

Přepravovat vysoce nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné látky lze jen v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.2f)

§ 22

Převod nebezpečných látek

(1) Fyzická nebo právnická osoba může převádět nebezpečné látky z členských států nebo do členských států Úmluvy.

(2) Nebezpečné látky lze převádět ze států nebo do států, které nejsou členskými státy Úmluvy, pouze za podmínky, že nebezpečné látky nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami a splňují stanovený způsob balení výrobků. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky.

HLAVA IV

MÉNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

§ 23

Ohlašování méně nebezpečných látek

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami a překročí stanovené množství méně nebezpečných látek nebo jejich stanovenou koncentraci, je povinna ohlásit Úřadu údaje o výrobě a převodu méně nebezpečných látek za uplynulý kalendářní rok do 31. ledna následujícího roku a údaje o předpokládané výrobě méně nebezpečných látek pro následující kalendářní rok každoročně do 31. srpna běžného roku.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci nových zařízení na výrobu méně nebezpečných látek.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví množství méně nebezpečných látek, koncentraci méně nebezpečných látek ve směsi s jinými látkami a obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.

(4) V případě, že dojde ke změně předpokládaných údajů pro následující kalendářní rok, je fyzická nebo právnická osoba podle odstavce 1 povinna splnit ohlašovací povinnost do 14 dnů před jejím uskutečněním.

§ 24zrušeno

§ 25

Převod méně nebezpečných látek z území České republiky

(1) Při převodu méně nebezpečných látek do států, které nejsou členy Úmluvy, je fyzická nebo právnická osoba povinna zajistit prohlášení příjemce, který má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do dalšího státu a budou užity jen k účelům uvedeným v § 6.

(2) Méně nebezpečné látky, které nepřekračují stanovenou koncentraci ve směsi s jinými látkami nebo splňují stanovený způsob balení výrobků, lze převádět do států, které nejsou členy Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce podle odstavce 1. Prováděcí právní předpis stanoví koncentraci méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky.

HLAVA V

EVIDENCE STANOVENÝCH LÁTEK

§ 25a

(1) Držitel licence, fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, jsou povinni

a) průběžně vést evidenci stanovených látek v písemné nebo elektronické podobě,

b) na požádání předložit evidenci Úřadu k nahlédnutí,

c) při skončení nakládání se stanovenými látkami evidenci bez zbytečného odkladu předat Úřadu.

(2) Obsah, způsob a formu vedení evidence stanoví prováděcí právní předpis.

HLAVA VI

URČITÉ ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY

§ 26

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, je povinna ohlásit Úřadu tuto skutečnost do 31. ledna následujícího roku.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje na jednotlivé provozy, v nichž jsou tyto určité organické chemické látky vyráběny, a jejich přesné umístění.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na výrobu výbušnin a uhlovodíků.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví obsah hlášení podle odstavců 1 a 2.

HLAVA VII

CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ K ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI

§ 27

Pokud Policie České republiky, Vojenská policie nebo Vězeňská služba České republiky používají ve své činnosti chemické látky k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, jsou povinny ohlásit název používané chemické látky. Tyto údaje a změny v nich se ohlašují Úřadu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo změně údajů.

ČÁST ČTVRTÁ

DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA

§ 28

(1) Dozoru podléhají všechny fyzické nebo právnické osoby, které nakládají se stanovenými látkami, které vyrábí určité organické chemické látky, nebo u kterých je důvodné podezření, že s takovými látkami nakládají.

(2) Kontrolujícími jsou inspektoři, které jmenuje předseda Úřadu.

§ 29

(1) Výkonu dozoru se spolu s inspektory mohou účastnit mezinárodní inspektoři v souladu s inspekčním mandátem Organizace pro zákaz chemických zbraní.2) Na základě tohoto inspekčního mandátu mají mezinárodní inspektoři právo přístupu k požadovanému místu dozoru s cílem zjistit skutečnosti vztahující se k Úmluvě.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny zpřístupnit mezinárodním inspektorům veškeré doklady vztahující se ke kontrole, jakož jim i umožnit prohlídku provozu a odběr vzorků, případně pořídit fotodokumentaci.

(3) Kontrolovaná osoba je oprávněna ponechat si části všech odebraných vzorků nebo odebrat duplicitní vzorky.

(4) Úřad oznámí kontrolované osobě termín výkonu dozoru mezinárodními inspektory neprodleně poté, co o něm obdrží informaci od Organizace pro zákaz chemických zbraní.

§ 30, § 31zrušeno

Přestupky

§ 32

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určil Úřad, nebo

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 50000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 1000000 Kč.

§ 33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí Policii České republiky nález nebo důvodné podezření na nález chemické zbraně nebo zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo nález vysoce nebezpečné látky,

b) jako vlastník nebo držitel chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve lhůtě, kterou určí Úřad,

c) poruší zákaz vývoje, výroby, převodu, montáže či jiného nabývání a držení zařízení pro výrobu chemických zbraní nebo projektování, výstavby a užívání provozů pro výrobu těchto zbraní,

d) nakládá s vysoce nebezpečnými látkami bez licence udělené Úřadem,

e) jako osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 20,

f) jako osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, nesplní ohlašovací povinnost podle § 23, nebo

g) jako osoba, která vyrobí v souhrnu v kalendářním roce více než 200 tun určitých organických chemických látek, které nejsou stanovenými látkami, nebo více než 30 tun určité organické chemické látky, která není stanovenou látkou, ale obsahuje fosfor, síru nebo fluor, nesplní ohlašovací povinnost podle § 26.

(2) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní umístění kontrolních přístrojů podle § 16 písm. a),

b) nesplní ohlašovací povinnost podle § 18, nebo

c) nepožádá o změnu licence podle § 15 odst. 2.

(3) Držitel licence, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými látkami, nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s méně nebezpečnými látkami, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 25a odst. 1 písm. a) neeviduje látky, s nimiž nakládá, v rozporu s § 25a odst. 1 písm. b) nepředloží evidenci Úřadu k nahlédnutí, nebo v rozporu s § 25a odst. 1 písm. c) nepředá Úřadu evidenci stanovených látek po skončení nakládání.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 30000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

b) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c),

c) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

d) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) a odstavce 3,

e) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

§ 34

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Úřad.

(3) Pokuty vybírá Úřad.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 35

(1) Žádost o udělení licence, jakož i splnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona, jsou fyzické nebo právnické osoby, které provozují činnosti podle tohoto zákona, povinny předat Úřadu nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Splněním ohlašovací povinnosti je zachováno právo nadále provádět činnost uvedenou v tomto zákoně.

(3) Fyzické nebo právnické osoby, které mají povinnost žádat o udělení licence nebo plnit ohlašovací povinnost podle tohoto zákona, jsou povinny podat počáteční hlášení do 20 dnů po vstupu Úmluvy v platnost pro Českou republiku.

(4) Úpravou převodu vysoce nebezpečných látek, nebezpečných látek a méně nebezpečných látek podle tohoto zákona není dotčena úprava provedená zvláštními právními předpisy7).

(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4.

(6) Úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu si poskytují údaje týkající se udělování licencí a povolení pro stanovené látky. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro udělování licencí, povolení a kontrolu dodržování Úmluvy a tohoto zákona.


ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 36zrušeno

ČÁST SEDMÁ

DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 37

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 147/1996 Sb., se doplňuje takto:

V § 3 odst. 3 písm. v) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojuje se písmeno x), které včetně poznámky č. 23e) zní:

"x) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami.23e)

23e) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST OSMÁzrušeno

§ 38zrušeno


ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST ZÁKONA

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 249/2000 Sb. Čl. II

1. Dosavadní právní předpisy, vydané k provedení zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a licence a jiná rozhodnutí, vydaná na základě tohoto zákona, se považují za právní předpisy, licence a jiná rozhodnutí vydaná podle zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona.

2. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. XXII

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

1a) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

2) Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb.

2a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2d) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

2e) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2e) Čl. 4/13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

2f) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb. m. s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení a přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
208/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
50/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
138/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Mění
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
50/1976 Sb. Stavební zákon
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
Je odkazován z
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
103/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
220/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
84/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
48/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách
138/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
122/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
271/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
178/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
343/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
320/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
314/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
253/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
411/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
200/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a neprefernční původ zboží
692/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby
537/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
199/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
197/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o rybářství
186/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
91/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
52/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
412/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších předpisů
285/2002 Sb. Transplantační zákon
134/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
324/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví
144/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
139/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
120/2001 Sb. Exekuční řád
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
405/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
121/2000 Sb. Autorský zákon
105/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
352/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
327/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
305/1999 Sb. Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
223/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
210/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
96/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
197/1998 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách
157/1998 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
112/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
92/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
253/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Odkazuje na
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
6/2002 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
93/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
54/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
186/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
159/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
94/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
152/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
91/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 102 trestního zákona, ve znění č. 557/1991 Sb. a č. 290/1993 Sb.
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
290/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
50/1976 Sb. Stavební zákon
71/1967 Sb. Správní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
11. 01.07.2017 183/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno 21.04.2019 22:41)
10. 01.05.2014 - 30.06.2017 64/2014 Sb.
9. 01.01.2011 - 30.04.2014 281/2009 Sb.
8. 01.07.2010 - 31.12.2010 227/2009 Sb.
7. 01.01.2010 - 30.06.2010 41/2009 Sb.
6. 28.12.2009 - 31.12.2009 223/2009 Sb.
5. 01.07.2008 - 27.12.2009 124/2008 Sb., 138/2008 Sb.
4. 01.01.2007 - 30.06.2008 186/2006 Sb.
3. 01.05.2004 - 31.12.2006 356/2003 Sb., 186/2004 Sb.
2. 09.08.2000 - 30.04.2004 249/2000 Sb.
1. 26.02.1997 - 08.08.2000
0. 26.02.1997 Vyhlášené znění