Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-173
Částka 61/1997
Platnost od 04.08.1997
Účinnost od 01.09.1997
Aktuální znění 11.01.2017

173

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.

(2) Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce, dovozce nebo distributor hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

§ 2

Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že

a) pořizuje technickou dokumentaci podle § 4,

b) provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,

c) přijímá taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.

§ 3

(1) Výrobce, dovozce nebo distributor u výrobků uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky [§ 12 odst. 3 písm. b) zákona].

(2) Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními požadavky na výrobky a o posouzení shody vydává výrobci, dovozci nebo distributorovi doklad.

(3) Pro přezkoušení typu poskytuje výrobce, dovozce nebo distributor autorizované osobě

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a místo výroby výrobků),

b) technickou dokumentaci,

c) vzorek výrobku.

(4) Autorizovaná osoba provede přezkoušení typu tak, že

a) přezkoumá podklady předložené výrobcem, dovozcem nebo distributorem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

b) zkouší vzorek výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní požadavky na výrobky.

(5) Pokud vzorek výrobku odpovídá požadavkům stanoveným v § 1 odst. 2, vystaví autorizovaná osoba certifikát typu výrobku a předá ho výrobci, dovozci nebo distributorovi. Certifikát typu výrobku obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(6) Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu.

(7) Výrobce, dovozce nebo distributor může v dohodě s autorizovanou osobou zvolit pro posuzování shody i další postupy uvedené v § 12 odst. 3 zákona, je-li to pro daný výrobek vhodnější.

§ 4

(1) Výrobce, dovozce nebo distributor pořizuje technickou dokumentaci, která musí umožňovat posuzování shody výrobku.

(2) Technická dokumentace obsahuje, s přihlédnutím k charakteru výrobku,

a) všeobecný popis výrobku,

b) výrobní výkresy a schémata zapojení sestav, součástí, obvodů, složení výrobku, technologický postup, požárnětechnické, chemické, fyzikální a biologické charakteristiky výrobku, ve vztahu k ochraně života a zdraví osob, jejich majetku nebo k ochraně přírodního prostředí,

c) popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, návody k používání včetně případných nároků na obsluhu, včetně vyznačení požárnětechnických charakteristik,

d) výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému použití uváděné jako součást dokumentace musí být v českém jazyce; pokud je třeba upozornění uvést přímo na výrobcích, musí být provedena čitelně a trvanlivě,

e) přehled technických předpisů a seznam použitých českých technických norem (§ 4 odst. 1 zákona), popřípadě jejich článků a popis řešení přijatých ke splnění základních požadavků na výrobky,

f) výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.

§ 5

Doklady (§ 13 odst. 4 zákona) o použitém způsobu posouzení shody zahrnují technickou dokumentaci, popřípadě dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou nebo akreditovanou osobou (§ 14 zákona).

§ 6

(1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, model, výrobní číslo), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci a o místě výroby,

c) popis a určení výrobku (výrobcem, dovozcem nebo distributorem určený účel použití), ostatní údaje o výrobku, např. třída odrušení, toxicita, třída zápalnosti,

d) popis použitého způsobu posouzení shody,

e) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a českých technických norem použitých při posouzení shody,

f) v případě, že posouzení shody bylo provedeno formou přezkoušení typu, údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby), která přezkoušení typu provedla, číslo a datum vydání certifikátu (včetně doby jeho platnosti); tytéž údaje uvede výrobce, dovozce nebo distributor v případě, že využil k posouzení shody nález (protokol, certifikát apod.) akreditované osoby,

g) potvrzení výrobce, dovozce nebo distributora o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem, dovozcem nebo distributorem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky,

h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce, dovozce nebo distributora a její podpis.

(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku z hlediska základních požadavků na výrobky, výrobce, dovozce nebo distributor vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

§ 7

U výrobků uváděných na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997 je možno technickou dokumentaci doplnit o dokumenty podle § 4 odst. 2 písm. d) a e) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 450/2016 Sb. Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
JUDr. Kühnl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
2zásahové požární automobily uvedené v jiném právním předpise upravujícím technické podmínky požární techniky, a to
a) s celkovou hmotností do 3000 kg,
b) dopravní automobily s celkovou hmotností nad 3000 kg v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než základním požárním příslušenstvím uvedeným v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
c) automobilové jeřáby, nebo
d) automobily vyprošťovací

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1hasicí přístroje
2hasiva (kromě vody bez přísad)
3požární hadice
4požární proudnice a požární armatury
5výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to
a) žebříky,
b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
c) zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3000 kg, s výjimkou zásahových požárních automobilů podle přílohy č. 1 položky 2,
d) požární čerpadla,
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely),
f) zvedací vaky,
g) požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily
6prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy č. 2, 10 a 11 vyhlášky č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb.
Vyhláška č. 301/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Souvislosti

Provádí předpis
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
88/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
329/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
323/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.
78/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
174/1998 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Je odkazován z
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
88/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
251/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
42/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
329/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
344/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
323/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo, ve znění nařízení vlády č. 79/1999 Sb.
71/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
78/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
174/1998 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
Odkazuje na
450/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
254/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
102/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 11.01.2017 450/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 00:53)
6. 15.04.2010 - 10.01.2017 88/2010 Sb.
5. 01.12.2002 - 14.04.2010 329/2002 Sb.
4. 25.09.2000 - 30.11.2002 323/2000 Sb.
3. 01.10.1999 - 24.09.2000 78/1999 Sb.
2. 01.09.1998 - 30.09.1999 174/1998 Sb.
1. 01.09.1997 - 31.08.1998
0. 04.08.1997 Vyhlášené znění