Zákon č. 16/1997 Sb.Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-16
Částka 4/1997
Platnost od 24.02.1997
Účinnost od 01.04.1997
Aktuální znění 01.05.2004

16

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1997

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 4zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 5 – § 9zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

Vývozzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

Dovozzrušeno

§ 13, § 14zrušeno

Zvláštní ustanovení o dovozu a vývozu ve vztahu ke státům, které nejsou vázány mezinárodní úmluvouzrušeno

§ 15 – § 18zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 19zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 20, § 21zrušeno

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 22zrušeno

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 23zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 24 – § 27zrušeno

ČÁST SEDMÁzrušeno

§ 28 – § 32, § 29azrušeno


ČÁST OSMÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 33

Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 6 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika" a na konci se připojuje věta, která včetně poznámky č. 4a) zní: " , s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem.4a)

4a) Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 56 se doplňuje odstavcem 2, který zní:

"(2) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce je oprávněn stanovit povinnost označení živočicha zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a nesejmutelnou značkou, popřípadě uvede, že identifikační označení není třeba.".

3. V § 80 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Inspekce je oprávněna, stejně jako okresní úřady a správy, vyžadovat prokázání původu podle § 54, ukládat opatření podle § 66 a odebírat nedovoleně držené jedince podle § 89.".

4. V § 87 odst. 1 písm. g) se na konci připojují tato slova: "nebo rostliny nebo živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu,4a)".

5. V § 87 odst. 3 písm. i) se na konci připojují tato slova: "nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,".

6. V § 88 odst. 1 se za písmenem m) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno n), které zní:

"n) neprokáže předepsaným způsobem podle § 54 původ zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, nebo rostliny a živočicha chráněného podle mezinárodních úmluv, popřípadě zvláštního právního předpisu.4a)".

7. V § 88 odst. 2 písm. k) se na konci připojují tato slova: "nebo nedovoleně vyváží zvláště chráněné druhy; je-li naplněna skutková podstata přestupku podle zvláštního předpisu,4a) toto ustanovení se nepoužije,".

8. § 88 odst. 4 zní:

"(4) Pokutu podle odstavců 1 a 2 lze uložit nejpozději do tří let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.".

9. V § 89 odst. 1 věta druhá zní: "Odebrat může i jedince zvláště chráněných rostlin a živočichů nebo rostlin a živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv, pokud držitel takového jedince neprokáže jeho původ podle § 54 odst. 1 nebo je-li obchod s nimi omezen nebo zakázán podle mezinárodních úmluv."; současně se na konci připojuje tato věta: "V případě odebrání na základě zvláštního předpisu4a) se toto ustanovení nepoužije.".


ČÁST DEVÁTÁ

§ 34

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.


Příloha k zákonu č. 16/1997 Sb.

Údaje, které musí obsahovat doklad CITES (§ 20 odst. 1 zákona)

1. Úplný název mezinárodní úmluvy1) nebo zkratku CITES (v záhlaví dokladu);

2. evidenční číslo a typ dokladu (vývoz, dovoz, opětovný vývoz, ostatní);

3. název vyvážející země, název země určení;

4. jména a adresy vývozce a dovozce;

5. latinský vědecký název druhu exempláře;

6. popis exempláře (např. živý exemplář, pohlaví, stáří, o jakou část těla nebo výrobek jde);

7. způsob označení a číslo značky, je-li dotčený exemplář označen;

8. číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je uveden druh exempláře;

9. původ exempláře (např. exemplář z volné přírody, živočich odchovaný v zajetí nebo rostlina vypěstovaná člověkem, exemplář rozmnožený člověkem v první generaci, státem zabavený exemplář, neznámý původ s uvedením data, kdy je prokazatelně v držení člověka) a země původu (kde byl exemplář odebrán z přírody, narozen nebo vypěstován);

10. přesně specifikované množství exemplářů (přednostně počet kusů a váhu zásilky, nelze-li stanovit počet kusů);

11. pro opětovný vývoz název státu, odkud byl exemplář předtím dovezen, a číslo vývozního povolení příslušného úřadu té země;

12. specifikace účelu pro jiný vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz než obchodní (např. zoologické zahrady, botanické zahrady, cirkus, vědecký, lovecká trofej, osobní, biolékařský výzkum, výchova, reintrodukce nebo introdukce do přírody, odchov v zajetí nebo pěstování v kultuře);

13. datum vydání a poslední datum platnosti povolení nebo potvrzení;

14. jméno a podpis pověřeného pracovníka vydávajícího úřadu;

15. razítko vydávajícího úřadu.

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

2) § 139 odst. 8 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 75 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 48 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

6) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
Zákon ČNR č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 53 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

9) Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

10) § 52 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

11) § 47 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

12) § 54 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

13) Např. zákon ČNR č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 3 a 10 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

15) Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

16) § 309 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

17) § 300 a 303 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

18) § 13 zákona ČNR č. 246/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 75/1996 Sb.

19) Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb.

21) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

22) Např. zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) § 56 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

24) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

25) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
r1/c11/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.
Mění
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
350/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
18/2010 Sb. Úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
441/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn
381/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
349/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
222/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
82/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
41/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
387/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
460/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
227/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
218/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
168/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
149/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
77/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
17/2004 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad
7/2004 Sb. Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
343/2003 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely
332/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb.
286/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
36/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
500/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
433/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.
86/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
505/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
409/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
344/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
166/1999 Sb. Veterinární zákon
161/1999 Sb. Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
24/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
r1/c106/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 264/1998 Sb.
264/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
r1/c11/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.
311/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Odkazuje na
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů
75/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat
3/1996 Sb. Smlouva o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních a o usnadnění jejího uplatnění mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
289/1995 Sb. Lesní zákon
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
13/1993 Sb. Celní zákon
572/1992 Sb. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
347/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
87/1987 Sb. Zákon o veterinární péči
71/1967 Sb. Správní řád
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.05.2004 100/2004 Sb. Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 17:09)
2. 01.01.2003 - 30.04.2004 320/2002 Sb.
1. 01.04.1997 - 31.12.2002 r1/c11/1998 Sb.
0. 24.02.1997 Vyhlášené znění