Vyhláška č. 146/1997 Sb.Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-146
Částka 52/1997
Platnost od 07.07.1997
Účinnost od 07.07.1997
Zrušeno k 01.01.2017 (263/2016 Sb.)
Minulé znění 01.01.2006 - 31.12.2016

146

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ze dne 18. června 1997,

kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 13 odst. 3 písm. d) a § 18 odst. 2 písm. b), odst. 4 a 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon"):


Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška

a) stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany,

b) vymezuje požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření pro získání zvláštní odborné způsobilosti,

c) upravuje způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti, způsob udělování oprávnění vybraným pracovníkům (dále jen "oprávnění") a rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) jaderně energetickým zařízením jaderné zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona, s tepelným výkonem větším než 50 MW,

b) výzkumným jaderným zařízením jaderné zařízení podle § 2 písm. h) bodu 1 zákona, s tepelným výkonem do 50 MW včetně.

§ 3

Činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany

(1) Činnostmi majícími bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost se rozumí pracovní činnosti vykonávané na

a) jaderně energetickém zařízení, a to

1. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu celého jaderně energetického zařízení,

2. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu pouze jednoho reaktorového bloku,

3. manipulace na blokové a nouzové dozorně, vč. samostatného odstavení reaktoru, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu primární části reaktorového bloku,

4. manipulace na blokové a nouzové dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu sekundární části reaktorového bloku,

5. přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně reaktorového bloku,

6. řízení a kontrola manipulací s jednotlivými palivovými soubory uvnitř reaktorového bloku mimo uzel čerstvého paliva,

b) výzkumném jaderném zařízení, a to

1. manipulace na dozorně a přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění reaktoru a řízení a kontrola dalších spouštěcích prací,

2. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění reaktoru do provozu, řízení a kontrola provozu reaktoru, řízení a kontrola manipulací s palivem v aktivní zóně reaktoru a řízení a kontrola činnosti směny,

3. řízení a kontrola sestavení a uspořádání aktivní zóny, realizace fyzikálních měření v průběhu fyzikálního a energetického spouštění reaktoru a řízení a kontrola základního kritického experimentu,

4. manipulace na dozorně, řízení a kontrola uvádění do provozu a řízení a kontrola provozu reaktoru.

(2) Činnostmi zvláště důležitými z hlediska radiační ochrany se rozumí:

a) vykonávání soustavného dohledu [§ 18 odst. 1 písm. i) zákona] nad dodržováním požadavků radiační ochrany, a to

1. dohlížejícími osobami na pracovištích provozovaných na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona nebo kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona,

2. osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,

3. dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností, jiných než pod bodem 2, na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. d), i), j), s) nebo r) zákona, které jsou určeny v programu zabezpečování jakosti,

b) hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vykonávané na základě povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, a to řízením a vykonáváním zkoušek stanovených zvláštním právním předpisem,1)

c) řízení služeb na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona, a to

1. osobní dozimetrie, včetně pro účely § 6 odst. 3 písm. b) zákona,

2. monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie, s výjimkou činnosti držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona,

3. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku,

4. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě.

§ 4

Požadavky na kvalifikaci vybraných pracovníků

(1) Kvalifikací vybraných pracovníků jaderných zařízení se rozumí pro výkon činností uvedených v

a) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 1 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

b) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 2 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 nejméně jeden rok a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 4 nejméně jeden rok a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

c) § 3 odst. 1 písm. a) pod body 3, 5, 6 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru a absolvování základní přípravy,

d) § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 4 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru a absolvování základní přípravy nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, výkon činností na podřízených (souvisejících) funkcích nejméně čtyři roky a absolvování základní přípravy,

e) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 1 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2 nejméně jeden rok, výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 nejméně jeden rok a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

f) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 2 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky, absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 4 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně pět let a absolvování základní přípravy a výkon činností dle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 4 nejméně dva roky a absolvování přípravy pro změnu činnosti,

g) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 3 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky a absolvování základní přípravy,

h) § 3 odst. 1 písm. b) pod bodem 4 - vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně dva roky a absolvování základní přípravy nebo úplné střední odborné vzdělání fyzikálního nebo technického směru, příslušná odborná praxe nejméně pět let a absolvování základní přípravy.

(2) Výkonem činností jako součásti požadované kvalifikace podle § 4 odst. 1 písm. a), b), d), e), f) se rozumí výkon činností na stejném jaderném zařízení.

(3) U nově budovaných jaderných zařízení může Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad") uznat za výkon činností jako součásti požadované kvalifikace podle § 4 odst. 1 písm. a), b), e), f) výkon činností na jaderném zařízení podobného typu v délce nejméně šesti měsíců.

(4) Kvalifikací vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se rozumí

a) pro činnosti osob uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru, jde-li o soustavný dohled nad velmi významnými zdroji ionizujícího záření nebo významnými zdroji ionizujícího záření, které jsou určeny pro lékařské ozáření; v ostatních případech uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 způsobilost k výkonu zdravotnického povolání,2)

c) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) bodu 3 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru,

d) pro řízení a vykonávání zkoušek při hodnocení zdrojů ionizujícího záření podle § 3 odst. 2 písm. b) nejméně úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a pro řízení zkoušek při hodnocení významných zdrojů ionizujícího záření, které jsou určeny k lékařskému ozáření, alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,

e) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 1 a 2 alespoň bakalářské vzdělání příslušného směru,

f) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) bodech 3 a 4 alespoň úplné střední odborné vzdělání příslušného směru.

§ 5

Požadavky na odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderných zařízení pro získání zvláštní odborné způsobilosti

(1) Odborná příprava pro získání a udržování zvláštní odborné způsobilosti probíhá v těchto fázích:

a) základní příprava,

b) periodická příprava k udržování kvalifikace,

c) příprava pro změnu činnosti v případě změny výkonu činnosti v rámci § 3 odst. 1 písm. a) nebo v rámci § 3 odst. 1 písm. b).

(2) Základní příprava se skládá z těchto částí:

a) teoretická příprava,

b) stáž na jaderném zařízení v délce alespoň pěti týdnů,

c) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň pěti týdnů a pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod bodem 4 v délce alespoň tří týdnů,

d) zácvik na funkci v délce minimálně pěti týdnů.

(3) Periodická příprava zahrnuje

a) teoretickou přípravu,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3, 4 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň dvou týdnů za rok,

(4) Příprava pro změnu činnosti se skládá z těchto částí:

a) teoretická příprava,

b) pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) pod body 1, 2, 3, 4 výcvik na plnorozsahovém simulátoru v délce alespoň jednoho týdne,

c) zácvik na funkci v délce minimálně čtyř týdnů.

(5) Absolvování příslušné fáze odborné přípravy je nezbytnou podmínkou pro udělení oprávnění.

§ 6

Požadavky na odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření pro získání zvláštní odborné způsobilosti

(1) Odborná příprava pro získání zvláštní odborné způsobilosti se skládá

a) z absolvování základní přípravy,

b) z 1 roku praxe

1. v nakládání s odpovídajícími zdroji ionizujícího záření pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. a), s výjimkou stabilních průmyslových měřicích zařízení obsahujících jednoduché zdroje ionizujícího záření,

2. při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky musí být vykonávány pracovníky alespoň s bakalářským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d),

3. při výkonu služeb a zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce nebo u servisní organizace, pro vykonávání ostatních činností uvedených v § 3 odst. 2, kromě činností uvedených v § 6 odst. 1 písm. c),

c) ze dvou let praxe při výkonu zkoušek u držitele příslušného povolení, u výrobce odpovídajících zdrojů nebo u servisní organizace, pro vykonávání činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) u zdrojů určených pro lékařské ozáření, pokud tyto zkoušky mohou být vykonávány pracovníky se středoškolským vzděláním podle § 4 odst. 4 písm. d).

d) z další odborné přípravy (kurzu) prováděné držitelem povolení [§ 9 odst. 1 písm. n) zákona] pro vybrané pracovníky vykonávající činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo, a podle § 3 odst. 2 písm. b) a c).

(2) Základní příprava je zaměřena na získání znalostí zásad a postupů radiační ochrany včetně postupů při radiačních nehodách [§ 2 písm. k) zákona] a radiačních haváriích [§ 2 písm. l) zákona].

§ 7

Zkušební komise

Činnost státní zkušební komise a odborných zkušebních komisí Úřadu, způsob provádění a hodnocení zkoušek a jejich jednotlivých částí a další podrobnosti upravují statuty těchto komisí vydané Úřadem.

§ 8

Způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení probíhá formou zkoušky před státní zkušební komisí.

(2) Zkouška se skládá z

a) zkoušky na plnorozsahovém simulátoru pro činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4,

b) písemné části zkoušky,

c) ústní části zkoušky,

d) praktické části zkoušky.

(3) V případě, že se jedná o opětovné udělení oprávnění, může státní zkušební komise rozhodnout o upuštění od praktické části zkoušky.

(4) Přihláška ke zkoušce, kterou podává držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b), c), d), e), f) zákona musí obsahovat tyto údaje:

a) název, právní formu a sídlo držitele povolení,

b) jméno, příjmení a datum narození vybraného pracovníka,

c) nejvyšší dosažené vzdělání včetně odborného zaměření vybraného pracovníka,

d) název jaderného zařízení a pracovní činnosti podle § 3 odst. 1, pro které má být oprávnění uděleno,

e) potvrzení o absolvování odborné přípravy vybraného pracovníka podle § 5,

f) potvrzení o splnění požadavků podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona,

g) posudek o zdravotní způsobilosti vybraného pracovníka (nesmí být starší než jeden rok),

h) posudek o psychické způsobilosti vybraného pracovníka (nesmí být starší než dva roky),

i) potvrzení o průběhu předchozích pracovních činností, jejichž absolvování je požadováno v § 4 pro výkon pracovních činností podle § 3 odst. 1, pro které má být oprávnění uděleno.

(5) Za správnost údajů uvedených v přihlášce odpovídá držitel povolení.

(6) Neuspěje-li pracovník při zkoušce, může opakovat zkoušku v termínu od jednoho do šesti měsíců; datum zkoušky stanoví státní zkušební komise.

§ 9

Způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření

(1) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření probíhá formou písemné a ústní zkoušky před příslušnou odbornou zkušební komisí Úřadu. Pro činnosti podle § 3 odst. 2, k jejichž výkonu je třeba praktických znalostí a dovedností, může mít zkouška také část praktickou.

(2) Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se provádí na základě přihlášky ke zkoušce podané u Úřadu osobou, jejíž zvláštní odborná způsobilost má být ověřena.

(3) Přihláška ke zkoušce musí obsahovat tyto údaje:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu,

b) nejvyšší dosažené vzdělání vč. odborného zaměření,

c) potvrzení o absolvování odborné přípravy,

d) u vybraných pracovníků, kteří jsou nebo hodlají být pracovníky kategorie A, posudek o zdravotní způsobilosti,

e) specifikaci činností, pro které má být zvláštní odborná způsobilost ověřena,

f) u činností podle § 3 odst. 2 písm. b) a c)

1. metodiky měření a interpretaci výsledků podle nich stanovených,

2. výsledky z účasti na testovacích a porovnávacích měřeních,

3. ukázkové protokoly o měření a hodnocení.

(4) Neuspěje-li pracovník při zkoušce, může opakovat zkoušku v termínu od jednoho do šesti měsíců; datum zkoušky stanoví odborná zkušební komise Úřadu.

§ 10

Způsob udělování oprávnění k činnosti vybraných pracovníků jaderných zařízení

(1) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků jaderných zařízení uděluje Úřad na základě žádosti držitele povolení, splnění kvalifikačních požadavků a ověření zvláštní odborné způsobilosti formou zkoušky před státní zkušební komisí, pro činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) bodů 3 a 4 a písm. b) bodu 4 na dobu dvou, nejvýše čtyř let, pro ostatní činnosti na dobu dvou až osmi let.

(2) Oprávnění je udělováno pro jaderná zařízení v České republice a pracovní činnost podle § 3 odst. 1.

(3) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků platí za podmínky, že výkon pracovní činnosti uvedený

a) v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než šest měsíců,

b) v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 5 a 6 nebyl přerušen na dobu delší než osmnáct měsíců,

c) v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 nebyl přerušen na dobu delší než 12 měsíců.

§ 11

Způsob udělování oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření

(1) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření uděluje Úřad na základě splnění kvalifikačních předpokladů podle § 4 odst. 4, splnění požadavků na odbornou přípravu podle § 6 a ověření formou úspěšného složení zkoušky před odbornou zkušební komisí.

(2) Oprávnění je udělováno pro pracovní činnost podle § 3 odst. 2.

(3) Oprávnění k činnosti vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se uděluje pro činnosti s velmi významnými zdroji ionizujícího záření na dobu dvou až osmi let, pro ostatní činnosti na dobu jednoho roku až deseti let. Oprávnění vybraných pracovníků pro činnosti podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 2 se uděluje na dobu neurčitou.

§ 12

Rozsah a způsob provedení dokumentace pro povolení k odborné přípravě vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků pracovišť se zdroji ionizujícího záření

Doklady dokumentujícími způsob přípravy vybraných pracovníků se rozumí

a) metodika výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu přípravy vybraných pracovníků,

b) výcvikové programy definující průběh přípravy po stránce formy, obsahu, rozsahu, cílů a způsobu jejich dosažení, zejména osnovy přípravy a způsob ověřování znalostí, vědomostí, dovedností, návyků a postojů získaných ve všech jednotlivých fázích procesu přípravy,


§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Platnost oprávnění vybraných pracovníků k činnosti na jaderných zařízeních a platnost oprávnění organizací k přípravě vybraných pracovníků vydaných podle dosavadních předpisů zůstává nedotčena.

(2) Platnost osvědčení vydaných podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, pracovníkům dohlížejícím a přímo řídícím a oprávnění vydaných odpovědným zástupcům podle zákona č. 85/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o opatřeních s tím souvisejících, skončí nejpozději uplynutím pěti let od účinnosti této vyhlášky.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:
Ing. Štuller v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

2) Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

Souvislosti

Provádí předpis
18/1997 Sb. Atomový zákon
Je měněn
315/2002 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků
Je zrušen předpisem
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
Je odkazován z
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
499/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
193/2005 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
424/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
315/2002 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně
191/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
181/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
198/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
180/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
184/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany
Odkazuje na
307/2002 Sb. Vyhláška o radiační ochraně
18/1997 Sb. Atomový zákon
85/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících
287/1993 Sb. Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
77/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
59/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2006 - 31.12.2016 315/2002 Sb.
2. 16.07.2002 - 31.12.2005 315/2002 Sb.
1. 07.07.1997 - 15.07.2002
0. 07.07.1997 Vyhlášené znění