Zákon č. 12/1997 Sb.Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-12
Částka 3/1997
Platnost od 21.02.1997
Účinnost od 21.02.1997
Aktuální znění 01.01.2009

12

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“).

§ 13

(1) Dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vojenských vozidel, vedení evidence vojenských vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti upravuje zvláštní zákon.12) Úpravu výuky a výcviku vojáků v činné službě k řízení motorových vozidel, zdokonalování jejich odborné způsobilosti a evidence řidičů, kteří jsou vojáky v činné službě, stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojů.

(2) Výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vedení jejich evidencí a schvalování technické způsobilosti služebních vozidel Bezpečnostní informační služby upravuje zvláštní zákon.13)

(3) Úpravu týkající se evidence vozidel policie a ministerstva a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel policie a ministerstva stanoví ministerstvo.


§ 15

Zrušují se

1. vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb. a zákona č. 60/1961 Sb.,

2. § 2 až 6 a § 113 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb.,

3. § 1 a 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech,

4. § 3, 4 a § 68 odst. 1 až 4 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

12) Zákon č. 124/1992 Sb., ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

13) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

Souvislosti

Je měněn
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Mění
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
87/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
Ruší
54/1953 Sb. Vládní nařízení o provozu na silnicích
Je odkazován z
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
277/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů
205/1999 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
238/1998 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
137/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
109/1998 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
65/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
64/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
223/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
55/1996 Sb. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podzemí
22/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Odkazuje na
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
102/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
13/1993 Sb. Celní zákon
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
124/1992 Sb. Zákon o Vojenské policii
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
492/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
99/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
35/1984 Sb. Silniční zákon
87/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
60/1961 Sb. Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
13/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
54/1953 Sb. Vládní nařízení o provozu na silnicích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.2009 274/2008 Sb. Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 21:59)
4. 01.01.2003 - 31.12.2008 320/2002 Sb.
3. 01.01.2001 - 31.12.2002 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 320/2002 Sb.
2. 01.01.2000 - 31.12.2000 168/1999 Sb.
1. 21.02.1997 - 31.12.1999
0. 21.02.1997 Vyhlášené znění