Sdělení č. 112/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-112
Částka 38/1997
Platnost od 19.05.1997
Účinnost od 11.04.1997
Aktuální znění 11.04.1997

112

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1996 byl v Praze podepsán Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní.1)

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem 11. dubna 1997.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně. Do anglického znění Protokolu, jež je pro jeho výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.

PROTOKOL

doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní

Česká republika a Nizozemské království,

přejíce si doplnit Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze 4. března 1974 (v tomto Protokolu dále jen „Smlouva“),

se dohodly takto:

Článek 1

Článek 5 Smlouvy se pozměňuje doplněním bezprostředně za pododstavec f) odstavce 2 následujícího nového pododstavce:

g) staveniště nebo stavbu nebo montáž, které trvají déle než dvanáct měsíců.“

a vypuštěním pododstavce f) odstavce 3.

Článek 2

Článek 6 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním ve druhé větě odstavce 2 slov „a pohledávky jakéhokoli druhu zajištěné zástavním právem na nemovitosti s výjimkou obligací“.

Článek 3

Článek 11 Smlouvy se pozměňuje vypuštěním odstavce 2 a jeho nahrazením následujícím textem:

2. Výraz „úroky“ použitý v tomto článku označuje příjmy z veřejných dluhopisů, obligací nebo dlužních úpisů zajištěných i nezajištěných zástavním právem na nemovitosti, pokud neposkytují právo na podíl na zisku a z pohledávek jakéhokoli druhu, právě tak jako všechny jiné příjmy postavené na roveň příjmům z půjček daňovými předpisy státu, ve kterém mají tyto příjmy zdroj.“.

Článek 4

Článek 14 Smlouvy se pozměňuje vložením nového odstavce za odstavec 4 tohoto znění:

5. Ustanovení odstavce 4 se nedotknou práv obou smluvních států vybírat podle jejich vlastních zákonů daň ze zisků ze zcizení podílů nebo užívacích práv na společnosti, jejíž kapitál je zcela nebo částečně rozdělen na podíly a která má podle zákonů tohoto státu sídlo v tomto státě, pobíraných fyzickou osobou, která má bydliště ve druhém státě a měla bydliště v prvně zmíněném státě v průběhu posledních pěti let předcházejících zcizení podílů nebo užívacích práv.“.

Článek 5

Článek 25 Smlouvy se pozměňuje doplněním pododstavce 3 odstavce A bezprostředně za slova „článku 12 odstavec 2“ takto:

„ , článku 14 odstavec 5“

a doplněním pododstavce 2 odstavce B bezprostředně za slova „v článcích 10, 12,“ takto:

„14,“.

Článek 6

Tento Protokol, tvořící nedílnou součást Smlouvy, nabude platnosti třicátým dnem po datu pozdějšího z oznámení, kterým si příslušné vlády písemně oznámí, že byly splněny požadavky ústavních předpisů příslušných států, a jeho ustanovení se budou vztahovat na daňové roky a období počínající 1. ledna nebo později kalendářního roku následujícího po roce, v němž pozdější z oznámení bylo doručeno.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno ve dvou vyhotoveních v Praze dne 26. 6. roku tisícího devítistého devadesátého šestého v českém, nizozemském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. Dojde-li k odlišnému výkladu českého a nizozemského textu, bude rozhodující text anglický.

Za Českou republiku: Ivan Kočárník v. r.

Za Nizozemské království: P. F. C. Koch v. r.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol ze dne 4. března 1974 byly vyhlášeny pod č. 138/1974 Sb.

Souvislosti

Mění
138/1974 Sb. Smlouva o o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím
Odkazuje na
138/1974 Sb. Smlouva o o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.04.1997 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 11:45)
0. 11.04.1997 Vyhlášené znění