Vyhláška č. 98/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-98
Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Aktuální znění 26.04.1996

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 5. dubna 1996,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb., se mění takto:

1. § 12 odst. 5 písm. c) zní:

"c) zaměstnavatelé příslušní k Moravskoslezské KOOPERATIVĚ, družstevní pojišťovně, a. s., na účet číslo 19-5175630277/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Brno.".

2. V § 1 odst. 1 písm. b), v § 1 odst. 2 písm. a) a v příloze č. 1 bodu 2 se obchodní jméno "Kooperativa, moravskoslezská družstevní pojišťovna, a. s.," nahrazuje obchodním jménem "Moravskoslezská KOOPERATIVA, družstevní pojišťovna, a. s.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Je odkazován z
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
Odkazuje na
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.04.1996 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 10:34)
0. 26.04.1996 Vyhlášené znění