Zákon č. 97/1996 Sb.Zákon o ochraně chmele

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-97
Částka 32/1996
Platnost od 26.04.1996
Účinnost od 26.04.1996
Aktuální znění 01.07.2017

97

ZÁKON

ze dne 14. března 1996

o ochraně chmele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Označování a ověřování chmelu (dále jen "certifikace"), kontrola zpracování, mísení, ošetřování a uvádění do oběhu produktů, které podléhají společné tržní organizaci pro chmel, se řídí bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství").

(2) Tento zákon stanoví chmelařské oblasti a chmelařské polohy a upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1) vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, a tímto zákonem a ukládání pokut za porušení stanovených povinností.

§ 2

Základní pojmy

(1) Základní pojmy vymezují předpisy Evropských společenství.1)

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) ověřovacím střediskem Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským2) (dále jen "Ústav") určený podnik nebo jiné zařízení umožňující kvalifikované ověření chmele,

b) chmelnicí pozemek osázený chmelovými rostlinami a opatřený chmelovou konstrukcí, jehož plochu v souladu s předpisem s bezprostředními účinky2a) stanoví prováděcí právní předpis,

c) producentem osoba, která pěstuje chmel na chmelnici.

§ 3

Chmelařské oblasti a chmelařské polohy

(1) Chmelařské oblasti jsou oblasti vhodné pro produkci chmele; chmelařskými oblastmi jsou Žatecko, Úštěcko a Tršicko.

(2) Chmelařské oblasti se mohou členit na chmelařské polohy, které jsou součástmi chmelařských oblastí. Chmelařskými polohami jsou na Žatecku Podlesí a Údolí Zlatého potoka a na Úštěcku Polepská Blata.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví, kterými katastrálními územími3) jsou jednotlivé chmelařské oblasti a chmelařské polohy vymezeny.

§ 4

Evidence chmelnic

(1) Chmelnice podléhají evidenci, kterou vede Ústav.

(2) Producent, který chmelnici nově založil, je povinen požádat Ústav, a to nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, o zařazení chmelnice do evidence. Součástí žádosti je kopie katastrální mapy3) s vyznačením plochy chmelnice a uvedení odrůdy chmele. Podrobnosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ústav rozhodne o přidělení evidenčního čísla nově založené chmelnici. Producent je povinen chmelnici tímto evidenčním číslem viditelným způsobem označit a toto označení po celou dobu zařazení chmelnice v evidenci udržovat.

(4) O převodu chmelnice na jiného producenta rozhodne Ústav na žádost.

(5) Zrušení nebo převod chmelnice nebo změny údajů stanovených prováděcím právním předpisem je producent povinen písemně ohlásit Ústavu do 1 měsíce od provedené změny.

§ 5

Certifikace

(1) Certifikací se deklaruje kvalita a původ chmele; certifikace zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu chmele Ústavem.

(2) Producent je povinen označit každý obal s chmelem označovacími štítky a uzavřít každý obal s chmelem plombami. Označovací štítky a plomby vydává Ústav na vyžádání; plomby Ústav vydá za úhradu.

(3) Po ukončení sklizně a označení všech obalů s chmelem je producent povinen vystavit doklad o počtu a váze označených obalů podle katastrálních území a odrůd chmele. Tento doklad předá s nepoužitými označovacími štítky Ústavu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(4) Náležitosti dokladu podle odstavce 3, označovacích štítků a plomb stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Ověřování zahájí Ústav na základě podané žádosti k ověření chmele.

(6) Ústav ověří pouze producentem označený chmel pocházející z chmelařských oblastí, který splňuje požadavky stanovené předpisy Evropských společenství,4) a chmelové produkty vyrobené z ověřeného chmele nebo ověřených chmelových produktů.

(7) Jestliže Ústav zjistí, že podmínky pro vydání ověřovací listiny byly splněny, žádosti vyhoví a ověřovací listinu vydá, v opačném případě, při zjištění, že podmínky splněny nebyly, rozhodne o zamítnutí žádosti.

§ 6

Úkoly Ústavu

Ústav

a) zajišťuje provádění kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství,1)

b) vede evidenci chmelnic podle § 4,

c) ukládá pokuty,

d) provádí ověřování chmele,

e) zveřejní každoročně ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ve lhůtě do 30. června seznam ověřovacích středisek,

f) vede evidenci vydaných, použitých a vrácených označovacích štítků a množství označeného chmele podle producentů, katastrálních území a odrůd chmele.

§ 7

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") provádí dozor nad dodržováním postupu certifikace.

§ 7a

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond v rámci provádění opatření společných organizací trhu5) zejména

a) rozhoduje o uznávání seskupení producentů chmele6),

b) eviduje smlouvy na dodávky chmele podle předpisů Evropských společenství6a).

§ 8

Přestupky

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s předpisy Evropských společenství nebo tímto zákonem

a) uvede produkt bez ověřovací listiny původu do oběhu nebo ho vyveze,7)

b) uvede do oběhu bez certifikace produkt, který byl po certifikaci opětovně zabalen,8)

c) použije jiný než v nařízení uvedený produkt k výrobě chmelových produktů,9)

d) smísí produkty, které se nacházejí v oběhu,10)

e) smísí chmel,11)

f) prodává produkt, aniž by byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodními podklady,12)

g) prohlášení nepředá, nepředá správně, nepředá úplně nebo nepředá včas,13)

h) nepodá, nepodá správně nebo nepodá včas hlášení,14)

i) nevyznačí, nebo nevyznačí včas nebo nevyznačí úplně údaj na obalu,15)

j) překročí předepsanou váhu obalu,16)

k) ve volném prodeji dále prodá nebo rozdělí zásilku, aniž by produkt byl doprovázen předepsanou fakturou nebo obchodním podkladem vystaveným prodávajícím,17)

l) uvede zásilku do oběhu,18)

m) nesplní povinnost uvedenou v § 5 odst. 2 nebo 3, nebo

n) neoznámí Ústavu zrušení nebo vznik nových skutečností v obhospodařování chmelnice podle § 4 odst. 5.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. m) nebo n),

b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. b), g), h), i) nebo j),

c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. c), d), f), k) nebo l),

d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo e).

(3) Přestupky právnických osob podle tohoto zákona projednává Ústav.

(4) Pokuty ukládá a vybírá Ústav.

§ 9

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) podmínky pro uznání ověřovacích středisek,

b) katastrální území, která vymezují chmelařské oblasti a chmelařské polohy,

c) podrobnosti vedení evidence chmelnic a způsob stanovení plochy chmelnice,

d) formu a obsah tiskopisů pro účely certifikace a evidence chmelnic,

e) druh, velikost a popis plomb a označovacích štítků, jakož i jejich uspořádání a použití pro účely certifikace.

§ 10

Vztah ke správnímu řádu

Správní řád se nevztahuje

a) na rozhodování o certifikaci, s výjimkou vydání zamítavého rozhodnutí o ověření chmele, a

b) na evidenci chmelnic, s výjimkou evidence nové chmelnice a převodu chmelnice na jiného producenta.


§ 15

Přechodné ustanovení

Chmelnice ve chmelařských oblastech evidované podle dosavadních předpisů se považují za evidované podle tohoto zákona.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. zákon č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, ve znění pozdějších předpisů,

2. § 28 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 322/2004 Sb. Čl. II

Chmelnice evidované podle dosavadních právních předpisů se považují za chmelnice evidované podle tohoto zákona.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77 ze dne 19. července 1977 o vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.
Nařízení Komise (EHS) č. 890/78 ze dne 28. dubna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vydávání ověřovacích listin původu pro chmel.
Nařízení Komise (EHS) č. 3076/78 ze dne 21. prosince 1978 o dovozu chmele ze třetích zemí.
Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 ze dne 21. prosince 1978 o rovnocennosti osvědčení k chmelu dováženému ze třetích zemí s osvědčeními Společenství.
Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společném trhu s chmelem.
Nařízení Rady (EHS) č. 1098/98 ze dne 25. května 1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele.
Nařízení Komise (ES) č. 609/99 ze dne 19. března 1999 o poskytování podpory pro producenty chmele.
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/72 ze dne 28. června 1972 o uznání seskupení producentů v odvětví chmele.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/73 ze dne 20. března 1973 o registraci smluv a sdělování údajů v odvětví chmele.

2) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

2a) Nařízení Komise (ES) č. 609/99.

3) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.
Nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.
Nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 1351/1972, v platném znění.

6a) Čl. 6 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971, v platném znění.
Nařízení Komise (EHS) č. 776/1973, v platném znění.

7) Čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1696/71.

8) Čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

9) Čl. 7 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

10) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

11) Čl. 8 nařízení Rady (EHS) č. 1784/77.

12) Čl. 9a nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

13) Čl. 10 písm. a) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

14) Čl. 10 písm. b) věta první nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

15) Čl. 10 písm. b) věta druhá, čl. 10 písm. c), čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

16) Čl. 10 písm. d) nařízení Komise (EHS) č. 890/78.

17) Čl. 7 nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

18) Čl. 7a nařízení Komise (EHS) č. 3076/78.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
318/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
322/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
322/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
68/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
Mění
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
Ruší
39/1957 Sb. Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Je odkazován z
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
179/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
279/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
179/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
103/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
344/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
367/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
223/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
120/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
5/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
553/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
462/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
325/2004 Sb. Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
322/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
21/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
20/2004 Sb. Zákon, kterm se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
248/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.
247/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
221/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
254/2001 Sb. Vodní zákon
318/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
68/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
Odkazuje na
322/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
344/1992 Sb. Katastrální zákon
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
132/1989 Sb. Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
71/1967 Sb. Správní řád
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
39/1957 Sb. Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 01.07.2017 183/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno 15.12.2019 11:10)
7. 01.01.2011 - 30.06.2017 281/2009 Sb.
6. 01.01.2006 - 31.12.2010 444/2005 Sb.
5. 10.11.2005 - 31.12.2005 441/2005 Sb.
4. 28.05.2004 - 09.11.2005 322/2004 Sb.
3. 01.01.2001 - 27.05.2004 258/2000 Sb.
2. 01.05.2000 - 31.12.2000 68/2000 Sb., 322/2004 Sb.
1. 26.04.1996 - 30.04.2000
0. 26.04.1996 Vyhlášené znění