Vyhláška č. 75/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1996-75
Částka 24/1996
Platnost od 10.04.1996
Účinnost od 01.05.1996
Zrušeno k 01.10.2008 (312/2008 Sb.)
Minulé znění 01.05.1996 - 30.09.2008

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. března 1996,

kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

Ministerstvo zemědělství podle § 3 písm. h) zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., stanoví:


§ 1

Nebezpečné druhy zvířat1)

1. z třídy obojživelníků (Amphibia)

a) všechny druhy rohatek (rod Ceratophrys)

b) všechny druhy žab z čeledi Dendrobatidae

2. z třídy plazů (Reptilia)

a) všechny jedovaté druhy plazů

b) dravé druhy želv z čeledi kajmankovitých (Chelydridae)

c) všechny druhy z řádu krokodýli (Crocodylia)

d) z podřádu ještěři (Sauria) všechny druhy dorůstající v dospělosti přes 1 m délky těla včetně ocasu

e) z podřádu hadi (Ophidia) všechny nejedovaté druhy dorůstající v dospělosti přes 3 m délky těla včetně ocasu

3. z třídy ptáků (Aves)

a) všechny druhy pštrosů a kasuárů (řady Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes)

b) všechny druhy z řádu veslonozí (Pelecaniformes)

c) všechny druhy z řádu brodiví (Ciconiiformes) s výjimkou kolpíků (čeleď Plataleidae)

d) všechny druhy z řádu dravci (Falconiformes) s výjimkou jedinců chovaných v zajetí podle zvláštního zákona2)

e) všechny druhy z řádu sovy (Strigiformes)

f) velké druhy jeřábů (rody Grus, Anthropoides a Balearica)

g) velké druhy papoušků (rody Ara, Anodorhynchus, Calyptorhynchus, Proboscigera)

4. z třídy savců (Mammalia)

a) všechny druhy z řádu primáti (Primates) s výjimkou makiů (podčeleď Cheirogaleinae) a příslušníků čeledí kombovití (Galagidae), nártounovití (Tarsiidae) a kosmanovití (Callithricidae)

b) všechny druhy z řádu šelmy (Carnivora) včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo)

c) příslušníci řádu chobotnatci (Proboscidea)

d) všechny druhy z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) a všechny druhy z řádu sudokopytníci (Artiodactyla), s výjimkou domestikovaných druhů kůň (Equus caballus), osel (Equus asinus), prase (Sus domesticus), koza (Capra hircus), ovce (Ovis aries), tur (Bos taurus) a některých kříženců (mula, mezek)

e) všechny druhy řádu ptakořitní (Monotremata), z řádu vačnatci (Marsupialia) ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) a všechny druhy klokanů z rodů Macropus, Megaleia, Wallabia a Dendrolagus, z řádu hlodavci (Rodentia) dikobrazi (čeledi Hystricidae a Erethizontidae), z řádu chudozubí (Edentata) mravenečník velký (Myrmecophaga tridactyla) a lenochodi (čeleď Bradypodidae).


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1996.


Ministr:
Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání.

2) § 19 odst. 4 zákona ČNR č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona ČNR č. 146/1971 Sb., zákona ČNR č. 96/1977 Sb., zákona ČNR č. 143/1991 Sb. a zákona ČNR č. 270/1992 Sb. (úplné znění č. 512/1992 Sb.).

Souvislosti

Provádí předpis
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Je zrušen předpisem
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
312/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
308/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
432/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
288/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
287/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
161/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
286/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
261/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
259/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Odkazuje na
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
23/1962 Sb. Zákon o myslivosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1996 - 30.09.2008
0. 10.04.1996 Vyhlášené znění