Zákon č. 89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-89
Částka 19/1995
Platnost od 31.05.1995
Účinnost od 15.06.1995
Minulé znění 01.07.2017 - 20.08.2020

89

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o státní statistické službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Státní statistická služba

(1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.

(2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1) k jiným než statistickým účelům.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona,

b) důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona,2a)

c) anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru nebo ani po provedeném zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,

d) přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a úsilí,

e) nepřímou identifikací možnost odvodit totožnost jednotlivé právnické nebo fyzické osoby jiným způsobem než způsobem uvedeným v písmenu d),

f) statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů,

g) statistickým účelem užití pro číselný, slovní nebo grafický popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací,

h) statistickým zjišťováním získávání individuálních údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona,

i) zpravodajskou jednotkou právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona,

j) zpravodajskou povinností povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování,

k) ekonomickým subjektem každá právnická osoba, organizační složka státu, která je účetní jednotkou2c), podílový fond, a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního právního předpisu postavení podnikatele,2)

l) identifikačním číslem osoby (dále jen „identifikační číslo“) číselný kód, který slouží k identifikaci ekonomického subjektu,

m) identifikačním číslem provozovny číselný kód, který slouží k identifikaci provozovny osoby, která vykonává činnost stanovenou živnostenským zákonem,

n) identifikačním kódem vnitřní jednotky číselný kód, který slouží k její identifikaci,

o) vnitřní jednotkou statistická jednotka, která podrobněji rozčleňuje územní strukturu (místní jednotka) nebo strukturu podle činností (činnostní jednotka) ekonomického subjektu; místní jednotka a činnostní jednotka jsou vytvořeny podle předpisů Evropských společenství2d) ke statistickým registrům,

p) zemědělskou činností zemědělská výroba rostlinná a živočišná, včetně zelinářství, zahradnictví, včelařství, rybářství, chovu kožešinových a jiných zvířat, dále lov a odchyt zvěře, výroba zemědělských výrobků, pěstování lesa a těžba dřeva, jakož i poskytování služeb pro zajištění těchto činností,

q) ochranou důvěrných statistických údajů souhrn opatření a nástrojů, které zajišťují takové nakládání s důvěrnými údaji ze statistických zjišťování, prováděných státní statistickou službou, a s údaji získanými z administrativních zdrojů, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak zneužity a sloužily jen pro statistické účely; této ochraně podléhají též sdružené údaje za více právnických nebo fyzických osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného času a úsilí určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká,

r) místem obvyklého pobytu cizince adresa místa pobytu, která je uvedena v jeho povolení k pobytu, jde-li o cizince s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu, nebo jde-li o cizince, který v České republice pobývá na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního zákona2e); místem obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona2f), adresa, která je uvedena na průkazu povolení k pobytu azylanta,

s) statistickými obvody nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón,

t) základní sídelní jednotkou jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru,

u) územně technickou jednotkou jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části,

v) základní územní jednotkou území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna2g), území městského obvodu nebo městské části,

w) sektorem veřejných institucí organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní a ostatní mimorozpočtové fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a ostatní organizace zařazené Českým statistickým úřadem do tohoto sektoru.

§ 3

Orgány vykonávající státní statistickou službu

(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad, který je ústředním správním úřadem.

(2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona. Předseda Českého statistického úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.

(3) Předsedu Českého statistického úřadu zastupuje místopředseda Českého statistického úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. Jmenuje-li předseda Českého statistického úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování.

(4) Předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Českého statistického úřadu jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.

(5) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstva“). Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem a projednané s ministerstvy.

(6) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem.

§ 4

Působnost Českého statistického úřadu

(1) Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu

a) stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,

b) sestavuje program statistických zjišťování,

c) provádí statistická zjišťování,

d) sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých částí,

e) sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,

f) vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů,

g) zpracovává projekce demografického vývoje,

h) sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva"),

i) provádí konjunkturální průzkumy,

j) vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,

k) sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá správní tresty za jejich porušení,

l) vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry a poskytuje z nich informace,

m) poskytuje statistické informace do zahraničí,

n) spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství,2b)

o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených zvláštním zákonem2i) je přiděluje,

p) vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

(2) Český statistický úřad dále

a) shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu se zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,

b) vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy,

c) zajišťuje vývoj nových statistických metod.

(3) Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají ministerstva. K tomu

a) vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají, a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně důvěrných statistických údajů,

b) spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek,

c) sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.

(4) Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i).

§ 5

Záruky nestrannosti státní statistické služby

Český statistický úřad

a) při výkonu státní statistické služby se řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje odborná hlediska, požadavky na praktické využití a profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce,

b) je nezávislý při vytváření statistických informací. Při získávání údajů a zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované údaje.

§ 6

Česká statistická rada

(1) Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu (dále jen "rada").

(2) V čele rady je předseda Českého statistického úřadu. Členy rady jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu z řad odborníků statistické teorie a praxe. Rada má nejvýše 25 členů. Funkce člena rady je čestná.

(3) Rada projednává návrh programu statistických zjišťování, vyjadřuje se k návrhům statistických zjišťování bez zpravodajské povinnosti a posuzuje potřebnost údajů poskytovaných podle § 9 odst. 1 pro Český statistický úřad. Další úkoly, způsob práce a svolávání jednání rady upravuje její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu.

§ 7

Působnost ministerstev

(1) Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu, který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy mimo program statistických zjišťování.

(2) Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne ministerstva po dohodě s nimi.

(3) Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím projednání s Českým statistickým úřadem.

§ 8

Statistická zjišťování u fyzických osob

Ve statistických zjišťováních, při nichž mají fyzické osoby zpravodajskou povinnost, se mohou zjišťovat pouze údaje o

a) jménu a příjmení, rodném čísle, trvalém pobytu, popřípadě místě podnikání osoby, která údaje poskytuje,

b) podnikatelské činnosti,3)

c) nemovitostech, které fyzická osoba vlastní nebo které má pronajaty, a o výnosech z nich,

d) zemědělské činnosti, i když není provozována jako podnikatelská činnost,

e) technických prostředcích využívaných pro zemědělskou činnost,

f) výměře a využití zemědělské půdy sloužící mimoprodukčním funkcím zemědělství.

§ 9

Využití administrativních zdrojů údajů

(1) Orgány vykonávající státní statistickou službu využívají údaje, které ministerstva a jiné správní úřady získávají nebo shromažďují na základě zvláštních právních předpisů.4) Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje na jejich žádost včas a bezplatně poskytnout, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Český statistický úřad může požadovat

a) z údajů získaných v daňovém řízení individuální údaje z daňových přiznání a účetních výkazů fyzických a právnických osob, pokud jsou orgány Finanční správy České republiky nebo orgány Celní správy České republiky zpracovány a jsou-li centrálně dostupné v elektronické podobě, a to pro potřeby sestavování národních účtů podle požadavků Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství4b) a pro potřeby vedení statistických registrů4c),

b) z údajů získaných v celním řízení o propuštění zboží do navrženého celního režimu, údaje stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství4d),

c) z údajů získaných při provádění sociálního zabezpečení5d) tyto údaje:

1. obchodní firmu nebo název, u právnických osob sídlo, u podnikajících fyzických osob adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a identifikaci plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který je právnickou osobou, organizační složkou státu nebo osobou samostatně výdělečně činnou; identifikací se rozumí identifikační číslo, popřípadě u fyzických osob rodné číslo, pokud jim identifikační číslo nebylo přiděleno nebo není při provádění sociálního zabezpečení evidováno,

2. počet fyzických osob, za něž je povinen odvádět zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(3) Orgány územní samosprávy poskytují pro statistické účely a vedení statistických registrů Českému statistickému úřadu na požádání bezplatně údaje ze svých informačních systémů. Ministerstva vykonávající státní statistickou službu mohou od orgánů územní samosprávy požadovat bezplatné poskytnutí údajů pro statistické účely jen po předchozím souhlasu Českého statistického úřadu.

(4) Český statistický úřad využívá individuální údaje subjektů zařazených do sektoru veřejných institucí pro statistické účely související s propočtem schodku a dluhu a pro sestavení čtvrtletních a ročních nefinančních a finančních účtů za tento sektor podle požadavků Evropských společenství5f).

(5) Údaje poskytované Českému statistickému úřadu podle odstavců 1 až 3 se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují.

(6) Pro využití ke statistickým účelům je možné sdružovat údaje a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.

(7) Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny sdělit Českému statistickému úřadu, které údaje získávají na základě zvláštních zákonů4) nebo které se u nich shromažďují.

§ 9a

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. druh a adresa místa pobytu,

4. datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

6. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel5e) o státních občanech České republiky5f) tyto údaje:

1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3. pohlaví a jeho změna,

4. předchozí adresy místa trvalého pobytu,

5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

8. registrované partnerství5g), datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství5h),

9. rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

10. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České republiky5i) a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu5j), tyto údaje:

1. rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2. rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3. pohlaví a jeho změna,

4. předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh,

5. počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

6. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,

7. registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství,

8. rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,

9. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

10. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

11. kategorie pobytu,

12. účel pobytu,

13. stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval.

(2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(3) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 10

Program statistických zjišťování

(1) Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí5i) vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.

(2) V programu se u každého statistického zjišťování uvádí

a) účel statistického zjišťování a jeho obsah,

b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,

c) způsob statistického zjišťování,

d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,

e) orgán provádějící statistické zjišťování.

(3) U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost.

§ 11

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti

Jiná statistická zjišťování než ta, která jsou uvedena v programu statistických zjišťování, mohou být prováděna jen bez zpravodajské povinnosti na základě dobrovolného poskytování individuálních údajů.

§ 12

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů

Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách místa trvalého pobytu. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány a poskytovatelé zdravotních služeb podle povahy své činnosti povinni poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje o rodném čísle, adrese místa trvalého pobytu, místu obvyklého pobytu cizince a místu obvyklého pobytu cizince, kterému byl udělen azyl podle zvláštního zákona, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčinách rozvratu manželství, pokud byly zjištěny, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, místě a čase sledované události.

§ 13

Zemědělské soupisy

(1) Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo Ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi. Obce zajišťují zejména sběr požadovaných údajů na formulářích, které obdrží od orgánu, který soupis provádí; tento orgán hradí obcím náklady, které jim s touto činností vzniknou.

(2) Osoby, které obec zajištěním prací při zemědělských soupisech pověří, jsou oprávněny seznamovat se s důvěrnými statistickými údaji potřebnými ke splnění jim uložených prací; tyto údaje nesmějí zveřejňovat, ani nikomu sdělovat, a mohou je poskytnout pouze zaměstnancům orgánu, který zemědělský soupis provádí.

§ 14

Součinnost obcí

Orgánům provádějícím statistická zjišťování u fyzických osob poskytují obce v dohodnutém rozsahu a za náhradu vzniklých nákladů potřebnou pomoc.

§ 15

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti

(1) Náklady spojené se splněním zpravodajské povinnosti, které vzniknou zpravodajské jednotce, nese tato jednotka sama.

(2) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny pro provedení statistických zjišťování zaslat zpravodajské jednotce bezplatně tiskopisy, popřípadě technické nosiče informací a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc.

(3) Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování obchodního tajemství.

§ 16

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů

(1) Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní statistickou službu nebo fyzické osoby, které zajišťují zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se seznámí. Za tímto účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.

(2) Slib mlčenlivosti zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanoveními zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny." Slib mlčenlivosti se skládá do rukou příslušného ministra, vedoucího příslušného správního úřadu nebo orgánu nebo osoby jím pověřené.

(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá, "Tak slibuji." a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.

(4) Poskytnutí nebo uveřejnění důvěrného statistického údaje za podmínek stanovených tímto zákonem (§ 17) není porušením povinnosti mlčenlivosti.

(5) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

(6) Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s důvěrnými statistickými údaji.

§ 17

Poskytování důvěrných statistických údajů

(1) Orgány vykonávající státní statistickou službu

a) mohou si poskytnout navzájem důvěrné statistické údaje, pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby, a to způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti; tímto způsobem si mohou navzájem poskytnout též důvěrné statistické údaje pro tvorbu statistiky Evropských společenství,6)

b) mohou, jestliže je to nezbytné pro plnění jejich úkolů při vytváření statistických informací, předat důvěrné statistické údaje jiné osobě, která na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely,

c) mohou předat důvěrný statistický údaj do zahraničí, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže přejímající strana zajistí alespoň takovou ochranu tohoto údaje, jaká je mu poskytována v České republice,

d) poskytnou důvěrný statistický údaj soudu, je-li to nezbytné pro rozhodnutí o porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené tímto zákonem,

e) poskytují důvěrné statistické údaje pro účely tvorby statistiky Evropských společenství v souladu s právem Evropských společenství,6a)

f) předávají důvěrné statistické údaje pro účely vědeckého výzkumu na základě smlouvy, která stanoví splnění podmínek ochrany těchto údajů a přesný způsob jejich využití v souladu s právem Evropských společenství6b), a to právnickým osobám, jejichž základním posláním je vědecký výzkum; údaje se poskytnou ve formě neumožňující přímé určení zpravodajské jednotky, které se poskytnuté údaje týkají,

g) předávají individuální údaje České národní bance pro statistické účely, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika nebo Česká národní banka vázána.

(2) Ve výjimečných případech mohou orgány vykonávající státní statistickou službu důvěrný statistický údaj uveřejnit, poskytnout nebo využít k jinému než statistickému účelu, pokud tak stanoví zvláštní zákon7), nebo jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí nebo využití souhlas. Jde-li o údaj o právnické osobě, musí být souhlas podepsán statutárním orgánem. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký důvěrný statistický údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.

(3) Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou statistického zjišťování získat více než jeden údaj, orgány vykonávající státní statistickou službu mohou zveřejnit nebo poskytnout i údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(4) Na činnost osob uvedených v § 17 se při zpracování důvěrných statistických údajů o fyzických osobách pro účely statistické vztahuje zvláštní zákon,2a) s výjimkou § 5 odst. 1 písm. c).

§ 18

Poskytování statistických informací a anonymních údajů

(1) Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a způsobem umožňujícím dálkový přístup7a) a dále

a) poskytuje požadované vytvořené statistické informace bezplatně Parlamentu, prezidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a orgánům územní samosprávy,

b) poskytuje vytvořené statistické informace a anonymní údaje každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií, cenou nosičů a s odesláním vytvořených statistických informací a anonymních údajů,

c) může vypracovat a poskytnout další statistické informace, a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.

(2) Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně, jen je-li zajištěna vzájemnost nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.

(3) Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve hromadných sdělovacích prostředcích, vlastních publikacích i jiných médiích a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Statistickou informaci zjištěnou nebo vytvořenou zpracováním získaných údajů ve statistice obyvatelstva lze poskytnout a zveřejnit i tehdy, týká-li se jediného případu. Tato informace nesmí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo, úplné datum narození ani úplnou adresu místa pobytu fyzické osoby, které se tyto údaje týkají. Rovněž nelze poskytnout nebo zveřejnit údaj týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem lze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro zveřejňování a poskytování statistických informací ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu. Mezinárodním organizacím poskytují ministerstva statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pokud ministerstva poskytují jiné statistické informace, informují o poskytnutí statistických informací Český statistický úřad.

§ 19

Statistické klasifikace a statistické číselníky

(1) Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace a statistické číselníky (dále jen "klasifikace") a poskytuje z nich informace.

(2) Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici.

(3) Klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající státní statistickou službu a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování, při jejich zpracování a dále v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.8)

§ 19a

Statistické registry

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů a registr sčítacích obvodů a budov. V rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou registry veřejným seznamem.

(2) Pro potřeby státní statistické služby, zejména pro přípravu statistických zjišťování, vytváří Český statistický úřad zemědělský registr.

(3) Registry uvedené v odstavcích 1 a 2 vytvářejí vzájemně propojenou soustavu. Český statistický úřad může pro jejich vedení využívat údaje získané z jiných informačních systémů veřejné správy8a).

(4) Ve statistických registrech podle odstavců 1 a 2 se u všech v nich vedených údajích zpracovávají a evidují rovněž změny těchto údajů.

§ 20

Registr ekonomických subjektů

(1) Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů9) nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.

(2) Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje

a) identifikační číslo,

b) obchodní firma (název),

c) u právnických osob a organizačních složek státu sídlo, u fyzických osob místo podnikání,

d) územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,

e) předmět podnikání nebo jiné činnosti,

f) právní forma,

g) datum vzniku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,

h) datum a příčinu zániku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,

i) kategorie velikosti ekonomického subjektu,

j) sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),

k) u fyzické osoby rodné číslo,

l) počet zaměstnanců,

m) výše příjmu (výnosu),9a)

n) výše základního kapitálu9b) nebo nadačního jmění9c) nebo kmenového jmění,9d)

o) výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,

p) výměra obhospodařované orné půdy,

r) skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv,

s) hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,

t) hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství,

u) agendový identifikátor fyzické osoby9e).

(3) Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.

(4) Z údajů o vnitřních jednotkách se do registru ekonomických subjektů zapisují

a) identifikační kód,

b) typ vnitřní jednotky,

c) název,

d) adresa a územní identifikace,

e) předmět činnosti,

f) datum vzniku,

g) datum zániku,

h) kategorie velikosti,

i) počet zaměstnanců,

j) objem tržeb,

k) identifikační číslo provozovny.

(5) Je-li vnitřní jednotkou ubytovací zařízení, pak se kromě údajů podle odstavce 4 dále zapisují

a) druh kategorie a sezonnost ubytovacího zařízení,

b) kapacita ubytovacího zařízení využívaná pro přechodné ubytování osob,

c) počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení.

(6) Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.

(7) Údaje za místní jednotku uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), v odstavci 4 písm. a) až h) a v odstavci 5 písm. a) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o to požádá.

(8) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t), odstavci 4 o činnostních jednotkách, v odstavci 4 písm. i) a j) o místních jednotkách a v odstavci 5 písm. b) a c) jsou neveřejné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9f). Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.

§ 20a

Registr sčítacích obvodů a budov

(1) V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na území České republiky na základě údajů, které získal podle zvláštních právních předpisů9g) nebo podle tohoto zákona.

(2) Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru.

(3) Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných mapových podkladů9i).

(4) V registru sčítacích obvodů a budov se evidují

a) soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury,

b) budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

(5) Pro účely tohoto registru tvoří

a) soustavu územních prvků: území České republiky, území regionu soudržnosti, území vyššího územního samosprávného celku, kraj, okres, obec, městský obvod, resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální území9j), územně technická jednotka, základní sídelní jednotka, statistický obvod a parcela9j),

b) soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství.

Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie a příslušnosti území ke správním obvodům.

(6) Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách zapisují tyto údaje

a) identifikační kód budovy,

b) územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,

c) měsíc a rok dokončení budovy,

d) měsíc a rok odstranění budovy,

e) důvod odstranění budovy,

f) druh vlastníka,

g) obydlenost domu,

h) počet bytů u budov s byty,

i) zastavěná plocha budovy v m2,

j) obestavěný prostor budovy v m3,

k) podlahová plocha budovy v m2,

l) počet nadzemních podlaží,

m) charakter budovy,

n) druh svislé nosné konstrukce,

o) připojení na vodovod,

p) připojení na odpad,

q) připojení na plyn,

r) způsob vytápění,

s) vybavení domu výtahem,

t) kód stavebního objektu9k),

u) kód adresního místa9k),

v) počet obyvatel evidovaných v budově.

(7) U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i jednotlivé byty charakterizované těmito údaji

a) identifikační kód bytu,

b) pořadové číslo bytu,

c) podlaží,

d) obydlenost bytu,

e) celková a obytná plocha bytu v m2,

f) počet obytných místností,

g) způsob vytápění,

h) připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,

i) vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).

(8) Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5 až 7. K tomu využívá údaje získané z administrativních zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.

(9) Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

(10) Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem9l).

(11) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných údajů oprávněn podle zvláštního zákona.

§ 20b

Zemědělský registr

(1) V zemědělském registru se vedou informace o osobách, které provozují zemědělskou činnost, a to za předpokladu, že rozsah této jejich činnosti odpovídá některému z kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Registr obsahuje

a) obchodní firmu, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,

b) identifikační číslo,

c) u fyzických osob rodné číslo,

d) údaje získané ve statistickém zjišťování,

e) kategorii hospodářské velikosti a výrobního zaměření,

f) údaje o výrobních kvótách, subvencích a dotacích,

g) agendový identifikátor fyzické osoby9e).

(3) Je-li zapsaná osoba ekonomickým subjektem, vedou se v registru též její vnitřní jednotky (§ 20 odst. 3).

(4) Zemědělský registr je neveřejný.

§ 21, § 20c, § 20dzrušeno

§ 21a

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů

Správa základních registrů zpřístupní Českému statistickému úřadu pro aktualizaci registru ekonomických subjektů údaje z referenčních údajů základních registrů veřejné správy, a to o ekonomickém subjektu v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 2 písm. a) až h) a u), a jde-li o údaje o provozovně, v rozsahu údajů uvedených v § 20 odst. 4 písm. a), c) až g) a k) tohoto zákona.

§ 22zrušeno

§ 23

Identifikační kód vnitřní jednotky

(1) Identifikační kód slouží k jednoznačné identifikaci vnitřní jednotky a má pouze evidenční význam.

(2) Identifikační kód přiděluje vnitřní jednotce Český statistický úřad a příslušnému ekonomickému subjektu ho sděluje vždy v souvislosti se statistickým zjišťováním.

§ 24

Na přidělování a ukončení platnosti identifikačního kódu vnitřní jednotky se ustanovení správního řádu nepoužijí.

Přestupky

§ 25

(1) Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 26

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí přestupku tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

§ 26a

Přestupky podle tohoto zákona projednává

a) orgán státní statistické služby, jehož zaměstnanec nebo osoba, kterou pověřil statistickým zjišťováním, povinnost mlčenlivosti porušili, jde-li o přestupky podle § 25 odst. 1,

b) orgán státní statistické služby, při jehož statistickém zjišťování nebyla zpravodajská povinnost splněna, jde-li o přestupky podle § 26 odst. 1.

Zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 27

Český statistický úřad vyhláškou stanoví

a) postup při přípravě programu statistických zjišťování (§ 10),

b) program statistických zjišťování (§ 10),

c) kritéria pro zápis do zemědělského registru podle § 20b odst. 1.

§ 28

(1) Krajská statistická správa pro kraj Středočeský a Městská statistická správa pro hlavní město Prahu zanikají ke dni 1. července 1995. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 30. června 1995 na Český statistický úřad.

(2) Krajské statistické správy pro kraj Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský zanikají ke dni 1. ledna 1996. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 31. prosince 1995 na Český statistický úřad.

(3) Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne zániku stanoveného v odstavcích 1 a 2 použijí se na činnost krajských statistických správ a Městské statistické správy pro hlavní město Prahu dosavadní předpisy, včetně ustanovení § 6 až 8 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

(4) Ustanovení tohoto zákona o ochraně důvěrných statistických údajů se vztahují i na údaje získané pro statistické účely před účinností tohoto zákona.

(5) Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

(6) Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin zavedené výnosem Federálního statistického úřadu č. j. 671/1980 03 a statistické klasifikace a číselníky vyhlášené Českým statistickým úřadem podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považují za statistické klasifikace a číselníky vytvořené podle tohoto zákona.

(7) Registr zpravodajských jednotek vytvořený podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považuje za registr ekonomických subjektů podle tohoto zákona.

(8) Identifikační čísla, která byla ekonomickým subjektům přidělena podle právních předpisů platných před účinností tohoto zákona, se považují za identifikační čísla přidělená podle tohoto zákona.

(9) Ekonomický subjekt, kterému bylo před účinností tohoto zákona přiděleno více identifikačních čísel, oznámí do šesti měsíců po dni účinnosti tohoto zákona Českému statistickému úřadu, která identifikační čísla mu byla přidělena a který orgán je přidělil. Český statistický úřad do 60 dnů po obdržení tohoto oznámení sdělí ekonomickému subjektu, které identifikační číslo je oprávněn nadále užívat. Toto oznámení zašle všem orgánům, které identifikační čísla přidělily. Obdobně postupuje Český statistický úřad i v případě, že sám zjistí, že jednomu ekonomickému subjektu bylo přiděleno více identifikačních čísel.

§ 29

Zrušují se:

1. Zákon České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

2. § 1 až 22, § 23 odst. 1, 2, 3 a 5, § 24 až 35 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

3. Zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.

4. Zákon České národní rady č. 171/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací.

5. Vyhláška Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí č. 243/1988 Sb., o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví.

6. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

7. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 9/1966 Sb., o provádění kontroly a statistiky cen.

8. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 113/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství.

9. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

10. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.

11. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 116/1972 Sb., o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků.

12. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR.

13. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

14. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.

15. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 156/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

16. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.

17. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 81/1982 Sb., o jednotné klasifikaci oborů vzdělávání.

18. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 58/1983 Sb., o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem.

19. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 47/1985 Sb., o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů.

20. Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 97/1985 Sb., o jednotné klasifikaci zaměstnání.

21. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/318-30/7-54) a Ministerstva financí (č. j. 181/99.680/54) ze dne 4. 8. 1954 o vzorech prvotní evidence provádění investičních (stavebních a montážních) prací (částka 99/1954 Ú.l.).

22. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/35-17/3-55) a Ministerstva financí (č. j. 182/31.400/55) ze dne 31. 3. 1955 o vzorech prvotní evidence bytového hospodářství (částka 39/1955 Ú. l.).

23. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/56-16/5-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/45.713/55) ze dne 17. 5. 1955 o vzorech prvotní evidence peněžního styku - vyúčtování zálohy a záhlaví faktury (částka 52/1955 Ú. l.).

24. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/124-23/9-55) a Ministerstva financí (č. j. 181/106.396/55) ze dne 27. 9. 1955 o prodloužení lhůt k zavedení některých vzorů prvotní evidence a jejich objednávky (částka 102/1955 Ú. l.).

25. Výnos Státního úřadu statistického (č. j. Vk 463/26-19/4-58) a Ministerstva financí (č. j. 182/126 854/58) ze dne 29. 4. 1958 o decentralizaci řízení jednotné prvotní evidence (částka 35/1958 Ú. l.).

26. Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 31. 7. 1973 (č. j. 16 326/73) pro vykazování ukazatelů jednotné evidence pracujících ve vybraných organizacích a vybraných územních celcích (reg. v částce 3/1974 Sb.).

27. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28. 12. 1978 (č. j. 19844/74) o úkolech koncernů v oblasti sociálně ekonomických informací (reg. v částce 28/1974 Sb.).

28. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1. 2. 1975 (č. j. 13662/75) o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků (reg. v částce 16/1975 Sb.).

29. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 10. 1975 (č. j. 18685/1975) o odvětvovém zatřiďování organizací (reg. v částce 38/1975 Sb.).

30. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 30. 10. 1975 (č. Vk 1842/75) k státním statistickým výkazům za úsek měsíční vybrané ukazatele - 27 MVU (reg. v částce 11/1976 Sb.).

31. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 26. 5. 1976 (č. j. 8743/1976), kterým se vydává doplněná a upravená klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1976 Sb.).

32. Zásady Federálního ministerstva financí ze dne 29. 10. 1973 (č. j. XV/31-24 439/1973) pro prověřování a schvalování ročních účetních závěrek rozpočtových a příspěvkových organizací (reg. v částce 7/1974 Sb.).

33. Vymezení základních předpisů závazných pro vedení účetnictví v organizacích ze dne 10. 12. 1976 (č. j. XV/1/24 432/1976) (reg. v částce 12/1977 Sb.).

34. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31. 12. 1976 (č. j. XV/3/30 823/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb v hospodářských organizacích v oblasti kultury a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).

35. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 31. 12. 1976 (č. j. XV/3/30 988/1976), kterým se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výrobků, prací a služeb, s výjimkou ubytování, v podnicích vnitřního obchodu a v organizacích spotřebního družstevnictví a pokyny k němu (reg. v částce 12/1977 Sb.).

36. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 4. 1977 (č. j. XV/2-7 868/1977), jímž se vydává seznam organizací, pro něž je závazná účtová osnova pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce 9/1978 Sb.).

37. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 9. 6. 1978 (č. j. 1793/78-032-918), kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

38. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 20. 2. 1978 (FSÚ č. j. 962/78-03 a FMF č. j. 3045/78), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast práce a mezd (reg. v částce 25/1978 Sb.).

39. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2128/78-03 a FMF č. j. XV/4-9352/78), jímž se vyhlašuje jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (reg. v částce 25/1978 Sb.).

40. Změny a doplňky k směrnicím Federálního statistického úřadu "13/1 ODV" k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy, ze dne 14. 7. 1978 (č. Vk 4369/79) (reg. v částkách 17/1979 Sb. a 25/1978 Sb.).

41. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 2997/78-032-1615), kterým se mění a doplňuje jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 31/1978 Sb.).

42. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2079/78-03 ze dne 31. 5. 1978 a FMF č. j. XV/4-14308/78 ze dne 20. 7. 1978), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast základní prostředky a investice (reg. v částce 31/1978 Sb.).

43. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 15. 8. 1978 (č. j. 4404/78, kterým se doplňují směrnice "5 Iv" (reg. v částce 31/1978 Sb.).

44. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9. 3. 1979 (č. j. XV/3-4 731/1979), jímž se vydává oborový kalkulační vzorec pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny televizního pořadu a pokyny k němu (reg. v částce 9/1979 Sb.).

45. Směrnice Federálního ministerstva financí ze dne 6. 12. 1978 (č. j. XV/2-23 530/1978) pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací (reg. v částce 9/1979).

46. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 20. 3. 1979 (č.j. 981/79-033.87), jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energetického hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).

47. Výnos Federálního statistického úřadu z 8. 3. 1979 (č. j. 876/79-032-331) o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 22/1979 Sb.).

48. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 4. 12. 1979 (č. j. 3668/79-03) o další aktualizaci jednotné klasifikace zemí (reg. v částce 28/1979 Sb.).

49. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 10. 4. 1979 (č. j. 1388/79-032.545), kterým se mění kódy jednotného číselníku organizací v ČSSR (reg. v částce 22/1979 Sb.).

50. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 16. 6. 1980 (FSÚ č. j. 1685/80-033-117 a FMF č. j. XV/1-5980/1980), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast finanční operace (reg. v částce 23/1980 Sb.).

51. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 7. 12. 1979 (FSÚ č. j. 3704/79-03 a FMF č. j. XV/4-18806/79), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční automobilová doprava (reg. v částce 23/1980 Sb.).

52. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 795/80-033-49 ze dne 21. 3. 1980 a FMF č. j. XV/4-14421/79 ze dne 20. 8. 1979), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast odbyt a zásobování (reg. v částce 23/1980 Sb.).

53. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28. 4. 1980 (č. j. 877/80-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast technického rozvoje, vynálezectví a zlepšovatelství (reg. v částce 23/1980 Sb.).

54. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 9. 1979 (č. j. 3051/79-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast energetika (reg. v částce 23/1980 Sb.).

55. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 3. 6. 1980 (č. j. 1585/80-03) o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (reg. v částce 23/1980 Sb.).

56. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 10. 1980 (č. j. 2754/800-032-1504) o doplnění a změnách jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 2/1981 Sb.).

57. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 27. 1. 1981 (č. j. 250/81-03-160) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 12/1981 Sb.).

58. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 22. 12. 1980 (č. j. 3151/80) o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce a mezd a sociálních věcí (reg. v částce 12/1981 Sb.).

59. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 30. 1. 1981 (č. j. 210/81-03) o jednotné údajové základně organizací v oblasti základních osobních charakteristik (reg. v částce 12/1981 Sb.).

60. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 23. 7. 1980 (č. Vk 407/81) k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu (reg. v částce 12/1981 Sb.).

61. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1981 (FSÚ č. j. 209/81-03 a FMF č. j. XV/1-1796/81) o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací (reg. v částce 13/1981 Sb.).

62. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 30. 1. 1981 (FSÚ č. j. 208/81-03 a FMF č. j. XV/1-1768/81) o jednotné údajové základně organizací v oblasti charakteristik obecné povahy (reg. v částce 13/1981 Sb.).

63. Pokyny Federálního statistického úřadu ze dne 27. 5. 1981 (č. j. 1454/81-03) pro postup při podávání návrhů na resortní statistická zjišťování a na vytváření dílčích systémů statistických zjišťování (reg. v částce 17/1981 Sb.).

64. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 11. 3. 1981 (č. j. 700/81-03), kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast veřejného a závodního stravování (reg. v částce 21/1981 Sb.).

65. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 29. 6. 1981 (č. Vk 1102/82), kterým se mění a doplňují směrnice "23/2 Ceny VC" (reg. v částce 21/1981 Sb.).

66. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 1. 12. 1981 (č. Vk 1504/82), kterým se mění a doplňují směrnice "2/2 Roč. Prům." (reg. v částce 34/1981 Sb.).

67. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí ze dne 26. 8. 1981 (FSÚ č. j. 2261/81-03 a FMF č. j. XV/14312/81), kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovou dopravu při automatizovaném zpracování informací (reg. v částce 3/1982 Sb.).

68. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 19. 3. 1982 (č. j. 710/1982) o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků (reg. v částce 7/1982 Sb.).

69. Pokyny Federálního ministerstva financí ze dne 23. 6. 1981 (č. j. XV/1-10 964/1981) pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací a organizací, které účtují podle účtové osnovy pro hospodářské organizace (reg. v částce 8/1982 Sb.).

70. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 24. 7. 1981 (č. j. 1984/81-03) o novém vydání jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 10/1982 Sb.).

71. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 2. 7. 1982 (č. Vk 1787/83) k státním statistickým výkazům za úsek geologický průzkum a těžba živic "26 Geo" (reg. v částce 31/1982 Sb.).

72. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 9. 3. 1982 (č. j. XV/2-4 066/1982), kterým se vydávají účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 35/1982 Sb.).

73. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 28. 12. 1982 (č. Vk 2077/83), kterým se mění a doplňují směrnice "2/1 Prům" (reg. v částce 4/1983 Sb.).

74. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2. 12. 1982 (č. j. 2067/83), kterým se mění a doplňují směrnice "18 Nem. Úr." (reg. v částce 5/1983 Sb.).

75. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 20. 5. 1982 (č. j. XV/1-9 100/1982), kterým se vydávají oborový kalkulační vzorec výzkumných a vývojových prací a pokyny k němu (reg. v částce 10/1983 Sb.).

76. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 4. 1983 (č. j. 2096/83) o sledování experimentálního ověřování opatření ke zvýšení účinnosti zahraničně ekonomických vztahů (reg. v částce 19/1983 Sb.).

77. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 2. 11. 1983 (č. j. 2407/83), kterým se vyhlašují jednotné vzory "Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích", "Zjišťovací protokol o provedených dodávkách strojů a zařízení (vč. montážních prací) - montážních prací " a "Soupis provedených prací a dodávek" (reg. v částce 5/1984 Sb.).

78. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 4. 8. 1983 (č. Vk 2371/84) k výkazu "ORG 2-99" - Výkaz o aktualizaci registru organizačních jednotek (reg. v částce 5/1984 Sb.).

79. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 28. 11. 1983 (č. Vk 2497/84) k prověření a doplnění výběrového souboru výrobků - reprezentantů sledovaných FSÚ pro výpočet indexu cen dodávek do zemědělství a zjištění údajů pro stanovení váhového systému "Ceny D Zem" (reg. v částce 5/1984 Sb.).

80. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 12. 1983 (č. j. 2682/83-413) o dalším doplnění a změnách Jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví (reg. v částce 14/1984 Sb.).

81. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 15. 11. 1982 (č. j. 2020/83) - čs. statistiky k vyplňování registračního listu stavby "Iv RS 3-50", změnového registračního listu stavby "Iv RS 3a-50" a seznamu registračních čísel staveb "Iv RS L - 24" (reg. v částce 14/1984 Sb.).

82. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 6. 7. 1984 (č. j. 2766/84), kterým se mění a doplňují směrnice "23/2 Ceny VC" (reg. v částce 21/1984 Sb.).

83. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 22. 2. 1984 (č. j. 2633/84) k jednorázovému výběrovému šetření o mzdách pracovníků za červen 1984 pro vykazující jednotky (reg. v částkách 14/1984 Sb. a 21/1984 Sb.).

84. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 20. 9. 1984 (č. j. 2872/85) k zvlášť organizovanému šetření o využití vybraných strojů a zařízení za září 1985 "Zp 1985-B" (reg. v částce 22/1984 Sb.).

85. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 12. 7. 1984 (č. j. 1687/84-41) o novém vydání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 1/1985 Sb.).

86. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 21. 11. 1984 (č. j. 2538/84-41) o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 1/1985 Sb.).

87. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1753/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (reg. v částce 33/1985 Sb.).

88. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1752/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví (reg. v částce 33/1985 Sb.).

89. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1751/85-22) o úpravách jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (reg. v částce 33/1985 Sb.).

90. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 8. 8. 1985 (č. j. 1754/85-22) o změnách a doplňcích jednotné klasifikace výkonů (reg. v částce 33/1985 Sb.).

91. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 6/86) ke státním statistickým výkazům za úsek základní prostředky (reg. v částce 1/1986 Sb.).

92. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 11. 6. 1985 (č. Vk 2/86) ke státním statistickým výkazům za úsek zemědělské meliorace a zúrodnění půdy (reg. v částce 1/1986 Sb.).

93. Směrnice Federálního statistického úřadu ze dne 17. 6. 1985 (č. Vk 208/86) ke státním statistickým výkazům za úsek demografie (reg. v částce 1/1986 Sb.).

94. Příloha ke směrnicím Federálního statistického úřadu "13/2 Energ." "Přehled náplně ukazatelů měrných spotřeb paliv a energie" ze dne 11. 7. 1985 (č. Vk 257/86) (reg. v částce 1/1986 Sb.).

95. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 12. 12. 1985 (č. j. VII/2-21 700/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro peněžní a pojišťovací ústavy (reg. v částce 7/1986 Sb.).

96. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 17. 12. 1985 (č. j. VII/2-23 316/1985), kterým se vydávají Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro společenské a ostatní organizace (reg. v částce 7/1986 Sb.).

97. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 23. 12. 1985 (č. j. VII/2-22 873/1985), kterým se vydávají změny a doplňky účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro rozpočtové organizace (reg. v částce 13/1986 Sb.).

98. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí (FSÚ č. j. 2105/85-456-22 ze dne 17. 12. 1985 a FMF č. j. VII/1-21286/85 ze dne 13. 11. 1985), kterým se mění příloha k výnosu FSÚ a FMF, kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast silniční a automobilová doprava (reg. v částce 19/1986 Sb.).

99. Výnos Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva financí, jímž se mění příloha č. 4 výnosu FSÚ a FMF, kterým byl vyhlášen jednotný vzor faktury za dodávky neinvestiční povahy (vysvětlivky k jednotnému vzoru faktury za dodávky neinvestiční povahy) (FSÚ č. j. 2392/85-22-407 ze dne 21. 11. 1985 a FMF VII/2-17763/85 ze dne 7. 10. 1985) (reg. v částce 19/1986 Sb.).

100. Výnos Federálního statistického úřadu ze dne 17. 12. 1986 (č. Vk 716/86) o statistickém výkaznictví za vybrané integrační akce v SSSR (reg. v částce 7/1987 Sb.).

101. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 30. 6. 1987 (č. j. VII/1-11 532/1987), kterým se mění směrnice pro kalkulaci vlastních nákladů a dalších složek ceny výkonů (reg. v částce 18/1987 Sb.).

102. Výnos Federálního ministerstva financí ze dne 28. 11. 1988 (č. j. V/2-19 400/1988) o vedení účetnictví malých organizací (reg. v částce 47/1988 Sb.).


ČÁST DRUHÁ

§ 30

Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 548/1992 Sb., zákona České národní rady č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., se mění takto:

V § 2 odst. 3 se slova "předsednictvo České národní rady" nahrazují slovy "na návrh vlády prezident republiky".


ČÁST TŘETÍ

§ 31

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 411/2000 Sb. Čl. II

Příprava a vyhlášení programu statistických zjišťování na rok 2001 a statistická zjišťování v roce 2001 se provedou podle dosavadních ustanovení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

2a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb.

2b) Čl. 284 a 285 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Čl. 187 Smlouvy o založení Evropského společenství atomové energie.

2c) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2d) Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 ze dne 22. července 1993 o koordinaci postupu ve Společenství při zřizování registrů hospodářských subjektů pro statistické účely.
Nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství Společenství.

2e) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2f) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

2g) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

2h) § 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

3) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

4) Například zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikaní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4b) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

4c) Nařízení Rady (EHS) č. 2186/93.

4d) Nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi.

5d) Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5k) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5l) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

6) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

6a) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.
Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství.

6b) Nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.

7) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 228/2005 Sb.

7a) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

8) Např. zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9) Např. § 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, § 26 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., § 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

9a) § 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

9c) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

9d) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9f) Například § 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

9g) § 2 písm. a) zákona č. 158/1999 Sb.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9h) § 7 odst. 1 obchodního zákoníku.

9i) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

9j) Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9k) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

9l) Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

9m) § 69 odst. 2 a § 254 odst. 4 obchodního zákoníku.

13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

14) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
385/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
377/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
272/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
271/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
67/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
320/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
290/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
253/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
198/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
153/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
313/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
218/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
159/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
114/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
465/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
464/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
450/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
420/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
324/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
420/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
419/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
405/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
313/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
206/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
332/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
255/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
140/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
323/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
322/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
274/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
172/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
114/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
67/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
406/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
370/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
184/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
427/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
426/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
363/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
185/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
164/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
275/2011 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
394/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
324/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
323/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
306/2010 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
432/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
431/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
386/2009 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
255/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
430/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
429/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
428/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
402/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
264/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
358/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
309/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
308/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
279/2007 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
201/2007 Sb. Sdělení, Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
535/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
534/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
391/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
358/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
455/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
454/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
427/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR-DRG)
421/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
311/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
310/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
243/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
49/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
593/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
513/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
448/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
339/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
228/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
496/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
494/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
493/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
491/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
489/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
488/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
487/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
486/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
320/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
93/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
92/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
589/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
525/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
471/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
470/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
464/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
441/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
364/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
o22/c101/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
o7/c9/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
o6/c7/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
o45/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
o44/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
394/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002
o22/c76/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
126/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
o1/c2/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
o35/c89/2000 Sb. 35. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu
o7/c8/2000 Sb. 7. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
o1/c72/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
o1/c33/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace územních statistických jednotek
o1/c19/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
o1/c99/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o1/c95/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
o1/c80/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
o2/c68/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
o2/c93/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM
o3/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
o2/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
o1/c27/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
o3/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG
o2/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o1/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
o2/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R
o1/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP - AGROEN
53/1996 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
o1/c84/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
o2/c69/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
154/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
81/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
202/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mění
o11/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o13/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c28/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c22/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c17/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c9/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c9/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c11/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c38/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c16/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c7/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
Ruší
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
171/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
243/1988 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví
o4/c47/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c18/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c7/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c7/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
97/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
47/1985 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů
o4/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o18/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c21/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c14/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c5/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
58/1983 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
o1/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c5/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c4/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c35/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
81/1982 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
o3/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c8/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c7/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c3/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
117/1981 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
o2/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c21/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c13/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c2/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
156/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
o8/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c23/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c31/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c25/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
95/1976 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků
o2/c28/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o6/c3/1974 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
117/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
115/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
113/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
40/1972 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
9/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
Je odkazován z
385/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
377/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
272/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
271/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
67/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
47/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
320/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
290/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
198/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
153/2019 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
313/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
312/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
218/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
159/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
124/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
114/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
105/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
451/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
450/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
420/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018
324/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
102/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
420/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
419/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
405/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
313/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
243/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
206/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
147/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
332/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
325/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
255/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
140/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
323/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
322/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
274/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
239/2014 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015
172/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
114/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
67/2014 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
414/2013 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
406/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
370/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
348/2013 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
317/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
184/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
97/2013 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
427/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
426/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
363/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
329/2012 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
255/2012 Sb. Kontrolní řád
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
185/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
164/2012 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
118/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
412/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
361/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
340/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
339/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
275/2011 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012
241/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
167/2011 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
22/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech
394/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
367/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010
324/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
323/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
306/2010 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
243/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
6/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
432/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
431/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
386/2009 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010
385/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
309/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
296/2009 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
255/2009 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
170/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009
154/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
146/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
42/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
430/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
429/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
428/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
402/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
398/2008 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009
338/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
291/2008 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 57 odst. 5 věty třetí č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ - CPA)
264/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
200/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008
163/2008 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
42/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
358/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97
343/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
309/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
308/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
286/2007 Sb. Vyhláška o centrální evidenci dotací
279/2007 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
244/2007 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
201/2007 Sb. Sdělení, Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
111/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
40/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
535/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
534/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM)
476/2006 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
439/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
391/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
371/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
358/2006 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
347/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o finančních konglomerátech
342/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
262/2006 Sb. Zákoník práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
230/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2006 Sb. Stavební zákon
176/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
88/2006 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
17/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
4/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
455/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
454/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
427/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR-DRG)
421/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
311/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
310/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
271/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
255/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
243/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
69/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
63/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
49/2005 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)
619/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
593/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
576/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
561/2004 Sb. Školský zákon
525/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
513/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
448/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
402/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci
362/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
339/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
329/2004 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
228/2004 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
173/2004 Sb. Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
81/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
31/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
496/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
494/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
493/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
491/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
489/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
488/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
487/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
486/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
396/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
329/2003 Sb. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
320/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
247/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
140/2003 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod
128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
93/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
92/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
34/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci
3/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
2/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
589/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP)
579/2002 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
525/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
507/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
481/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
471/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
470/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003
464/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
452/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
441/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
364/2002 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
313/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
285/2002 Sb. Transplantační zákon
o22/c101/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
231/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
218/2002 Sb. Služební zákon
202/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
192/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
121/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
85/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
56/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání
o7/c9/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
o6/c7/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech
1/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
o45/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
o44/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
426/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
394/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002
357/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
260/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
o26/c88/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
o22/c76/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
o16/c62/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
134/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
126/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru
o11/c44/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
62/2001 Sb. Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
39/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
o1/c2/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)
471/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
458/2000 Sb. Energetický zákon
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
395/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.
o46/c109/2000 Sb. 46. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin - CMJ
o45/c109/2000 Sb. 45. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
359/2000 Sb. Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000
o40/c94/2000 Sb. 40. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o35/c89/2000 Sb. 35. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu
268/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
o27/c70/2000 Sb. 27. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
184/2000 Sb. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
o23/c48/2000 Sb. 23. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2000
151/2000 Sb. Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
129/2000 Sb. Zákon o krajích
128/2000 Sb. Zákon o obcích
121/2000 Sb. Autorský zákon
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
o7/c8/2000 Sb. 7. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku CZ-PRODCOM
356/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o1/c85/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000
o2/c72/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání
o1/c72/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
o1/c33/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace územních statistických jednotek
o1/c27/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
o1/c19/1999 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
39/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
o1/c99/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o1/c95/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
o1/c90/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
o1/c80/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
o2/c68/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
135/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
o1/c29/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
o2/c93/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM
o3/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů
o2/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
o1/c80/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
o1/c55/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
122/1997 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin
o1/c27/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
o3/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG
o2/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
o1/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
o1/c78/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
o2/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R
o1/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP - AGROEN
o1/c46/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
124/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení ust. § 16 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
53/1996 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování
o1/c84/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů
o2/c83/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
289/1995 Sb. Lesní zákon
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
o2/c69/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
o1/c55/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
o1/c20/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o klasifikaci zaměstnání
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce
o1/c44/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí
13/1993 Sb. Celní zákon
617/1992 Sb. Vyhláška o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu
483/1991 Sb. Zákon o České televizi
220/1991 Sb. Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Odkazuje na
280/2009 Sb. Daňový řád
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
561/2004 Sb. Školský zákon
500/2004 Sb. Správní řád
285/2002 Sb. Transplantační zákon
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech
162/2001 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
411/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb. Zákon o obcích
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
325/1999 Sb. Zákon o azylu
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
158/1999 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
116/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
13/1993 Sb. Celní zákon
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
1/1993 Sb. Ústava České republiky
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
474/1992 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
358/1992 Sb. Notářský řád
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
344/1992 Sb. Katastrální zákon
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
256/1992 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury ČR
167/1992 Sb. Zákon o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů ČR
161/1992 Sb. Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností
23/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
19/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
283/1991 Sb. Zákon o Policii České republiky
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
173/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
419/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
288/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
203/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
126/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
171/1989 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
243/1988 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví
7/1987 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 19 - Košice II
1/1986 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
97/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání
47/1985 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů
22/1984 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec
21/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
14/1984 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 31 (okres Děčín)
5/1984 Sb. Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací
58/1983 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem
19/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1971 Sb., o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
5/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška
4/1983 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka
135/1982 Sb. Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
81/1982 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
31/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy
117/1981 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
34/1981 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
21/1981 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
12/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
173/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o jednotné údajové základně organizací
156/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků
124/1980 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy
17/1979 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat
31/1978 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
25/1978 Sb. Smlouva o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
95/1976 Sb. Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků
55/1976 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o rodném čísle
50/1976 Sb. Stavební zákon
11/1976 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o evidenci vnitrozemských plavidel
16/1975 Sb. Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebních obvodech č. 73 - Bánovce nad Bebravou a č. 88 - Krajné
28/1974 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel
3/1974 Sb. Dohoda o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království
117/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR
116/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků
115/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí
114/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů
113/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství
40/1972 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
148/1971 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství
102/1971 Sb. Zákon o ochraně státního tajemství
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
71/1967 Sb. Správní řád
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
9/1966 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen
71/1965 Sb. Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
268/1949 Sb. Zákon o matrikách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
27. 01.01.2022 277/2019 Sb. Budoucí znění
26. 21.08.2020 - 31.12.2021 332/2020 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 03:12)
25. 01.07.2017 - 20.08.2020 183/2017 Sb.
24. 29.07.2016 - 30.06.2017 243/2016 Sb.
23. 01.01.2015 - 28.07.2016 250/2014 Sb.
22. 01.10.2012 - 31.12.2014 275/2012 Sb.
21. 01.04.2012 - 30.09.2012 375/2011 Sb.
20. 01.01.2012 - 31.03.2012 227/2009 Sb.
19. 30.12.2011 - 31.12.2011 227/2009 Sb., 466/2011 Sb.
18. 01.01.2011 - 29.12.2011 281/2009 Sb.
17. 01.07.2010 - 31.12.2010 227/2009 Sb.
16. 01.07.2009 - 30.06.2010 7/2009 Sb.
15. 04.06.2009 - 30.06.2009 154/2009 Sb.
14. 01.07.2008 - 03.06.2009 239/2008 Sb.
13. 03.07.2006 - 30.06.2008 342/2006 Sb., 227/2009 Sb.
12. 01.06.2006 - 02.07.2006 230/2006 Sb.
11. 31.05.2006 - 31.05.2006 245/2006 Sb.
10. 13.09.2005 - 30.05.2006 342/2005 Sb.
9. 01.01.2005 - 12.09.2005 562/2004 Sb.
8. 01.05.2004 - 31.12.2004 81/2004 Sb.
7. 11.03.2004 - 30.04.2004 81/2004 Sb.
6. 01.01.2003 - 10.03.2004 320/2002 Sb.
5. 01.07.2002 - 31.12.2002 202/2002 Sb.
4. 01.01.2001 - 30.06.2002 220/2000 Sb., 411/2000 Sb.
3. 11.08.2000 - 31.12.2000 256/2000 Sb.
2. 01.03.2000 - 10.08.2000 356/1999 Sb.
1. 15.06.1995 - 29.02.2000
0. 31.05.1995 Vyhlášené znění