Nařízení vlády č. 48/1995 Sb.Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-48
Částka 10/1995
Platnost od 27.03.1995
Účinnost od 27.03.1995
Zrušeno k 01.01.2001 (447/2000 Sb.)
Minulé znění 01.01.2000 - 31.12.2000

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. února 1995

o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavatelem, který odměňuje zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů1) (dále jen "zákon"), na platy a na odměny za pracovní pohotovost2) zaměstnanců (dále jen "prostředky na platy").

Usměrňování prostředků na platy rozpočtových organizací, orgánů a obcí

§ 2

(1) Výše prostředků na platy zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí,3) se usměrňuje v rámci celkových neinvestičních výdajů vymezením

a) absolutní výše těchto prostředků (dále jen "limit prostředků na platy") a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané (dále jen "počet zaměstnanců"), pro který byl limit prostředků na platy stanoven, nebo

b) limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení4) (dále jen "škola"), je-li zaměstnavatel školou. Způsob vymezení limitu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. a)

a) orgánům a rozpočtovým organizacím se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu s výjimkou Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a Nejvyššího kontrolního úřadu a pro orgány a rozpočtové organizace zřízené těmito subjekty, nebo vůči kterým tyto subjekty plní funkci zřizovatele podle zvláštního předpisu,7) stanoví vláda,

b) okresním úřadům stanoví Ministerstvo vnitra,5)

c) obecnímu úřadu, městskému úřadu, úřadu města, magistrátu, úřadu městského obvodu a městské části, v hlavním městě Praze Magistrátu a obvodnímu a místnímu úřadu, obecní (městské) policii a zařízením obce stanoví příslušný orgán obce,6)

d) rozpočtové organizaci stanoví zřizovatel.7)

(3) Limit prostředků na platy pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. b)

a) škole, které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, stanoví tento úřad8) s přihlédnutím k provozním podmínkám školy,

b) škole neuvedené v písmenu a) stanoví zřizovatel s přihlédnutím k provozním podmínkám školy.

(4) Zaměstnavateli podle odstavce 1 může subjekt příslušný podle odstavce 2 ke stanovení limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců stanovit vedle počtu zaměstnanců též jejich systemizaci (strukturu).

(5) Subjekt uvedený v odstavci 2 písm. a) a b) a jím zřízená rozpočtová organizace s výjimkou školy, které je stanoven limit prostředků na platy podle odstavce 1 písm. b), váže v limitu prostředků na platy částku odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům. Částku vypočte podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, a vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. Při zúčtování finančních vztahů za příslušný rok tuto částku oznámí rozpočtová organizace zřízená okresním úřadem tomuto úřadu, okresní úřad Ministerstvu vnitra a ostatní subjekty Ministerstvu financí prostřednictvím svého zřizovatele7) nebo přímo, pokud nemají zřizovatele.

(6) Použití prostředků vázaných v limitu prostředků na platy podle odstavce 5 může povolit v odůvodněných případech

a) Ministerstvo financí na žádost orgánů a rozpočtových organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu a na žádost zřizovatele7) u orgánů a rozpočtových organizací zahrnutých do jeho rozpočtové kapitoly,

b) Ministerstvo vnitra u okresních úřadů,

c) okresní úřad u rozpočtové organizace zřízené tímto úřadem.

§ 3

(1) Zaměstnavatel podle § 2 odst. 1 překročí stanovený limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené z mimorozpočtových zdrojů s výjimkou rezervního fondu,10) vyšší než limit prostředků na platy.

(2) Při překročení limitu prostředků na platy (odstavec 1) se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(3) Zaměstnavatel podle § 2 odst. 1 nevyužije stanovený limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené z mimorozpočtových zdrojů s výjimkou rezervního fondu,10) nižší než limit prostředků na platy. O nevyužitou částku limitu prostředků na platy se nezvyšuje limit prostředků na platy v následujícím kalendářním roce.

Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací

§ 4

(1) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace12) s výjimkou školy, které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, se usměrňuje na základě rozhodnutí zřizovatele7) v rámci jejích disponibilních finančních prostředků

a) vymezením limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro kalendářní rok zřizovatelem, nebo

b) vymezením limitu prostředků na platy škole zřizovatelem na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, nebo

c) podílem mimotarifních složek podle odstavce 5.

(2) Výše prostředků na platy školy,12) které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, se usměrňuje v rámci jejích disponibilních finančních prostředků vymezením limitu prostředků na platy pro kalendářní rok podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 3 písm. a).

(3) Příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je subjekt uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) a u které se výše prostředků na platy usměrňuje podle odstavce 1 písm. a), uloží zřizovatel7) odvod12a) prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa. Příspěvková organizace vypočte částku odvodu prostředků na platy odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů a v rámci zúčtování finančních vztahů na příslušný rok ji odvede na depozitní účet zřizovatele.7)

(4) Snížení odvodu prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa může povolit v odůvodněných případech

a) Ministerstvo financí na žádost zřizovatele7) u příspěvkových organizací zřízených subjekty uvedenými v § 2 odst. 2 písm. a),

b) okresní úřad u příspěvkové organizace zřízené tímto úřadem.

(5) Při usměrňování prostředků na platy s využitím podílu mimotarifních složek vychází příspěvková organizace z objemu platových tarifů, který odpovídá skutečnému počtu a struktuře zaměstnanců, stanoveného podílu mimotarifních složek a částek plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek.

(6) Příspěvková organizace hodnotí, zda dodržela stanovený podíl mimotarifních složek (odstavec 8), na základě přípustného objemu prostředků na platy. Přípustný objem prostředků na platy zjistí příspěvková organizace za kalendářní rok tak, že objem platových tarifů, které zúčtovala k výplatě nebo úhradě, zvýší o stanovený podíl mimotarifních složek, o částky dalších platů,13) náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost a o částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek, které zúčtovala k výplatě nebo úhradě.

(7) Podíl mimotarifních složek činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky14) a další zdravotní pojišťovny,15) 50 %.

(8) Do podílu mimotarifních složek příspěvková organizace zahrnuje

a) osobní příplatky poskytované podle § 12 zákona,

b) odměny poskytované podle § 13 zákona s výjimkou odměn za poskytování pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,16)

c) přiznané příplatky za vedení a zastupování a zvláštní příplatky poskytované podle § 5, 6 a 11 zákona v částce, která převyšuje v souhrnu střed stanovených rozpětí těchto příplatků.

(9) Zřizovatel může vymezit limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. a), jen pokud výdaje příspěvkové organizace na platy a na odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele.

§ 5

(1) Příspěvková organizace překročí stanovený

a) limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, vyšší než limit prostředků na platy,

b) podíl mimotarifních složek, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, vyšší než přípustný objem prostředků na platy.

(2) Při překročení limitu prostředků na platy nebo podílu mimotarifních složek (odstavce 1 a 2) se postupuje podle zvláštního zákona.11)

(3) Příspěvková organizace nevyužije stanovený

a) limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, nižší než limit prostředků na platy,

b) podíl mimotarifních složek, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, nižší než přípustný objem prostředků na platy.

(4) O částku, která odpovídá nevyužitému limitu prostředků na platy nebo nevyužitému podílu mimotarifních složek, se nezvyšuje limit prostředků na platy nebo přípustný objem prostředků na platy v následujícím kalendářním roce.

§ 6

Fond odměn

(1) Příspěvková organizace vytváří fond odměn podle zvláštního předpisu.17)

(2) Z fondu odměn příspěvková organizace hradí přednostně částku prostředků na platy, aby nepřekročila stanovený limit prostředků na platy nebo podíl mimotarifních složek podle § 5 odst. 1.

(3) Zůstatek fondu odměn příspěvková organizace převádí do následujícího roku.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Zaměstnavatel, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, může použít zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci 1994 včetně přídělu za rok 1994 k úhradě nároků zaměstnanců na platové tarify nebo na další platy.

§ 8

Mimorozpočtovým zdrojem zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, je také zůstatek fondu odměn k 31. prosinci 1994 včetně přídělu za rok 1994.

§ 9

Zrušují se:

1. vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb., č. 532/1991 Sb. a č. 221/1992 Sb.,

2. § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2 písm. a) a § 8 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 306/1995 Sb. Čl. II

1. Zaměstnavatel, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, může použít zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci kalendářního roku k úhradě nároků zaměstnanců na platy v následujícím roce.

2. Mimorozpočtovým zdrojem zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, je v kalendářním roce, za který hodnotí, zda dodržel stanovený limit prostředků na platy, také zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci předchozího roku.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 137/1997 Sb. Čl. II

Postup stanovený v § 2 odst. 5 a 6, § 4 odst. 3 a 4 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění tohoto nařízení, se nepoužije v roce 1997 při nižším počtu zaměstnanců, než je počet zaměstnanců stanovený pro rok 1997.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 349/1997 Sb. Čl. II

Postup stanovený v § 2 odst. 5 a 6, § 4 odst. 3 a 4 a v příloze č. 2 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění tohoto nařízení, se nepoužije v roce 1998 při nižším počtu zaměstnanců, než je počet zaměstnanců stanovený pro rok 1998.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 319/1998 Sb. Čl. II

Postup pro vázání a odvod prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa (§ 2 odst. 5 a 6 a § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 306/1995 Sb.) se v roce 1999 nepoužije.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 332/1999 Sb. Čl. II

Postup pro vázání a odvod prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa (§ 2 odst. 5 a 6 a § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 306/1995 Sb.) se v roce 2000 nepoužije.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.

Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení

2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem

3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)

1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem

MP je limit prostředků na platy,

V jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, ubytovaných apod.),

Nz je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance),

α je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

β je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

K1 je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce,

K2 je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25 % K1).

Koeficient1 ve výši1,00 platí pro denní a vyšší studium,
0,50 platí pro pomaturitní studium,
0,33 platí pro studium při zaměstnání.

Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2. Koeficient2 ve výši 1,00 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, 0,75 platí pro specializované třídy, 0,50 platí pro speciální třídy, 0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.

2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem

3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)
Předškolní zařízení, škola a školské zařízeníNz
a) Předškolní zařízení, škola a školské zařízení s pedagogickou činností
Mateřská škola8 581
Základní škola
- s 1. až 5. postupným ročníkem do 50 žáků8 320
nad 50 žáků do 150 žáků11 897
- s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků8 859
nad 150 žáků do 250 žáků11 272
nad 250 žáků13 116
Základní umělecká škola - studijní obory
- hudební17 080
- ostatní55 653
Školní družina a školní klub28 500
Gymnázium čtyř a pětileté9 468
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící povinnou školní docházku)10 399
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních čtyř ročníků)9 468
Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory
- ekonomické9 098
- pedagogické8 940
- knihovnické9 638
- rodinné9 884
- průmyslové8 348
- umělecké obory výtvarného zaměření4 646
- hotelové7 487
- zemědělské, lesnické7 398
- zdravotnické6 660
- ostatní8 168
- konzervatoře2 896
- taneční konzervatoře2 929
Internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené3 248
Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené4 369
Internát mateřské školy8 721
Domov mládeže středních škol - ubytování11 102
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování2)17 000
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování3)11 102
Střední odborné učiliště1)
- teoretická vyúka2)21 998
- praktická vyúka2)15 840
- teoretická vyúka3)14 053
- praktická vyúka3)10 650
Odborné učiliště
- teoretická vyúka2)25 571
- praktická vyúka2)6 164
- teoretická vyúka3)17 727
- praktická vyúka3)5 074
Praktická škola4 928
Dětský domov1 717
Diagnostický ústav pro děti1 087
Diagnostický ústav pro mládež1 087
Výchovný ústav pro děti1 263
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou do 36 lůžek včetně1 232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 37 až 48 lůžek1 232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 49 a více lůžek1 232
Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase)518 076
Zohlednění zdravotního a sociálního postižení
Zdravotní postižení
- lehké mentální (zvláštní škola)10 585
- těžké mentální, kombinované, autismus3 534
- sluchu4 108
- zraku3 760
- řeči4 471
- tělesné5 467
- vývojové poruchy15 276
- zdravotní oslabení14 990
- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém14 990
zařízení
Sociální postižení - nařízená ústavní výchova v internátu speciální školy
- pro tělesně a smyslově postižené3 334
- pro lehce mentálně postižené2 357
b) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti
Zařízení školního stravování
- mateřské školy33 000
- základní školy57 500
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla56 000
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro celodenní stravování28 500

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.

Výpočet částky prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa

Částka prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa je dána vztahem:

;

kde

Č je částka prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa, která překračují 3 % ze všech pracovních (funkčních) míst,

LPP je limit prostředků na platy snížený o účelově poskytnuté prostředky, které podléhají zúčtování a v případě nevyčerpání se vracejí do státního rozpočtu, a o částku použitou na výplatu dalších platů,

PZlim je počet zaměstnanců, pro který byl limit prostředků na platy stanoven,

PZsk je skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zaokrouhlený na celé osoby nahoru.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.

2) § 19 zákona č. 143/1992 Sb.

3) § 1 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb.

4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění zákona č. 256/1994 Sb.

5) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona ČNR č. 321/1992 Sb.

6) § 36 odst. 1 písm. d), j) a k) a § 45 písm. b) a g) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

7) § 2 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

8) § 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

9) § 36 odst. 1 písm. j) a § 45 písm. b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb.
§ 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb.

10) § 10 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.

11) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

12) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb.

12a) § 18 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.

13) § 15a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 40/1994 Sb.

14) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

15) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.

16) § 10 písm. c) nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
§ 10 písm. c) nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.

17) § 24 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.

1) 1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, středisko praktického vyučování, centrum odborné přípravy, učilištní součást integrované střední školy.

2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

4) Zahrnuje též výchovný ústav pro děti a mládež, výchovný ústav pro nezletilé matky, ústav s výchovně léčebným režimem.

Souvislosti

Provádí předpis
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Je měněn
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
209/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
144/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Mění
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
Je zrušen předpisem
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Ruší
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
Je odkazován z
27/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn
580/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
209/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
r1/c45/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v částce 29/1995 Sb.
144/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
143/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
142/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
141/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
332/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
319/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
1/1993 Sb. Ústava České republiky
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
253/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
221/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
532/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb.
470/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.
390/1991 Sb. Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
359/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.
274/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
418/1990 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
29/1984 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
8. 01.01.2000 - 31.12.2000 332/1999 Sb.
7. 01.01.1999 - 31.12.1999 319/1998 Sb., 332/1999 Sb.
6. 01.01.1998 - 31.12.1998 349/1997 Sb., 332/1999 Sb.
5. 26.06.1997 - 31.12.1997 137/1997 Sb.
4. 01.01.1996 - 25.06.1997 306/1995 Sb.
3. 29.09.1995 - 31.12.1995 209/1995 Sb.
2. 31.07.1995 - 28.09.1995 144/1995 Sb.
1. 27.03.1995 - 30.07.1995
0. 27.03.1995 Vyhlášené znění