Nařízení vlády č. 306/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-306
Částka 82/1995
Platnost od 29.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Zrušeno k 01.01.2001 (447/2000 Sb.)
Minulé znění 01.01.1996 - 31.12.2000

306

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb. a nařízení vlády č. 209/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 2 písm. a) zní:

"a) orgánům a rozpočtovým organizacím se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu s výjimkou Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Nejvyššího kontrolního úřadu a pro orgány a rozpočtové organizace zřízené těmito subjekty, nebo vůči kterým tyto subjekty plní funkci zřizovatele podle zvláštního předpisu,7) stanoví vláda,".

2. V § 2 odst. 3 písm. b) se za slovo "tělovýchovy" připojují tato slova: "s přihlédnutím k provozním podmínkám vysoké školy".

3. V § 2 odst. 3 písm. c) se za slovo "zřizovatel" připojují tato slova: "s přihlédnutím k provozním podmínkám školy".

4. § 2 odst. 5 a 6 znějí:

"(5) Subjekt uvedený v odstavci 2 písm. a) a b) a jím zřízená rozpočtová organizace s výjimkou školy, které je stanoven limit prostředků na platy podle odstavce 1 písm. b), váže v limitu prostředků na platy částku odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům. Částku vypočte podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, a vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. Při zúčtování finančních vztahů za příslušný rok tuto částku oznámí rozpočtová organizace zřízená okresním úřadem tomuto úřadu, okresní úřad Ministerstvu vnitra a ostatní subjekty Ministerstvu financí prostřednictvím svého zřizovatele7) nebo přímo, pokud nemají zřizovatele.

(6) Použití prostředků vázaných v limitu prostředků na platy podle odstavce 5 může povolit v odůvodněných případech

a) Ministerstvo financí na žádost orgánů a rozpočtových organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu a na žádost zřizovatele7) u orgánů a rozpočtových organizací zahrnutých do jeho rozpočtové kapitoly,

b) Ministerstvo vnitra u okresních úřadů,

c) okresní úřad u rozpočtové organizace zřízené tímto úřadem.".

5. V § 3 odst. 1 se za slovo "zdrojů" vkládají tato slova: "s výjimkou rezervního fondu" a v poznámce č. 10) se slova "§ 14 odst. 2" nahrazují slovy "§ 10".

6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo "zdrojů" vkládají tato slova: "s výjimkou rezervního fondu".

7. § 4 odst. 3 a 4 včetně poznámky č. 12a) znějí:

"(3) Příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je subjekt uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) a u které se výše prostředků na platy usměrňuje podle odstavce 1 písm. a), uloží zřizovatel7) odvod12a) prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa. Příspěvková organizace vypočte částku odvodu prostředků na platy odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů a v rámci zúčtování finančních vztahů na příslušný rok ji odvede na depozitní účet zřizovatele.7)

(4) Snížení odvodu prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa může povolit v odůvodněných případech

a) Ministerstvo financí na žádost zřizovatele7) u příspěvkových organizací zřízených subjekty uvedenými v § 2 odst. 2 písm. a),

b) okresní úřad u příspěvkové organizace zřízené tímto úřadem.

12a) § 18 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.".

8. V § 4 odst. 8 písm. c) se za označení "c)" vkládá toto slovo: "přiznané".

9. V § 5 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) a b) se slova "z grantů poskytnutých z mimorozpočtových zdrojů" nahrazují slovy "z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet".

10. Příloha č. 1 zní:

"Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení

1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu s výjimkou vysoké školy a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem

; kde

MP je limit prostředků na platy, V jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, stravovaných, ubytovaných apod.), Nz je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance), a je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok, b je podíl prostředků na ostatní osobní náklady ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok, K1 je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném roce, K2 je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25 % K1). Koeficient1 ve výši 1 platí pro denní a vyšší studium, 0,5 platí pro pomaturitní a nástavbové studium, 0,33 platí pro studium při zaměstnání. Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení, která se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajících na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2. Koeficient2 ve výši 1 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, 0,75 platí pro specializované třídy, 0,5 platí pro speciální třídy, 0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.

2. Limit prostředků na platy pro vysokou školu je dán vztahem

; kde

K3 je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok bez prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném roce.

3. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem:

.

4. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na zaměstnance - Nz)

Předškolní zařízení, škola a školské zařízeníNz
a) Předškolní zařízení, škola s výjimkou vysoké školy a školské zařízení s pedagogickou činností
Mateřská škola8,580
Základní škola
- s 1. až 4. postupným ročníkem do 50 žáků8,183
nad 50 žáků do 150 žáků11,136
- s. 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků8,706
nad 150 žáků do 250 žáků10,540
nad 250 žáků12,659
Základní umělecká škola - studijní obory
- hudební19,780
- ostatní62,350
Školní družina a školní klub28,450
Gymnázium10,200
Střední odborná škola - studijní obory
- ekonomické10,200
- pedagogické9,960
- knihovnické, rodinné10,207
- průmyslové8,287
- umělecké obory výtvarného zaměření4,900
- hotelové7,630
- zemědělské, lesnické6,745
- konzervatoře3,257
- taneční konzervatoře3,360
- ostatní8,575
Internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené1,944
Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené3,960
Domov mládeže středních škol a středních odborných učilišť Střední odborné učiliště1)6,444
- teoretická výuka 2)24,000
- praktická výuka2)17,000
- teoretická výuka 3)19,200
- praktická výuka 3)11,475
Dětský domov1,638
Dětský diagnostický ústav1,096
Diagnostický ústav pro mládež1,200
Dětský výchovný ústav a výchovný ústav pro mládež 4)1,425
Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase)502,660
Zohlednění zdravotního a sociálního postižení
Zdravotní postižení
- lehké mentální11,184
- těžké mentální, autismus, kombinované3,754
- sluchu4,319
- zraku3,976
- řeči4,739
- tělesné5,768
- vývojové poruchy16,060
- zdravotní oslabení15,855
- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém zařízení15,855
Sociální postižení
- nařízená ústavní výchova13,547
b) Vysoká škola - studijní obory
- filosofické, teologické, ekonomické, právnické6,100
- tělesné výchovy a sportu, zdravotně sociální5,700
- technické5,000
- elektrotechnické4,600
- pedagogické4,500
- strojní4,300
- informatiky4,100
- zemědělské4,000
- přírodovědecké3,800
- architektonické3,600
- veterinární2,800
- chemické, matematickofyzikální, jaderného a fyzikálního inženýrství2,500
- lékařské2,100
- umělecké1,200
c) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti
Zařízení školního stravování
- mateřské školy30,400
- základní školy56,000
- gymnázia, střední odborné školy a středního odborného učiliště54,900
Kolej a menza vysoké školy29,800

11. Příloha č. 2 zní:

"Výpočet částky prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa Částka prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa je dána vztahem:

; kde

Č je částka prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa, která překračují 3 % ze všech pracovních (funkčních) míst, LPP je limit prostředků na platy snížený o účelově poskytnuté prostředky, které podléhají zúčtování a v případě nevyčerpání se vracejí do státního rozpočtu, a o částku použitou na výplatu dalších platů, PZlim je počet zaměstnanců, pro který byl limit prostředků na platy stanoven, PZsk je skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zaokrouhlený na celé osoby nahoru.".

Čl. II

1. Zaměstnavatel, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, může použít zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci kalendářního roku k úhradě nároků zaměstnanců na platy v následujícím roce.

2. Mimorozpočtovým zdrojem zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, je v kalendářním roce, za který hodnotí, zda dodržel stanovený limit prostředků na platy, také zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci předchozího roku.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Předseda vlády:

Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, odborné učiliště, středisko praktického vyučování.

2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

4) Zahrnuje též Výchovný ústav pro děti a mládež, Výchovný ústav pro nezletilé matky, Ústav s výchovně léčebným režimem.".

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Mění
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Je zrušen předpisem
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Je odkazován z
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Odkazuje na
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
205/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1996 - 31.12.2000
0. 29.12.1995 Vyhlášené znění