Zákon č. 286/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-286
Částka 74/1995
Platnost od 08.12.1995
Účinnost od 01.01.1996
Aktuální znění 01.01.1996

286

ZÁKON

ze dne 1. listopadu 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 včetně poznámek č. 1), 2), 2a), 2b), 3) až 5), 5a), 6), 8), 8a), 8b), 9), 10), 11), 12), 12a), 12b), 13) až 22), 22a), 22b), 23), 23a), 23b), 23c) a 23d) zní:

"§ 3

(1) Živností není:

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,1)

b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)

c) výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu.2a)

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků,2b)

b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,3)

c) advokátů,4) komerčních právníků,5) notářů5a) a patentových zástupců,6)

d) znalců a tlumočníků,7)

e) auditorů8) a daňových poradců,8a)

f) burzovních dohodců a makléřů,8b)

g) zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů,9)

h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.10)

(3) Živností dále není:

a) činnost bank,11) pojišťoven,12) penzijních fondů,12a) spořitelních a úvěrních družstev,12b) burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry8b) a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí,13)

b) pořádání loterií a jiných podobných her,14)

c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15)

d) výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu,16)

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům fyzickými osobami,

g) námořní doprava a mořský rybolov,17)

h) provozování dráhy a drážní dopravy,18)

i) zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě,19)

j) výroba humánních a veterinárních léčiv a prostředků zdravotnické techniky k jejich výrobě,20)

k) výroba, dovoz, vývoz a odbyt psychotropních a omamných látek,21)

l) státní zkušebnictví,22)

m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a)

n) státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení,22b)

o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23)

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,

r) zprostředkování zaměstnání,23a)

s) činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení,

t) příprava vybraných pracovníků jaderných zařízení,23b)

u) provozování stanic technické kontroly,23c)

v) výchova a vzdělávání na základních školách, středních školách, speciálních školách a vysokých školách.23d)

1) § 1 a 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon), ve znění zákona č. 86/1950 Sb. a zákona č. 88/1950 Sb. § 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů.

2) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.

2a) Zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.

2b) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona ČNR č. 160/1992 Sb.

3) § 25 odst. 1 zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii.

5) Zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

5a) Zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

6) Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb.

8) Zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky.

8a) Zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

8b) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.

9) § 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

10) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

11) Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

12a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

12b) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Např. § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb.

15) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.

17) Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 42/1980 Sb. Nařízení ministra dopravy č. 75/1953 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě.

18) § 60 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

19) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 62 odst. 3 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky.
Zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

21) § 34 a 35 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

22a) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

22b) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

23a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

23b) Zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení.

23c) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

23d) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 4 odst. 1 v první větě se slovo "bytových" nahrazuje slovem "bytů", za slova "pokud vedle pronájmu jsou" se vkládá slovo "pronajímatelem" a slova "spojené s pronájmem" se nahrazují slovy "zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor".

3. V § 4 se vypouští odstavec 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

4. § 5 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámek č. 24) a 25) znějí:

"(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.24)

(3) Pokud ze zákona vyplývá pro zahraniční osobu povinnost předložit doklady potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého překladu, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.

(4) Fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů,25) může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky.

24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

25) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.".

5. V § 5 se vypouští odstavec 5.

6. § 6 odst. 3 zní:

"(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat fyzická osoba, která plní funkci odpovědného zástupce (§ 11 odst. 5), a odpovědný zástupce, je-li ustanoven.".

7. § 6 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Bezúhonnost dokládá zahraniční fyzická osoba živnostenskému úřadu i odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních třech letech.".

8. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy.22b)".

9. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:

"§ 7a

Provozování živnosti průmyslovým způsobem

(1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost

a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti,

b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.

(2) O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po předložení potřebných dokladů živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým způsobem. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačností, přičemž navrhovatel není vázán názvy živností podle příloh č. 1 a 2 tohoto zákona. Zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem nemá vliv na vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti postupuje živnostenský úřad podle § 47 a násl. tohoto zákona.

(3) Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu.

(4) U ohlašovacích živností provozovaných průmyslovým způsobem se pro získání živnostenského oprávnění nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Podnikatel odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti podle § 21 a 22 a přílohy č. 2, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podnikatel vede o osobách splňujících požadavky odborné způsobilosti evidenci a minimálně tři roky uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost.

(5) Případné změny znaků (odstavec 1) charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem je podnikatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku oznámit živnostenskému úřadu. Současně s tímto oznámením je podnikatel povinen předložit i doklady prokazující splnění zvláštních podmínek, jsou-li tímto zákonem vyžadovány.

(6) Na základě předložených dokladů rozhodne živnostenský úřad o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění. V případě, že změnou znaků charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem dojde ke změně příslušnosti živnostenského úřadu, věc neprodleně postoupí k rozhodnutí příslušnému živnostenskému úřadu.".

10. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "národní rady" a druhá věta.

11. V § 8 odst. 5 se za slovo "živnosti" vkládají tato slova: "v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 3)".

12. Poznámky č. 26), 27) a 28) znějí:

"26) Část druhá zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.

27) § 5 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".

13. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slovy "tímto dnem" čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 poslední větě a v odstavci 6,".

14. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova "doručení koncesní listiny" nahrazují slovy "nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese".

15. V § 10 odst. 2 písm. a) se na konci za slovem "doručením" vypouští čárka a připojují se tato slova: "příslušnému živnostenskému úřadu,".

16. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad. Osvědčení musí obsahovat tyto údaje:

a) u fyzické osoby její jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání a identifikační číslo,

b) u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby,

c) evidenční číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny.".

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

17. V § 10 v nově označeném odstavci 6 se slova "v odstavcích 3 a 4" nahrazují slovy "v odstavcích 4 a 5" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci.".

18. § 11 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a 7) a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka, nejde-li o občana České republiky. Znalost českého jazyka prokáže, jestliže

a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života,

b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.

Povinnost prokázat znalost českého jazyka se nevztahuje na občana Slovenské republiky.".

19. V § 11 odst. 3 se slovo "bydliště" nahrazuje slovem "pobyt".

20. § 11 odst. 4, 5, 6 a 7 znějí:

"(4) Je-li podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Právnická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud jej statutární orgán nebo některý z členů statutárního orgánu nebo u zahraniční právnické osoby vedoucí organizační složky umístěné v České republice splňuje zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo vedoucí organizační složky zahraniční osoby v těchto případech plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady ani člen jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

(6) Je-li podnikatelem fyzická osoba, může ustanovit odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím bude živnost provozovat. Nesplňuje-li podnikatel zvláštní podmínky pro provozování živnosti (§ 7) nebo nemá-li pobyt na území České republiky, je povinen odpovědného zástupce ustanovit, nestanoví-li tento zákon jinak. Zahraniční fyzická osoba odpovědného zástupce neustanovuje, pokud vedoucí její organizační složky umístěné v České republice splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti; tuto skutečnost oznámí a doloží živnostenskému úřadu. Vedoucí organizační složky umístěné v České republice v tomto případě plní funkci odpovědného zástupce podle tohoto zákona.

(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací, jakož i ukončení výkonu jeho funkce, podnikatel oznamuje bezodkladně, nejpozději však do pěti dnů ode dne ustanovení odpovědného zástupce nebo ode dne ukončení výkonu jeho funkce živnostenskému úřadu. Odpovědný zástupce může vykonávat svou funkci již ode dne ustanovení podnikatelem za předpokladu, že splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování ohlašovací živnosti.".

21. V § 11 odst. 8 ve druhé větě se slova "bylo rozhodnutí o schválení doručeno" nahrazují slovy "rozhodnutí nabylo právní moci".

22. § 11 se doplňuje odstavcem 12, který zní:

"(12) Fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 tohoto zákona, nemůže být odpovědným zástupcem. Odpovědným zástupcem nemůže být ani fyzická osoba, jíž bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. a), b) nebo podle § 58 odst. 2, 3 a 4 tohoto zákona, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.".

23. V § 13 odst. 1 písm. d) se slova "opatrovník ke správě podniku" a v odstavci 3 slovo "opatrovník" nahrazují slovy "správce dědictví29)".

24. Poznámka č. 29) zní:

"29) § 175e občanského soudního řádu.".

25. V § 13 odst. 4 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "pokud nesplňuje sám zvláštní podmínky provozování živnosti, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.".

26. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva

(1) Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva v jinou formu obchodní společnosti nebo v družstvo může nová společnost, popřípadě družstvo pokračovat na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce v provozování živnosti zaniklé společnosti nebo družstva po dobu nezbytně nutnou k získání vlastního živnostenského oprávnění, splňuje-li všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokračování v živnosti musí do 15 dnů ode dne vzniku změny písemně oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit ohlašovací živnost nebo podat žádost o koncesi.

(2) Při sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva platí ustanovení odstavce 1 obdobně.".

27. § 15 se vypouští.

28. § 17 zní:

"§ 17

(1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek a obdobné zařízení, zejména prodejní.

(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně podnikatel oznámí písemně ve lhůtě 15 dnů živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla pro provozování živnosti způsobilá podle zvláštních předpisů, byla řádně označena (§ 31 odst. 1 a 2) a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny [§ 31 odst. 2 písm. a)].

(3) Podnikatel v oznámení podle odstavce 2 uvede:

a) obchodní jméno,

b) identifikační číslo,

c) sídlo (místo podnikání),

d) adresu provozovny,

e) předmět podnikání v této provozovně.

(4) Evidenci provozoven podnikatelů vede živnostenský úřad, v jehož územním obvodu se provozovna nachází, a živnostenský rejstřík.".

29. § 18 se vypouští.

30. § 21 včetně poznámek č. 30), 30a) a 31) zní:

"§ 21

Odborná způsobilost pro živnosti řemeslné se prokazuje

a) výučním listem v oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného učebního poměru v oboru,30)

b) výučním listem v oboru vydaným institucí akreditovanou příslušnými státními orgány k pořádání rekvalifikačních kurzů a k vydávání dokladů o kvalifikaci podle zvláštních předpisů,30a)

c) vysvědčením o ukončeném středním odborném vzdělání v oboru,31)

d) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední odborné škole v oboru nebo na středním odborném učilišti v oboru nebo na gymnáziu s předměty odborné výchovy v oboru nebo na nástavbovém studiu v oboru,31) nebo

e) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v oboru.

30) Např. § 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů, § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek, § 19 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 16/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 38/1987 Sb., o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, § 25 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a sportu SR č. 102/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a ukončování přípravy v odborných učilištích a učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

30a) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 324/1992 Sb.

31) § 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

31. § 22 včetně poznámky č. 31a) zní:

"§ 22

(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny

a) výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení učebního poměru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo dokladem o vykonání tříleté praxe v příbuzném oboru,

b) dokladem o úspěšném vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, nebo

c) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

(2) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní službu.

(3) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.

(4) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. b) stanoví vyhláška vydaná společně Ministerstvem hospodářství a ministerstvy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány.31a)

31a) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.".

32. § 25 zní:

"§ 25

Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).".

33. V § 27 odst. 2 se slovo "Zvláštní" nahrazuje slovem "Všeobecnou". Na konci odstavce 2 se připojuje tato věta: "Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují podmínku spolehlivosti, pokud tento nebo zvláštní zákon podmínku spolehlivosti zaměstnanců vyžaduje.".

34. § 27 odst. 3 zní:

"(3) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě stanoviska orgánu státní správy uvedeného v § 52 odst. 1 tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů.".

35. Nadpis nad § 29 zní: "Povinnosti podnikatele a některých dalších osob".

36. Poznámka č. 32) zní:

"32) Např. zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

37. § 29 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Pracovníkům živnostenského úřadu je podnikatel - fyzická osoba, jakož i všechny fyzické osoby provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce podnikatele, povinni prokázat totožnost. Jde-li o podnikatele - právnickou osobu, povinnost prokázat totožnost mají fyzické osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, osoby jednající jménem podnikatele a odpovědný zástupce.".

38. § 30 se vypouští.

39. § 31 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Provozovna musí být zvenčí trvale a viditelně označena obchodním jménem a identifikačním číslem.

(2) U provozovny určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být na dveřích vchodu do provozovny nebo na jiném vhodném a trvale viditelném místě uvedeno:

a) jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,

b) prodejní nebo provozní doba určená pro styk se zákazníky, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení (§ 17 odst. 1).".

40. V § 31 odst. 3 se za slova "uzavření provozovny" vkládají slova "uvedené v odstavci 2".

41. Poznámky č. 35) a 36) znějí:

"35) Např. zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

36) § 11 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb.".

42. V § 33 se za slova "Obchodními živnostmi jsou" vkládá slovo "zejména".

43. V § 35 odst. 1 se za slova "prodávat i mimo" vkládá slovo "ohlášenou".

44. § 38 až 40 se vypouštějí.

45. V § 44 se vypouští odstavec 3.

46. V § 45 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice.".

47. § 45 odst. 2, 3 a 4 včetně poznámky č. 36a) znějí:

"(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede:

a) jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození (dále jen "rodné číslo") a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti,

b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby,

c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky.36a) Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,

d) obchodní jméno,

e) předmět a místo podnikání,

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

g) provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,

h) datum zahájení provozování živnosti,

i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

(3) Právnická osoba v ohlášení uvede:

a) obchodní jméno, sídlo a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a údaj, zda jejich pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry nevylučují nebo neomezují jejich činnost ve statutárním orgánu právnické osoby, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají,

b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,

c) umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky,36a) jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,

d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

e) předmět podnikání,

f) provozovnu nebo provozovny, jsou-li zřízeny,

g) datum zahájení provozování živnosti,

h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,

i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2, a to v úplném nebo částečném rozsahu.

36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.".

48. V § 46 odst. 1 písm. a) se za slovy "odpovědného zástupce" čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "zahraniční fyzická osoba doklady podle § 6 odst. 4,".

49. § 46 odst. 1 písm. b) zní:

"b) u ohlašovací řemeslné nebo vázané živnosti doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce nebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,".

50. § 46 odst. 1 se doplňuje písmeny c), d), e) a f), která včetně poznámky č. 36b) znějí:

"c) doklad o zaplacení správního poplatku,36b)

d) výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána,

e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,

f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

36b) Zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.".

51. § 46 odst. 2 zní:

"(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a) výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce nebo osoby plnící jeho funkci, ne starší šesti měsíců, zahraniční osoba doklady prokazující splnění podmínek u vedoucího organizační složky v České republice a odpovědného zástupce,

b) u řemeslné nebo vázané živnosti též doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena nebo odpovědného zástupce, anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden,

d) doklad o zaplacení správního poplatku,36b)

e) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,

f) čestné prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.".

52. V § 46 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

53. § 47 odst. 2 písm. a) zní:

"a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".

54. § 47 odst. 2 písm. d) zní:

"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

55. § 47 odst. 3 se vypouští.

56. § 47 odst. 4 písm. a) zní:

"a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".

57. § 47 odst. 4 písm. c) zní:

"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

58. V § 47 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu.".

59. V § 47 odst. 6 ve druhé větě se slova "řízení zastaví" nahrazují slovy "rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo".

60. V § 47 se odstavce 4 až 7 označují jako odstavce 3 až 6.

61. § 48 odst. 1 zní:

"(1) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně a Českému statistickému úřadu; jde-li o podnikatele - fyzickou osobu, též úřadu práce, v jehož územní působnosti má podnikatel trvalý pobyt. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny nebo zrušení živnostenského listu a na rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti.".

62. § 48 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 4 ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí.".

63. V § 49 odst. 2 se vypouští druhá věta.

64. § 49 se doplňuje odstavci 3, 4 a 5, které znějí:

"(3) Změna se ohlašuje věcně a místně příslušnému živnostenskému úřadu. Jedná-li se o změnu sídla nebo místa podnikání, rozhoduje o změně živnostenského listu živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo místa podnikání.

(4) Jedná-li se o změnu údajů o provozovně, provede živnostenský úřad změnu v evidenci provozoven a v živnostenském rejstříku a o takto provedené změně podnikatele vyrozumí.

(5) Jedná-li se o změnu údajů o odpovědném zástupci, podnikatel je povinen doložit k oznámení čestné prohlášení podle § 46 tohoto zákona a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.".

65. V § 50 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Jedná-li se o zahraniční osobu a nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu určit podle sídla nebo místa podnikání v České republice, řídí se místní příslušnost živnostenského úřadu umístěním organizační složky zahraniční osoby v České republice.".

66. V § 50 odst. 2 se slova "§ 45 odst. 2 až 4 a § 46 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3 a 4" nahrazují slovy "§ 45 odst. 2 a 3 a § 46 odst. 1, 2 a 3" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.".

67. § 50 odst. 3 zní:

"(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice,

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost fyzické osoby v postavení statutárního orgánu nebo jeho člena anebo odpovědného zástupce anebo vedoucího organizační složky zahraniční osoby umístěné v České republice.".

68. § 50 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".

69. V § 52 odst. 1 se za slovo "oprávnění" vkládají slova "nebo souhlas" a na konci odstavce se připojuje tato věta: "Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání koncesní listiny.".

70. V § 52 odst. 2 se za slova "povaha živnosti" vkládají slova "nebo v pochybnostech".

71. § 52 odst. 3 se vypouští.

72. V § 53 odst. 1 se vypouští druhá věta.

73. V § 53 odst. 2 se vypouští slova "nebo obec".

74. V § 53 odst. 4 se za slovo "předpisů" vkládají tato slova: "v rozsahu souhlasu příslušného orgánu státní správy".

75. § 54 odst. 1 písm. a) zní:

"a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) vedoucího organizační složky v České republice,".

76. § 54 odst. 1 písm. d) zní:

"d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

77. § 54 odst. 2 písm. a) zní:

"a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,".

78. § 54 odst. 2 písm. c) zní:

"c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,".

79. Dosavadní text § 55 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Živnostenský úřad zašle opis koncesní listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.".

80. V § 56 odst. 2 druhá věta zní: "Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně.".

81. § 56 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Na řízení o změně koncesní listiny se vztahuje přiměřeně ustanovení § 53. Řízení o změně podmínek uložených v koncesní listině podle § 27 odst. 3 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Změny údajů o odpovědném zástupci se schvalují v samostatném řízení. Změny údajů o provozovně se provádějí přiměřeně podle § 49 odst. 4.".

82. V § 57 odst. 1 písm. a) se slova "opatrovník ustanovený ke správě podniku" nahrazují slovy "správce dědictví".

83. V § 57 odst. 1 písm. b) se vypouští slova "a 15".

84. V § 57 odst. 1 písm. d) se na konci připojují tato slova: "o zrušení živnostenského oprávnění".

85. § 57 odst. 3 zní:

"(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 52 odst. 1.".

86. § 58 včetně poznámky č. 38) zní:

"§ 58

(1) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zruší živnostenské oprávnění, jestliže

a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) a c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) byl ustanoven odpovědný zástupce,

b) nastanou překážky podle § 8,

c) podnikatel o to požádá.

(2) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.

(3) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené koncesní listinou, tímto zákonem nebo zvláštními předpisy.

(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do jednoho roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do jednoho roku od rozhodnutí.

(5) Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání pozastaví na určitou dobu provozování živnosti na žádost podnikatele doloženou dokladem o tom, že o úmyslu pozastavit provozování živnosti podnikatel vyrozuměl správce daně.

(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o vydání koncese nejdříve po uplynutí jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.

38) Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

87. § 60 odst. 2 písm. a) zní:

"a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné a identifikační číslo podnikatele, obchodní jméno, osobní údaje týkající se odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a osobní údaje týkající se osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, a u zahraniční osoby též údaje týkající se organizační složky umístěné v České republice a osobní údaje týkající se jejího vedoucího,".

88. § 60 odst. 2 písm. e) zní:

"e) provozovna nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,".

89. § 60 odst. 2 písm. h) zní:

"h) pozastavení provozování živnosti a zánik živnostenského oprávnění,".

90. § 60 odst. 2 se doplňuje písmeny i), j), k), l) a m), která znějí:

"i) datum zahájení provozování živnosti,

j) provozování živnosti průmyslovým způsobem,

k) údaj, zda se jedná o zahraniční osobu,

l) prohlášení konkurzu,

m) rozhodnutí o zákazu činnosti.".

91. § 60 odst. 3 zní:

"(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkurzu, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a prohlášení konkurzu.".

92. § 60 se doplňuje odstavci 4, 5 a 6, které včetně poznámky č. 38a) znějí:

"(4) Do rejstříku v části, v níž je veřejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

(5) Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříku lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právní zájem.

(6) Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do ústřední evidence podnikatelů.38a) Do ústřední evidence podnikatelů se dále zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tímto účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

38a) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.".

93. Název části páté zní:

"ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY".

94. V části páté se vkládá nová hlava I, která včetně poznámky č. 38b) zní:

"HLAVA I

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

§ 60a

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních zákonů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.

§ 60b

Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají pracovníci živnostenských úřadů. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů. Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem.38b)

§ 60c

Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.

38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.".

95. V části páté se dosavadní hlavy I až III označují jako hlavy II až IV.

96. Za § 63 se vkládá nový § 63a, který zní:

"§ 63a

(1) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti volné, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 50000 Kč.

(2) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100000 Kč.

(3) Fyzické osobě provozující bez živnostenského oprávnění činnost, která je předmětem živnosti koncesované, může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 200000 Kč.

(4) Tímto ustanovením není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob. Pro řízení platí lhůty uvedené v § 66 odst. 1.

(5) Při určení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání, následkům protiprávního jednání a k výši získaného majetkového prospěchu.".

97. § 64 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovení trestního zákona40) týkající se stíhání fyzických osob pro neoprávněné podnikání zůstávají ustanoveními § 61 až 63a nedotčena.".

98. Poznámka č. 39) zní:

"39) Nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona.".

99. V § 65 odst. 1 se písmena b) a e) vypouštějí. Písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

100. § 65 odst. 2 písm. b) zní:

"b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu (§ 17 odst. 2).".

101. § 65 odst. 4 a 5 znějí:

"(4) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50000 Kč.

(5) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10000 Kč.".

102. § 65 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné.".

103. V § 66 odst. 1 se slova "§ 61 až 63" nahrazují slovy "§ 61 až 63a" a slova "právnické osoby" se vypouštějí.

104. § 66 odst. 3 zní:

"(3) Pokuty uložené podle § 61 až 63a, § 65 a 71 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Živnostenský úřad, který pokutu uložil, je oprávněn ji vybírat a vymáhat, přičemž postupuje podle části šesté zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

105. § 66 se doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky č. 41) zní:

"(4) Pokutu podle § 65 zákona až do výše 5000 Kč lze uložit též na místě v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti podle tohoto zákona spolehlivě zjištěno, nestačí-li domluva a osoba uvedená v § 65 ji na místě zaplatí. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pracovník živnostenského úřadu, který provádí kontrolu, je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.41)

41) § 85 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění zákona č. 67/1993 Sb.".

106. § 68 včetně nadpisu a poznámky č. 42) zní:

"§ 68

Součinnost orgánů státní správy

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem.42)

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.

42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

107. Poznámka č. 43) zní:

"43) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

108. § 71 zní:

"§ 71

(1) Řízení ve věcech upravených tímto zákonem se řídí zákonem o správním řízení,45) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může živnostenský úřad uložit pořádkovou pokutu do výše 10000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li splněna povinnost ani ve lhůtě stanovené živnostenským úřadem.

(3) Příjemcům zdržujícím se v cizině, jejichž pobyt nebo sídlo je známo a kteří nemají na území České republiky organizační složku nebo odpovědného zástupce, doručují se úřední písemnosti přímo. Je-li třeba doručit úřední písemnost do vlastních rukou příjemce, zašle se písemnost na mezinárodní návratku.

(4) Před živnostenským úřadem se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před živnostenským úřadem ve svém jazyce, musí si však na náklady živnostenského úřadu obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků.".

109. § 72 se vypouští.

110. Za § 73 se vkládá nový § 73a, který zní:

"§ 73a

Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností.".

111. Pojem "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazuje pojmem "Česká republika", pojem "československý" se nahrazuje pojmem "český" a zkratka "Kčs" se nahrazuje zkratkou "Kč".

112. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb.

ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI

SKUPINA 101: Kovy a kovové výrobky

Kovářství Zámečnictví

Nástrojářství

Kovoobráběčství

Galvanizérství

Smaltérství

Slévárenství

SKUPINA 103: Motorové a ostatní dopravní prostředky

Opravy motorových vozidel

Opravy karoserií

Opravy ostatních dopravních prostředků

SKUPINA 104: Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky

Hodinářství

SKUPINA 106: Zpracování kameniva a zemin, keramika

Broušení a leptání skla

Zpracování kamene

SKUPINA 107: Chemická výroba

Výroba kosmetických přípravků

SKUPINA 108: Potraviny a nápoje

Řeznictví a uzenářství

Mlynářství

Pivovarnictví a sladovnictví

Mlékárenství

SKUPINA 109: Textilie a oděvy

Barvení a chemická úprava textilií

SKUPINA 110: Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot

Zpracování kůží

Zpracování kožešin

Zpracování gumárenských směsí

SKUPINA 111: Dřevařská výroba, výroba nábytku, hudebních nástrojů a ostatních výrobků

Truhlářství

Zlatnictví a stříbrnictví, klenotnictví a kovotepectví

SKUPINA 112: Papírenská a polygrafická výroba

Polygrafická výroba

SKUPINA 113: Stavebnictví

Zednictví

Tesařství Obkladačství

Pokrývačství

Klempířství

Štukatérství

Podlahářství

Vodoinstalatérství

Izolatérství

Kominictví

Topenářství

SKUPINA 114: Ostatní

Čistění textilu

Holičství, kadeřnictví

Hostinská činnost

Kosmetické služby

Pedikura, manikura

Prodej drogistického zboží".

113. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

VÁZANÉ ŽIVNOSTI
OborPrůkaz způsobilostiPoznámka
123
SKUPINA 201: Kovy a kovové výrobky
Výroba slitin drahých kovů pro klenotnické a dentální účelyOsvědčení o splnění dalších podmínek podle § 48 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
SKUPINA 202: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
123
Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení,*) kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plynyOprávnění (§ 4 vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb.) specifikující rozsah*) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení*)Oprávnění (§ 3 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb.) specifikující rozsah*) § 6a odst. 1 písm. c) zákona 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení,*) plnění tlakových nádob plynyOprávnění (§ 3 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.) specifikující rozsah*) § 6a odst. 1 písm. c) zákona 174/1968 Sb., o státním dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., § 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
SKUPINA 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky
123
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozuOsvědčení (§ 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách)
Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké technikySouhlas vydaný Státní leteckou inspekcí specifikující rozsahZákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
SKUPINA 204: Zdravotnické výrobky, přesné a optické přístroje
123
Provozování středisek kalibrační službyAkreditace Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví§ 20 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
Výroba, opravy a montáž měřidelRegistrace Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví§ 13 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
SKUPINA 205: Elektrické stroje a přístroje
123
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení*) a výroba rozvaděčů nízkého napětíOprávnění (§ 3 vyhlášky č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.) specifikující rozsah*) § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb. a zákona č. 47/1994 Sb., a § 2 a 3 vyhlášky č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.
Projektování elektrických zařízení*)Odborná způsobilost (§10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)*) vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojůOdborná způsobilost (§ 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízeníOdborná způsobilost (§ 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice)
SKUPINA 207: Chemická výroba
123
Výroba jedů*) a žíravin**) s výjimkou jedů zvláště nebezpečnýchOdborná způsobilost *) podle § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 Sb., **) pro žíraviny a) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 4 roky praxe v oboru nebo b) středoškolské vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru*) Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví**) vymezení žíravin vyhláškou č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Prodej jedů, žíravin*) a pesticidů§ 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 Sb.Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví *) vymezení žíravin vyhláškou č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
SKUPINA 213: Stavebnictví
123
Projektová činnost ve výstavběAutorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstabě, v platném znění§ 4, 5, 17, 18, 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňováníAutorizace v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění§ 5, 18, 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
SKUPINA 214: Ostatní
123
Vyučování řízení motorových vozidelOsvědčení (§ 12, 13 vyhlášky č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel)
Oční optikaOdborná způsobilost § 8 odst. 2 vyhlášky č. 77/ /1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidelOprávnění podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů
Výkon zeměměřických činnostía) středoškolské vzdělání zeměměřického směru a 5 let odborné praxe nebo b) vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a 3 roky odborné praxeZákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Posuzování vlivů na životní prostředíVysokoškolské vzdělání příslušného směru a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6 a 9 zákona č. 244/1992 Sb.Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a § 2 a 3 vyhlášky č. 499/1992 Sb.
Techmcko-organizační činnost v oblasti požární ochranyVysokoškolské vzdělání ve studijním oboru požární ochrana nebo střední škola požární ochrany nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra§ 11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.
Horský průvodceOsvědčení o odborné způsobilosti vydané Horskou službou příslušné oblastiPlatí v rozsahu osvědčení
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutíStředoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a 5 let praxe v obchodní činnostiZákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb.
Psychologické poradenství a diagnostikaa) řádně ukončené jednooborové studium psychologie na české vysoké škole univerzitního typu, popř. na zahraniční vysoké škole, které bylo státem uznáno za rovnocenné, a 3 roky odborné praxe v příslušné specializaci nebo b) řádně ukončené studium psychologie v kombinaci s jiným oborem na české vysoké škole univerzitního typu a 5 let praxe v příslušné specializaci".

114. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb.

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
OborPožadovaná odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského zákonaPodmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 3 živnostenského zákonaOrgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesiPoznámka
12345
SKUPINA 302: Výroba strojů a přístrojů všeobecná a pro určitá hospodářská odvětví
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona a) vyučení v oboru nástrojař puškař nebo zbrojíř a 3 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
b) středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
c) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru
Pro nákup, prodej, půjčování a úschovu zbraní:
a) vyučení v oboru prodavač zbraní a střeliva nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem nebo
b) vyučení v oboru puškař nebo zbrojíř a 3 roky praxe v oboru a 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem nebo
c) středoškolské vzdělání ekonomického směru a 2 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem nebo středoškolské vzdělání v odbornosti výzbrojní a výstrojní a 2 roky praxe v obchodní činnosti nebo
d) vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem nebo vysokoškolské vzděláni vojenského směru v odbornosti výzbrojní a výstrojní a 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem
Příslušné ústřední orgány státní správy republiky a Ministerstvo vnitra*) § 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákonaOdborná způsobilost stanovená pro obor vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci, podle skupiny 302 přílohy č. 3 živnostenského zákonaPříslušné ústřední orgány státní správy republiky a
*) Ministerstvo vnitra
§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), pro vývoj a výrobu střeliva § 23 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/ /1991 Sb.,
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraníOdborná způsobilost stanovená pro obor vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci, podle skupiny 302 přílohy č. 3 živnostenského zákonaPříslušné ústřední orgány státní správy republiky a *) Ministerstvo vnitra§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenského střeliva Odborná způsobilost stanovená pro obor vývoj, výroba, opravy,úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovává a znehodnocování zbraní podléhajících registraci, podle skupiny 302 přílohy č. 3 živnostenského zákona Příslušné ústřední orgány státní správy republiky a
*) Ministerstvo vnitra
§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), pro vývoj a výrobu střeliva
§ 23 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.,
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Provozování střelnica) středoškolské vzdělání na vojenské nebo policejní škole a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo b) vysokoškolské vzdělání vojenského nebo policejního směru nebo fakulta tělesné výchovy a sportu a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo c) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnicPříslušné ústřední orgány státní správy republiky a *) Ministerstvo vnitra§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
SKUPINA 304: Výroba zdravotnických výrobků, přesných a optických přístrojů a hodin
12345
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy, včetně ochranné de-sinfekce, desinsekce a deratizaceOdborná způsobilost podle § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 Sb.Příslušný orgán státní hygienické služby*)Nařízení vlády ČSR č. 192/ /1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů *) zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Úřední měřeníAutorizace udělená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví*)Úřad pro technickou normalizaci, metrologii*) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a státní zkušebnictví
SKUPINA 305: Elektricképřístroje
12345
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízeníPovolení (§ 4 zákona č. 110/ /1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.)Ministerstvo hospodářství
Poskytování telekomunikačních služebPovolení (§ 4 zákona č. 110/ /1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.)Ministerstvo hospodářství
SKUPINA 307: Výroba chemických výrobků
12345
Výroba zvlášť nebezpečných jedůOdborná způsobilost podle § 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 33/ /1992 Sb.Příslušný orgán hygienické služby, Ministerstvo vnitra*)§ 5, 15 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády ČR č. 33/1992 Sb., *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnina) pro výzkum, vývoj, výrobu vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru b) pro ničení a zneškodňování průkaz pyrotechnika vydaný orgánem státní báňské správy, věk 21 let c) pro nákup a prodej průkaz pyrotechnika nebo střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů nebo odpalovače ohňostrojů nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané obvodním báňským úřademMinisterstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra*)§ 23, 35, 36 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Výroba a zpracování paliv a maziva) vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a 4 roky praxe v oboru neboMinisterstvo průmyslu a obchoduZákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých
b) středoškolské vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboruuhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících
SKUPINA 314: Ostatní
12345
Provádění trhacích a ohňostrojných pracía) střelmistrovský průkaz vydaný orgánem státní báňské správy, věk 21 let nebo b) střelmistrovský průkaz s odbornou způsobilostí technického vedoucího odstřelů vydaný orgánem státní báňské správy, věk 24 let nebo c) průkaz odpalovače ohňostrojů vydaný orgánem státní báňské správyMinisterstvo vnitra*)§ 27, 35 a 36 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Směnárenská činnostStředoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškouSchválení provozovnyČeská národní bankaZákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
Silniční motorová doprava osobní§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravěDopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele
Silniční motorová doprava nákladní§ 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, s výjimkou vozidel do 3,5 t užitečné nebo 6 t celkové hmotnostiDopravní úřad v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele
TaxislužbaÚzemní rozsah oprávněníDopravní úřad, v jehož obvodu má být doprava provozovánaZákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Vnitrozemská vodní dopravaa) vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomického nebo právního nebo technického nebo dopravního zaměření nebo b) úplné střední odborné vzdělání v oborech ekonomického nebo právního nebo technického nebo dopravního zaměřeníPříslušný orgán státní správy v oblasti dopravyZákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Letecká doprava a letecké prácePro obor letecká doprava:
a) vysokoškolské vzdělání v oborech ekonomického, právního, technického nebo dopravního zaměření a 3 roky praxe v provozu letecké dopravy nebo
b) úplné střední odborné vzdělání v oborech ekonomického, právního, technického nebo dopravního zaměření a 5 roků praxe v provozu letecké dopravy
Pro obor letecké práce:
a) vyučení v oboru a 3 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
b) středoškolské vzdělání a 2 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
c) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo v příbuzném oboru
Příslušný orgán státní správy v oblasti dopravy § 53 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/
/1976 Sb. a zákona č. 305/
/1993 Sb., vyhláška č. 209/
/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění vyhlášky č. 104/1977 Sb.
Výuka a výcvik ve střelbě se zbranía) středoškolské vzdělání na vojenské nebo policejní škole a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo
b) vysokoškolské vzdělání vojenského nebo policejního směru nebo fakulta tělesné výchovy a sportu a 2 roky praxe v řízení střeleb nebo
c) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb a 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic
Příslušné ústřední orgány státní správy republiky a
*) Ministerstvo vnitra
§ 63 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemiPovolení dle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a odborná způsobilost podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 66/1988 Sb.Ministerstvo kultury§ 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
Provozování vodovodů*) a kanalizací a) vyučení v oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru nebo
b) středoškolské vzdělání v oboru a 2 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
c) vysokoškolské vzdělání v oboru a 1 rok praxe v oboru nebo v příbuzném oboru
Ministerstvo zemědělství**)*) § 30 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon),
**) § 29 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 23/1992 Sb.
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobkůa) vysokoškolské vzdělání v oboru potravinářské chemie nebo zemědělství a 3 roky praxe nebo
b) středoškolské vzdělání v oboru potravinářské chemie nebo zemědělství zakončené maturitní zkouškou a 6 let praxe
Ministerstvo zemědělstvíZákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb.
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energieZpůsobilost podle § 6 a 7 vyhlášky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, a § 8 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízeníPříslušný orgán státní správy pro jadernou bezpečnost,*) státní orgán hygienické služby**)*) § 6 zákona č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, vyhláška č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
**) § 70 a 71 zákona č. 20/ /1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus baleníMinisterstvo průmyslu a obchoduZákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivyMinisterstvo průmyslu a obchoduZákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpadya) středoškolské vzdělání v oboru a 5 let praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
b) vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru
Územní rozsah oprávněníPříslušný orgán státní správy v oblasti životního prostředí§ 2 a 4 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osoba) vyučení v oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
b) středoškolské vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru nebo v příbuzném oboru nebo
c) vysokoškolské vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 1 rok praxe v oboru nebo v příbuzném oboru
Spolehlivost a bezúhonnost všech zaměstnancůMinisterstvo vnitra
Pohřební službaPříslušný orgán státní hygienické služby
Provozování pohřebišť a krematoriíPříslušný orgán státní hygienické služby a souhlas obce
Služby soukromých detektivůStředoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškouSpolehlivost všech zaměstnanců podle § 27 odst. 2 živnostenského zákonaMinisterstvo vnitra*)*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/
/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osobStředoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškouSpolehlivost všech zaměstnanců podle § 27 odst. 2 živnostenského zákonaMinisterstvo vnitra*)*) § 1 odst. 5 zákona č. 451/ /1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

Čl. II

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovem "řemeslných" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovem "vázaných" se doplňují tato slova: "a živností provozovaných průmyslovým způsobem".

2. V § 2 odst. 1 se vypouštějí písmena b) a c) a písmena d), e) a f) se označují jako písmena b), c) a d).

3. V § 2 odst. 1 nově označené písmeno c) zní:

"c) ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích vázaných, živností koncesovaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,".

4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle ustanovení § 61, 63a a § 65 odst. 1 živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích volných.".

5. V § 3 písm. a) se na konci připojují tato slova: "kromě živností provozovaných průmyslovým způsobem,".

6. § 3 písm. d) zní:

"d) ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona v oblasti živností ohlašovacích volných s výjimkou živností provozovaných průmyslovým způsobem a pokut podle ustanovení § 61, 63a a § 65 odst. 1 živnostenského zákona,".

7. V § 3 se vypouštějí písmena b) a c) a písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

8. V § 4 odst. 1 se slova "§ 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2" nahrazují slovy "§ 2 odst. 1 písm. d)" a vypouští se druhá věta.

9. V § 5 odst. 1 písm. b) se vypouští část věty za středníkem a středník se nahrazuje čárkou.

10. V § 5 odst. 2 se slova "odstavce 1 písm. b) a d)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. d)".

11. V § 5 odst. 3 se slova "odstavce 1 písm. b) až d)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. c) a d)".

12. § 6 odst. 1 písm. a) se vypouští a označení písmene b) se ruší.

13. § 6 odst. 2 písm. b) se vypouští, označení písmene a) se ruší a na konci věty se čárka nahrazuje tečkou.


Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění, o jehož vzniku bylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, a jeho zánik se řídí tímto zákonem.

2. Podnikatel provozující živnost na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona je povinen, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, s výjimkou povinností stanovených v bodu 7, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu, příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které podnikatel předložil v řízení podle dosavadních předpisů, anebo jedná-li se o živnost řemeslnou ve smyslu bodu 6. Živnostenský úřad vyzve podnikatele k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

3. Zjistí-li živnostenský úřad, že podmínky provozování živnosti jsou splněny, rozhodne o změně živnostenského listu nebo koncesní listiny. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti na živnost koncesovanou, místo rozhodnutí o změně vydá koncesní listinu. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost ohlašovací, místo rozhodnutí o změně vydá živnostenský list. Pokud podnikatel na výzvu živnostenského úřadu nedoloží splnění podmínek provozování živnosti, jedná se o závažné porušení tohoto zákona. Vyplývá-li splnění podmínek z dokladů předložených podnikatelem živnostenskému úřadu v předcházejících řízeních, vydá živnostenský úřad rozhodnutí o změně, živnostenský list nebo koncesní listinu nejpozději do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

4. Živnostenské oprávnění pro činnost, která podle tohoto zákona není živností, zaniká uplynutím lhůty jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; v téže lhůtě pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění k podnikatelské činnosti, které získaly před jeho účinností. Uplynutím této lhůty tato oprávnění zanikají a po této lhůtě lze živnost provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění.

5. Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podané přede dnem účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se projednají podle nové právní úpravy. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění, o pozastavení provozování živnosti a o postihu za neoprávněné podnikání, o kterých nebylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle dosavadní právní úpravy, pokud není pro účastníka řízení právní úprava tohoto zákona příznivější.

6. Pro provozování živnosti řemeslné, která podle dosavadní úpravy byla živností volnou a která byla provozována na základě živnostenského listu, o jehož vydání bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje šest let splnění zvláštních podmínek pro provozování živnosti podle tohoto zákona.

7. Fyzická osoba s dlouhodobým pobytem na území České republiky, která provozuje ode dne účinnosti tohoto zákona živnost v režimu zahraniční osoby, může v podnikatelské činnosti, která je živností, pokračovat po dobu jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona na základě oprávnění, které získala před jeho účinností. Pokud v této lhůtě nedoloží živnostenskému úřadu doklady o tom, že splnila podmínky stanovené tímto zákonem, oprávnění provozovat živnost uplynutím této lhůty zaniká.

8. Odpovědný zástupce musí splnit znalost českého jazyka podle § 11 odst. 2 nejpozději do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

9. Úkony provedené podle přechodných ustanovení tohoto zákona jsou osvobozeny od správních poplatků.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ministerstva chemického průmyslu č. 58/1961 Sb., o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné hmoty.

Čl. V

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Mění
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Ruší
58/1961 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
Je odkazován z
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
167/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
Odkazuje na
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních
237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
219/1995 Sb. Devizový zákon
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
287/1993 Sb. Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
539/1992 Sb. Puncovní zákon
525/1992 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
524/1992 Sb. Zákon České národní rady o auditorech a Komoře auditorů České republiky
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
499/1992 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
358/1992 Sb. Notářský řád
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
244/1992 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
214/1992 Sb. Zákon o burze cenných papírů
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
21/1992 Sb. Zákon o bankách
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
464/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
389/1991 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
354/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
309/1991 Sb. Zákon o ovzduší
238/1991 Sb. Zákon o odpadech
237/1991 Sb. Zákon o patentových zástupcích
220/1991 Sb. Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
102/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
55/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel
21/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
547/1990 Sb. Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
498/1990 Sb. Zákon o uprchlících
425/1990 Sb. Zákon o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
284/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
209/1990 Sb. Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
128/1990 Sb. Zákon České národní rady o advokacii
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
86/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
87/1987 Sb. Zákon o veterinární péči
64/1987 Sb. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
38/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach
31/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
91/1984 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
29/1984 Sb. Školský zákon
28/1984 Sb. Zákon o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení
135/1982 Sb. Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
77/1981 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
16/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
5/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
21/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
20/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
130/1974 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
138/1973 Sb. Vodní zákon
59/1972 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
30/1968 Sb. Zákon o státním zkušebnictví
71/1967 Sb. Správní řád
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
35/1965 Sb. Autorský zákon
203/1964 Sb. Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
58/1961 Sb. Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
89/1958 Sb. Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
75/1953 Sb. Nařízení ministra dopravy, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě
22/1952 Sb. Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek
174/1950 Sb. Zákon o dražbách mimo exekuci
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
186/1949 Sb. Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů
222/1946 Sb. Poštovní zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1996 Aktuální znění (exportováno 19.09.2019 02:25)
0. 08.12.1995 Vyhlášené znění