Sdělení č. 278/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-278
Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 21.10.1995
Aktuální znění 21.10.1995

278

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 1994 byla v Brasília podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci.

Dohoda na základě svého článku XIV vstoupila v platnost dnem 21. října 1995. Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou platnosti:

Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky ze dne 19. července 1977

a

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky ze dne 12. května 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky

o obchodu a hospodářské spolupráci

Vláda České republiky a vláda Brazilské federativní republiky, dále jen „smluvní strany",

přejíce si rozšiřovat a posilovat obchodní styky a hospodářskou spolupráci mezi oběma státy na základě principu svrchované rovnosti a vzájemnosti,

s cílem co nejvíce intenzifikovat bilaterální vztahy na vzájemně výhodných základech,

se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou vzájemně podporovat a usnadňovat rozvoj obchodní výměny a oboustranné hospodářské spolupráce v souladu s právními předpisy obou států.

Článek II

Smluvní strany si budou, v souladu s pravidly GATT, vzájemně poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod ve všech záležitostech týkajících se vzájemné obchodní výměny.

Článek III

Ustanovení článku II se nepoužijí na výhody, usnadnění, zvýhodnění a osvobození, která jedna ze smluvních stran poskytuje nebo poskytne

a) sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku a/nebo spolupráce s pohraničními oblastmi,

b) třetím zemím z důvodu jejich účasti v dohodách o hospodářské integraci, jejímiž jsou členy, jako jsou zóna volného obchodu nebo celní unie,

c) třetím zemím na základě mnohostranných dohod, kterých druhá strana není členem, podepsaných podle článku XX GATT a vyplývajících z výjimek GATT, jako je Všeobecný systém obchodních preferencí mezi rozvojovými zeměmi.

Článek IV

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi právnickými a fyzickými osobami obou států, včetně společné činnosti na třetích trzích, zaměřenou zejména na

a) zvýšení ročního objemu vzájemné obchodní výměny a diversifikaci obchodovaného zboží,

b) společné podnikání a kooperaci při výrobě strojů a zařízení, jakož i technickou spoluprací a zaškolování odborníků,

c) vzájemnou výměnu informací o budoucích investičních programech a změnách právních předpisů týkajících se zahraničního obchodu a zřizování společných podniků.

Článek V

Vývozní a dovozní kontrakty uzavřené v rámci této dohody budou sjednávány přednostně na bázi světových cen.

Článek VI

Platby vyplývající z kontraktů uzavřených v rámci této dohody budou uskutečňovány ve volně směnitelných měnách a v souladu s devizovými předpisy platnými v obou státech.

Článek VII

S cílem rozšiřovat obchodní vztahy mezi oběma státy, budou smluvní strany podporovat účast firem na veletrzích a obchodních výstavách pořádaných na území obou států.

Článek VIII

1. Smluvní strany, v souladu s platnými právními řády, osvobodí od cel následující zboží:

a) zboží, nářadí a výrobky nezbytné k pořádání veletrhů a obchodních výstav,

b) materiál pro testy a výzkum,

c) vzorky bez obchodní hodnoty a propagační materiál,

d) dary humanitárního, vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru.

2. Výše zmíněné zboží a výrobky nemohou být předmětem obchodu ani nemohou být využívány třetími osobami za účelem zisku.

Článek IX

Každá smluvní strana poskytne, v souladu se svým právním řádem, výhody tranzitu přes své území pro zboží pocházející z území druhé země a určené do třetí země, stejně jako pro zboží pocházející ze třetí země a určené druhé smluvní straně.

Článek X

1. S cílem zajistit provádění této dohody, smluvní strany souhlasí s ustanovením dvoustranné Smíšené komise sloužící k posilování obchodní a hospodářské spolupráce mezi oběma státy.

2. Funkcí vedoucích obou stran pro jednání Smíšené komise budou pověřeni představitelé ministerstev zabývajících se vnějšími ekonomickými vztahy.

3. Hlavní úkoly Smíšené komise jsou tyto:

a) podávat vládám návrhy týkající se rozvoje dvoustranných obchodních a hospodářských vztahů,

b) vyhodnocovat obchodní a hospodářské dění mezi oběma státy v rámci této dohody a přispívat k rozšiřování obchodních a hospodářských vztahů především navrhováním nových forem spolupráce,

c) podporovat vzájemnou výměnu informací o obchodní a hospodářské situaci a příslušném zákonodárství v obou státech,

d) dohlížet na plnění této dohody.

4. Smíšená komise se bude scházet podle potřeby obou smluvních stran, zpravidla jednou za dva roky, střídavě v Praze a v Brasília.

Článek XI

Rozpory, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkladem této dohody, budou řešeny v rámci Smíšené komise uvedené v článku X této dohody.

Článek XII

Ustanovení této dohody budou také uplatňována na kontrakty uzavřené v době její platnosti a plněné po datu ukončená její platnosti.

Článek XIII

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužována vždy o další jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran nesdělí písemně, diplomatickou cestou svůj záměr ji vypovědět, a to 180 dnů před předpokládaným datem ukončení její platnosti.

Článek XIV

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právním řádem každé smluvní strany a vstoupí v platnost 30 dnů po datu obdržení poslední notifikace týkající se jejího schválení.

Článek XV

Dnem vstupu v platnost teto dohody pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou platnosti Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky podepsaná v Brasília dne 19. července 1977 a Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky podepsaná v Brasília dne 12. května 1988.

Dano v Brasília dne 25. dubna 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Václav Klaus v. r.
předseda vlády

Za vládu Brazilské federativní republiky:
Celso Luiz Nunes Amorim v. r.
ministr zahraničních věcí

Souvislosti

Je zrušen předpisem
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
Je odkazován z
14/2005 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.10.1995 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 20:11)
0. 21.10.1995 Vyhlášené znění