Vyhláška č. 274/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-274
Částka 71/1995
Platnost od 30.11.1995
Účinnost od 01.01.1996
Aktuální znění 01.01.1996

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. listopadu 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 8 písm. a) se text za středníkem vypouští.

2. V § 3 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který včetně poznámky č. 14) zní:

"(9) Veřejnými prostředky nejsou prostředky poskytované podle zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby.14)

14) Nařízení vlády č. 244/1995 Sb.
Zákon č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.".

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.

3. V § 6 odst. 2 se za slova "se určí" vkládají tato slova: "pro posledního nájemce bytu před jeho rekonstrukcí nebo modernizací".

4. V § 6 se vypouští odstavec 3.

5. Poznámka č. 11) zní:

"11) Např. vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.".

6. V příloze k vyhlášce v bodu 2 písm. a) se v poslední větě slovo "dvojnásobek" nahrazuje slovem "trojnásobek" a na konci za slova "podle § 5" se připojují tato slova: "a 5a".

7. V příloze k vyhlášce v bodu 2 písm. b) se na konci za slova "podle § 5" připojují tato slova: "a 5a".

Čl. II

Regulace nájemného podle bodů 3, 6 a 7 této vyhlášky se vztahuje i na nájmy vzniklé před dnem účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Mění
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Je odkazován z
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
267/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Odkazuje na
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
244/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
265/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1996 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 16:26)
0. 30.11.1995 Vyhlášené znění