Nařízení vlády č. 258/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-258
Částka 67/1995
Platnost od 13.11.1995
Účinnost od 13.11.1995
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Minulé znění 01.01.2010 - 31.12.2013

258

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. srpna 1995,

kterým se provádí občanský zákoník

Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:


§ 1

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

(k § 434 odst. 1)

Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5000 Kč.

§ 2

Průměrný výdělek

(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2)

(1) Průměrným výdělkem se rozumí průměrný výdělek zjišťovaný podle zvláštního zákona1) pro pracovněprávní účely.

(2) Nelze-li průměrný výdělek určit podle odstavce 1, vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového přiznání.

§ 3

Přiměřené náklady spojené s pohřbem

(k § 449 odst. 2)

Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle pracovněprávních předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání; to platí i o výši náhrady nákladů na zřízení pomníku nebo desky.2)

§ 4

Věc větší hodnoty

(k § 656 odst. 2)

Věcí větší hodnoty je věc, jejíž cena ke dni uzavření smlouvy o opravě nebo úpravě věci přesahuje částku 3000 Kč.

§ 5

Drobné opravy bytu

(k § 687 odst. 3)

(1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.

(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,

b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,

c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,

d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,

e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,

f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.

(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.

(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.

(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy.

(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

§ 6

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

(k § 687 odst. 2)

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.


§ 7

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky č. 32/1965 Sb., vyhlášky č. 183/1982 Sb. a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Novák v. r.
Ministr hospodářství:
Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 275 zákoníku práce.
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.

2) § 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Souvislosti

Provádí předpis
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
Je měněn
174/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
Je zrušen předpisem
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
Ruší
45/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Je odkazován z
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
174/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
59/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
528/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č. 06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
396/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
Odkazuje na
108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
45/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2010 - 31.12.2013 174/2009 Sb.
1. 13.11.1995 - 31.12.2009
0. 13.11.1995 Vyhlášené znění