Sdělení č. 235/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-235
Částka 63/1995
Platnost od 13.10.1995
Účinnost od 19.07.1995
Aktuální znění 19.07.1995

235

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 1994 byla v Červené nad Vltavou podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněná nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994.

Se Smlouvou, doplněnou nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994, vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 19. července 1995.

Smlouva na základě svého článku 12 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 19. července 1995.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

Česká republika a Slovenská republika,

vedeny přáním co nejvíce upevnit a všestranně rozvíjet přátelské vztahy, zdokonalit právní styky a zabezpečit účinnou ochranu práv a oprávněných zájmů občanů obou států,

ve snaze usnadnit vyřizování některých záležitostí na úseku matrik a státního občanství a upravit vzájemné právní vztahy v těchto věcech,

navazujíce na tradice společné státnosti,

výcházejíce ze závazku vyplývajících pro Českou republiku a Slovenskou republiku (dále jen „smluvní strany") z mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány,

se rozhodly uzavřít tuto smlouvu:

ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Státní občané smluvních stran mají ve věcech upravených touto smlouvou stejné postavení před orgány druhé smluvní strany.

Článek 2

Podání ve věcech uvedených v této smlouvě a k nim připojené písemnosti, vystavené v jazyce druhé smluvní strany, se nepřekládají.

Článek 3

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky si vzájemně poskytují informace o právních předpisech, o právní praxi a o jiných právních otázkách ve věcech upravených touto smlouvou.

ČÁST DRUHÁ

Úprava některých otázek na úseku matrik a státního občanství

Článek 4

Listiny o osobním stavu a výpisy z matrik, požadované pro úřední potřebu, si příslušné orgány smluvních stran zasílají bezplatně, v přímém poštovním styku.

Článek 5

Státní občané smluvních stran zasílají žádosti o výpis z matriky nebo jiné listiny o osobním stavu přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany. Pokud se za požadovaný úkon nevybírá správní poplatek, dožádaný orgán zašle žadateli doklad poštou podle předpisů platných pro poštovní styk. Pokud se za požadovaný úkon vybírá správní poplatek, dožádaný orgán zašle žadateli doklad prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu smluvní strany, která doklad vydala; diplomatická mise nebo konzulární úřad vybere od žadatele správní poplatek.

Článek 6

(1) Rozhodnutí orgánů jedné smluvní strany o povolení změny jména nebo změny příjmení státního občana druhé smluvní strany jsou platná bez dalšího ověření na území obou smluvních stran. Podmínkou platnosti rozhodnutí je trvalý pobyt na území smluvní strany, která rozhodnutí vydala.

(2) Pokud jde o povolení změny jména nebo změny příjmení manželů, anebo rodičů a dětí, uznává se platnost rozhodnutí o povolení změny jména nebo změny příjmení na území obou smluvních stran, pokud alespoň jeden ze žadatelů má trvalý pobyt na území smluvní strany, která rozhodnutí vydala.

(3) Organy jedné smluvní strany zasílají oznámení o rozhodnutích uvedených v odstavcích 1 a 2 orgánům druhé smluvní strany, je-li v jejich matričních knihách zapsáno narození, případně uzavření manželství.

Článek 7

Na žádost státního občana jedné smluvní strany, jehož jméno je zapsáno v matrice druhé smluvní strany, se ve výpisu z matriky jméno uvede v českém nebo slovenském ekvivalentu, jestliže nejde o změnu jména, jméno zkomolené, zdrobnělé nebo domácké.

Článek 8

Státní občané jedné smluvní strany, uzavírající manželství na území druhé smluvní strany, nepředkládají vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud mají na jejím území trvalý pobyt alespoň dva roky.

Článek 9

(1) Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů jedné smluvní strany, k nimž došlo na území druhé smluvní strany před 1. lednem 1993, se do zvláštní matriky nezapisují; takový zápis lze provést pouze na žádost.

(2) Smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993.

Článek 10

(1) Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky si budou každoročně, vždy k 31. květnu, vyměňovat seznamy státních občanů jedné smluvní strany, kteří nabyli státní občanství druhé smluvní strany v předcházejícím kalendářním roce. V seznamech se uvede jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, trvalý pobyt a poslední trvalý pobyt na území druhé smluvní strany. Poslední trvalý pobyt na území druhé smluvní strany se uvede, jen je-li zřejmý z písemností předložených se žádostí o nabytí státního občanství.

(2) Výměna seznamů státních občanů smluvních stran, kteří nabyli státní občanství druhé smluvní strany v roce 1993, se uskuteční do 1. září 1994.

Článek 11

Sporné otázky, které vzniknou při provádění této smlouvy, se řeší dohodou mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky; pokud k dohodě nedojde, řeší se diplomatickou cestou.

ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

Článek 12

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin.

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou kdykoli písemně vypovědět diplomatickou cestou, přičemž Smlouva ztrácí platnost uplynutím šesti měsíců ode dne doručení výpovědi.

Dáno v Červené nad Vltavou dne 24. června 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za Slovenskou republiku:
Ladislav Pittner v. r.
ministr vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest sdělit, že dne 24. června 1994 podepsali v Červené nad Vltavou ministři vnitra České republiky a Slovenské republiky Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství. Oba ministři se současně dohodli, že k výměně seznamů státních občanů smluvních stran, kteří nabyli státní občanství státu druhé smluvní strany v roce 1993, dojde do 1. září 1995. Tím se změní čl. 10 odst. 2 Smlouvy, kde byl původně uveden termín pro výměnu seznamů 1. září 1994. Česká strana by uvítala stanovisko slovenské strany k uvedené změně čl. 10 odst. 2 Smlouvy.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest navrhnout, aby tato nóta a na ni navazující souhlasná odpověď slovenské strany tvořily ujednání o změně čl. 10 odst. 2 výše uvedeného smluvního dokumentu a aby toto ujednání vstoupilo v platnost současně se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou hlubokou úctou.

V Praze dne 9. listopadu 1994

Velvyslanectví Slovenské republiky Praha

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě a má čest oznámit příjem nóty č. j. 108.102/94-MPO ze dne 9. listopadu 1994, týkající se Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsané dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou.

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky si v této souvislosti dovoluje oznámit, že souhlasí se změnou termínu výměny seznamů státních občanů smluvních stran, kteří nabyli státní občanství státu druhé smluvní strany tak, jak je to uvedeno v citované nótě Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jakož i s tím, aby tato nóta a navazující odpovědní nóta slovenské strany tvořily dohodu o změně čl. 10 odst. 2 Smlouvy a současně s ní nabyly platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ubezpečilo Velvyslanectví České republiky v Bratislavě o své hluboké úctě.

Bratislava, 28. prosince 1994

Velvyslanectví České republiky Bratislava

Souvislosti

Je odkazován z
193/1999 Sb. Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.07.1995 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 13:55)
0. 19.07.1995 Vyhlášené znění