Sdělení č. 194/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-194
Částka 52/1995
Platnost od 22.09.1995
Účinnost od 05.08.1995
Aktuální znění 05.08.1995

194

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 1994 byly v Budapešti podepsány:


Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem 5. srpna 1995. Ujednání v souladu se zněním svého odstavce 10 vstoupilo v platnost současně s Dohodou.

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Do českého znění Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu vnitra.


DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

o předání a převzetí osob na státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky (dále jen „smluvní strany")

vedeny přáním zabraňovat ilegální migraci na základě úsilí vyvinutého v rámci evropské spolupráce a na zásadách vzájemnosti,

ve shodě, že se Dohoda nemůže stát základem ani prostředkem pro hromadné navrácení osob do státu původu,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Každá smluvní strana převezme z území státu druhé smluvní strany bez zvláštních formalit každou protiprávně se tam zdržující osobu, u které lze věrohodně prokázat, že má občanství státu žádané smluvní strany. Zjistí-li se dodatečně, že převzatá osoba v době opuštění území státu žádající smluvní strany občanství státu žádané smluvní strany neměla, musí ji žádající smluvní strana přijmout zpět.

(2) Nemůže-li být státní občanství žádající smluvní stranou věrohodně prokázáno, diplomatická mise nebo konzulární úřad druhé smluvní strany na žádost neprodleně objasní, zda osoba určená k předání má státní občanství této smluvní strany. V takovém případě je závazná odpověď žádané smluvní strany.

Článek 2

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně předání občana státu druhé smluvní strany, který vzhledem k zdravotnímu stavu nebo věku vyžaduje zvláštní péči. Odpověď o místě a termínu převzetí je třeba sdělit do sedmi dnů ode dne oznámení.

Článek 3

Ustanovení článku 1 a 2 je třeba přiměřeně uplatnit ve vztahu k občanu třetího státu nebo osobě bez státní příslušnosti, která má povolení k trvalému pobytu na území žádané smluvní strany nebo jí tam bylo přiznáno postavení uprchlíka.

Článek 4

(1) Každá smluvní strana převezme občana třetího státu nebo osobu bez státní příslušnosti k policejnímu průvozu, pokud o to druhá smluvní strana požádá a zajistila převzetí osoby cílovým a případnými tranzitními státy.

(2) Policejní průvoz osoby uvedené v odstavci 1 se nežádá nebo lze odepřít, pokud je odůvodněný předpoklad, že:

a) bude v cílovém státě nebo v případných tranzitních státech vystavena nelidskému zacházení, hrozí jí trest smrti nebo je ohrožen její život a svoboda z důvodu rasy, náboženství, národnosti nebo pro politické přesvědčení,

b) ve státě žádané smluvní strany by bylo proti ní zahájeno trestní stíhání, v cílovém státě nebo v některém z případných tranzitních států jí hrozí nebezpečí zahájení trestního stíhání nebo výkon trestu, s výjimkou trestního stíhání pro ilegální překročení státních hranic.

(3) Žádost o policejní průvoz se podává a vyřizuje v přímém styku mezi ministerstvy vnitra smluvních stran.

Žádost musí obsahovat:

a) osobní údaje přepravované osoby,

b) prohlášení o tom, že jsou splněny předpoklady podle odstavce 1 a nejsou známy důvody k zamítnutí uvedené v odstavci 2,

c) navrhovaný termín a hraniční přechod určený k předání.

(4) Příslušné orgány smluvních stran se bezprostředně dohodnou na termínu předání a způsobu průvozu; průvoz realizují v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(5) Pokud žádaná smluvní strana žádost pro nedostatek potřebných předpokladů odmítne, musí sdělit druhé smluvní straně důvod odmítnutí.

(6) Osoba převzatá k policejnímu průvozu může být vrácena žádající smluvní straně, jestliže nebyla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo se dodatečně prokáže některá ze skutečností uvedených v odstavci 2. Po sdělení těchto důvodů je žádající smluvní strana povinna převzít osobu dříve předanou k průvozu.

Článek  5

(1) Náklady spojené s předáním osob podle článků 1 až 3 až ke státní hranici druhé smluvní strany hradí žádající smluvní strana.

(2) Náklady spojené s policejním průvozem osob podle článku 4, včetně náhrad nákladů vzniklých při případném vrácení, hradí žádající smluvní strana.

Článek  6

K provádění Dohody mohou ministři vnitra smluvních stran uzavřít ujednání, ve kterém stanoví:

a) orgány, které budou k provádění příslušné, a způsob vzájemného vyrozumívání a postupu,

b) údaje a dokumenty potřebné k předání a převzetí,

c) způsob a pravidla hrazení nákladů podle článku 5 odst. 2.

Článek 7

Kromě článků 1 až 3 může provádění této dohody nebo její části kterákoliv smluvní strana přechodně pozastavit z důvodů veřejného pořádku, bezpečnostních nebo zdravotních. O přijetí a odvolaní takového opatření je třeba neprodleně diplomatickou cestou informovat druhou smluvní stranu.

Článek 8

(1) Tato dohoda vstupuje v platnost 30. dnem ode dne, v němž si smluvní strany písemně diplomatickou cestou sdělí, že jsou splněny podmínky pro její vstup v platnost podle jejich vnitrostátních předpisů.

(2) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví. V tomto případě pozbývá Dohoda platnosti 30. dnem po obdržení výpovědi.

Dáno v Budapešti dne 2. listopadu 1994 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
Jan Ruml v. r.
ministr vnitra

Za vládu Maďarské republiky:
Gabor Kuncze v. r.
ministr vnitra

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.08.1995 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 11:31)
0. 05.08.1995 Vyhlášené znění