Nařízení vlády č. 143/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-143
Částka 38/1995
Platnost od 31.07.1995
Účinnost od 01.08.1995
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Minulé znění 15.08.1995 - 31.12.2003

143

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 1995,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b) až f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. (dále jen „zákon“):


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova „Sboru požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky“.

2. § 1 odst. 2 písm. c) zní:

c) příslušník a občanský zaměstnanec Vězeňské služby a občanský zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti, který soustavně vykonává dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,“.

3. V § 1 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova „České republiky“.

4. V § 1 odst. 2 písm. e) se slova „příslušník Sboru požární ochrany“ nahrazují slovy „příslušník a občanský zaměstnanec Hasičského záchranného sboru České republiky,“.

5. V § 1 odst. 2 písm. g) se na začátku vkládají tato slova: „občanský zaměstnanec Úřadu pro zahraniční styky a informace a“.

6. § 4 odst. 2 písm. b) zní:

b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu čtyř let, nestanoví-li se dále jinak.“.

7. V § 4 odst. 3 v úvodní větě se slova „dva roky“ nahrazují slovy „čtyři roky“.

8. V § 4 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámky č. 9) zní:

g) získal podle zvláštního předpisu9) pro odbornou výuku uměleckých předmětů odbornou a pedagogickou způsobilost.

9) § 1 vyhlášky Ministerstva školství ČSR č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele.“.

9. V § 4 se odstavec 4 vypouští.

10. § 5 odst. 1 písm. a) zní:

a) praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení stupně vzdělání stanoveného v katalogu nebo ve zvláštním předpisu [§ 4 odst. 3 písm. g)] nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy nebo úplného středního vzdělání a vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy nebo bakalářského vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy,“.

11. § 5 odst. 1 písm. e) včetně poznámek č. 5) a 10) zní:

e) mateřské a další mateřské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské a další mateřské dovolené platné v době této péče podle zvláštního předpisu,5) pokud se žena současně v denním studiu10) nepřipravovala na povolání, nebo dobu osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let.

5) Např. zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 20 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.“.

12. V § 6 odst. 2 se slova „Sboru požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky“.

13. § 7 odst. 3 včetně poznámky č. 11) zní:

(3) Jestliže zaměstnavatel podle zvláštního předpisu11) překročí limit prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost nebo podíl mimotarifních složek, nelze zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2) po dobu šesti kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo toto překročení zjištěno, poskytovat osobní příplatek.

11) § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 9 odst. 2 se slova „Sboru požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky“. Zkratka „PO“ u všech hodností se vypouští.

15. V § 10 odst. 6 se slova „Sboru požární ochrany“ nahrazují slovy „Hasičského záchranného sboru České republiky“.

16. V § 10 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 až 13, které včetně poznámky č. 12) znějí:

"(9) Zdravotnickému pracovníkovi,12) jehož výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci hygienické služby, který soustavně provádí a zajišťuje hygienický dozor mimo pravidelné místo výkonu služby, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(11) Zaměstnanci - členu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 2000 Kč měsíčně.

(12) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(13) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

12) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.“.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 14.

17. V § 10 odst. 14 se slova "v odstavcích 2 a 4 až 7" nahrazují slovy „v odstavcích 2, 4 až 7 a 9 až 13“.

18. § 12 včetně nadpisu a poznámek č. 13), 14), 15) a 16) zní:

㤠12

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže služebním poměru nebo u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento služební nebo pracovní poměr v prvním pololetí před 30. červnem a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Výkon služby ve služebním poměru a výkon práce v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele se nesčítají. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.13)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele14) v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu15) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,16) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b) až e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, hodnostního příplatku, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku s výjimkou příplatku podle § 10 odst. 8, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat za první pololetí kalendářního roku je splatný spolu s platem za měsíc červen a za druhé pololetí kalendářního roku spolu s platem za měsíc listopad. Vznikne-li nárok ve druhém pololetí kalendářního roku až v měsíci prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.

13) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.

14) Např. § 129 a 130 zákoníku práce.

15) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění č. 361/1992 Sb.), a § 83 zákoníku práce.

16) Např. § 11 zákona č. 76/1959 Sb. a § 85 zákoníku práce.“.

19. V § 14 odst. 1 se na konci doplňují tato slova: " , pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí prvního až desátého platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu".

20. V § 14 se doplňují nové odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Vyšetřovatele v oboru bezpečnostní služby, který vykonává práce zařazené v katalogu prací do 10. platové třídy, může zaměstnavatel po dosažení bakalářského vzdělání zařadit do této platové třídy na dobu delší než čtyři roky.

(8) Zaměstnanci uvedenému v odstavci 7 započte zaměstnavatel do doby započitatelné praxe plně dobu praxe v oboru požadované práce získanou po dosažení bakalářského vzdělání a odečte dobu dvou roků.".

21. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl A, část IV - Vězeňská služba, bod 15. příklady práce č. 5.04. a 7.02. znějí:

„5.04. Zajišťování dílčích úkolů souvisejících s výkonem vazby ve vazební věznici a výkonem trestu ve věznici.

7.02. Komplexní zajištění dozorčí služby ve věznici (dozorce 1. třídy, vrchní dozorce).".

22. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl A, část IV - Vězeňská služba se v bodě 16. za příklad práce č. 9.05. doplňuje příklad práce č. 9.06., který zní:

„9.06. Zajišťování nebo samostatné provádění speciálních resocializačních programů ve specializovaných odděleních věznic.“.

23. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl A, část V - Vojenské orgány pozemního vojska se v bodě 17. za příklad práce č. 6.07. doplňuje příklad práce č. 6.08., který zní:

„6.08. Organizace strážní služby s pravidelným prováděním výcviku služebních psů za účelem zdokonalování a upevňování návyků včetně stanovení výcvikových programů.“.

24. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl A, část V - Vojenské orgány pozemního vojska, bod 17. příklady prací č. 9.06., 9.07. a 9.08. znějí:

„9.06. Velení a řízení vojenského skladu, základny, uzlu, opravny nebo kartoreprodukčního odřadu v působnosti velitelství sboru, druhu vojska nebo odboru Generálního štábu Armády České republiky (náčelník skladu, základny, uzlu, opravny, odřadu, provozního a technického střediska, stacionárního spojovacího uzlu spojovacích středisek sboru a územních vojenských spojovacích správ).

9.07. Velení, řízení a komplexní zabezpečování vybraných posádkových správ (správce posádky).

9.08. Komplexní zajišťování technologií zpracování analýz informací o území, kartografického a polygrafického zpracování výrobků a zabezpečení mapami na teritoriu sboru, řízení technologicky uzavřených pracovišť v rámci ústavů topografické služby (náčelník oddělení v ústavech topografické služby).“.

25. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl A, část V - Vojenské orgány pozemního vojska, bod 17. příklady práce č. 10.01., 10.02. a 12.01. znějí:

„10.01. Řízení, velení a všestranné zabezpečování válečně vytvářené brigády nebo vojenského výcvikového prostoru (velitel a zástupci velitele brigády a vojenského výcvikového prostoru).

10.02. Řízení, velení a všestranné zabezpečení pluku, samostatného praporu, oddílu, letky stálé připravenosti, výcvikového střediska, školního a výcvikového praporu, provozního praporu, spojovacího střediska, střediska topografického zabezpečení, technologického a výrobního střediska v ústavu topografické služby, skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování, střediska radioelektronického rušení, kontrolního střediska inspektora letectva a protivzdušné obrany, povětrnostního ústředí (např. velitel a zástupce velitele pluku, samostatného praporu, oddílu, letky stálé připravenosti, výcvikového střediska, spojovacího střediska, střediska topografického zabezpečení, technologického a výrobního střediska v ústavu topografické služby, skupiny radiolokačního průzkumu, střediska radioelektronického rušení, kontrolního střediska inspektora letectva a protivzdušné obrany, povětrnostního ústředí).

12.01. Řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů sboru a všech podřízených součástí (velitel sboru, zástupci velitele sboru).“.

26. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl B, část III - Letový a letecký provoz se v bodě 51. doplňuje nadpis „7. platová třída“ a příklad práce č. 7.01., který zní:

„7.01. Pilotování ultralehkého letounu při zajišťování např. leteckého pozorování, monitorování terénu, plnění zvláštních úkolů (pilot rogala).“.

27. Příloha č. 1 Katalog prací, oddíl B, část V - Školství, bod 53. příklady práce č. 7.01. a 8.01. znějí:

„7.01. Aplikace výchovných programů při zajišťování globální výchovné, vzdělávací a zdravotní péče o děti v předškolních zařízeních.

8.01. Péče o děti předškolního věku spočívající v analýze věkových a individuálních zvláštností, potřeb a projevů dítěte, v navazující tvorbě výchovných a vzdělávacích programů včetně estetických, sportovních, ozdravných a dalších programů pro potřeby pedagogů konkrétního zařízení a jejich realizaci.“.

28. V příloze č. 1 Katalog prací se část Další kvalifikační předpoklady vypouští.

29. Příloha č. 2 zní:

Stupnice platových tarifů podle platových třd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeň  Počet let odborné praxePlatová třída
123456789101112
1do 3257028203080339037304110454050305570617069707920
2do 6271029603250356039304330479052905860650073608360
3do 9284031003400374041304550503055706160683077408800
4do 12297032503570392043204770527058306460716081309240
5do 15310033903720409045204990551061106750749085109680
6do 183230353038804270472052105750637070507820890010 120
7do 213370367040404450492054306000664073508150929010 560
8do 243500382042004620512056506240691076508480967011 000
9do 27363039604360480053105870648071807940881010 05011 440
10nad 27376041004510497055106090672074508240914010 44011 880
 

30. V Příloze č. 3, části A., B., E. a G. včetně nadpisů znějí:

"A. Armáda

1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky, Civilní ochrana

funkcepříplatek za vedení
1.1.Náměstek ministra obrany, náčelník Generálního štábu Armády České republiky6000 - 13000
1.2.Ředitel Hlavního úřadu Civilní ochrany, inspektor, ředitel odboru, zástupce náměstka ministra obrany, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky3500 - 8000
1.3.Vedoucí oddělení, zástupce inspektora2000 - 5000
1.4.Vedoucí skupiny, náčelník služby1000 - 4000.

2. Hlavní vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
2.1.Ředitel Hlavního úřadu3500 - 8000
2.2.Ředitel odboru, zástupce ředitele Hlavního úřadu2000 - 5000
2.3.Vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru1400 - 3500
2.4.Vedoucí skupiny, zástupce vedoucího oddělení500 - 2 000.

3. Vojenský úřad

funkcepříplatek za vedení
3.1.Ředitel úřadu2500 - 6500
3.2.Vedoucí oddělení, zástupce ředitele úřadu1400 - 3000
3.3.Náčelník skupiny300 - 1500.

4. Sbor

funkcepříplatek za vedení
4.1.Velitel3 500 - 8 000
4.2.Náčelník štábu, zástupce velitele2 000 - 5 000
4.3.Náčelník správy, zástupce náčelníka štábu1 000 - 3 500
4.4.Náčelník oddělení, zástupce náčelníka správy1000 - 2500
4.5.Náčelník skupiny300 - 1500.

5. Vojenské velitelské orgány

funkcepříplatek za vedení
5.1.Velitel brigády (divize)2000 - 6000
5.2.Náčelník štábu brigády (divize), zástupce velitele brigády (divize)2000 - 3500
5.3.Velitel praporu (pluku), náčelník oddělení, zástupce náčelníka štábu brigády (divize)1000 - 3000
5.4.Náčelník štábu pluku, zástupce velitele pluku1000 - 2500
5.5.Velitel roty, náčelník štábu praporu, zástupce velitele praporu, zástupce náčelníka štábu pluku500 - 2500
5.6.Velitel čety, zástupce velitele roty 500 - 1500
5.7.Velitel družstva300 - 1500.

B. Policie České republiky

1. Policejní prezidium České republiky

funkcepříplatek za vedení
1.1.Policejní prezident6000 - 13000
1.2.Náměstek policejního prezidenta4500 - 9000
1.3.Ředitel (útvaru, služby)3000 - 6000
1.4.Zástupce ředitele (útvaru, služby)2500 - 5000
1.5.Vedoucí odboru2000 - 4000
1.6.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1300 - 3000.

2. Útvary policie s působností na celém území České republiky

funkcepříplatek za vedení
2.1.Ředitel (útvaru, služby)3000 - 7000
2.2.Ředitel útvaru pro ochranu prezidenta a sídla prezidenta3000 - 7000
2.3.Zástupce ředitele (útvaru, služby)2500 - 6000
2.4.Zástupce ředitele útvaru pro ochranu prezidenta a sídla prezidenta2500 - 6000
2.5.Vedoucí odboru2000 - 4000
2.6.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1300 - 3000.

Oblastní ředitelství služby železniční policie

2.7.Ředitel služby3000 - 6000
2.8.Zástupce ředitele služby2500 - 5000
2.9.Vedoucí odboru2000 - 4000
2.10. Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru800 - 2500.

Útvar služby železniční policie

2.11.Ředitel2000 - 4000
2.12.Zástupce ředitele1500 - 3500
2.13.Vedoucí oddělení1300 - 3000.

3. Ředitelství správ krajů

funkcepříplatek za vedení
3.1.Ředitel správy4000 - 8000
3.2.Zástupce ředitele správy3000 - 6000
3.3.Ředitel (velitel) služby2500 - 5000
3.4.Zástupce ředitele (velitele) služby2000 - 4000
3.5.Vedoucí odboru2000 - 4000
3.6.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1300 - 3000.

Okresní (městské, obvodní) ředitelství

3.7.Ředitel3000 - 5000
3.8.Zástupce ředitele2000 - 4000
3.9.Velitel služby1500 - 3500
3.10.Vedoucí odboru1300 - 3000
3.11.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru 1300 - 3000.

Základní policejní výkonné útvary

3.12. Vedoucí oddělení1300 - 3000.

4. Úřady vyšetřování

Úřad vyšetřování pro Českou republiku

funkcepříplatek za vedení
4.1.Ředitel úřadu5000 - 9000
4.2.Náměstek ředitele úřadu4000 - 8000
4.3.Ředitel úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu4000 - 8000
4.4.Náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu2000 - 5000
4.5.Vedoucí odboru2000 - 5000
4.6.Vedoucí odboru v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu2000 - 4500
4.7.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1000 - 3000.

Krajský úřad vyšetřování (Úřad vyšetřování hl. města Prahy)

4.8.Ředitel úřadu4000 - 7000
4.9.Náměstek ředitele úřadu3000 - 5000
4.10.Vedoucí odboru1500 - 4000
4.11.Vedoucí oddělení, zástupce vedoucího odboru1000 - 2500.

Okresní (městský, obvodní) úřad vyšetřování

4.12.Ředitel3000 - 4000
4.13.Náměstek ředitele2000 - 3000
4.14.Vedoucí oddělení1000 - 2000.

E. Požární ochrana

funkcepříplatek za vedení
1.Vrchní požární rada České republiky5000 - 11000
2.Zástupce vrchního požárního rady České republiky4000 - 9000
3.Ředitel odboru, ředitel zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky3500 - 8000
4.Vedoucí oddělení2000 - 5000
5.Ředitel hasičského záchranného sboru okresu (hl. města Prahy, měst Brna, Ostravy a Plzně)3000 - 7000
6.Zástupce ředitele hasičského záchranného sboru okresu (hl. města Prahy, měst Brna, Ostravy a Plzně), vedoucí odboru (velitel jednotek hasičského záchranného sboru, vedoucí inspektor)2000 - 5000
7.Vedoucí oddělení, náčelník nebo velitel, který soustavně řídí podřízené zaměstnance500 - 3000.

G. Pro vedoucí zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 2 písm. g) stanoví zaměstnavatel příplatek za vedení v rámci těchto rozpětí:

Stupeň řízeníPůsobnost zaměstnavatele
celorepublikováregionálnímístní
statutární orgán6000 - 100004500 - 70003000 - 5000
zástupce statutárního orgánu4000 - 75003000 - 55002000 - 4000
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů organizace s výjimkou zástupce statutárního orgánu2000 - 50001500 - 40001000 - 3500
vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn řídit práci podřízených zaměstnanců500 - 3000

Čl. II

Plnění podmínek pro vznik nároku zaměstnance na další plat za druhé pololetí roku 1995 (§ 12) se zjišťuje od 1. července 1995.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.


Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
Je měněn
r1/c45/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v částce 29/1995 Sb.
Mění
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
Je zrušen předpisem
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Je odkazován z
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
r1/c45/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v částce 29/1995 Sb.
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
Odkazuje na
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
59/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele
29/1984 Sb. Školský zákon
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
58/1964 Sb. Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 15.08.1995 - 31.12.2003 r1/c45/1995 Sb.
1. 01.08.1995 - 14.08.1995
0. 31.07.1995 Vyhlášené znění