Zákon č. 115/1995 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-115
Částka 30/1995
Platnost od 14.07.1995
Účinnost od 01.09.1995
Zrušeno k 28.05.2004 (321/2004 Sb.)
Minulé znění 01.06.2002 - 27.05.2004

115

ZÁKON

ze dne 26. května 1995

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Zákon upravuje ochranu révy vinné pěstované na vinicích stanovením vinařských regionů, vinařských oblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ochranu vína uváděného do oběhu stanovením podmínek jeho výroby, zatřiďování a označování. Zákon dále upravuje vinohradnickou a vinařskou evidenci, podmínky dovozu vína a dozor nad dodržováním povinností.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) révou vinnou odrůdy rodu Vitis,1)

b) genetickými zdroji využívané druhy, odrůdy a kříženci rodu Vitis,1)

c) révovou sazenicí sazenice naroubované révy vinné nebo zakořeněné řízky révy podnožové pro účely vinohradnictví,

d) vinicí pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše nejméně 1 000 m2 u jednoho pěstitele; pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše méně než 1 000 m2 u jednoho pěstitele, pokud na žádost pěstitele předloženou Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému1a) (dále jen "ústav") po 1. lednu 2001 přidělí ústav tomuto pozemku nebo těmto pozemkům registrační číslo nebo registrační čísla,

e) viniční tratí soubor pozemků a částí pozemků, které pro svoji geografickou polohu, svažitost, délku oslunění a půdně klimatické vlastnosti jsou vhodné pro pěstování révy vinné; při stanovení viničních tratí se přihlíží k historickým hlediskům posuzovaného území,

f) čerstvými vinnými hrozny zralé nebo mírně zaschlé plody révy vinné, které mohou být běžným zpracovatelským způsobem rozdrceny nebo lisovány a které mohou samovolně alkoholově kvasit,

g) vinohradnictvím výsadba a pěstování révy vinné na vinici k produkci vinných hroznů, sklizeň hroznů nebo révových roubů, výsadba a pěstování révy podnožové, výroba sazenic révy vinné nebo sazenic révy podnožové,

h) pěstitelem révy vinné nebo podnožové osoba, která se zabývá vinohradnictvím,

i) rmutem nezkvašené nebo zkvašené rozdrcené hrozny révy vinné,

j) hroznovým moštem tekutý neředěný produkt získaný přirozenou cestou nebo fyzikálním postupem z čerstvých vinných hroznů, v němž obsah alkoholu nepřekračuje 1 % objemové,

k) zahuštěným hroznovým moštem nekaramelizovaný hroznový mošt, který byl vyroben částečným odstraněním vody a vykazuje minimální hodnotu cukernatosti 51 %. Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou postup jeho získávání,

l) hroznovou šťávou tekutý produkt získaný z hroznů, upravený zejména chemickými konzervačními prostředky, s výjimkou oxidu siřičitého, nebo pasterací, popřípadě zahuštěním a následným zředěním vodou, u kterého je dočasně zamezen proces samovolného kvašení, a jehož obsah alkoholu nepřekračuje 1 % objemové, určený pro výrobu nealkoholických nápojů,

m) burčákem částečně prokvašený hroznový mošt obsahující nejméně 1 % objemové skutečného obsahu alkoholu a nejvýše tři pětiny celkového obsahu alkoholu,

n) matolinami zkvašený nebo nezkvašený zbytek po lisování čerstvých vinných hroznů,

o) vínem produkt, který byl získán úplným nebo částečným alkoholovým kvašením rmutu nebo hroznového moštu z odrůd révy vinné, registrovaných ve Státní odrůdové knize,1) a odrůd uvedených v § 7 odst. 1 písm. b) a c), pro výrobu stolního vína,

p) vínem z dovozu víno vyrobené mimo území České republiky a dovezené do České republiky nebo víno vyrobené na území České republiky z dovezených hroznů, rmutu nebo moštu,

r) vinnými kaly zbytky, které se usazují v nádobách obsahujících víno po kvašení nebo během skladování či povoleného ošetřování vína, stejně jako zbytky vzniklé filtrací nebo odstředěním tohoto produktu nebo moštu,

s) matolinovým vínem alkoholický nápoj získaný kvašením neošetřených, vodou nasáklých matolin bez přídavku cukru nebo vyluhováním prokvašených matolin vodou,

t) vínem z vinných kalů alkoholický nápoj získaný z vinných kalů bez přídavku cukru,

u) stupněm cukernatosti obsah zkvasitelných cukrů v hroznech, vyjádřený v kilogramech na 100 litrů hroznového moštu,

v) skutečným obsahem alkoholu v procentech objemových počet objemových jednotek čistého alkoholu, které výrobek obsahuje při 20 °C ve 100 objemových jednotkách výrobku,

w) možným obsahem alkoholu v procentech objemových počet objemových jednotek čistého alkoholu při 20 °C, které mohou vzniknout úplným prokvašením cukrů obsažených ve 100 objemových jednotkách výrobku,

x) celkovým obsahem alkoholu v procentech objemových součet skutečného a možného obsahu alkoholu v objemových jednotkách výrobku,

y) kupáží soubor složek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednotlivé druhy šumivých vín,

z) tiráží soubor složek stanovených prováděcím předpisem přidávaných do kupáže za účelem druhotného kvašení,

aa) tirážním likérem produkt, který se přidává do kupáže za účelem zahájení druhotného kvašení při výrobě šumivých vín,

bb) expedičním likérem produkt, který se přidává do šumivého vína za účelem dosažení požadované chuti a jehož složky stanoví prováděcí právní předpis,

cc) školením vína technologický postup při výrobě vína vedoucí k odstranění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína. Ministerstvo stanoví podrobnosti technologického postupu vyhláškou,

dd) vinařstvím zpracování hroznů, rmutů, moštů nebo vína na víno, stáčení, školení, skladování a plnění vína do obalů, označování vína a vinných produktů a uvádění vína a vinných produktů do oběhu,

ee) výrobcem vína podnikatel,1b) který se zabývá vinařstvím,

ff) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz od data proclení za účelem prodeje.

ČÁST DRUHÁ

VINOHRADNICTVÍ

§ 4

Pro zakládání vinice smějí být používány pouze révové sazenice uznané ústavem podle zvláštních předpisů.3)

§ 5

(1) Územně se pěstování révy vinné rozděluje na vinařské regiony, vinařské oblasti, vinařské obce a viniční tratě.

(2) Vinařské regiony jsou český a moravský.

(3) Region český je území vymezené obcí Praha, okresy Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Louny, Most a Kutná Hora, ve kterých se nacházejí stanovené vinařské oblasti, vinařské obce a viniční tratě.

(4) Region moravský je území vymezené okresy Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vyškov, Třebíč, Prostějov a Zlín, ve kterých se nacházejí stanovené vinařské oblasti, vinařské obce a viniční tratě.

(5) Vinařské oblasti jsou tvořeny vinařskými obcemi, ve kterých jsou stanoveny viniční tratě.

(6) Vinařské oblasti v regionu českém jsou pražská, mělnická, roudnická, žernosecká, mostecká a čáslavská.

(7) Vinařské oblasti v regionu moravském jsou brněnská, bzenecká, mikulovská, mutěnická, velkopavlovická, znojemská, strážnická, kyjovská, uherskohradišťská a Podluží.

(8) Vinařské obce tvoří katastrální území obcí.4)

(9) Viniční trať tvoří ucelené území v jedné nebo více vinařských obcích v téže vinařské oblasti vymezené souborem pozemků a částí pozemků stanovených v prováděcím právním předpisu.

(10) Ministerstvo stanoví právním předpisem

a) seznam vinařských obcí v jednotlivých vinařských oblastech,

b) seznam viničních tratí v jednotlivých vinařských oblastech a obcích, včetně jejich vymezení,

c) odrůdy révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem.

ČÁST TŘETÍ

VINAŘSTVÍ

§ 6

Třídění vína

Víno domácího původu uváděné do oběhu se třídí na

a) stolní víno,

b) jakostní víno,

c) víno s přívlastkem,

d) šumivé víno,

e) perlivé víno,

f) aromatizované víno,

g) likérové víno.

§ 7

Stolní víno

(1) Stolní víno smí být vyráběno pouze z hroznů sklizených na území České republiky, které dosáhly nejméně 11 stupňů cukernatosti, nebo rmutu, moštu nebo vína z těchto hroznů, získaných

a) z odrůd registrovaných jako odrůdy moštové podle zvláštního právního předpisu,4b)

b) z odrůd registrovaných jako stolní, které nesplňují požadavky pro tržní jakost stolních hroznů stanovenou technickou normou, nebo

c) z odrůd neregistrovaných, které byly vysazeny před 1. zářím 1995 nebo které byly vysazeny pro pokusné účely včetně registrace odrůd, šlechtění a genetických zdrojů.

(2) Stolní víno nesmí být označeno názvem odrůdy ani názvem odvozeným od názvu odrůdy nebo názvem podobným, názvem vinařské oblasti, vinařské obce, viniční tratě, zeměpisným údajem, ani žádnými jinými zavádějícími údaji, kromě údajů stanovených v § 13 odst. 1 a § 13a, popřípadě prováděcím právním předpisem.

(3) Ministerstvo může v případě nepříznivých povětrnostních podmínek v daném sklizňovém ročníku stanovit prováděcím právním předpisem, že se stolní víno vyrobí i z méně vyzrálých hroznů, které dosáhly alespoň 10 stupňů cukernatosti.

§ 8

Jakostní víno

(1) Jakostní víno smí být vyráběno z hroznů moštových odrůd sklizených ve vinařských oblastech v České republice, které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti, nebo ze rmutu nebo moštu z těchto hroznů, pouze ve dvou druzích, a to jako odrůdové jakostní víno nebo známkové jakostní víno.

(2) Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

(3) Známkové jakostní víno smí být vyráběno pouze smísením odrůdových jakostních vín.

§ 9

Víno s přívlastkem

(1) Víno s přívlastkem smí být vyráběno pouze jako kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno nebo slámové víno, a to z hroznů, rmutu nebo moštu jedné odrůdy révy vinné sklizených ve viničních tratích. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

(2) Druh kabinet je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů cukernatosti.

(3) Druh pozdní sběr je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů cukernatosti.

(4) Druh výběr z hroznů je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů cukernatosti.

(5) Druh výběr z bobulí je dovoleno vyrábět jen z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů cukernatosti.

(6) Druh ledové víno je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 6 °C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.

(7) Druh slámové víno je dovoleno vyrábět jen z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů cukernatosti.

(8) Víno s přívlastkem je dovoleno vyrábět pouze z hroznů sklizených ve viničních tratích, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena podle zvláštního zákona.5)

§ 9a

Šumivé víno

(1) Šumivé víno lze vyrábět v jakostních druzích

a) šumivé víno,

b) jakostní šumivé víno (sekt),

c) jakostní šumivé víno vinařské oblasti (sekt vinařské oblasti),

d) pěstitelský sekt.

(2) Druh šumivé víno nelze označit jako sekt a smí být vyráběn prvotním nebo druhotným kvašením vín za podmínky, že celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě dosáhne nejméně 8,5 % objemových a přetlak v lahvi při teplotě 20 °C nejméně 0,3 MPa.

(3) Jakostní šumivé víno (sekt) lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu, z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína, a tato skutečnost je doložena na průvodním certifikátu, jestliže

a) přetlak v lahvi při teplotě 20 °C musí vykazovat nejméně 0,35 MPa, s výjimkou lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa,

b) celková doba výroby při kvašení v tancích musí být nejméně 60 dnů v období do 31. prosince 2001 a nejméně 120 dnů v období od 1. ledna 2002,

c) celková doba výroby při kvašení v lahvích musí být nejméně 9 měsíců,

d) doba kvašení (od počátku kvašení až do odkalení) v tancích bez míchacího zařízení musí být nejméně 60 dnů, při použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů,

e) celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě musí být nejméně 9 % objemových; při použití kupáže s jednou odrůdou nejméně 8,5 % objemových,

f) skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku musí být nejméně 10 % objemových.

(4) Jako aromatický sekt lze označit jakostní šumivé víno aromatické, jestliže při jeho výrobě

a) bylo použito pouze prvotní kvašení kupáže z moštů pouze odrůdy Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Tramín červený nebo Müller- Thurgau,

b) nebylo použito expedičního likéru,

c) skutečný obsah alkoholu ve výrobku je nejméně 6 % objemových,

d) řízení kvasného procesu bylo prováděno pouze chlazením nebo jiným fyzikálním způsobem,

e) přetlak v lahvi s hotovým výrobkem je nejméně 0,30 MPa,

f) celková doba výroby trvá nejméně 30 dnů.

(5) Sekt vinařské oblasti lze vyrábět druhotným kvašením kupáže z jakostních odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu, jestliže

a) přetlak v lahvi při teplotě 20 °C je nejméně 0,35 MPa, s výjimkou lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa,

b) celková doba výroby včetně zrání byla nejméně

1. 6 měsíců (180 dnů) při kvašení v tancích,

2. 9 měsíců (270 dnů) při kvašení v lahvích,

c) doba kvašení byla nejméně 90 dnů; při kvašení v tancích za použití míchacího zařízení nejméně 30 dnů,

d) celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě byl nejméně 9 % objemových; při použití kupáže s jednou odrůdou nejméně 8,5 % objemových,

e) skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku je nejméně 10 % objemových.

(6) Názvem sekt vinařské oblasti lze označit aromatický sekt při splnění zvláštních podmínek výroby uvedených v odstavci 4 a za podmínky, že byl vyroben uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny vhodné k výrobě jakostního vína, ze kterých byl aromatický sekt vinařské oblasti získán.

(7) Druh pěstitelský sekt smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny požadavky podle odstavce 5 písm. a), d) a e) a tyto podmínky:

a) vlastní výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě pěstitelského sektu,

b) druhotné alkoholové kvašení proběhne v lahvi,

c) kupáž pro výrobu pěstitelského sektu zůstane bez přerušení v kontaktu s kvasnicemi alespoň po dobu 9 měsíců v lahvích u pěstitele od doby, kdy byla vytvořena,

d) kaly jsou odděleny prostřednictvím ručního odkalení (degorgáže),

e) pěstitelský sekt je uváděn na trh pěstitelem podle písmene a) a je označen obchodním jménem výrobce vína, odrůdou a ročníkem sklizně hroznů.

§ 9b

Perlivé víno

(1) Perlivé víno nesmí být označováno jako šumivé víno nebo jako druh sektu (§ 9a); lze je vyrábět z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým.

(2) Perlivé víno musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu; přetlak v lahvi při teplotě 20 °C musí být v rozsahu 0,1 až 0,25 MPa.

§ 9c

Aromatizované víno

(1) Aromatizované víno lze vyrábět z vína nebo hroznového moštu nebo z vykvašeného hroznového moštu a jejich směsí, s přídavkem vody, nejvýše však 15 %, jejich aromatizací pomocí přírodních aromatických látek nebo povolených5a) aromatických extraktů, aromatických bylin nebo koření, popřípadě povolených5a) přídatných látek ochucujících. K doslazení je možno použít sacharózu, hroznový mošt nebo zahuštěný hroznový mošt. K doalkoholizování se smí použít přírodní líh tak, aby skutečný obsah alkoholu v konečném výrobku dosahoval nejméně 14,5 % a nejvýše 22 % objemových.

(2) Název aromatizované víno se smí nahradit označením

a) vermut za podmínky, že aromatizace podle odstavce 1 byla provedena aromatickými látkami získanými z pelyňku a přislazení bylo provedeno pouze karamelizovaným cukrem, sacharózou nebo hroznovým moštem nebo zahuštěným hroznovým moštem,

b) hořké aromatizované víno vykazující charakteristickou hořkou chuť s označením hlavních použitých aromatických látek. Pokud byla použita k aromatizaci látka chinin, označí se jen jako víno s chininem. Pokud bylo použito k aromatizaci přírodních látek z pelyňku a hořce a za předpokladu dosažení žlutého nebo červeného zabarvení povolenými přísadami, smí se označit jen názvem Americano.

§ 9d

Likérové víno

(1) Likérové víno smí být vyráběno jako

a) likérové víno,

b) jakostní likérové víno vinařské oblasti.

(2) Likérová vína podle odstavce 1 musí vykazovat nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových skutečného obsahu alkoholu a nejméně 17,5 % objemových celkového obsahu alkoholu.

(3) Likérová vína lze vyrábět

a) z hroznového moštu,

b) z vína,

c) ze směsi hroznového moštu a vína s tím, že u jakostního likérového vína vinařské oblasti musí užité víno a mošt pocházet z vinařské oblasti a registrovaných odrůd, nebo

d) z vinného destilátu.

§ 9e

Víno a výrobky z hroznů révy vinné z dovozu

(1) Víno nebo výrobky z hroznů révy vinné z dovozu lze dovážet do České republiky a uvádět je do oběhu, jestliže

a) odpovídají požadavkům na zdravotní nezávadnost stanoveným zvláštními právními předpisy5b) a nevykazují vady nebo nemoci zhoršující jakost vína,

b) dodávku vína provází osvědčení obsahující výsledky rozborů, vystavené příslušným inspekčním orgánem v zemi původu nebo příslušnou akreditovanou laboratoří, prokazující, že dodávka splňuje požadavky na jakost stanovené předpisy platnými v zemi původu. V případě, že dodávka pochází z jiné země, ale je přitom expedována ze skladů nacházejících se v členské zemi Evropské unie, osvědčení může potvrdit inspekční orgán této země. Pokud dovozce nezajistí předložení uvedeného osvědčení, dodávka nebude propuštěna do volného oběhu.5c)

(2) Výrobce může použít k výrobě vína rmut nebo mošt z dovozu jen v době od 1. září do 31. října téhož roku, a to pouze v případě, že použití dovezených rmutů a moštů bude v daném roce stanoveno ministerstvem na základě vyhodnocení celkové bilance výroby a spotřeby vína vyhláškou.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na použití zahuštěného moštu z dovozu k doslazování stolních a jakostních vín podle § 11 písm. b).

(4) Příslušný orgán dozoru je oprávněn ověřovat správnost údajů uváděných v osvědčení podle odstavce 1 písm. b) a při zjištění nedostatku ukládat pokuty podle § 23.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor osvědčení podle odstavce 1 písm. b) a podmínky, popřípadě maximální množství vína v dodávce, na kterou se osvědčení nevyžaduje.

(6) Víno z dovozu nebo víno vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo moštu z dovozu lze smísit s vínem vyrobeným z hroznů sklizených na území České republiky tak, aby každá z použitých složek byla zastoupena ve vyrobené směsi vína nejméně 15 %; takto vyrobená směs vína musí být označena jako směs vína z dovozu s vínem domácího původu.

§ 10

Výroba vína

(1) Výrobce vína smí vyrábět víno jen z čerstvých hroznů rmutů a moštů, přídatných a konzervačních látek, které odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem, prováděcími právními předpisy a zvláštními právními předpisy.5a)

(2) Výrobce vína je povinen dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, prováděcími právními předpisy a zvláštními právními předpisy.5a)

(3) Výrobce vína je povinen zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným prováděcími předpisy a vést o tom evidenci.

(4) Ministerstvo stanoví právním předpisem

a) podrobnosti o požadavcích na jakost vína,

b) podrobnosti o výrobě vína,

c) normy technologických ztrát při výrobě vína.

(5) Každá fyzická nebo právnická osoba zpracovávající hrozny, rmut nebo mošt je povinna učinit opatření zabraňující zneužití vinných kalů a matolin k výrobě nápojů k přímé spotřebě.

§ 11

Omezení při výrobě a uvádění vína do oběhu

Je zakázáno

a) doslazovat hroznové mošty nebo rmuty pro výrobu stolních a jakostních vín rafinovaným cukrem nebo zahuštěným hroznovým moštem

1. nad 21 stupňů cukernatosti pro výrobu vín bílých, nejvýše však o 7 stupňů cukernatosti,

2. nad 22 stupňů cukernatosti pro výrobu vín červených, nejvýše však o 7 stupňů cukernatosti,

b) přislazovat stolní víno a jakostní víno přírodními nebo náhradními sladidly,8a) s výjimkou hroznového moštu nebo zahuštěného hroznového moštu, nad 2 % objemová celkového obsahu alkoholu,

c) přislazovat víno s přívlastkem a doslazovat mošty pro jejich výrobu,

d) konzervovat vína s přívlastkem chemickými látkami s výjimkou oxidu siřičitého v množství stanoveném zvláštním předpisem,8)

e) užívat takové látky nebo výrobní postupy, které jsou způsobilé

1. víno rozmnožovat,

2. ovlivňovat základní vlastnosti vína, jako je přirozený extrakt nebo přirozená skladba buketních a aromatických látek, s výjimkou obsahu kyselin,

3. změnit chemické složení vína tak, že nelze zjistit, zda bylo vyrobeno výlučně kvašením, nejde-li o výrobky z révového vína, u kterých je úprava povolena prováděcím předpisem,

f) skladovat vína ovocná nebo jejich směsi v prostorách, kde se skladuje víno, nejsou-li tato vína odděleně umístěna a zřetelně označena,

g) označovat jako víno

1. nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,

2. hroznový mošt a víno připravené jiným postupem a s použitím jiných konzervačních a přídatných látek, než stanoví tento zákon a prováděcí předpis,

3. alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin (druhák),

4. alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných a doslazených vinných kalů (kvasničák),

5. směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů,

h) používat

1. nízkokalorická nebo nekalorická sladidla pro úpravu sladkosti vína,

2. syntetické esence nebo voňavé látky, syntetická a přírodní barviva, s výjimkou červeného barviva z modrých hroznů révy vinné,

3. kyselinu citronovou, nejde-li o výrobu šumivých vín,

i) uvádět do oběhu víno, jestliže

1. jsou překročeny hodnoty obsahu zdraví škodlivých látek stanovených zvláštními předpisy,9)

2. nebyly dodrženy požadavky na jakost stanovené prováděcím předpisem a víno vykazuje vady nebo nemoci zhoršující jakost nebo zdravotní nezávadnost vína,

3. neodpovídá zatřídění podle § 6,

4. je neoznačené nebo nesprávně označené podle § 13 nebo § 13a nebo klamavě označené, padělané nebo nedovoleně napodobené,9a)

5. nebylo ministerstvem rozhodnuto o jeho zatřídění podle § 14,

6. při dovozu dodávku nedoprovází osvědčení podle § 9e.

j) nabízet k prodeji vína určená pro spotřebitele spolu s víny ovocnými a jinými vinnými nápoji, pokud tato ovocná vína a jiné vinné nápoje nejsou odděleně umístěny a zřetelně označeny,

k) uvádět do oběhu za účelem přímé spotřeby víno a jiné alkoholické nápoje z vinných kalů, matolin a moštů zahuštěných a následně zředěných vodou.

§ 12

Balení

(1) Víno smí být při uvádění do oběhu baleno pouze do obalů a obalových materiálů, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy9b) a chrání je před znehodnocením nebo zkažením. Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní nezávadnost vína. Víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví o obsahu do 0,75 l.

(2) Lahve musí být uzavřeny funkčně vyhovujícími a zdravotně nezávadnými uzávěry.

§ 13

Označování

(1) Vína uvedená v § 6, s výjimkou vín dovezených, musí být při uvádění do oběhu označena těmito údaji:

a) obchodním jménem a sídlem výrobce, popřípadě distributora, který uvádí víno do oběhu,

b) názvem vína podle zatřídění uvedeného v § 6, popřípadě v § 8, 9, 9a, 9c nebo 9d,

c) obsahem balení v ml, cl, l nebo hl,

d) označením šarže,9c)

e) skutečným obsahem alkoholu v procentech objemových,

f) u vín určených k vývozu údajem, že víno bylo vyrobeno v České republice,

g) označením šarže.9c)

(2) Odrůdové jakostní víno se kromě údajů uvedených v odstavci 1 označí těmito údaji:

a) názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu,

b) názvem odrůdy, ze které bylo vyrobeno.

(3) Víno s přívlastkem se kromě údajů uvedených v odstavci 1 označí těmito údaji:

a) názvem přívlastku a evidenčním číslem jakosti, pod kterým bylo vydáno rozhodnutí ministerstva o jeho zatřídění,

b) názvem vinařské oblasti a vinařské obce,

c) rokem sklizně hroznů.

(4) Šumivé víno se kromě údajů uvedených v odstavci 1 označí těmito údaji:

a) názvem druhu vína podle § 9a odst. 1,

b) názvem místa, kde byla uskutečněna výroba vína, pokud toto místo je odlišné od sídla výrobce,

c) názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny, pokud jde o sekt vinařské oblasti,

d) názvem odrůdy nebo údajem, že víno bylo vyrobeno z hroznů aromatických odrůd, jedná-li se o aromatický sekt,

e) údajem, že při výrobě vína bylo použito vína nebo hroznů z dovozu, bylo-li těchto při výrobě vína užito.

(5) Víno z dovozu musí být označeno na obale určeném pro spotřebitele

a) obchodním jménem a sídlem dovozce, popřípadě distributora,

b) obchodním jménem a sídlem tuzemského výrobce, pokud bylo dovezené víno dále zpracováno,

c) označením směs vína z dovozu s vínem domácího původu, bylo-li takto vyrobeno,

d) zemí původu vína z dovozu,

e) údaji uvedenými v odstavci 1 písm. c) a e),

f) názvem druhu vína uvedeným na osvědčení vystaveném podle § 9e odst. 1 písm. b).

(6) Údaje podle odstavců 1 až 5 uvedené na obalu určeném pro spotřebitele musí být v jazyce českém.

(7) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b)je osoba, která uvádí tuzemské víno do oběhu, povinna uvést v obchodních listinách,9d) zejména na fakturách a dodacích listech.

(8) Údaje uvedené v odstavci 5 písm. a), b) a c) je osoba, která uvádí dovezené víno do oběhu, povinna uvést v obchodních listinách, zejména na fakturách a dodacích listech.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou přípustné odchylky od obsahu balení určeného pro spotřebitele; pokud je označen údaj o obsahu balení symbolem "e", odchylky musí odpovídat požadavkům a způsobu jejich stanovení uvedeným ve zvláštním právním předpisu.10)

§ 13a

(1) Kromě údajů uvedených v § 13 lze vína a výrobky z hroznů révy vinné uváděné do oběhu označit na jejich obalu těmito dalšími údaji:

a) údajem o barvě vína,

b) u odrůdového jakostního vína

1. názvem vinařské obce,

2. názvem viniční trati,

3. rokem lahvování nebo plnění vína do obalů,

c) u známkového jakostního vína

1. názvem známky, pod kterou bylo víno vyrobeno a uváděno do oběhu,

2. názvem odrůdy nebo odrůd vína, z nichž bylo víno vyrobeno; pokud je součástí názvu známkového vína geografický údaj, musí být víno vyrobeno z hroznů révy vinné vypěstovaných v rámci vinařské oblasti, která odpovídá uvedenému geografickému údaji,

d) u vína s přívlastkem

1. názvem viniční trati, ze které byly sklizeny hrozny révy vinné pro výrobu vína,

2. rokem lahvování nebo plnění vína do obalů,

3. názvem odrůdy vína,

e) u šumivého vína jakostního (sektu)

1. názvem odrůdy a názvem regionu, ze kterého pocházejí hrozny révy vinné uvedených odrůd,

2. druhem použité technologie výroby,

f) u aromatizovaného vína

1. názvem vermut, pokud byly splněny požadavky na jeho výrobu [§ 9c odst. 2 písm. a)],

2. názvem hořké aromatizované víno nebo víno s chininem nebo Americano, pokud byly splněny požadavky na výrobu těchto vín [§ 9c odst. 2 písm. b)],

g) u likérového vína

1. názvem likérové víno, pokud byly splněny požadavky na jeho výrobu (§ 9d odst. 2 a 3),

2. názvem jakostní likérové víno vinařské oblasti, pokud byly splněny požadavky na jeho výrobu [§ 9d odst. 3 písm. c)],

h) slovním vyjádřením obsahu zbytku cukru ve víně.

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné,

b) další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné.

(3) Jiné údaje kromě údajů uvedených v § 13 a 13a nelze uvádět na obalech určených pro spotřebitele, s výjimkou údajů uvedených v prováděcím právním předpisu.

§ 14

Hodnocení a zatřídění vín

(1) Hodnocení a zatřídění podléhá

a) odrůdové jakostní víno a víno s přívlastkem,

b) víno z dovozu plněné do jiných obalů než určených pro spotřebitele a víno vyrobené z dovezených hroznů a dále z dovezeného moštu nebo rmutu, pokud byla tato výroba povolena podle § 9e odst. 2.

(2) Výrobci a dovozci jsou povinni před uvedením vína do oběhu u těch druhů vín, které podléhají ohodnocení a zatřídění podle odstavce 1, požádat ministerstvo o odběr vzorků vína, vyrobeného z hroznů révy vinné, vypěstovaných v České republice, z každoroční sklizně, o jeho ohodnocení a zatřídění, a u vína z dovozu mají tutéž povinnost po jeho proclení, a to ve lhůtě do 30 dnů.

(3) Po ohodnocení vína podle odstavce 1 ministerstvo rozhodne, zda toto víno lze uvést do oběhu; v kladném případě ministerstvo rozhodne o zatřídění tuzemského vína podle § 6 a o uvolnění vína z dovozu do oběhu.

(4) Víno, které nebylo zatříděno podle odstavce 3, nesmí být uváděno do oběhu a nesmí být ani dále použito pro výrobu vína.

(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob odběru a velikost vzorků révových vín uvedených v odstavci 1 a postup při jejich hodnocení.

§ 15

Prodej nalévaného vína

(1) Při prodeji nalévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Mísení révového vína s vodu, sodovkou či minerálkou (vinný střik) je dovoleno pouze na přání zákazníka a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v originální lahvi smí být lahev otvírána jen před zákazníkem.

(2) Burčák lze vyrábět za účelem prodeje a prodávat pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu kalendářního roku sklizně hroznů révy vinné, z nichž byl vyroben hroznový mošt, resp. burčák.

§ 16

Skladování vína

(1) Víno určené k uvádění do oběhu lze skladovat pouze v temných skladovacích prostorách bez přístupu přímého denního světla.

(2) Víno při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označeno, aby nemohlo dojít k nežádoucí záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.

ČÁST ČTVRTÁ

VINOHRADNICKÁ A VINAŘSKÁ EVIDENCE

§ 17

(1) Veškeré vinice a viniční tratě podléhají evidenci. Evidenci vede ústav, který též přiděluje pozemkům, na kterých jsou založeny vinice, registrační čísla.

(2) Pěstitel révy vinné nebo podnožové (dále jen "pěstitel") je povinen požádat ústav o přidělení registračního čísla k pozemkům do 30 dnů od provedení výsadby vinice. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou dotčena.11)

(3) Ústav je povinen pěstiteli přidělit registrační číslo do 30 dnů obdržení žádosti podle odstavce 2.

(4) Pěstitel je povinen oznámit ústavu zrušení vinice a veškeré změny údajů v evidenčních listech pozemků osázených révou vinnou do 30 dnů po provedení změny. Ministerstvo stanoví vyhláškou formulář pro oznamování uvedených změn ústavu.

§ 18

(1) Pěstitel je povinen průběžně vést průkaznou evidenci, ze které musí být zřejmá plocha vinic s členěním podle vysázených odrůd a počtu keřů, územní rozhodnutí o využití území11) a registrační číslo, údaje o použitém chemickém ošetřování vinic a o hmotnosti a cukernatosti sklizených hroznů a jejich prodeji.

(2) Výrobce vína je povinen vést průběžně evidenci o hmotnosti a cukernatosti nakoupených nebo zpracovaných hroznů révy vinné, rmutů, o objemu hroznového moštu, o hmotnosti nakoupeného nebo zpracovaného cukru, rafinovaného cukru, o zásobách vína, o objemu vyrobeného vína, o zásobách vína a o veškerých úkonech s vínem.

(3) Povinnost podle odstavce 2 se vztahuje přiměřeně na vedení evidence výroby a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin a zředěných kvasničných kalů.

(4) Evidence podle odstavců 1 až 3 musí být provedena bezprostředně po dokončení úkonu a související doklady musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být předloženy na požádání orgánům dozoru.

(5) Výkaz s údaji o zásobách vína k 31. červenci kalendářního roku výrobce vína zašle nejpozději do 7. srpna téhož kalendářního roku ministerstvu; souhrnný výkaz s údaji podle odstavce 3 ke dni 30. listopadu kalendářního roku zašle výrobce vína ministerstvu nejpozději do 10. prosince téhož kalendářního roku.

(6) Ministerstvo upraví právním předpisem podrobnosti o vedení evidence podle odstavců 1 až 3 a způsob vedení evidence o zásobách a oběhu vína.

Vinařský fond

§ 18a

(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen "Fond") se sídlem v Brně.

(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu má Fond postavení orgánu veřejné moci.

§ 18b

Orgány Fondu

(1) Orgány Fondu jsou Rada Fondu, ředitel Fondu a Dozorčí rada Fondu.

(2) Členům Rady Fondu a Dozorčí rady Fondu přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům.11a)

§ 18c

Rada Fondu

(1) Rada Fondu (dále jen "Rada") je nejvyšším orgánem Fondu. Rada se skládá ze 12 členů. Funkční období členů Rady je tříleté.

(2) Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen "ministr") na návrh

a) sdružení zastupujících pěstitele,

b) sdružení zastupujících výrobce vína,

c) sdružení zastupujících dovozce vína,

d) zastupitelstva Jihomoravského kraje a

e) sdružení zastupujícího vinařské obce moravského regionu.

Navrhovatelé uvedení v písmenech a) a b) předkládají návrhy nejméně 6 kandidátů, navrhovatelé uvedení v písmenech c) a e) předkládají návrhy nejméně 3 kandidátů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje navrhuje 1 kandidáta. Ministr jmenuje z navržených kandidátů členy Rady, z nichž 4 jsou zástupci pěstitelů, 4 zástupci výrobců vína, 2 zástupci dovozců vína, 1 zástupce Jihomoravského kraje a 1 zástupce zastupující vinařské obce moravského regionu.

(3) Členy Rady může ministr odvolat rovněž na návrh Dozorčí rady Fondu v případě zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z funkce člena Rady.

(4) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.

(5) Do působnosti Rady patří

a) předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu ke schválení Dozorčí radě Fondu,

b) rozhodovat o poskytování podpor z prostředků Fondu (§ 18h),

c) jmenovat a odvolávat ředitele Fondu (dále jen "ředitel") a stanovovat výši jeho mzdy,

d) vypracovat statut Fondu a předložit ho ke schválení Dozorčí radě Fondu a schvalovat jednací řád Rady,

e) vypracovávat roční výroční zprávu a předkládat ji Dozorčí radě Fondu a Poslanecké sněmovně.

(6) Jednání Rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady. K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady zastupujících pěstitele a nadpoloviční většiny všech členů Rady zastupujících výrobce vína. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Rady, a není-li přítomen, hlas místopředsedy Rady.

(7) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady Fondu; požádají-li o slovo, bude jim uděleno.

§ 18d

Ředitel

(1) Ředitel provádí rozhodnutí Rady, zastupuje Fond navenek a řídí výkon činností Fondu. Ze své činnosti je odpovědný Radě.

(2) Ředitel je zaměstnancem Fondu.

§ 18e

Dozorčí rada Fondu

(1) Dozorčí rada Fondu (dále jen "Dozorčí rada") je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem Fondu a poskytování podpor Fondem.

(2) Dozorčí rada dále

a) kontroluje činnost Fondu,

b) kontroluje činnost Rady,

c) schvaluje statut Fondu, účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,

d) posuzuje roční výroční zprávu Fondu,

e) informuje Radu o výsledcích provedených kontrol,

f) předkládá ministru návrh na odvolání člena Rady v případě zjištění závažných nedostatků ve výkonu jeho funkce.

(3) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Dozorčí rada má 7 členů. Funkční období členů Dozorčí rady je čtyřleté.

(4) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

(5) Jednání Dozorčí rady svolává a řídí její předseda nebo místopředseda.

(6) Dozorčí rada předkládá schválený statut Fondu ministrovi k podpisu.

§ 18f

(1) Příjmy Fondu tvoří

a) odvody ve výši 1 Kč z každého litru všech druhů vín uvedených poprvé do oběhu; odvod je výrobce nebo dovozce vína povinen odvést na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce nebo dovozce vína, pokud v kalendářním roce uvedou do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,

b) odvody ve výši 350 Kč z každého i započatého hektaru vinice, který je pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na pěstitele, který pěstuje révu vinnou na ploše menší než 1 hektar,

c) návratná finanční podpora státu (dále jen "podpora státu"); výše této podpory státu pro rok 2002 činí 100 mil. Kč a bude převedena na účet Fondu nejpozději do 10. ledna 2003. Podpora státu na rok 2003 a další bude vždy ve výši rovnající se součtu příjmů ze všech ostatních zdrojů Fondu. Částka podpory státu na příslušný rok bude převedena nejpozději do 10. ledna následujícího roku,

d) penále za neplacení nebo za opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 % denně z dlužné částky od posledního data splatnosti odvodu, nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel, výrobce nebo dovozce vína povinen odvést na účet Fondu,

e) dary od tuzemských a zahraničních právnických a fyzických osob,

f) úroky z vkladů.

(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) a b) je den splatnosti shodný s dnem splatnosti daně z přidané hodnoty pro pěstitele, výrobce nebo dovozce vína plátce daně z přidané hodnoty. Pro neplátce daně z přidané hodnoty je dnem splatnosti odvodu za víno uvedené do oběhu v prvním pololetí 30. červen a za víno uvedené do oběhu ve druhém pololetí 10. leden následujícího kalendářního roku.

(3) Pěstitel, výrobce nebo dovozce vína je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je rovněž povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.

(4) Pěstitel, výrobce nebo dovozce vína je povinen na tiskopise uvést údaje rozhodné pro výši odvodu podle odstavce 1 písm. a) a b) a tento odvod vypočítat. Řádně vyplněný a podepsaný tiskopis je povinen zaslat Fondu do 1 měsíce ode dne splatnosti odvodu.

(5) Vzor tiskopisu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(6) Ústav je povinen předávat Fondu v elektronické podobě údaje o evidenci vinic podle § 17 a 18 tohoto zákona.

(7) Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od ministerstva, Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel a České zemědělské a potravinářské inspekce údaje o výrobě a množství vína uvedeného do oběhu každým jednotlivým výrobcem vína. Fond je rovněž oprávněn pro tyto účely vyžadovat od ústavu údaje o plochách osázených vinic jednotlivými pěstiteli.

(8) Fond při správě odvodů podle odstavce 1 postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.

§ 18g

(1) Prostředky Fondu se smí použít pouze na

a) podporu výsadby vinic a obnovy vinic,

b) podporu výroby a propagaci odbytu vín,

c) pokrytí provozních nákladů Fondu, nejvýše však do výše 3 % součtu všech zdrojů příjmů podle § 18f.

(2) Podpora žadateli podle odstavce 1 písm. a) se skládá z části nenávratné podpory, nejvýše však ve výši 50 %, a z části návratné podpory formou bezúročné půjčky; způsob a podmínky pro poskytnutí návratné podpory formou bezúročné půjčky stanoví nařízení vlády.

(3) Fond vede ve svém účetnictví podpory podle odstavce 1 na samostatných účtech.

(4) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci kalendářního roku se použije ke krytí podpor podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce.

§ 18h

(1) Podpory podle § 18g odst. 1 písm. a) a b) poskytne Fond na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen "žadatel") způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem a nařízením vlády.

(2) Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí podpory, zejména

a) jméno a trvalý pobyt, včetně uvedení rodného čísla nebo data narození, jde-li o fyzickou osobu, a obchodní jméno a sídlo, včetně uvedení identifikačního čísla organizace (IČO), jde-li o právnickou osobu,

b) předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c) účel, na který je podpora požadována,

d) prohlášení žadatele, že mu nebyla na uvedený účel poskytnuta podpora,

e) prohlášení žadatele, ve kterém roce mu naposledy byla poskytnuta podpora.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, Fond ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a podpora se neposkytne.

(4) Podpora se poskytne, jestliže

a) žádost splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a nařízením vlády,

b) žadatel má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu.

(5) Fond i příjemce podpory jsou povinni po dobu 4 let uchovávat doklady prokazující poskytnutí a užití podpory.

(6) Fond je oprávněn provádět, a to i bez ohlášení, kontrolu správnosti údajů příjemce podpory uvedených v žádosti a plnění účelu podpory. Na základě toho jsou pověření zaměstnanci Fondu oprávněni

a) vstupovat na pozemky a do provozních objektů příjemce podpory,

b) požadovat na příjemci podpory pravdivé a úplné informace a doklady o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

c) seznamovat se s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství příjemce podpory souvisejícími s požadovanou podporou; tyto údaje nesmí být Fondem poskytnuty třetím osobám a Fond zaváže písemně zaměstnance pověřené kontrolou k mlčenlivosti o získaných údajích a zákazem jejich použití v hospodářské soutěži.

(7) Jestliže příjemce podpory dosáhl poskytnutí podpory na základě nepravdivých údajů jím uvedených, je povinen poskytnutou podporu v plné výši Fondu vrátit.

(8) Jestliže příjemce podpory v průběhu období, na které je poskytována podpora, nesplnil některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, je povinen Fondu poskytnuté finanční prostředky vrátit. Jestliže nesplnil v průběhu období, na které je poskytována podpora, pouze některé z kritérií, na které bylo poskytnutí podpory vázáno, z mimořádných a zvláštního zřetele hodných důvodů, může Fond, požádá-li o to příjemce podpory a prokáže-li důvody hodné zvláštního zřetele, částečně prominout vrácení finančních prostředků.

(9) Nesplní-li příjemce podpory povinnost odpovídající oprávněním podle odstavce 7 nebo povinnost podle odstavce 8 do 15 dnů ode dne, v němž byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost poskytnuté finanční prostředky vrátit, Fond uloží příjemci podpory vrátit tyto prostředky; postupuje přitom podle správního řádu.

(10) Podpory z prostředků Fondu musí být poskytovány v souladu se zákonem o veřejné podpoře.

ČÁST PÁTÁ

DOZOR

§ 19

Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem jsou ústav, pokud jde o vinohradnictví, a Česká zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen "inspekce"), pokud jde o vinařství.

§ 20

Orgány dozoru

a) dozírají na dodržování povinností stanovených tímto zákonem a prováděcími předpisy,

b) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné,

c) podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků ukládají rozhodnutím způsob a lhůtu k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin.

§ 21

(1) Oprávnění a povinnosti pracovníků orgánů dozoru a kontrolovaných osob jsou stanoveny zvláštními předpisy.12)

(2) Za odebrané kontrolní vzorky se pěstiteli révy vinné nebo výrobci vína poskytuje náhrada do výše výrobní ceny.

§ 22

Zvláštní opatření

(1) Jestliže to vyžaduje ochrana zdraví lidí nebo ochrana spotřebitele před falšovanými a nejakostními výrobky, uloží ústav pěstiteli révy vinné nebo inspekce výrobci vína nebo osobě, která je uvádí do oběhu, opatření uvedená v odstavcích 2 a 3.

(2) Ústav uloží pěstiteli zničení podnožové révy, roubů révy vinné a révových sazenic, které tento pěstitel vyrábí a uvádí do oběhu, aniž by byly uznány ústavem podle zvláštních předpisů.3)

(3) Inspektor12a) uloží

a) výrobci vína nebo osobě, která uvádí do oběhu víno, jež neodpovídá zatřídění podle § 6 v důsledku nesprávné manipulace s vínem po zatřídění podle § 14, zákaz jeho uvádění do oběhu,12a)

b) výrobci vína nebo osobě, která uvádí víno do oběhu, při podezření ze zdravotní závadnosti, vady nebo nemoci vína pozastavení uvádění vína do oběhu do doby rozhodnutí o zdravotní závadnosti o tomto podezření. Pozastavení uvádění do oběhu bude uloženo formou opatření podle zvláštního právního předpisu,12a)

c) výrobci vína nebo osobě, která uvádí víno do oběhu v rozporu s tímto zákonem, zákaz jeho uvádění do oběhu.

(4) Zvláštní opatření lze uložit též vedle pokuty podle § 23.

§ 23

Pokuty

(1) Ústav uloží pěstiteli révy vinné, který poruší povinnosti

a) uvedené v § 4 a 17, pokutu až do výše 100 000 Kč,

b) uvedené pod písmenem a) opětovně, pokutu až do výše 300 000 Kč,

c) nařízené zvláštním opatřením podle § 22 odst. 1 a 2, ztěžuje nebo maří výkon dozoru, neprovede ve stanovené lhůtě rozhodnutí ústavu k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, pokutu až do výše 500 000 Kč,

d) uvedené pod písmenem c) opětovně, pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(2) Inspekce uloží výrobci vína nebo osobě, která víno skladuje nebo uvádí do oběhu, za porušení některé z povinností uvedených

a) v § 12, 13a, 15 nebo 16 a 18 pokutu až do výše 100 000 Kč, a byla-li některá z těchto povinností porušena opětovně, pokutu až do výše 300 000 Kč,

b) v § 7, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10, 11, 13 a 14 pokutu až do výše 300 000 Kč, a byla-li některá z těchto povinností porušena opětovně, pokutu až do výše 500 000 Kč,

c) v § 11 písm. i) bodě 1, pokud ztěžuje nebo maří výkon dozoru anebo neprovede rozhodnutí inspekce k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin ve stanovené lhůtě, pokutu do výše 500 000 Kč, a byla-li některá z těchto povinností porušena opětovně, pokutu až do výše 2 000 000 Kč, nebo

d) v rozhodnutí, kterým mu bylo uloženo opatření podle zvláštního právního předpisu,12a) pokutu až do výše 100 000 Kč.

(3) Za opětovné se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do jednoho roku od předchozího porušení povinnosti podle tohoto zákona, za něž byla podle odstavce 1 písm. a) a c) a odstavce 2 písm. a), b) a c) uložena pokuta pravomocným rozhodnutím.

(4) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(5) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy orgán dozoru zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy k porušení došlo.

(6) Pokutu vybírá ten orgán, který ji uložil. Pokutu vymáhá územní finanční orgán13) podle zvláštních předpisů.14)

(7) Pokuta je příjmem státního rozpočtu České republiky.

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 24

Vztah ke správnímu řádu

Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení.15)

§ 25

Pěstitel révy vinné je povinen do 30. června 1996 oznámit ústavu výměru plochy vinic zřízených před nabytím účinnosti tohoto zákona, s členěním podle vysázených odrůd a počtu keřů.

§ 26

Na označování obalů s révovým vínem vyrobeným před nabytím účinnosti tohoto zákona se nevztahují povinnosti uvedené v § 13 odst. 1 písm. b) a e) a odst. 3.


Čl. II

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění zákona č. 132/1989 Sb., se mění takto:

1. V § 29 včetně nadpisu se vypouštějí slova "a vinařství", "a vinice" a "a klučit přestárlé vinice".

2. V § 30 odst. 1 se vypouštějí slova "a klučit zdravé vinice".

3. § 33 zní:

"§ 33

Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1995.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 216/2000 Sb. Čl. II

1. Pěstitel je povinen do 1 roku od účinnosti tohoto zákona oznámit ústavu údaje o vinicích vysázených před účinností tohoto zákona stanovené prováděcím právním předpisem.

2. Víno vyrobené přede dnem účinnosti se posuzuje a lze je označovat podle dosavadních právních předpisů.

3. Víno vyrobené po dni účinnosti tohoto zákona lze označovat podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2001.

4. Výkaz s údaji o zásobách vína podle § 18 odst. 5 zašle výrobce vína ministerstvu v roce 2000 nejpozději do 15. listopadu 2000.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 50/2002 Sb. Čl. II

Odvody za rok 2002 uhradí pěstitel, výrobce nebo dovozce vína nejpozději do 10. ledna 2003.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb.

1a) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském).

1b) § 2 obchodního zákoníku.

3) § 12 zákona č. 61/1964 Sb.

4) § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4b) § 6 zákona č. 92/1996 Sb.

5) § 3 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.

5a) Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění pozdějších předpisů.

5b) Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.
Vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5c) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

7) Výnos Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1990 sb. Hyg. př. o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly (vyhlášený pod č. 374/1991 Sb.).
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 68/1985 sb. Hyg. př. o hygienických požadavcích na kovové obaly (registrované v částce č. 34/1985 Sb.).
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 49/1978 sb. Hyg. př. o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, ve znění výnosu č. 73/1989 sb. Hyg. př. (registrované v částkách 13/1978 Sb. a 8/1989 Sb.).

8) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 50/1978 sb. Hyg. př. o cizorodých látkách v poživatinách, ve znění směrnic č. 63/1984 sb. Hyg. př. a směrnic č. 69/1986 sb. Hyg. př. (registrované v částkách 21/1978 Sb., 19/1984 Sb. a 7/1986 Sb.).

8a) Vyhláška č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky.
Vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 50/1978 sb. Hyg. př., ve znění směrnic č. 63/1984 sb. Hyg. př. a směrnic č. 69/1986 sb. Hyg. př. (registrované v částkách 21/1978 Sb., 19/1984 Sb. a 7/1986 Sb.).
Výnos Ministerstva zdravotnictví ČR č. 75/1990 sb. Hyg. př. (vyhlášený pod č. 374/1991 Sb.).

9a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9b) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na kovové obaly, uveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 68, svazek 60/1985 (registrované v částce č. 34/1985 Sb.).
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 48, svazek 42/1978, ve znění výnosu uveřejněného ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 73/1989, svazek 65/1989 (registrované v částkách č. 13/1978 Sb. a 8/1989 Sb. ).

9c) § 2 písm. s) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

9d) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 63/1986 Sb.

12a) Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

13) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Souvislosti

Je prováděn předpisem
342/2002 Sb. Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
299/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznu révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznu révy vinné
298/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
297/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
189/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Je měněn
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
Mění
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
Je zrušen předpisem
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
Je odkazován z
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
373/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
462/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
323/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vinohradnictví a vinařství
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
304/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
211/2004 Sb. Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
28/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
247/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
158/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
540/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
402/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
342/2002 Sb. Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín
194/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
53/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
338/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.
228/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
68/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
24/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e
299/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznu révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznu révy vinné
298/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
297/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb.
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství
216/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
45/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
323/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
324/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
298/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
189/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
Odkazuje na
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
216/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
59/2000 Sb. Zákon o veřejné podpoře
334/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
298/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
294/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
13/1993 Sb. Celní zákon
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
374/1991 Sb. Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
75/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.
8/1989 Sb. Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdávání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
69/1986 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
63/1986 Sb. Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
7/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
68/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti
63/1984 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
19/1984 Sb. Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
49/1978 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 80 (Bechyně)
21/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
13/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a lesním hospodářském plánování
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu
50/1976 Sb. Stavební zákon
71/1967 Sb. Správní řád
45/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.06.2002 - 27.05.2004 147/2002 Sb.
4. 10.03.2002 - 31.05.2002 50/2002 Sb.
3. 01.01.2001 - 09.03.2002 216/2000 Sb.
2. 20.08.2000 - 31.12.2000 216/2000 Sb.
1. 01.09.1995 - 19.08.2000
0. 14.07.1995 Vyhlášené znění