Opatření č. o1/c66/1994 Sb.Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-c66-o1
Částka 66/1994
Platnost od 18.11.1994
Účinnost od 01.07.1995
Aktuální znění 01.07.1995

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 27. října 1994,

jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a zvláštními předpisy1) určuje emisní podmínky státních pokladničních poukázek:


Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1

Název: Státní pokladniční poukázka (dále jen "SPP")

Jmenovitá hodnota: Kč 1 000 000

1. SPP jsou diskontované státní dluhopisy znějící na doručitele vydávané v zaknihované podobě. Registr majitelů vede Registrační centrum České národní banky.

2. Doba splatnosti SPP je maximálně 12 měsíců.

3. Emisní cena je stanovena emitentem předem nebo na základě výsledků aukce.

4. Úrokový výnos SPP je stanoven jako rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a emisní cenou. Výpočet výnosu do splatnosti probíhá na bázi roku o 360 dnech a skutečného kalendářního počtu dnů (act/360).

5. Úrokový výnos ze SPP nepodléhá dani z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. i) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].

6. SPP mohou nabývat emitent a právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí, které mají v Registračním centru České národní banky otevřen majetkový účet.

7. SPP nejsou veřejně obchodovatelnými cennými papíry ve smyslu § 71 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, jsou však převoditelné v době a za podmínek stanovených Pravidly systému TKD.

8. Primární prodej SPP je prováděn obvykle formou aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí SPP (dále jen "přímí účastníci"). Okruh přímých účastníků určuje Česká národní banka. Postupy a pravidla při primárním prodeji SPP upravují Pravidla pro primární prodej krátkodobých dluhopisů organizovaný Českou národní bankou.

9. SPP se na primárním trhu prodávají výhradně přímým účastníkům, kteří jsou oprávněni objednávat SPP na své jméno. Ostatní zájemci se mohou primárního trhu zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím přímých účastníků, kteří zahrnou jejich požadavek do své objednávky.

10. Emisní program SPP je naplněn opakovanými emisemi SPP, každá emise je rozlišena kódem emise. Podmínky jednotlivých emisí SPP, zejména den emise, den a dobu splatnosti a objem emise v jmenovité hodnotě určuje emitent a zveřejňuje vždy nejpozději v den emise. V případě aukčního prodeje určuje emitent dále zejména objem emise nabízený do aukce v jmenovité hodnotě, maximální výnos, den a způsob aukce a zveřejňuje tyto údaje vždy nejpozději v den aukce. Každá emise může být za stejných podmínek znovu otevřena.

11. Platba za SPP nakoupené na primárním trhu se provádí v souladu s Pravidly systému TKD.

12. Emitent provádí operace s SPP na sekundárním trhu.

13. Emitent je oprávněn snížit jmenovitý objem nesplacené emise SPP zrušením SPP, které jsou na majetkovém účtu emitenta. Informaci o snížení jmenovitého objemu emise emitent předem zveřejní.

14. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému majiteli SPP jejich jmenovitou hodnotu.

15. Práva plynoucí ze SPP se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).

16. Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu SPP majitelům ve stanovený den splatnosti. Platebním místem je Česká národní banka.

17. Výplata jmenovité hodnoty se provádí v souladu s Pravidly systému TKD. Připadne-li den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu platebního místa, provede se výplata následující pracovní den bez nároku na úrok nebo jinou náhradu za odsunutí platby.

18. SPP jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky emitenta.

19. Práva a povinnosti vyplývající ze SPP se řídí právními předpisy České republiky.

20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

21. Oznámení týkající se SPP budou zveřejňována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice. Informace o SPP se zveřejňují též prostřednictvím systémů Reuters a Telerate na stránkách České národní banky.

22. Doplňky a změny těchto emisních podmínek se vztahují pouze na emise vydané po zveřejnění těchto doplňků a změn.


23. Tyto emisní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 1995 a vztahují se na emise vydané po tomto datu.


Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
Zákon ČNR č. 515/1992 Sb., o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991.
Zákon č. 172/1993 Sb., o vydání dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky.
Zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.

Souvislosti

Provádí předpis
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech
Je měněn
o1/c34/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.
Odkazuje na
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
172/1993 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
515/1992 Sb. Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991
579/1991 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
530/1990 Sb. Zákon o dluhopisech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1995 o1/c34/1995 Sb. Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 15:45)
0. 18.11.1994 Vyhlášené znění