Zákon č. 85/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-85
Částka 29/1994
Platnost od 17.05.1994
Účinnost od 01.06.1994
Aktuální znění 01.01.2014

85

ZÁKON

ze dne 24. března 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Z názvu zákona se vypouštějí slova "vybíraných správními orgány České republiky".

2. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) a státními archivy (dále jen "správní orgán").

1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.".

3. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy, s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.

(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná, a s výjimkou poplatků za úkony podle položek 23 písm. c) a 66 písm. j) sazebníku.

(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy běží až po zaplacení poplatku.

(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.".

4. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být zaznamenána v kurzovním lístku České národní banky.

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně; zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kurzovní lístek k dispozici, je možno použít kurz platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutách a sazbou poplatku se vrátí v české měně.

(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet příslušného správního orgánu, který převede takto vybírané poplatky nejpozději 10 dní před koncem každého kalendářního čtvrtletí na účet státního rozpočtu vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu. O takto převáděných částkách vede správní orgán evidenci.".

5. § 8 odst. 2 a 3 znějí:

"(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral, ze svého účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.".

6. V § 8 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.

(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.".

7. § 9 odst. 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:

"(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) obce,

d) rozpočtové organizace ve své hlavní činnosti,

e) příspěvkové organizace ve své hlavní činnosti,

f) nadace humanitárního a charitativního charakteru.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony, které souvisejí s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních dávkách a ve věcech sociální péče. Účel provedeného úkonu vyznačí správní orgán na zdůvodněném podání poplatníka.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.".

8. V § 9 odst. 3 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".

9. V § 9 se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci.

(5) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(6) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.".

10. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a), 5b), 5c) a 5d) zní:

"§ 10a

Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány

(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda částky podle § 7 odst. 7 jsou převáděny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán, že převáděné částky neodpovídají tomuto zákonu, upozorní písemně správní orgán na povinnost vymáhat nedoplatky.5b)

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".

11. Dosavadní sazebník, který je přílohou k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., se nahrazuje sazebníkem, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto zákona.

Čl. V

Zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:

"(2) Daň z příjmů právnických osob1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b)

1a) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

1b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.".

2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 1d) zní:

"(3) Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně 1c) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d)

1c) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1d) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".

Čl. VI

Ustanovení § 24 odst. 2 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje písmenem z), které zní:

"z) hodnota věcí do pořizovací hodnoty 10000 Kč a poskytnutých služeb, pokud je vydána jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle zvláštních předpisů2) nebo vypořádacího podílu na majetku družstva a použita k podnikání. Výdaje se zahrnují v hodnotě, za kterou byla zásoba nebo věc vydána či služba poskytnuta. Toto ustanovení se použije již pro stanovení daňové povinnosti za rok 1993.".


Čl. VIII

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.,

2. část devátá zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů,

3. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. a vyhlášky č. 411/1992 Sb.,

4. vyhláška Ministerstva financí č. 98/1993 Sb., o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků.

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.


Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1992 Sb., celní zákon.

2) § 1 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

4) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.

5) Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí.

6) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.

7) § 39 odst. 4 zákona č. 68/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 36 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 92 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

13) Nařízení vlády ČR č. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů.

14) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.

15) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 86/1990 Sb.

16) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.

17) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

18) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky č. 277/1993 Sb.

19) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze dne 3.6.1992.

Souvislosti

Je měněn
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
Mění
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
10/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
Ruší
98/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků
Je odkazován z
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
58/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
232/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
66/1995 Sb. Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
273/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
113/1994 Sb. Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
Odkazuje na
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1994
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
315/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
302/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
222/1993 Sb. Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů
157/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
98/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
10/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
440/1992 Sb. Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
347/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
344/1992 Sb. Katastrální zákon
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
123/1992 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
13/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
216/1991 Sb. Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
185/1991 Sb. Zákon České národní rady o pojišťovnictví
117/1991 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
63/1991 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
576/1990 Sb. Rozpočtová pravidla republiky
570/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
547/1990 Sb. Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
87/1987 Sb. Zákon o veterinární péči
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR
41/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
35/1984 Sb. Silniční zákon
68/1979 Sb. Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
50/1976 Sb. Stavební zákon
97/1974 Sb. Zákon České národní rady o archivnictví
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích
71/1967 Sb. Správní řád
81/1966 Sb. Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích
61/1964 Sb. Zákon o rozvoji rostlinné výroby
135/1961 Sb. Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
138/1960 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
105/1951 Sb. Zákon o správních poplatcích
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání občanství
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.2014 340/2013 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.06.2020 07:38)
4. 01.01.2013 - 31.12.2013 456/2011 Sb.
3. 01.01.2011 - 31.12.2012 281/2009 Sb.
2. 16.01.2005 - 31.12.2010 635/2004 Sb.
1. 01.06.1994 - 15.01.2005
0. 17.05.1994 Vyhlášené znění