Zákon č. 40/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-40
Částka 13/1994
Platnost od 21.03.1994
Účinnost od 01.04.1994
Aktuální znění 01.07.2015

40

ZÁKON

ze dne 15. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. III

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 55 odst. 1 zní:

"(1) Pracovní doba příslušníků může být rozvržena nerovnoměrně. Délka pracovní směny při nerovnoměrně rozvržené pracovní době může činit nejvýše 18 hodin. Délka pracovní pohotovosti na pracovišti bezprostředně navazující na pracovní směnu může činit nejvýše 6 hodin.".

2. V § 56 odst. 2 se vypouštějí slova "v rámci pracovní směny".

Čl. IV

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Souvislosti

Je měněn
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Mění
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
Je odkazován z
332/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
r1/c120/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 231/2001 Sb. a v nařízení vlády č. 258/2001 Sb.
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
55/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
119/1998 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a výchovné práce ostat. pedagog. pracovníků ve školství
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
47/1995 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Odkazuje na
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
186/1992 Sb. Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.07.2015 332/2014 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.07.2020 19:00)
2. 01.01.2007 - 30.06.2015 362/2003 Sb.
1. 01.04.1994 - 31.12.2006
0. 21.03.1994 Vyhlášené znění