Sdělení č. 209/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-209
Částka 64/1994
Platnost od 11.11.1994
Účinnost od 15.04.1993
Aktuální znění 15.04.1993

209

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 1993 byl v Ženevě přijat Protokol o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947, prováděné na základě Protokolu o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu od 20. dubna 1948, přijatý v Ženevě dne 19. února 1993.

Protokol o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu vstoupil v platnost v souladu se zněním odstavce 7 tohoto protokolu dnem 15. dubna 1993. Tímto dnem se Česká republika stala smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947 s tím, že závazky i práva České republiky podle této dohody nabyly účinnosti pro Českou republiku dnem 1. ledna 1993.

V souladu s odstavcem 3 Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu Česká republika dále požádala dne 1. dubna 1993 formou dopisů o přijetí do následujících dohod, sjednaných pod záštitou Všeobecné dohody o clech a obchodu:

Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím, sjednaného v Ženevě dne 20. prosince 1973, a Protokolu o prodloužení Ujednání ze dne 9. prosince 1992,

Dohody o technických překážkách obchodu, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979,

Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979, částka 38/1980 Sb.,

Dohody o dovozním licenčním řízení, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979, a

Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě dne 12. dubna 1979, č. 120/1984 Sb.

Ujednání týkající se mezinárodního obchodu textilním zbožím vstoupilo v platnost na základě svého článku 14 dnem 1. ledna 1974 a Protokol o prodloužení dnem 1. ledna 1993. Pro Českou republiku Ujednání a Protokol vstoupily v platnost dnem 1. května 1993.

Dohoda o technických překážkách obchodu vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 1. ledna 1980 a pro Českou republiku podle téhož článku dnem 1. května 1993.

Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 1. ledna 1980 a pro Českou republiku podle téhož článku dnem 1. května 1993.

Dohoda o dovozním licenčním řízení vstoupila v platnost na základě svého článku 5 dnem 1. ledna 1980 a pro Českou republiku podle téhož článku dnem 1. května 1993.

Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu vstoupila v platnost na základě svého článku 24 dnem 1. ledna 1981 a pro Českou republiku podle téhož článku dnem 1. května 1993.

Český překlad Protokolu a dopisů se vyhlašuje současně. Do anglického znění dohod lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT), Ženeva, 30. října 1947, byla vyhlášena ve znění přijatých změn a doplňků pod č. 59/1948 Sb., č. 211/1948 Sb., č. 212/1948 Sb., č. 216/1948 Sb., č. 175/1949 Sb., č. 193/1949 Sb., č. 293/1949 Sb., č. 16/1950 Sb., č. 42/1950 Sb., č. 46/1950 Sb., č. 50/1950 Sb., č. 51/1951 Sb., č. 87/1951 Sb., č. 6/1954 Sb. a č. 74/1968 Sb.

PROTOKOL

o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu

Vlády, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále zmíněné jako „smluvní strany“ a „Všeobecná dohoda“), Evropské hospodářské společenství a vláda České republiky (dále zmíněná jako „Česká republika“)

berouce na vědomí, že Česká republika je následnickým státem České a Slovenské Federativní Republiky, dříve známé jako Československo, a že 3. prosince 1992 Smluvní Strany rozhodly uplatňovat na prozatímním základě Všeobecnou dohodu a příslušné dohody sjednané pod její záštitou na Českou republiku,

majíce na zřeteli žádost vlády České republiky přistoupit ke Všeobecné dohodě za podmínek uplatňovaných vůči České a Slovenské Federativní Republice včetně především koncesí stanovených v listině X,

majíce na zřeteli rozhodnutí přijaté 3. prosince 1992 týkající se přípravy Protokolu o přístupu České republiky

se dohodly prostřednictvím svých zástupců takto:

Část I. - Obecné

1. Česká republika při vstupu tohoto protokolu v platnost se stane podle bodu 7 smluvní stranou Všeobecné dohody, jak je definována v jejím článku XXXII, přičemž datem vstupu v platnost práv a závazků České republiky bude 1. leden 1993, a Česká republika bude uplatňovat vůči smluvním stranám prozatímně a za podmínek Protokolu

a) část I., III. a IV. Všeobecné dohody a

b) část II. Všeobecné dohody v plné míře, která není neslučitelná s příslušným zákonodárstvím Československa existujícím k 20. dubnu 1948.

Závazky vtělené do odstavce 1 článku I zmíněné ve vztahu k článku III a závazky vtělené do odstavce 2(b) článku II zmíněné ve vztahu k článku VI Všeobecné dohody budou pro účely tohoto odstavce považovány za spadající do působnosti části II.

2.(a) Ustanoveními Všeobecné dohody, která se mají uplatňovat vůči smluvním stranám Českou republikou, budou, pokud není stanoveno jinak v tomto protokolu, ustanovení obsažená v textu přiloženém k Závěrečnému aktu druhého zasedání Přípravného výboru konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti a opravená, pozměněná nebo jinak upravená takovými dohodami, které se mohou stát účinnými dnem, kdy Česká republika se stane smluvní stranou.

(b) V každém případě, ve kterém se odstavec 6 článku V, odstavec 4(d) článku VII a odstavec 3(c) článku X Všeobecné dohody zmiňuje o datu této dohody, bude platným datem ve vztahu k České republice datum platné pro Československo, tj. 20. duben 1948.

3. Je úmyslem České republiky okamžitě po přístupu ke Všeobecné dohodě požádat o členství v těchto dohodách sjednaných pod záštitou Všeobecné dohody:

- Ujednání týkající se mezinárodního obchodu textilním zbožím a jeho protokoly - o prodloužení,

- Dohodě o technických překážkách obchodu,

- Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu,

- Dohodě o dovozním licenčním řízení a

- Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Navíc Česká republika opětně potvrzuje, že výjimka výše uvedená v odstavci l(b) se nevztahuje na příslušné zákonodárství vyhlášené po 20. dubnu 1948, které se bude uplatňovat ve shodě s články a praxí GATT.

Část II. - Listina (celních koncesí)

4. Listina v příloze se stane při vstupu tohoto protokolu v platnost listinou ke Všeobecné dohodě vztahující se k České republice.

5.(a) V každém případě, ve kterém odstavec 1 článku II Všeobecné dohody se zmiňuje o datu dohody, platným datem ve vztahu ke každému výrobku, který je předmětem koncese umožněné podle listiny přiložené k tomuto protokolu, bude datum dohody, která umožňuje koncesi.

(b) Pro účely odkazu v odstavci 6(a) článku II Všeobecné dohody na datum této dohody, platným datem ve vztahu k listině přiložené k tomuto protokolu bude datum dohody, která umožňuje koncesi.

Část III. - Závěrečná ustanovení

6. Tento protokol bude pro smluvní strany uložen u generálního ředitele. Bude vyložen k přijetí podpisem nebo jinak Českou republikou do 1. května 1993. Rovněž bude vyložen k přijetí smluvními stranami a Evropským hospodářským společenstvím.

7. Tento protokol vstoupí v platnost 30. dnem po dni, kdy byl přijat Českou republikou.

8. Česká republika, stavši se smluvní stranou Všeobecné dohody podle bodu 1 tohoto protokolu, může přistoupit ke Všeobecné dohodě za platných podmínek tohoto protokolu uložením listiny o přístupu u generálního ředitele. Takový přístup se stane účinným dnem vstupu Všeobecné dohody v platnost podle článku XXVI nebo 30. dnem po dni uložení listiny o přístupu, kterýkoliv den je pozdější. Přístup ke Všeobecné dohodě podle tohoto bodu bude pro účely odstavce 2 článku XXXII této dohody považován za přijetí dohody podle odstavce 4 jejího článku XXVI.

9. Česká republika může odvolat své prozatímní uplatňování Všeobecné dohody před svým přístupem k ní podle bodu 8 a takové odvolání se stane účinným 60. dnem po dni, kdy generální ředitel obdržel o tom písemné oznámení.

10. Generální ředitel okamžitě zašle ověřenou kopii tohoto protokolu a oznámení o každém jeho přijetí podle bodu 6 každé smluvní straně, Evropskému hospodářskému společenství a České republice.

11. Tento protokol bude zaregistrován v souladu s ustanoveními článku 102 Charty Spojených národů.

Dáno v Ženevě dne 19. února 1993 v jedné kopii v anglickém, francouzském a španělském jazyce, pokud není stanoveno jinak ve vztahu k listině (celních koncesí) k ní přiložené, přičemž každý text je autentický.

Praha, 1. dubna 1993

Vážený pane generální řediteli,

v odstavci 3 Protokolu o přistoupení České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu se Česká republika zavázala požádat o členství v řadě instrumentů, sjednaných pod záštitou Všeobecné dohody o clech a obchodu, a to okamžitě po svém přistoupení.

Vzhledem k tomu, že Česká republika se stane smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu vstupem v platnost Protokolu o přistoupení dne 15. dubna 1993, tj. třicet dnů po jeho přijetí mou vládou 16. března 1993, mám čest Vás informovat o přijetí Českou republikou Ujednání týkajícího se mezinárodního obchodu textilním zbožím prostřednictvím Protokolu zachovávajícím platnost Ujednání ze dne 9. prosince 1992, a to za stejných podmínek, které byly přijaty Českou a Slovenskou Federativní Republikou.

Rozumí se, že členství České republiky v tomto ujednání vstoupí v platnost k datu jejího přistoupení ke Všeobecné dohodě.

S úctou

Vladimír Dlouhý v. r. ministr průmyslu a obchodu České republiky

Pan

Arthur Dunkel generální ředitel

Všeobecné dohody o clech a obchodu

Ženeva

Praha, 1. dubna 1993

Vážený pane generální řediteli,

v odstavci 3 Protokolu o přistoupení České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu se Česká republika zavázala požádat o členství nebo přijmout řadu instrumentů, sjednaných pod záštitou Všeobecné dohody o clech a obchodu, a to okamžitě po svém přistoupení.

Vzhledem k tomu, že Česká republika se stane smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu vstupem v platnost Protokolu o přistoupení dne 15. dubna 1993, tj. třicet dnů po jeho přijetí mou vládou 16. března 1993, mám čest Vás informovat o přijetí Českou republikou následujících dohod, vyplývajících z Tokijského kola multilaterálních obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, a to za stejných podmínek, které byly přijaty Českou a Slovenskou Federativní Republikou:

Dohody o technických překážkách obchodu,

Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu,

Dohody o dovozním licenčním řízení,

Dohody o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Rozumí se, že členství České republiky v těchto dohodách vstoupí v platnost k datu jejího přistoupení ke Všeobecné dohodě.

S úctou

Vladimír Dlouhý v. r.

ministr průmyslu a obchodu České republiky

Pan
Arthur Dunkel generální ředitel

Všeobecné dohody o clech a obchodu

Ženeva

Souvislosti

Odkazuje na
120/1984 Sb. Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
74/1968 Sb. Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
6/1954 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
87/1951 Sb. Vyhláška rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
51/1951 Sb. Předběžném provádění protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
50/1950 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
46/1950 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
42/1950 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
16/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
293/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
193/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody
175/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádějí v prozatímní platnost Protokoly ze dne 14. září 1948, jimiž se pozměňují část II a čl. XXVI a část I a čl. XXIX Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 59/1948
216/1948 Sb. Prozatímní platnosti Protokolu o opravách k Všeobecní dohodě o clech a obchodu
212/1948 Sb. Prozatímní platnosti Zvláštního protokolu, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu
211/1948 Sb. Prozatímní platnost Protokolu pozměňujícím ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu a Zvláštní protokol k ní
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.1993 Aktuální znění (exportováno 24.01.2021 00:15)
0. 15.04.1993 Vyhlášené znění