Opatření č. o1/c72/1993 Sb.Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-c72-o1
Částka 72/1993
Platnost od 30.11.1993
Účinnost od 01.12.1993
Aktuální znění 01.12.1993

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. listopadu 1993

o úpravě výše stravného při pracovních cestách

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, určuje a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:


I Sazby náhrad stravného stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, a zvýšené opatřením ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2. března 1993, publikovaným v částce 27/1993 Sbírky zákonů, se upravují takto:

1. V § 5 odst. 1 se sazba uvedená v písmenu a) zvyšuje na částku 34 Kč, sazba uvedenáv písmenu b) na částku 53 Kč a sazba uvedená v písmenu c) na částku 85 Kč.

2. V § 5 odst. 2 se sazba zvyšuje na částku 34 Kč.

II Upravené sazby náhrad příslušejí zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.


Ministr:
Ing. Vodička v. r.

Souvislosti

Mění
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
Odkazuje na
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1993 Aktuální znění (exportováno 27.01.2020 01:24)
0. 30.11.1993 Vyhlášené znění