Opatření č. o1/c44/1993 Sb.Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-c44-o1
Částka 44/1993
Platnost od 22.06.1993
Účinnost od 01.07.1993
Aktuální znění 01.07.2002

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 7. května 1993

k zavedení číselníku zemí

Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí s účinností od 1. 7. 1993 pro statistické účely a pro účely mezinárodního srovnávání číselník zemí (dále jen "číselník").


Číselník nahrazuje jednotnou klasifikaci zemí, zavedenou vyhláškou Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.

Předmětem číselníku jsou kódové a textové popisy států a zemí světa. Číselník obsahuje kromě samostatných států i některá závislá území; pro souhrnné označení států a závislých území se používá obecnější výraz "země". Popis země obsahuje numerický kód, alfabetický kód a názvy zemí v češtině a angličtině v plné a zkrácené formě. V číselníku je uveden převodní klíč na jednotnou klasifikaci zemí (JKZEM). Číselník vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci.1)

Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, vyhlašuje změny a doplňky číselníku zemí zavedeného opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993, které bylo vyhlášeno v částce 44/1993 Sb. Přehled změn a doplňků je uveden v příloze tohoto opatření a je abecedně uspořádán podle zkráceného českého názvu země, dále je uveřejněn také ve Zpravodaji Českého statistického úřadu, částka 9-10/1994. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, v číselníku zemí zavedeném opatřením ze dne 7. května 1993, které bylo uveřejněno v částce 44/1993 Sb., s účinností od 1. ledna 1994 zrušuje tuto položku:

810Společenství nezávislých státůCommunity of Independent 101 States
SU
SUN

V publikaci Českého statistického úřadu "Číselník zemí", 1. vydání - Praha 1993, je tato položka uvedena v části uspořádané podle numerického kódu země na str. 33 a v částech uspořádaných podle plného a zkráceného českého názvu na str. 60 a 88.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje změny a doplňky číselníku zemí - ČZEM (dále jen "číselník") zavedeného opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993 (vyhlášeno v částce 44/1993 Sb.), ve znění opatření Českého statistického úřadu ze dne 30. prosince 1993 (částka 5/1994 Sb.) a opatření Českého statistického úřadu ze dne 10. února 1995 (částka 9/1995 Sb.). Změny a doplňky jsou důsledkem aktualizace mezinárodní normy ISO 3166 a následně normy ČSN ISO 3166 v roce 1997. Přehled změn a doplňků číselníků je uveden v příloze k tomuto opatření v uspořádání podle zkráceného českého názvu. Změny a doplňky číselníku je možné obdržet na disketě v Českém statistickém úřadě, odbor informačních služeb nebo jako doložku k 1. vydání číselníku zemí z roku 1993 ve firmě SIAK, s. r. o., 764 21 Zlín-Louky. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Český statistický úřad zároveň oznamuje s účinností od 1. 1. 2002 změny v Číselníku zemí (dále jen "ČZEM"), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993 uveřejněným v částce 44/1993 Sb. a aktualizován opatřeními ze dne 30. 12. 1993 (částka 5/1994 Sb.), 10. 2. 1995 (částka 9/1995 Sb.) a 27. 10. 1998 (částka 95/1998 Sb.). Změny v ČZEM jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto oznámení. Změny CZ-GEONOM a ČZEM jsou k dispozici také na disketě v sekci informačních služeb a prezentací Českého statistického úřadu, Sokolovská 142, Praha 8.

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. 7. 2002 zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (dále jen "ČZEM"), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 7. května 1993 uveřejněným v částce 44/1993 Sb. a aktualizován opatřeními ze dne 30. 12. 1993 (částka 5/1994 Sb.), 10. 2. 1995 (částka 9/1995 Sb.) a 27. 10. 1998 (částka 95/1998 Sb.). Geografické oblasti byly vypracovány na základě dodatku k ISO normě 3166, který v červenci 2001 pro statistické účely vydala OSN. Přehled geografických oblastí je uveden v příloze č. 1 tohoto oznámení. V příloze č. 2 tohoto oznámení jsou uvedeny kódy (alfabetický a numerické) Okupovaného palestinského území. V příloze č. 3 tohoto oznámení je uvedena srovnávací tabulka numerických kódů ČZEM (ISO kódy) a CZ-GEONOM (EU kódy). Geografické oblasti ČZEM jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ (http://www.czso.cz), geografické oblasti ČZEM, srovnávací tabulka kódů ČZEM a CZ-GEONOM také na disketě v sekci informačních služeb a prezentací Českého statistického úřadu, Sokolovská č. n. 142, Praha 8.


Předseda Českého statistického úřadu

Ing. Nápravník v. r.

pověřen výkonem funkce

Poznámky pod čarou

1) Publikace vyjde u firmy SIAK, s. r. o., 765 21 Zlín-Louky. Zároveň číselník zemí podle abecedního uspořádání zkráceného českého názvu je uveřejněn ve Zpravodaji ČSÚ. Na disketě je k dostání v Informačním servisu ČSÚ Praha.

Souvislosti

Provádí předpis
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
Je měněn
o22/c101/2002 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
o45/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
o1/c95/1998 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
o2/c9/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
o1/c5/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
Odkazuje na
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
278/1992 Sb. Zákon České národní rady o státní statistice
115/1972 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
6. 01.07.2002 o22/c101/2002 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 11:53)
5. 01.01.2002 - 30.06.2002 o45/c164/2001 Sb.
4. 01.01.1999 - 31.12.2001 o1/c95/1998 Sb.
3. 17.03.1995 - 31.12.1998 o2/c9/1995 Sb.
2. 25.01.1994 - 16.03.1995 o1/c5/1994 Sb.
1. 01.07.1993 - 24.01.1994
0. 22.06.1993 Vyhlášené znění