Zákon č. 84/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-84
Částka 24/1993
Platnost od 01.03.1993
Účinnost od 01.03.1993
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Minulé znění 01.01.2007 - 31.12.2011

84

ZÁKON

ze dne 23. února 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. II

Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Ministerstvo může povolit výjimky z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o služby sociální péče.

(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.".

2. V § 15 odst. 2 písm. a) se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 8a odst. 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".

3. V § 54 odst. 1 se za písmeno e) připojuje nové písmeno f), které zní:

"f) o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popřípadě služby sociální péče, podle § 15 odst. 2 písm. a) bodu 3.".

4. V § 56 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) místem obce nebo okresního úřadu, v jehož obvodu se zdržuje občan, jde-li o poskytnutí pomoci podle § 8a odst. 1 a 3 zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., ve znění zákona č. 84/1993 Sb.".

Čl. V

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

(1) Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, 1840 Kč měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 uvedeného zákona 3060 Kč měsíčně.

(2) Důchody vyplácené ke dni 28. února 1993, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po tomto dni.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše uvedené v odstavci 1, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po 28. únoru 1993.

(4) Při úpravě důchodů podle předchozích odstavců se vychází z výše důchodů po zvýšení podle zákona České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993.


Čl. VII

Přechodné ustanovení

Výjimky poskytnuté podle § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a na jejich základě vydaná rozhodnutí o poskytování dávek sociální péče, pozbývají platnosti dnem 1. května 1993.

Čl. VIII

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 103 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o dávky a služby sociální péče.

Čl. IX

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

10) § 115 občanského zákoníku.

11) § 4 zákona č. 463/1991 Sb.

12) § 8 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

13) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.

14) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb.

22) Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb., zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a zákona č. 84/1993 Sb.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
143/1994 Sb. Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte
154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek
Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Je měněn
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
Mění
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Je zrušen předpisem
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Je odkazován z
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
45/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
87/1998 Sb. Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
182/1994 Sb. Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
74/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
266/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
255/1993 Sb. Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994
160/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Odkazuje na
547/1992 Sb. Zákon České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
498/1990 Sb. Zákon o uprchlících
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
94/1963 Sb. Zákon o rodině

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.01.2007 - 31.12.2011 112/2006 Sb.
3. 01.10.2004 - 31.12.2006 436/2004 Sb.
2. 01.10.1995 - 30.09.2004 117/1995 Sb.
1. 01.03.1993 - 30.09.1995
0. 01.03.1993 Vyhlášené znění