Nařízení vlády č. 81/1993 Sb.Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-81
Částka 23/1993
Platnost od 26.02.1993
Účinnost od 01.03.1993
Aktuální znění 01.03.1993

81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. února 1993,

kterým se zvyšují částky životního minima

Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu:


§ 1

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně

a) 1020 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b) 1130 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c) 1360 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d) 1470 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,

e) 1360 Kč u ostatních občanů.

§ 2

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně

a) 600 Kč, jde-li o jednotlivce,

b) 780 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,

c) 960 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,

d) 1140 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.


Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

2) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb.

3) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Mění
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
Je odkazován z
409/2011 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
505/2005 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima
319/1993 Sb. Zákon o příspěvku na nájemné
197/1993 Sb. Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti
190/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
155/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu
82/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
467/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
564/1990 Sb. Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
Odkazuje na
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1993 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 09:28)
0. 26.02.1993 Vyhlášené znění