Zákon č. 39/1993 Sb.Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-39
Částka 12/1993
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Minulé znění 01.01.2013 - 31.10.2019

39

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1992

o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev

a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon upravuje pokuty a kauce za porušení ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.; zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 441/1992 Sb., a zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

(1) Za porušení ustanovení zákonů uvedených v § 1 povinnými osobami1) nebo právnickými osobami vzniklými podle zvláštního zákona2) odpovídají podle tohoto zákona fyzické osoby, které za povinnou osobu jednaly nebo měly jednat, a jde-li o jednání na příkaz, fyzické osoby, které daly k jednání příkaz. K odpovědnosti postačí zavinění z nedbalosti.

(2) Ustanovení zákonů uvedených v § 1 poruší zejména ten, kdo

a) nemovitosti nebo jiný zemědělský majetek podléhající právním předpisům o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jeho součásti nebo příslušenství neoprávněně převede do vlastnictví jiného,3)

b) brání nebo bez právního důvodu zdržuje vydání nemovitostí oprávněné osobě, které přešly na stát nebo jinou právnickou osobu na základě rozhodnutí soudního nebo administrativního orgánu nebo jiného právního aktu či právního důvodu v důsledku majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 - 1989,3)

c) zabraňuje poskytnutí náhrady za pozemky, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

d) zabraňuje poskytnutí náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby, které původní vlastník vnesl do zemědělského družstva nebo mu byly odňaty v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990,3) nebo poskytnutí takové náhrady bez právního důvodu pozdržuje,

e) způsobí oprávněné osobě škodu při vydání nemovitostí a poskytování náhrad3) a při vypořádávání majetkových účastí členů zemědělského družstva a jiných oprávněných osob na majetku zemědělského družstva,4)

f) nezabezpečí náležitosti transformačního projektu stanovené zvláštním předpisem.4)

(3) Fyzické osobě uvedené v odstavci 1 uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu až do výše 25000 Kčs. Při opětovném uložení pokuty téže fyzické osobě uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu ve výši od 5000 do 50000 Kčs.

(4) Pokutu lze uložit ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy se obecní úřad obce s rozšířenou působností dozvěděl o porušení ustanovení zákonů uvedených v § 1, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k tomuto porušení došlo.

§ 3

(1) Na návrh oprávněné osoby, jejíž oprávněné nároky podle zvláštních předpisů nebyly povinnou osobou nebo právnickou osobou vzniklou podle zvláštního zákona vypořádány ke dni účinnosti tohoto zákona, může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností povinné osobě nebo právnické osobě, vzniklé podle zvláštního zákona, povinnost složit kauci rovnající se součtu všech oprávněných nároků podle zvláštních předpisů, které povinná osoba nebo právnická osoba vzniklá podle zvláštního zákona dosud s oprávněnou osobou nevypořádala.

(2) Na návrh oprávněné osoby, které nebyl bez právního důvodu vydán majetkový podíl ve stanovené lhůtě, může uložit obecní úřad obce s rozšířenou působností družstvu nebo právnické osobě vzniklé podle zvláštního zákona povinnost složit kauci, rovnající se výši majetkového podílu oprávněné osoby nevypořádaného ve stanovené lhůtě.

(3) Kauci podle odstavce 1 nebo 2 složí povinná osoba, družstvo a právnická osoba vzniklá podle zvláštního zákona na účet Státního pozemkového úřadu, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to v penězích.

(4) Státní pozemkový úřad vrátí povinné osobě nebo družstvu a právnické osobě vzniklé podle zvláštního zákona kauci podle odstavce 1 nebo 2 nebo její příslušnou část do 30 dnů ode dne, kdy se dozví o tom, že oprávněné nároky podle zvláštních předpisů byly vypořádány nebo že majetkový podíl byl vydán.

§ 3a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 4

(1) V řízení o uložení pokuty nebo povinnosti složit kauci se postupuje podle obecných předpisů o správním řízení.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty nebo povinnosti složit kauci nemá odkladný účinek.5)

(3) Výnos z pokut je příjmem obce.

§ 5zrušeno


§ 6

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 odst. 1 věta první zní: "Právo na vydání nemovitosti podle § 6 může oprávněná osoba uplatnit do 31. ledna 1993.".

2. V § 13 odst. 1 se za větu první vkládá další věta, která zní: "Náhrady za mrtvý a živý inventář podle § 20 může oprávněná osoba uplatnit do 31. března 1993.".


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 zákona ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 229/1991 Sb.

4) Zákon č. 42/1992 Sb.

5) § 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Souvislosti

Je měněn
229/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Mění
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
Je odkazován z
229/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu
495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
29/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. č. 243/1992 Sb., kterým se upravuje č. 229/1991 Sb.
34/1994 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů o transformaci družstev
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Odkazuje na
243/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
569/1991 Sb. Zákon o Pozemkovém fondu ČR
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
71/1967 Sb. Správní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.11.2019 229/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.05.2020 23:53)
3. 01.01.2013 - 31.10.2019 503/2012 Sb.
2. 01.01.2003 - 31.12.2012 320/2002 Sb.
1. 31.12.1992 - 31.12.2002
0. 31.12.1992 Vyhlášené znění