Zákon č. 3/1993 Sb.Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-3
Částka 2/1993
Platnost od 29.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Aktuální znění 28.07.1998

3

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o státních symbolech České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

§ 2

Velký a malý státní znak

(1) Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

(2) Vyobrazení velkého státního znaku je přílohou 1 tohoto zákona.

(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

(4) Vyobrazení malého státního znaku je přílohou 2 tohoto zákona.

§ 3

Státní barvy

Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

§ 4

Státní vlajka

(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

(2) Vyobrazení státní vlajky je přílohou 3 tohoto zákona.

§ 5

Vlajka prezidenta republiky

(1) Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

(2) Vyobrazení vlajky prezidenta republiky je přílohou 4 tohoto zákona.

§ 6

Státní pečeť

(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".

(2) Vyobrazení státní pečeti je přílohou 5 tohoto zákona.

(3) Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky.

§ 7

Státní hymna

(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj".

(2) Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 tohoto zákona.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.
Klaus v. r.


Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Souvislosti

Je měněn
154/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
Je odkazován z
160/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
97/2008 Sb. Vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
14/2008 Sb. Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda
121/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR
395/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb.
182/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
154/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
214/1993 Sb. Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR
Odkazuje na
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 28.07.1998 154/1998 Sb. Aktuální znění (exportováno 23.10.2019 00:25)
1. 01.01.1993 - 27.07.1998
0. 29.12.1992 Vyhlášené znění