Vyhláška č. 274/1993 Sb.Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrad nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-274
Částka 68/1993
Platnost od 11.11.1993
Účinnost od 11.11.1993
Zrušeno k 01.12.1999 (265/1999 Sb.)
Minulé znění 27.10.1994 - 30.11.1999

274

VYHLÁŠKA

ministerstva obrany

ze dne 20. října 1993

o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení

Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem financí stanoví podle § 37a odst. 2 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb.:


§ 1

(1) K náhradě nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáka v činné službě (dále jen "náhrada nákladů") se při propuštění před splněním povinnosti k další službě nebo před splněním převzatého závazku (dále jen "závazek") z důvodů uvedených v § 37a odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění zákona č. 164/1992 Sb., požaduje za každý měsíc interního studia, včetně dovolené a prázdnin, částka

a) 1500 Kč při studiu velitelských, ekonomických a sociálních oborů vysoké školy,

b) 2000 Kč při studiu technických oborů vysoké školy,

c) 2500 Kč při studiu medicínských a farmaceutických oborů vysoké školy nebo technických oborů vysoké školy spojených s výcvikem pilotů a letovodů,

d) 1000 Kč při studiu střední nebo jiné školy anebo kurzu delšího 15 kalendářních dnů.

(2) Za dobu studia, po kterou voják v činné službě vykonával základní službu, se požaduje náhrada nákladů podle odstavce 1 v poloviční výši.

(3) Za kalendářní měsíc, ve kterém voják v činné službě zahájil nebo ukončil studium se náhrada nákladů nepožaduje, nepřesahuje-li doba studia 15 kalendářních dnů.

§ 2

Náhrada nákladů, kterou je voják v činné službě povinen uhradit (dále jen "povinný"), určí velitel útvaru z celkové výše nákladů vypočtené podle § 1, a to poměrem nesplněné doby závazku k celkové době závazku.

§ 3

Velitel útvaru může na žádost povinného, který byl propuštěn na vlastní žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele1) snížit náhradu nákladů stanovenou podle § 2 až na polovinu. Přitom přihlédne zejména k důvodům nesplnění závazku a k majetkovým i sociálním poměrům povinného a jeho rodiny. Tím není dotčeno právo povinného požádat o prominutí pohledávky nebo její části podle zvláštního předpisu.2)

§ 4

Podle této vyhlášky se postupuje při stanovení náhrady nákladů, pokud bylo studium zahájeno po nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Baudyš v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků.

2) § 18 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

Souvislosti

Provádí předpis
92/1949 Sb. Branný zákon
Je měněn
195/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
Je zrušen předpisem
265/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
Je odkazován z
265/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
195/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
Odkazuje na
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
92/1949 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 27.10.1994 - 30.11.1999 195/1994 Sb.
1. 11.11.1993 - 26.10.1994
0. 11.11.1993 Vyhlášené znění